De volledige parenteel van Jan Claesz Eland bestaat uit 10.917 personen. Teneinde de laadtijd te beperken zijn de generaties gesplitst.
Alle generaties treft u aan op Jan Claesz Eland (alle generaties)
Houdt u in dat geval rekening met een langere laadtijd.
N.B. De links naar andere generaties functioneren uiteraard alleen in de volledige parenteel.

Generatie I

I  Jan Claesz. Eland ook genaamd Elant en Elandt is geboren rond 1579.

Van Jan en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Claes Jansz Eland is geboren tussen 1606 en 1608 in Klundert (Nb), zie II-A.

2  Cornelis Jansz Elant is geboren rond 1610 in Klundert (Nb), zie II-B.

3  waarschijnlijk Tanneken Jans Elant, zie II-C.

Generatie II

II-A  Claes Jansz Eland ook genaamd Elandt en Elant, zoon van Jan Claesz. Eland (I), bouwman in de grote polder van klundert en schepen van klundert (nb), is geboren tussen 1606 en 1608 in Klundert (Nb), is overleden tussen vrijdag 24 september 1677 en dinsdag 8 februari 1678 in Klundert (Nb). Claes werd hoogstens 71 jaar, 1 maand en 8 dagen.

bronnen: www.kareldegrote.nl/reeks202 en Ger Klein:

WKA Klundert inv.nr. 20a, akte dd 4-6-1671: pachter van de 13e hoeve

In 1637: door de vijand geroofd 6 paarden en 2 ossen; schade 550 ponden)

Op 26-2-1645: Toeziender over de weeskinderen van Claes Joosten en Tanneken Jansdr,t.w. Josijntgen Claes 12 jaar, Antonetta Claes 4 jaar en Jacobmijntgen Claes 2 jaar (WKA Klundert inv.nr.16a).

Op 21-3-1658: (Klundert, R105) testeren Claes Jans Elant en Soetje Thonisdr., hierin wordt hun zoon Cornelis, oud omstreeks 22 jaar genoemd.

Op 4-10-1658: (Klundert, weeskamer, inv.nr.17b) inventaris goederen nagelaten bij Soetken Thonis overleden in den Grooten Polder van Nijervaert en metterdoot ontruijmpt en bij Claes Jansen Elandt wednr. van voorn. Soetken Thonis gepossideert. Geïnventariseert ten sterfhuijse van de voors. Soetken Thonis salr. int. bijwesen van Jan Elderssen als getr. hebbende Maijcken Cornelisdr. eene van de voordochters en mede erfgen. van de voors. Soetken Thonis.

Op 2-11-1662: (Klundert, weeskamer, inv.nr.19a) is Claes Jansen Elant toesiender van de onmondige weeskinderen van wijlen Leentken Jacobs Truweel daer vader aff is Barent Barents.
Op 12-12-1664 (Klundert, weeskamer, inv.nr.19a) is Claes Jans Elant voogd over deze weeskinderen. Herin doet Barent Verveer de rekening van de administratie bij hem gehad als collecteur van de 2 doopceullen t.z.v. coren te velden etc. toebehorende Barent Barents ende sijne weeskinderen.Ter presentie van Johan Della Saille superintendent en weesmeesters te Nijervaert.

Zelf doet Claes Jansen Elant op 13-12-1667 (Klundert, weeskamer, inv.nr.19b) als voogd over de 4 weeskinderen van Barent Barentsen verweckt bij Leentken Jacob Truweel rekening. Deze kinderen zijn: Trijntken Barents, getr. met Adriaen Cornelis Schouwenaar, Susanneken, Maeijken en Adriaentken Barents.


RAWB, Klundert, WK inv.nr. 190A, d.d. 18-11-1669
Reeckening doende Balten Ketelaer als administratie hebbende gehad van de cedulle der vercochte cleederen naergelaten bij Cornelis Gijsen. Getoont ter weeskamer bij den rendant in desen aan Jan Elders als getr. hebbende Mayken Cornelisdr., Jan Cornelis Elant wedr. van wijlen Leentgen Cornelis op 18-11-1664. Betaald aan Leentgen Cornelis en Barbera Cornelis 50 pond, aan Jan Elderts in qualiteit als boven een gerecht vierde part vandien ende 't selve wederomme van Jan Cornelis en de twee verdere susters die eerst teveel ontvangen hebben, nu restitutie op order van de superintendent.

Op 4-6-1671: (Klundert, weeskamer, inv.nr.20a) Estimatie vande goederen toebehoorende Claes Jansen Elant pachter van de 8e hoeve inde Grooten Polder Niervaert.

Op 29-9-1671: (Klundert, weeskamer, inv.nr.20a) doet de wed. (Laureijske Barents) van wijlen Claes Jansen Elandt, in leven voogd over de 4 kinderen van Barent Barentsen verweckt bij Leentken Jacob Truweel salr., maakt zij rekening op vanwegen haar man had gedaan en gehad van de goederen den voors. kinderen aenbestorven en aengeërft door doode van Cornelis Truweel den voors. kinderen oudtoom maternel volgens den testamente voor schepenen alhier 9-9-1665 gepasseert ende wettige verdelinge.

Hij zou zijn overleden tussen 24 sep 1677 (testament voor de schepenen van Klundert) en 8 febr 1678 (WKA Klundert inv.nr. 21, akte dd. 30 mei 1682).

Klundert circa 1679: Staet en inventaris van alle goederen bevonden zich ten huijse van Laureijske Barents weduwe wijlen Claes Jansz Elandt. (WKA kLUNDERT INV.NR.20B).

Op 30-5-1682 (Klundert, weeskamer, inv.nr.21) was Jan Hendricx Nobel in (zijn) leven gesurrogeert i.p.v. Claes Jans Elandt over de kinderen van Barent Barentsen verweckt bij Leentjen Jacobs Truweel zalr.

Klundert 25 mei 1692: Cornelis Benjamins, zoon van Benjamin Willems (ORA Klundert inv.nr.101, akte 14-5-1647), regeling tussen de crediteuren van wijlen Cornelis Benjamins, gestorven in de polder Nieuwendijk jurisdictie Zevenbergen, van welke crediteuren de wezen van Claes Jans Elant en Laureijske Barents tot de voornaamste behoren en de erfgenamen van Cornelis, waaronder weer Laureijske Barents.

Klundert 20 januari 1713: Jan Claesz Cramer bezet de boel van Laureijske Barents, laatst weduwe van Arij Japhte, voor de huur van het kamertje waarin zij in haar leven woonde (ORA Klundert, inv.nr.105)

Claes trouwt voor zaterdag 12 december 1637 in Klundert (Nb) op hoogstens 30-jarige leeftijd (1) met Soetke Thonisdr ook genaamd Soetken Anthonisdr.. Soetke is overleden tussen maandag 4 maart en vrijdag 4 oktober 1658.

RAWB, Klundert, WK inv.nr. 13, d.d. 11-11-1634

Staet en inventaris van alle goederen van Cornelis Gijsbertsz. zalr. in leven tesamen met Soetken Anthonisdr. sijne nagelaten weduwe beseten, geïnventariseert 10-11-1634 op de pachthoeve int bijwesen van Aert Gijsbertsz. als oom ende bloetvoocht van de nagelaten weeskinderen.

Soetgen Antonisdr. weduwe van Cornelis Gijsberts, overleden aen de Roovaert, geass. met Jan Goossens haren gecoren voogd in desen ter eenre mitsgaders Aert Gijsberts als oom en bloetvoogd en Balten Cornelis als toesiender over de nagelaten weeskinderen ter andere sijde, volgt de uitkoop. De kinderen met name Lijntgen (= Leentgen) Cornelis, 10 jr., Maycken Cornelis, 6 jr., Barbara Cornelis, 3 jr. en Cornelia Cornelis 6 maenden.

Soetke was eerder gehuwd (1) met Cornelis Gijsbrechts.

Van Claes en Soetke zijn vier kinderen bekend:

1  Cornelis Claesz Eland is geboren rond 1638.

2  Jan Claesz Eland is geboren rond 1639, zie III-A.

3  Barbel Claesse Eland is geboren rond 1641, zie III-B.

4  Mayke Claesse Eland is geboren rond 1642, zie III-C.

Claes trouwt rond 1658 op hoogstens 52-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 17-jarige Laureijske Barends ook genaamd Lauwrijsken, Laureijske en Laurentie Barends, dochter van Barent Barentsz en Beatris Benjamins. Laureijske is geboren rond 1641, is begraven op vrijdag 6 januari 1713 in Klundert (Nb). Laureijske werd ongeveer 72 jaar.

Laureijske was het enige kind uit het huwelijk van Barent Barents en zijn 1e vrouw Beatrix Benjamins. In 1643 was zij 2 jaar oud en ontving 500 gld. uit moederlijk goed. Haar moeder overleed kort voor 23 juni 1643.

RAWB, Klundert, ORA inv.nr. 105 (= nieuw 186, fol. 76v), d.d. 20-1-1713

Jan Claassen Cramer, mr. schoenmaecker, woonende alhier, dewelke verclaarde met voordaande consent van d'Heer Bailliu Huge van de Mast, Heere van Cleijnpoelgeest, regtelijck op sijn gront te besetten en arresteren alle soodanige meuble goederen als jegenwoordig nogh op deselve bevonden werden en aencomende ofte toebehoorende sijn den boedel van wijlen Laureijsken Barents, letst weduwe van Arij Japhten, omme daar aan te verhaalen soo verre het strecken kan de somme van agtien gulden den comparant van de overleedene competereende overr huer van het Camertje bij deselve in haar leeven bewoondt ten dage dienende bij eijsch nader te expresseeren, den 20 januarij 1713.

Laureijske was later gehuwd (2) met Arie Japhten.

Van Claes en Laureijske zijn zes kinderen bekend:

5  Elant Claesz. Eland is geboren rond 1658 in Klundert (Nb), zie III-D.

6  Beatrix Claesdr Eland is geboren na 1658, zie III-E.

7  Cornelis Claessen Eland is geboren rond 1660 in Klundert (Nb), zie III-F.

8  Benjamin Claesz. Eland is gedoopt op zondag 5 maart 1662 in Zevenbergen (Nb), zie III-G.

9  Neeltje Claesse Eland is gedoopt op zondag 22 mei 1667 in Zevenbergen (Nb), zie III-H.

10  Aaltje Claesse Eland is geboren op zaterdag 22 mei 1677 in Zevenbergen (Nb), zie III-I.

II-B  Cornelis Jansz Elant, zoon van Jan Claesz. Eland (I), is geboren rond 1610 in Klundert (Nb).

Cornelis was gehuwd met Neelken Jans.

Van Cornelis en Neelken zijn twee kinderen bekend:

1  Abram Cornelisz. Elant is geboren rond 1632, is overleden in december 1680. Abram werd ongeveer 48 jaar.

Bron: en Ger Klein:
Op 18-12-1675: (Klundert, weeskamer, inv.nr.20B) inventaris van de goederen toecomende Abraham Elandt burgemeester alhier, ten versoecke van de Heer Abraham van der ......, Rentmr. vant comptoir van d'Heer ontvanger Stoop tot Dordrecht.
Op 6-6-1679: (Klundert, weeskamer, inv.nr.20B) is Abram Elant belent Suydwaerts Molenstraet. Nogmaals belent van zijn huis van een huis erf in de Stoofstraete.
Op 31-12-1680 en 2-1-1681 (Klundert, weeskamer, inv.nr.21) inventaris van alle de goederen nagelaten bij Abraham Elant in sijn leven burgermajor alhier ende opgegeven bij Anneke Corstiaens.)

2  Jan Cornelisz. Elant is geboren rond 1638 in Klundert (Nb), zie III-J.

II-C  (?) Tanneken Jans Elant, waarschijnlijk dochter van Jan Claesz. Eland (I), is overleden voor zondag 26 februari 1645.

(Bron: Karel de Grote reeks 202)

RAWB, Klundert, WK inv.nr. 16-A, d.d. 26-2-1645

Staet en inventaris van Claes Joosten, timmerman, ende Tanneken Jans, sijn binnen Nijervaert overleden huisvrouw. Voocht over de kinderen Balten Cornelis Ketelaer en toesiender Claes Jans Elants, namelijk: Josijntgen Claes, 12 jr., Antonetta Claes, 4 jr. en Jaobmijntgen Claesdr., out 2 jr.

P.S.: Hier is waarschijnlijk sprake van een zuster van Claes Jansz. Elant.

Tanneken was gehuwd met Claes Joosten. Claes, timmerman.

Van Claes en Tanneken zijn drie kinderen bekend:

1  Josijntgen Claes is geboren rond 1633.

2  Antonetta ~ Claes is geboren rond 1641.

3  Jacobmijntgen Claesdr is geboren rond 1643.

Generatie III

III-A  Jan Claesz Eland, zoon van Claes Jansz Eland (II-A) en Soetke Thonisdr, pachter, is geboren rond 1639, is overleden voor donderdag 28 augustus 1681. Jan werd hoogstens 42 jaar.

Op 18-6-1670 (Klundert, weeskamer, inv.nr. 19b) Acte van authorisatie van de wed. van Michiel Hagens pachterse van 't Hoorengelt ingaende 1-10-1669 om te verhalen aan de goederen van Jan Claessen Elant achterstallig hoorengelt.

Op 30-5-1671 (Klundert, weeskamer, inv.nr. 20a) estimatie van de goederen toebehoorende Jan Claes Elant, pachter van zijne Ex. in de Grooten polder Niervaart.

Op 28-8-1681 (Klundert, weeskamer, inv.nr. 21) staet en inventaris van alle goederen bevonden ten huijse van Janneken Ariens Grootenboer wed. van Jan Claes Elandt in de Grootenpolder van Nijervaert.

-Zij belooft aan haer kint met name Soetje te mondige dagen uijtte reijcken 40 gld.

Jan trouwt voor 1674 op hoogstens 35-jarige leeftijd met de hoogstens 25-jarige Janneken Ariens Grootenboer, dochter van Aren Herbertsz. Grootenboer en Adriaentje Leenderts de Man. Janneken is gedoopt op zondag 23 augustus 1648 in Fijnaart (Nb), is overleden op maandag 9 maart 1716 in Klundert (Nb). Janneken werd 67 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Geschiedenis 1648: Vrede van Münster getekend, waardoor er een eind komt aan de Tachtigjarige Oorlog.

Janneken was later gehuwd (2) met Hendrik Gerrits Veermans.

Van Jan en Janneken is een kind bekend:

1  Soetje Jans Elandt is geboren rond 1674.

Zij testeert 19 jaar oud zijnde.

III-B  Barbel Claesse Eland, dochter van Claes Jansz Eland (II-A) en Soetke Thonisdr, is geboren rond 1641.

Barbel was gehuwd met Fernandus Damiss.

III-C  Mayke Claesse Eland, dochter van Claes Jansz Eland (II-A) en Soetke Thonisdr, is geboren rond 1642.

Mayke was gehuwd met Jan Eldersen, zoon van Jan Eldersen en Ydea Jans (Corendijcker?). Jan is geboren rond 1643.

III-D  Elant Claesz. Eland, zoon van Claes Jansz Eland (II-A) en Laureijske Barends, is geboren rond 1658 in Klundert (Nb), is overleden na dinsdag 19 februari 1709. Elant werd minstens 51 jaar.

Op 18/19-2-1709 (Klundert, weeskamer, inv.nr.23) staet en inventaris van alle goederen nagelaten door Elant Claessen ende desselfs overleden huijsvrouw zalr. Maeijke Jans tevooren wed. was van Adriaen van der Zwaluwe, waervan de eene helft profiteert moet worden bij den voors. wednr. Elant Claessen ende de wederhelft bij de kinderen van de voors. Maeijke Jans tot 4 ingetal waervan 3 sijn voorkinderen verweckt bij Adriaen van der Zwaluwe, het oudste genaemt Maeijke getr. met Jacob Adriaenssen den Boer en de 2 andere Cornelis en Stijntje en de 4e sijnde het nakind verweckt bij Elant Claessen voors. genaemt Clasijntje Elant, out omtr. 12 jaren.

Elant gaat in ondertrouw op zaterdag 8 april 1684 in Klundert (Nb), trouwt op vrijdag 5 mei 1684 in Klundert (Nb) op ongeveer 26-jarige leeftijd (1) met Maijke Jansd van de Swaluwe. Maijke is geboren in Zevenbergen (Nb), is overleden voor 1687.

Maijke was eerder gehuwd (1) met Adriaen van der Zwaluwe.

Elant trouwt op zondag 21 december 1687 in Zevenbergen (Nb) op ongeveer 29-jarige leeftijd (2) met Anneken Bastiaans. Anneken is overleden voor woensdag 5 december 1696.

j.d. van de Lint en woond als voooren

Van Elant en Anneken is een kind bekend:

1  Clasijntje Elantsd Eland is geboren rond 1696 in Niervaart (Nb), zie IV-A.

Elant trouwt op woensdag 5 december 1696 in Klundert (Nb) op ongeveer 38-jarige leeftijd (3) met Maaijken Jansd Zantbergh.

III-E  Beatrix Claesdr Eland, dochter van Claes Jansz Eland (II-A) en Laureijske Barends, is geboren na 1658, is begraven op dinsdag 13 oktober 1705 in Klundert (Nb). Beatrix werd hoogstens 46 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Beatrix trouwt in 1692 op hoogstens 34-jarige leeftijd met Laurijs Timmers.

Laurijs was later gehuwd (2) met Katharina Pietersen van Dalen.

III-F  Cornelis Claessen Eland, zoon van Claes Jansz Eland (II-A) en Laureijske Barends, bouwman in de polder van niervaart en schepen van klundert (nb), is geboren rond 1660 in Klundert (Nb), is overleden tussen zondag 10 april 1740 en zaterdag 29 juli 1741. Cornelis werd hoogstens 81 jaar.

woonde in de polder Nieuwendijk onder Zevenbergen.

RAWB, Klundert, DTB trouwboek (civ) deel 8, d.d. 3-5-1692
Met attestatie van de predicant van Sevenbergen Cornelis Claesz. Elant, joneman geboortigh in t Clundertlant, met Catie Leenderts Jonckint, weduwe van Bastiaen van der Spaen, woonende onder Zevenbergen, alhier, getrouwt den 18 meij 1692.

RAWB, Zevenbergen, WK inv.nr. 507 (nieuw 220, fol. 112v), d.d. 28-6-1726
Cornelis Claessen Eeland, wedr. en boedelhouder van Catrina Leenderts Jongkint zalr. bij d'selve verwekt hebbende twee kinderen alsnog in levende lijve zijnde namentlijck Nicolaes Eelant, out omtrent 30 jaar, ende Geertruijd Elant, out omtrent 26 jaer, met welcke twee kinderen den weduwnaar en boedelhouder wegens haer moers goederen heeft afstand gedaen soo als d'selve kinderen bekennen zijnde de overledene alvoirens getrouwd gweest met Bastiaen Janse van der Spaen, uit welck huwelijk waeren verwect twee kinderen namentlijck Lena van der Spaen, getrouwt geweest met Arij Stelboer, beijde zalr. van welck huwelijk nog in weesen zijn twee kinderen genoemt Arij out 4 jaar en Bastiaentje out 10 jaer, ende van Cornelia van der Spaan, salr. verwelkt aen Ansem Blees, sijn nog in leevende lijve twee kinderen genaempt Pieter, out 14 jaar en Bastiaentje Blees out omtrent 10 jaar, ter eenre ende Ansem Blees en Nicolaes Elant als opden 10e meij 1726 bij weesmeesters alhier aangestelt zijnde tot voogden. Jan Jongkint neef van de kinderen is opgeroep ter weeskamer te komen.

De weduwnaar zal in het bezit blijven van de boedel. Soo beloofd Cornelis Eelant echter Bastiaantje van der Spaen jegenwoordig aen sijn huijs sijnde te sullen blijven alimenteren soo als een stiefvader verpligt is te doen tot sijnen in oudendag off staed dat se selfes bequaen is de kost te winnen. Zijnde Arij Stelboer bij sijn meuije op stroff voor vijff jaer bestelt, de minderjarige kinderen krijgen van hun grootmoeder goederen 70 gulden voor haar vieren.

Cornelis gaat in ondertrouw op zaterdag 3 mei 1692 in Klundert (Nb), trouwt (Schepenbank) op zondag 18 mei 1692 in Klundert (Nb) op ongeveer 32-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 27-jarige Catharina Leenderts Jonckind (Catie), dochter van Leendert Woutersen Jonckint en Cornelia Meys. Catie mogelijk is geboren rond 1665 in Zevenbergen (Nb), is als overleden aangegeven bij impost op begraven op maandag 16 april 1725 in Zevenbergen (Nb). Catie werd ongeveer 60 jaar.

Catie was eerder gehuwd (1) met Bastiaen Jansz van der Spaen.

Van Cornelis en Catie zijn drie kinderen bekend:

1  Claseijn Eland is geboren rond 1692, is begraven op woensdag 24 maart 1717. Claseijn werd ongeveer 25 jaar.

2  Nicolaas Cornelissen Elant (Klaas) is geboren rond 1696 in Zevenbergen (Nb), is nederlands hervormd gedoopt, zie IV-B.

3  Geertruij Cornelisdr Eland is geboren rond 1700 in Zevenbergen (Nb), zie IV-C.

Cornelis trouwt (kerk) op zaterdag 23 oktober 1728 in Zevenbergen (Nb) op ongeveer 68-jarige leeftijd (2) met de 18-jarige Teuntje Jans Witbol ook genaamd Trijntje, dochter van Johannis Anthonisz Wit(te)bol en Sijke Ariensdr Arisman. Teuntje is gedoopt op zondag 28 september 1710 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is begraven op zaterdag 18 oktober 1783 in Zevenbergen (Nb). Teuntje werd 73 jaar en 20 dagen.

RAWB, Zevenbergen, WK inv.nr. 507 (nieuw 220, fol. 154v), d.d. 30-12-1740
Trijntje Jans Witbol, wedu van ende boedelhoudster van Cornelis Elant, overleden in den Santberg onder dese jurisdictie bij de selve van Witbol nog in leven lijve zijnde vijf kinderen met name Eelant Cornelis, out 12 jr., Jan, out 10 jaer, Benjamin, out 8 jaer, Zijken, oud 4 jaer en Lauwerijske Corn. Elant, out omtrent 8 maenden. De voors. weduwe geass. met haer aanstaande bruijdegom Pieter Leenderts van der Hijden. Zij zal de vijf weeskinderen alimenteren tot mondige dagen en bij mondigheid uitkeren van hun vaderlijke erfenisse ieder kint drie gulden drie stuivers.


Op 27 maart 1783 testeren Pieter van der Heijden, bouwman en Theuna Jansdr Witbol. Zij zijn gegoed onder de f. 2000,-. Hij benoemd zijn huisvrouw als erfgenaam en verplicht haar dat te delen met hun kinderen en de eventueel te verwekken kinderen. Zij laat na aan haar kleindochter Zijke Eland haar zilverel beugel, aan Benjamin Eland, Laurina Eland gehuwd met Antony Verhoeven, de acht kinderen van wijlen Jan Eland, in huwelijk verwekt bij Aantje van Driel, in haar vaders plaats, en het kind van Zijke Eland, in huwelijk verwekt bij Antony den Engelsen. Hem Maria van der Heijde gehuwd met Jan Carse en Adreiaen van der Heyden, gehuwd met Jacob Wensen idem voor een zesde part al haar kleren van linnen en wolle tot haar lijf behorende als welke al 't goud en overig zilver zo tot haar lijfs en lichaam gebruikt als tot lijfsssieraad van haar testatrice gediend hebbende.
Als voogd over hun eventueel natelaten kinderen benoemd zij Benjamin Eland en Jacob van Wensem. Zij kunnen niet schrijven en zij zet een kruisje en hij een rondje. Hendrik Blommers en Cornelis Smaal zijn getuigen en ondertekenen de akte (ONA Zevenbergen inv.nr.9076).

Teuntje was later gehuwd (2) met Pieter Leendertsz van der Heijden.

Van Cornelis en Teuntje zijn vijf kinderen bekend:

4  Eelant Cornelis Elant is geboren rond 1728.

5  Johannes Cornelisz Eland (Jan) is geboren rond 1729 in Zevenbergen (Nb), zie IV-D.

6  Benjamin Cornelis Eland is geboren op zondag 12 oktober 1732 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 10 april 1740 in Zevenbergen (Nb), zie IV-E.

7  Zijke Eland is geboren rond 1736, zie IV-F.

8  Lauwerijske Cornelisse Eland (Lourina) is gedoopt op zondag 10 april 1740 in Klundert (Nb), zie IV-G.

III-G  Benjamin Claesz. Eland, zoon van Claes Jansz Eland (II-A) en Laureijske Barends, is gedoopt op zondag 5 maart 1662 in Zevenbergen (Nb), is begraven op maandag 3 januari 1729 in Klundert (Nb). Benjamin werd 66 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Benjamin trouwt op zaterdag 22 februari 1687 in Klundert (Nb) op 24-jarige leeftijd (1) met Marijke Damisr van de Cruijs, dochter van Damis Janssen van de Cruijs en Jenneke Pieters Cramer. Marijke is overleden voor zondag 16 mei 1694.

Van Benjamin en Marijke zijn twee kinderen bekend:

1  Clasina Benjaminse Elant is geboren rond 1691 in Niervaart (Nb), zie IV-H.

2  Claas Benjaminse Eland is geboren rond 1694, zie IV-I.

Benjamin trouwt rond 1696 op ongeveer 34-jarige leeftijd (2) met Sijke Engelsdr van de Berg. Sijke is geboren in Etten (Nb), is overleden op donderdag 17 oktober 1720 in Klundert (Nb).

Sijke was eerder gehuwd (1) met Cornelis Mathijsse Beens.

Van Benjamin en Sijke is een kind bekend:

3  Engel Benjaminsz. Eland is geboren op donderdag 22 mei 1698 in Klundert (Nb), zie IV-J.

III-H  Neeltje Claesse Eland, dochter van Claes Jansz Eland (II-A) en Laureijske Barends, is gedoopt op zondag 22 mei 1667 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 28 maart 1707 in Klundert (Nb). Neeltje werd 39 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Klundert 17 november 1719: Reeckeningh doende Robbrcht Weelant, als bij date van 4 april 1707 aangestelde voocht over de twee minderjarige kinderen Neeltje Claassen Elant in eerste huwelijck verweckt bij Jacob van Etten.
Overgebracht en gepresenteert bij den rendant voor de weeskamer op 17 november 1719.

- Er was een testament voor Notaris Crillaert van 24 februari 1704.
- De voors. Neeltje Claesse Elant moeder van de voorn. kinderen (daar sijn komen te hertrouwen met Bastiaen Cornelissen Hollander en geen testament hebbende gemaakt of andere voogde in hare plaatse gestelt, is na haar overlijden staat en inventaris van de boedel opgemaakt en met de weeskamer uitkoop gedaan wegens het moederlijk goet. Bastiaen Hollander behoud de boedel en voedt de kinderen op genaamt Cornelia 10 jar en Claes 6 jaar op tot 20 jaren en elke 3 gulden volgens uitkoop ter weescamer Niervaert gepasseert 4 april 1707. De kinderen erven ook nog 5 gulden en 12 stuijvers sijnde de helft van 11 gulden en 5 stuijvers wegens een erfenis van der kindern grootmoeder van smoederswegens Laureijsken Barents.
- De voors. Cornelia van Etten is komen te overlijden in de maand van januari 1718 (WKA Klundert inv.nr.25)

Neeltje trouwt op zaterdag 10 februari 1691 in Klundert (Nb) op 23-jarige leeftijd (1) met Jacob Cornelisz van Etten. Jacob is begraven op dinsdag 26 februari 1704 in Klundert (Nb).

Van Jacob en Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelia van Etten is gedoopt op zondag 9 juni 1697 in Zevenbergen (Nb).

2  Claes van Etten is geboren rond 1701.

Neeltje gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 23 april 1706 in Klundert (Nb), trouwt (kerk) op zondag 16 mei 1706 in Klundert (Nb) op 38-jarige leeftijd (2) met de 46-jarige Bastiaen Cornelis Hollander, zoon van Cornelis den Hollander. Bastiaen is geboren in 1660 in Willemstad (Nb).

RAWB, Klundert, WK inv.nr. 23, d.d. 28-3-1707

Staet en inventaris van alle goederen nagelaten door Bastiaen Cornelis Hollander ende sijne overledene huijsvrouw Neeltje Claessen Eland gedaen en maacken bij den voorn. Bastiaen Hollander voor de weeskamer wegens de twee minderjarige weeskinderen van de voors. Neeltjen Claessen Eland verweckt bij Jacob van Eetten. De post den 4e april 1707 met Bastiaen den Hollander geaccoordeert dat hij sal blijven in het volle besit van de moeder, mits dat hij de twee voorkinderen van zijn vrouw verweckt bij Jacob van Etten met name Cornelia, out 10 jr. en Claes, out 6 jr. sal alimenteren.

Bastiaen was eerder gehuwd (1) met Neeltje Leendertsen. Bastiaen was later gehuwd (3) met Sijmontje Jansd in 't Veld.

De voors. Neeltje Claesse Elant moeder van de voorn. kinderen (daar sijn komen te hertrouwen met Bastiaen Cornelissen Hollander en geen testament hebbende gemaakt of andere voogde in hare plaatse gestelt, is na haar overlijden staat en inventaris van de boedel opgemaakt en met de weeskamer uitkoop gedaan wegens het moederlijk goet. Bastiaen Hollander behoud de boedel en voedt de kinderen op genaamt Cornelia 10 jaar en Claes 6 jaar op tot 20 jaren en elk 3 gulden volgens uitkoop ter weescamer Niervaert gepasseert 4 april 1707. De kinderen erven ook nog 5 gulden en en 12 stuijvers sijnde de helft van 11 gulden en 5 stuijvers wegens een erfenis van der kindern grootmoeder van smoederswegens Laureijsken Barents.

III-I  Aaltje Claesse Eland, dochter van Claes Jansz Eland (II-A) en Laureijske Barends, is geboren op zaterdag 22 mei 1677 in Zevenbergen (Nb), is begraven op zondag 12 februari 1713 in Klundert (Nb). Aaltje werd 35 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

RAWB, Klundert, ORA inv.nr. 105 (= nieuw 186, fol. 78), d.d. 4-2-1713

Cornelis Adriaansen Visser ende Aaltje Classen Elandt, egtelieden, testeren. Er zijn drie kinderen. Tot voogden worden benoemd Cornelis Claassen Elandt ende Arij Adriaans Visser, haare broeders.

Aaltje was gehuwd met Cornelis Adriaens Visser, zoon van Adriaen Jansz en Grietje Willems. Cornelis is gedoopt op zondag 21 augustus 1672 in Standdaarbuiten (Nb), is begraven op dinsdag 26 september 1719 in Klundert (Nb). Cornelis werd 47 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Cornelis en Aaltje hebben samen drie kinderen:

III-J  Jan Cornelisz. Elant, zoon van Cornelis Jansz Elant (II-B) en Neelken Jans, is geboren rond 1638 in Klundert (Nb), is overleden voor zaterdag 5 december 1693. Jan werd hoogstens 55 jaar.

Op 17-11-1669 (Klundert, weeskamer, inv.nr.19A) doet Jan Cornelis Elant lest wednr. wijlen Leentgen Cornelis rekening. Getoont ter weeskamer bij de Rendant ter requisitie van ende aen Jan Elders als getr. hebbende Maijken Cornelisdr.
- De boedel van de voors. Leentgen Cornelis competeert de verkooppenningen van het huijs met het gebruijck van 3 schaerweijden en 1 gemeten saeijlant op den pachthoeve van Cornelis Truweel 480£, verkocht aan Jan Cornelis van de Santberch op 11-3-1654,
Op 18-11-1669 (Klundert, weeskamer, inv.nr.19A) wordt Jan Cornelisz. Elant genoemd als wednr. wijlen Leentgen Cornelis, genoemd op 18-11-1664.
- Betaald aan Leentgen Cornelis en Barbara Cornelis 50£, aan Jan Elders in qualteijt als boven een gerecht 4e part vandien ende 't selve wederomme van Jan Cornelis (Elant) ende 2 verdere susters die eerst teveel ontvangen hebben, nu restitutie op order van de superintendant.
Op 5-12-1693 (Klundert, weeskamer, inv.nr.23) Staet en inventaris van de boedel en goederen tusschen Hendrick Nieuwenhuijsen ende Dingentje Claes Cramers ect. man ende vrouw gemeen beseten, volgens opgave van de wednr. in bijwesen van Jan Claes Cramer (= Dingentjes broertje) als voocht ende Adriaen de Lint als toesiender over 't weeskint van de voors. Dingentje Claessen Cramers genaemt Lijntje Jans in voorgaende huwelijk verweckt bij Jan Cornelis Elant.
Accoord en uitcoop gemaakt 6-10-1694,

Jan was gehuwd (1) met Leentgen Cornelisdr Gijsbrechts ook genaamd Lijntgen, dochter van Cornelis Gijsbrechts en Soetke Thonisdr. Leentgen is geboren rond 1624, is overleden voor 1665. Leentgen werd hoogstens 41 jaar.

Lijntgen/Leentgen wordt genoemd in de staet en inventaris van Cornelis Gijsbertsz zalr. d.d. 11-11-1634RAWB Klundert inv.nr.13

RAWB, Klundert, WK inv.nr. 19-A, d.d. 17-11-1669
Reeckening doende Jan Cornelis Elant lest wedr. van wijlen Leentgen Cornelis. Getoont ter weeskamer bij de rendant ter requisitie van ende aen Jan Elders als getr. hebbende Maijken Cornelisdr. De boedel van de voors. Leentgen Cornelis competeert de verkooppeningen van het hijs met het gebruijck van 3 schaerweijden en een gemeten saeylant op den pachthoeve van Cornelis Truweel 480 pond, verkocht aan Jan Cornelis van den Santberch op 11 maart 1654.

Van Jan en Leentgen is een kind bekend:

1  Anneken Jans Elant, zie IV-K.

Jan trouwt voor woensdag 9 september 1665 op hoogstens 27-jarige leeftijd (2) met Maijken Jacobs Truweel.

RAWB, Klundert, ORA inv.nr. 102 (= nieuw 183, fol. 230), d.d. 9-9-1665

Cornelis Truweel, woonende in Blommendael onder dese jurisdictie, sieckelijck naer den lichame doch sijn verstant spraicke memorie ende sinnen wel machtich sijnde ende volcomntlijck gebruickend etc., testeert.

Legateert aan Joffr. Cornelia Mugh, een gerecht vijfde part van zijn goederen, item aan de armne deze Stad de som van 50 gld.

Tot zijn enige en universele erfgenamen worden benoemd Cornelis Jacobsz. Truweel, Jan Cornelisz. Elant, in huwelijk hebbende Maeijcken Jacobs Truweel, de kinderen van Barent Barentsz., verwekt aan Leentken Jacobs Truweel, en het nagelaten zoontje van Pieter Jacobs Truweel. Volgen nadere bepalingen over de verdeling van de erfenis en benoeming van voogden. Over de kinderen van Barent Barentsz. wordt tot voogd aangesteld Claes Jansen Elant en tot toeziender voorn. Cornelis Jacobs Truweel.

Van Jan en Maijken is een kind bekend:

2  Neeltje Eland is geboren rond 1668, zie IV-L.

Jan was gehuwd (3) met Dingentje Claes Cramer, dochter van Claes Janssen Cramer en Gieltken Adriaens. Dingentje is overleden voor zaterdag 5 december 1693.

Dingentje was later gehuwd (2) met Hendrick Nieuwenhuijsen.

Van Jan en Dingentje is een kind bekend:

3  Lijntje Jans Elant, zie IV-M.

Generatie IV

IV-A  Clasijntje Elantsd Eland, dochter van Elant Claesz. Eland (III-D) en Anneken Bastiaans, is geboren rond 1696 in Niervaart (Nb).

Clasijntje trouwt (kerk) op zondag 1 oktober 1719 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op ongeveer 23-jarige leeftijd (1) met Pieter van Bale. Pieter is overleden voor 1733.

Clasijntje trouwt op zondag 27 september 1733 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op ongeveer 37-jarige leeftijd (2) met Cornelis Hendriksz Hendrikse.

Clasijntje trouwt op zondag 12 maart 1758 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op ongeveer 62-jarige leeftijd (3) met Laurens Bruuren.

IV-B  Nicolaas Cornelissen Elant (Klaas) ook genaamd Claas en Eland, zoon van Cornelis Claessen Eland (III-F) en Catharina Leenderts Jonckind (Catie), is geboren rond 1696 in Zevenbergen (Nb), is nederlands hervormd gedoopt.

Klaas gaat in ondertrouw (kerk) (nederlands hervormd) op vrijdag 18 april 1727 in Klundert (Nb), trouwt op zondag 11 mei 1727 in Klundert (Nb) op ongeveer 31-jarige leeftijd met de 34-jarige Joostje Ariense Hoogendijk ook genaamd Jorisje. Joostje is geboren in 1693.

Joostje was eerder gehuwd (1) met Jan Lanssen.

Van Klaas en Joostje zijn zes kinderen bekend:

1  Cattrina Elant is gedoopt op donderdag 27 november 1727 in Klundert (Nb).

2  Geertruij Eland is gedoopt op maandag 7 november 1729 in Klundert (Nb), zie V-A.

3  Cornelia Eland is gedoopt op vrijdag 8 juni 1731 in Klundert (Nb), zie V-B.

4  Cornelis Eland is gedoopt op donderdag 10 maart 1735 in Klundert (Nb), zie V-C.

5  Adriana Eland is gedoopt op donderdag 8 augustus 1737 in Klundert (Nb).

6  Arij Eland is gedoopt op zondag 15 maart 1739 in Klundert (Nb).

IV-C  Geertruij Cornelisdr Eland, dochter van Cornelis Claessen Eland (III-F) en Catharina Leenderts Jonckind (Catie), is geboren rond 1700 in Zevenbergen (Nb), is begraven op maandag 27 september 1779 in Zevenbergen (Nb). Geertruij werd ongeveer 79 jaar.

Geertruij trouwt (kerk) op zaterdag 11 mei 1726 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Dingemans Ariensz Grootenboer ook genaamd Dingenman Arijse en Grootenboer, zoon van Arien Herbertsz. Grootenboer en Neeltje Dingemans van de Swaluwe. Dingemans is geboren rond 1699.

Van Dingemans en Geertruij zijn negen kinderen bekend:

1  Neeltje Grootenboer is nederlands hervormd gedoopt op zondag 30 maart 1727 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie V-D.

2  Catharina Grootenboer is nederlands hervormd gedoopt op zondag 16 januari 1729 in Fijnaart en Heijningen (Nb).

3  Clasijntje Grootenboer is nederlands hervormd gedoopt op zondag 10 december 1730, zie V-E.

4  Arie Grootenboer is gedoopt op dinsdag 12 januari 1734 in Klundert (Nb), zie V-F.

5  Cornelia Grootenboer is gedoopt op dinsdag 21 augustus 1736 in Klundert (Nb), zie V-G.

6  Cornelis Grootenboer is nederlands hervormd gedoopt op zondag 31 augustus 1738 in Klundert (Nb), is overleden voor zondag 7 februari 1740. Cornelis werd hoogstens 1 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

7  Cornelis Grootenboer ook genaamd Cornelis Grootenbroer is gedoopt op zondag 7 februari 1740 in Klundert (Nb), is overleden rond donderdag 11 april 1799. Cornelis werd ongeveer 59 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

8  Johannes Grootenboer is gedoopt op zondag 17 december 1741 in Klundert (Nb), zie V-H.

9  Machiel Grootenboer is nederlands hervormd gedoopt op zondag 25 augustus 1743 in Klundert (Nb), zie V-I.

IV-D  Johannes Cornelisz Eland (Jan) ook genaamd Jan en Johan, zoon van Cornelis Claessen Eland (III-F) en Teuntje Jans Witbol, is geboren rond 1729 in Zevenbergen (Nb), is begraven op vrijdag 5 mei 1780 in Klundert (Nb). Jan werd ongeveer 51 jaar.

Met attest naar Clundert op 30 juni 1775

Jan gaat in ondertrouw op vrijdag 1 februari 1760 in Dinteloord (Nb), trouwt op zaterdag 1 maart 1760 in Dinteloord (Nb) op ongeveer 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Alida Arise van Driel ook genaamd Alida en Aartje Arisse, dochter van Arie Cornelisz. van Driel en Huibertje Ariens Smit. Alida is gedoopt op vrijdag 2 september 1735 in Strijen (Zh), is begraven op zaterdag 22 oktober 1808 in Klundert (Nb). Alida werd 73 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Jan en Alida hebben samen acht kinderen:

1  Huibertje Janse Eland is gedoopt op zondag 25 mei 1760 in Numansdorp (Zh), is overleden op zaterdag 8 januari 1785 in Klundert (Nb). Huibertje werd 24 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

2  Teuntje Eland is gedoopt op zondag 5 september 1762 in Zevenbergen (Nb), zie V-J.

3  Sijkje Eland is gedoopt op zondag 26 augustus 1764 in Zevenbergen (Nb), zie V-K.

4  Adriana Eland is gedoopt op zondag 28 december 1766 in Zevenbergen (Nb), zie V-L.

5  Cornelia Eland is geboren op zondag 2 april 1769 in Zevenbergen (Nb), zie V-M.

6  Neeltje Eland is gedoopt op zondag 21 juli 1771 in Zevenbergen (Nb), zie V-N.

7  Cornelis Eland is gedoopt op zondag 16 augustus 1772 in Zevenbergen (Nb), zie V-O.

8  Leendert Eland is geboren op vrijdag 8 december 1775 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 14 januari 1776 in Zevenbergen (Nb), zie V-P.

IV-E  Benjamin Cornelis Eland, zoon van Cornelis Claessen Eland (III-F) en Teuntje Jans Witbol, bouwman, is geboren op zondag 12 oktober 1732 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 10 april 1740 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 19 november 1818 in Zevenbergen (Nb). Benjamin werd 86 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Hij deed belijdenis met Pasen 1782


RAWB, Zevenbergen, WK inv.nr. 507 (nieuw 220, fol. 242), d.d. 5-5-1769
Benjamin Cornelis Eeeland, bouwboode won. op de Hooffstede van Juffer, de wedu wijlen de Heer Hijndrick de Meroode etc., weduwnaar van wijlen Geertruid Rouwbos, bij deselve verwekt drie kinderen met name Cornelis, out 11 jaer, Ghieltje, out 9 jaar en Teunis Eeland, out 6 jaer etc.

Benjamin gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 14 juli 1758 in Zevenbergen (Nb), trouwt (kerk) op zondag 30 juli 1758 in Zevenbergen (Nb) op 25-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Geertruy Rouwbosch ook genaamd Geertruyd Margaretha en Geertrudis, dochter van Johannes Hendriks Roubos en Chieltje Wouterse Seijlmans. Geertruy is geboren op zaterdag 20 februari 1734 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is gedoopt op zondag 21 februari 1734 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is begraven op donderdag 5 mei 1768 in Zevenbergen (Nb). Geertruy werd 34 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Van Benjamin en Geertruy zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelis Eland is geboren op dinsdag 5 september 1758 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is gedoopt op zondag 10 september 1758 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), zie V-Q.

2  Chieltje Eland is gedoopt op zondag 29 maart 1761 in Zevenbergen (Nb), zie V-R.

3  Teunis Eland is gedoopt op zondag 15 april 1764 in Zevenbergen (Nb), zie V-S.

Benjamin gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 5 mei 1769 in Zevenbergen (Nb), trouwt (kerk) op zondag 21 mei 1769 in Zevenbergen (Nb) op 36-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Johanna Michielsd de Leeuw, dochter van Michiel Tijsse de Leeuw en Tanneke Jansdr Lucas. Johanna is gedoopt op zondag 10 april 1729 in Zevenbergen (Nb), is begraven op woensdag 9 december 1801 in Klundert (Nb). Johanna werd 72 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Johanna was eerder gehuwd (1) met Hendrik Janse Nelemans.

Van Benjamin en Johanna zijn drie kinderen bekend:

4  Teuna Eland is gedoopt op zondag 11 februari 1770 in Zevenbergen (Nb), zie V-T.

5  Sijke Benjaminse Eland is gedoopt op zondag 17 maart 1771 in Zevenbergen (Nb), zie V-U.

6  Pieter Eland is gedoopt op zondag 24 april 1774 in Zevenbergen (Nb), is begraven op maandag 31 december 1792 in Zevenbergen (Nb). Pieter werd 18 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

IV-F  Zijke Eland, dochter van Cornelis Claessen Eland (III-F) en Teuntje Jans Witbol, is geboren rond 1736, is overleden voor zaterdag 16 oktober 1762. Zijke werd hoogstens 26 jaar.

Zijke trouwt rond 1755 op ongeveer 19-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Antonie de Engelse, zoon van Otto Antoniesz den Engelse en Hendrikje van Nieuwenhuijzen. Antonie is geboren op woensdag 15 mei 1726 in Klundert (Nb), is overleden na zondag 10 februari 1805. Antonie werd minstens 78 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Antonie was later gehuwd (2) met Sijken Klaasd van der Plas.

Van Antonie en Zijke zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrikje de Engelse is gedoopt op zondag 13 november 1757 in Dinteloord (Nb).

2  Cornelis de Engelse is gedoopt op woensdag 25 februari 1761 in Dinteloord (Nb).

IV-G  Lauwerijske Cornelisse Eland (Lourina), dochter van Cornelis Claessen Eland (III-F) en Teuntje Jans Witbol, is gedoopt op zondag 10 april 1740 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 10 juni 1808 in Zevenbergen (Nb). Lourina werd 68 jaar en 2 maanden.

Lourina gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 27 juli 1759 in Zevenbergen (Nb), trouwt (kerk) op zondag 19 augustus 1759 in Zevenbergen (Nb) op 19-jarige leeftijd met de 33-jarige Anthonie Verhoeven. Anthonie is geboren in 1726 in Werkendam (Nb), is overleden op donderdag 25 oktober 1810 in Zevenbergen (Nb). Anthonie werd 84 jaar.

Het echtpaar deed belijdenis en werd gedoopt ca. juni 1769. Ze werden genoemd Antony Verhoeven en Lauwrina Eeland.

Van Anthonie en Lourina zijn acht kinderen bekend:

1  Anna Verhoeven is gedoopt op zondag 11 november 1759 in Klundert (Nb), zie V-V.

2  Teuntje Verhoeven is gedoopt op zondag 24 mei 1761 in Klundert (Nb), zie V-W.

3  Aart Verhoeven is gedoopt op woensdag 21 maart 1764 in Zevenbergen (Nb), is begraven op woensdag 4 oktober 1797 in Zevenbergen (Nb). Aart werd 33 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

4  Johanna Verhoeven is gedoopt op woensdag 7 december 1768 in Zevenbergen (Nb), zie V-X.

5  Eland Verhoeven is gedoopt op zondag 16 december 1770 in Zevenbergen (Nb), zie V-Y.

6  Janneke Verhoeven is gedoopt op zondag 29 mei 1774 in Zevenbergen (Nb), is overleden voor donderdag 25 oktober 1810. Janneke werd hoogstens 36 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

7  Leendert Verhoeven is gedoopt op donderdag 20 juni 1776 in Zevenbergen (Nb), is overleden voor woensdag 27 februari 1782. Leendert werd hoogstens 5 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

8  Leendert Verhoeven is gedoopt op woensdag 27 februari 1782 in Zevenbergen (Nb), is overleden voor donderdag 25 oktober 1810. Leendert werd hoogstens 28 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

IV-H  Clasina Benjaminse Elant, dochter van Benjamin Claesz. Eland (III-G) en Marijke Damisr van de Cruijs, is geboren rond 1691 in Niervaart (Nb).

Clasina trouwt (kerk) op zondag 11 november 1708 in Klundert (Nb) op ongeveer 17-jarige leeftijd met Hendrik Jansz van Meurs.

IV-I  Claas Benjaminse Eland, zoon van Benjamin Claesz. Eland (III-G) en Marijke Damisr van de Cruijs, is geboren rond 1694.

Hij woonde op 10-12-1718 te Fijnaart.

Claas trouwt (kerk) op zondag 1 januari 1719 in Klundert (Nb) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 36-jarige Maijke Andries Sneep, dochter van Andries IJsbrandtsz Sneep en Leentje Dirkcx van der Linden. Maijke is gedoopt op zondag 27 september 1682 in Puttershoek (Zh).

Zij woonde 10-12-1718 te Fijnaart en daarvóór te Klundert.

(van Puttershoek)
Op 31-1-1719 (GTMWB, 1986, blz. 243) heet Maayke Andriesse Sneep "ziek van kinde".
Op 31-1-1719 (GTMWB, 1986, blz. 243) testeert Maayke Andriesse Sneep als wed. voor notaris de Klerk, getoond ter weeskamer van Willemstad 17-10-1719,

N.B. Er moet dus een weesje geweest zijn, dat jong is gestorven.

IV-J  Engel Benjaminsz. Eland, zoon van Benjamin Claesz. Eland (III-G) en Sijke Engelsdr van de Berg, is geboren op donderdag 22 mei 1698 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 10 oktober 1770 in Klundert (Nb), is begraven op zaterdag 13 oktober 1770 in Klundert (Nb). Engel werd 72 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Op 12-7-1771 (Klundert, weeskamer, inv.nr.28) staet en inventaris van alle goederen nagelaten door Engel Eland gewoond hebbende en op den 10-10-1770 binnen Klundert overleden, achterlatende tot zijne erfgen. ab intestato zijne 2 dochters met name Pieternella Eland huijsvrouw van Jan Veekemans en Sijke Eland, meerderjarige ongehuwde dochter ieder vor een 3e part, mitsgaders de 3 kinderen van zijn vooroverleden zoon Benjamin Eland met name Engel Eland, Elisabeth Eland en Adriana Eland voor het overige 3e part.

Engel trouwt op zondag 5 maart 1719 in Klundert (Nb) op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Aartje Arisze de Man. Aartje is geboren in 1697 in 's-Gravendeel (Zh), is begraven op maandag 17 december 1759 in Klundert (Nb). Aartje werd 62 jaar.

Van Engel en Aartje zijn vijf kinderen bekend:

1  Adriana Engels Eland is geboren rond 1720, is begraven op vrijdag 5 juli 1748 in Klundert (Nb). Adriana werd ongeveer 28 jaar.

2  Pieternella Engels Eland is geboren rond 1721, zie V-Z.

3  Benjamin Engelsz. Eland is gedoopt op dinsdag 12 oktober 1723 in Klundert (Nb), zie V-AA.

4  Sijke Engels Eland is geboren rond 1725, is begraven op dinsdag 24 december 1782 in Klundert (Nb). Sijke werd ongeveer 57 jaar.

5  Anna Engels Eland is gedoopt op zaterdag 9 februari 1737 in Klundert (Nb).

IV-K  Anneken Jans Elant, dochter van Jan Cornelisz. Elant (III-J) en Leentgen Cornelisdr Gijsbrechts.

Anneken was gehuwd met Adriaen Everts Verbruggen.

IV-L  Neeltje Eland, dochter van Jan Cornelisz. Elant (III-J) en Maijken Jacobs Truweel, is geboren rond 1668, is overleden op dinsdag 6 april 1728 in Klundert (Nb). Neeltje werd ongeveer 60 jaar.

Neeltje trouwt (Schepenbank) op zaterdag 1 mei 1688 in Klundert (Nb) op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Adriaan Cornelisz de Lint, zoon van Cornelis Adriaansz de Lint en Gieltje Adriaansd Voogd. Adriaan, luitenant der schutterij en schepen te Klundert, is geboren rond 1660 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 17 augustus 1720 in Klundert (Nb). Adriaan werd ongeveer 60 jaar.

Van Adriaan en Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Maaike Adriaansd de Lint is geboren rond 1693 in Klundert (Nb).

2  Cornelis Adriaansz de Lint is geboren rond 1695 in Klundert (Nb), zie V-AB.

IV-M  Lijntje Jans Elant, dochter van Jan Cornelisz. Elant (III-J) en Dingentje Claes Cramer.

Lijntje trouwt (kerk) op zondag 28 januari 1703 in Klundert (Nb) (1) met Hermanus de Visser. Hermanus is geboren in Niervaart (Nb).

Lijntje gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 3 mei 1720 in Klundert (Nb) (2) met Dirk Koomans.

Van Dirk en Lijntje is een kind bekend:

1  Cornelia Dirksd Koomans is geboren rond 1730, zie V-AC.

Generatie V

V-A  Geertruij Eland, dochter van Nicolaas Cornelissen Elant (Klaas) (IV-B) en Joostje Ariense Hoogendijk, is gedoopt op maandag 7 november 1729 in Klundert (Nb), is begraven tussen zaterdag 8 en zaterdag 15 mei 1790 in Leiden (Zh). Geertruij werd hoogstens 60 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Geertruij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 21 juli 1765 in Den Haag (Zh), trouwt (kerk) op donderdag 1 augustus 1765 in Den Haag (Zh) (Scheveningse Kerk) op 35-jarige leeftijd met Jacobus Storm. Jacobus is geboren in Leiden (Zh).

V-B  Cornelia Eland, dochter van Nicolaas Cornelissen Elant (Klaas) (IV-B) en Joostje Ariense Hoogendijk, is gedoopt op vrijdag 8 juni 1731 in Klundert (Nb).

Cornelia gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 17 juni 1770 in Den Haag (Zh), trouwt (kerk) op zondag 1 juli 1770 in Den Haag (Zh) (Hoogduitse Kerk) op 39-jarige leeftijd met de 24-jarige Gerrit van Gogh. Gerrit is geboren, is gedoopt op dinsdag 10 augustus 1745 in Den Haag (Zh).

(ouders: Johannes Jacobsz van Gogh en Elisabeth van Gennep)

Van Gerrit en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

1  Catharina van Gog is gedoopt op zondag 23 september 1770 in Den Haag (Zh) (Groote Kerk).

2  Johanna Elisabeth van Gogh is gedoopt op woensdag 1 januari 1772 in Den Haag (Zh) (Nieuwe Kerk ).

3  Johanna van Gogh is gedoopt op woensdag 29 maart 1775 in Den Haag (Zh) (Groote Kerk).

V-C  Cornelis Eland, zoon van Nicolaas Cornelissen Elant (Klaas) (IV-B) en Joostje Ariense Hoogendijk, is gedoopt op donderdag 10 maart 1735 in Klundert (Nb).

Cornelis trouwt in Dussen (Nb) met Cornelia Kivits, dochter van Cornelis Willem Kievits en Regina van der Pluijm. Cornelia is gedoopt op zondag 8 juli 1736 in Dussen (Nb), is overleden op dinsdag 5 oktober 1819 in Dussen (Nb). Cornelia werd 83 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

V-D  Neeltje Grootenboer, dochter van Dingemans Ariensz Grootenboer en Geertruij Cornelisdr Eland (IV-C), is nederlands hervormd gedoopt op zondag 30 maart 1727 in Fijnaart en Heijningen (Nb).

Neeltje trouwt op zondag 24 juni 1753 in Klundert (Nb) op 26-jarige leeftijd met Jan Dirk Hendriks.

Van Jan en Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Janneke Hendriks is gedoopt op zondag 1 juli 1753 in Klundert (Nb).

2  Hendrik Hendrik is geboren op vrijdag 27 maart 1767 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 29 maart 1767 in Klundert (Nb).

V-E  Clasijntje Grootenboer, dochter van Dingemans Ariensz Grootenboer en Geertruij Cornelisdr Eland (IV-C), is nederlands hervormd gedoopt op zondag 10 december 1730, is begraven op dinsdag 22 augustus 1780 in Willemstad (Nb). Clasijntje werd 49 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Clasijntje trouwt op zondag 19 april 1750 in Fijnaart (Nb) op 19-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Huibert van Erkelens, zoon van Huijbregt van Erkelens en Meij van Oosterbos. Huibert is gedoopt op zondag 5 mei 1726 in Hoeven (Nb), is begraven op woensdag 1 januari 1766 in Willemstad (Nb). Huibert werd 39 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Van Huibert en Clasijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Meyna van Erkelen is gedoopt op zondag 7 februari 1751 in Klein Ammers.

2  Geertruij van Erkelen is geboren op maandag 17 juli 1752.

3  Huibert van Erkelen is geboren op zondag 29 september 1754, zie VI-A.

4  Dingeman Erkelens is gedoopt op zondag 3 oktober 1756 in Willemstad (Nb).

5  Johannis van Erkelen is gedoopt op zondag 17 september 1758 in Willemstad (Nb).

6  Margrita van Erkelen is gedoopt op zondag 31 augustus 1760 in Willemstad (Nb).

7  Katharina Erkelens is gedoopt op maandag 12 april 1762 in Willemstad (Nb).

8  Cornelis Erkelens is gedoopt op zondag 13 mei 1764 in Willemstad (Nb).

Clasijntje gaat in ondertrouw op zaterdag 28 juli 1770 in Willemstad (Nb), trouwt op zondag 12 augustus 1770 in Willemstad (Nb) op 39-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Jacob Ariensz Pullen. Jacob is gedoopt op zondag 23 augustus 1739 in Uitwijk (Nb), is overleden op maandag 21 oktober 1805 in Willemstad (Nb). Jacob werd 66 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Jacob was eerder gehuwd (1) met Johanna van der Made.

Van Jacob en Clasijntje zijn drie kinderen bekend:

9  Mayken Pullen is gedoopt op zondag 7 juli 1771 in Willemstad (Nb).

10  Cornelia Pullen is gedoopt op zondag 25 april 1773 in Willemstad (Nb), zie VI-B.

11  Adriana Pullen is geboren, is gedoopt op zondag 31 augustus 1777 in Willemstad (Nb), zie VI-C.

V-F  Arie Grootenboer, zoon van Dingemans Ariensz Grootenboer en Geertruij Cornelisdr Eland (IV-C), is gedoopt op dinsdag 12 januari 1734 in Klundert (Nb).

Arie trouwt op zondag 6 mei 1759 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb) op 25-jarige leeftijd met Pieternella Marcus.

Van Arie en Pieternella zijn zes kinderen bekend:

1  Geertruy Grootenboer is geboren op zaterdag 7 april 1759 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is gedoopt op maandag 16 april 1759 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb).

2  Adriana Grootenboer is gedoopt op zondag 23 augustus 1761 in Fijnaart (Nb).

3  Adriana Grootenboer is gedoopt op zondag 16 januari 1763 in Willemstad (Nb).

4  Dingeman Grootenboer is gedoopt op zondag 10 maart 1765 in Willemstad (Nb), zie VI-D.

5  Adriaan Grootenboer is gedoopt op zondag 6 maart 1768 in Willemstad (Nb), zie VI-E.

6  Neeltje Grootenboer is geboren op dinsdag 7 mei 1771 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 12 mei 1771 in Klundert (Nb).

V-G  Cornelia Grootenboer, dochter van Dingemans Ariensz Grootenboer en Geertruij Cornelisdr Eland (IV-C), is gedoopt op dinsdag 21 augustus 1736 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 20 juli 1797 in Klundert (Nb). Cornelia werd 60 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Cornelia trouwt op zondag 12 april 1767 in Klundert (Nb) op 30-jarige leeftijd met de 29-jarige Adriaan Radewalt, zoon van Teunis Radewalt en Adriana Lijdes. Adriaan mogelijk is gedoopt op zondag 15 september 1737 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 4 oktober 1817 in Klundert (Nb). Adriaan werd 80 jaar en 19 dagen.

Van Adriaan en Cornelia zijn vijf kinderen bekend:

1  Anthonij Radewalt is geboren op zondag 31 januari 1768 in Klundert (Nb).

2  Dingeman Radewalt is gedoopt op zondag 13 mei 1770 in Klundert (Nb), zie VI-F.

3  Adriana Radewalt is geboren op dinsdag 7 september 1773 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 12 september 1773 in Klundert (Nb), mogelijk is begraven op woensdag 22 september 1773 in Klundert (Nb). Adriana werd 15 dagen.

4  Anthonij Radewalt is gedoopt op zondag 21 april 1776 in Klundert (Nb), is begraven op woensdag 8 mei 1776 in Klundert (Nb). Anthonij werd 17 dagen.

5  Anthonij Radewalt is geboren op donderdag 17 april 1777 in Klundert (Nb), is gedoopt op maandag 21 april 1777 in Klundert (Nb).

V-H  Johannes Grootenboer, zoon van Dingemans Ariensz Grootenboer en Geertruij Cornelisdr Eland (IV-C), is gedoopt op zondag 17 december 1741 in Klundert (Nb), is begraven op dinsdag 7 maart 1780 in Klundert (Nb). Johannes werd 38 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Johannes trouwt op zondag 13 mei 1770 in Klundert (Nb) op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Maria Dekkers, dochter van Pieter Dekkers en Geertruid Vissers. Maria is geboren op zondag 18 december 1746 in Lage Zwaluwe (Nb), is overleden op maandag 29 maart 1784 in Zevenbergen (Nb). Maria werd 37 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

van Zwaluwe

Van Johannes en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Dingeman Jansz Grootenboer is geboren op vrijdag 18 januari 1771 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 20 januari 1771 in Klundert (Nb), is overleden voor vrijdag 3 april 1772. Dingeman werd hoogstens 1 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

2  Pieter Jansz Grootenboer is geboren op vrijdag 3 april 1772 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 5 april 1772 in Klundert (Nb), zie VI-G.

3  Dingeman Jansz Grootenboer is geboren op vrijdag 3 april 1772 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 5 april 1772 in Klundert (Nb).

4  Dingeman Jansz Grootenboer is geboren op vrijdag 7 oktober 1774 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 9 oktober 1774 in Klundert (Nb), zie VI-H.

V-I  Machiel Grootenboer, zoon van Dingemans Ariensz Grootenboer en Geertruij Cornelisdr Eland (IV-C), is nederlands hervormd gedoopt op zondag 25 augustus 1743 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 22 december 1810 in Klundert (Nb). Machiel werd 67 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Machiel gaat in ondertrouw op vrijdag 6 januari 1769 in Fijnaart (Nb), trouwt op dinsdag 28 februari 1769 in Fijnaart (Nb) op 25-jarige leeftijd met Neeltje Slachtmeer.

Van Machiel en Neeltje is een kind bekend:

1  Herbert Grotenboer is gedoopt op zondag 12 november 1769 in Fijnaart (Nb).

V-J  Teuntje Eland, dochter van Johannes Cornelisz Eland (Jan) (IV-D) en Alida Arise van Driel, is gedoopt op zondag 5 september 1762 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 10 juli 1833 in Klundert (Nb). Teuntje werd 70 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Teuntje trouwt (kerk) (NH) op zondag 6 mei 1787 in Klundert (Nb) op 24-jarige leeftijd (1) met de 39-jarige Marcelis de Bruijn, zoon van Arien de Bruijn en Jacoba Baltus. Marcelis is gedoopt op zondag 5 november 1747 in Eethen (Nb), is overleden op zondag 5 mei 1805 in Klundert (Nb), is begraven op dinsdag 7 mei 1805 in Klundert (Nb). Marcelis werd 57 jaar en 6 maanden.

Van Marcelis en Teuntje zijn acht kinderen bekend:

1  Joanna de Bruijn is geboren op zaterdag 9 februari 1788 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 17 februari 1788 in Klundert (Nb), is ongehuwd overleden op zaterdag 25 oktober 1817 in Klundert (Nb). Joanna werd 29 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

2  Ary de Bruijn is geboren op woensdag 14 april 1790 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 18 april 1790 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 15 mei 1799 in Klundert (Nb). Ary werd 9 jaar, 1 maand en 1 dag.

3  Johannes de Bruijn is geboren op vrijdag 23 september 1791 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 25 september 1791 in Klundert (Nb).

4  Jacobus de Bruijn is geboren op zaterdag 4 januari 1794 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 12 januari 1794 in Klundert (Nb), zie VI-I.

5  Alida de Bruijn is geboren op dinsdag 29 maart 1796 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 3 april 1796 in Klundert (Nb), zie VI-J.

6  Arij de Bruijn is geboren op vrijdag 8 februari 1799 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 17 februari 1799 in Klundert (Nb), zie VI-K.

7  Maaijke de Bruijn is geboren op vrijdag 15 januari 1802 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 24 januari 1802 in Klundert (Nb), zie VI-L.

8  Huijbertje de Bruijn is geboren op woensdag 9 januari 1805 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 13 januari 1805 in Klundert (Nb), zie VI-M.

Teuntje gaat in ondertrouw op donderdag 2 oktober 1806 in Klundert (Nb), trouwt op donderdag 23 oktober 1806 in Klundert (Nb) op 44-jarige leeftijd (2) met de 54-jarige Pieter Boot, zoon van Antonij Boot en Jacomijntje Degens. Pieter is gedoopt op zondag 13 februari 1752 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 7 mei 1813 in Klundert (Nb). Pieter werd 61 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Martijntje Lijsten.

V-K  Sijkje Eland ook genaamd Sijtje, dochter van Johannes Cornelisz Eland (Jan) (IV-D) en Alida Arise van Driel, is gedoopt op zondag 26 augustus 1764 in Zevenbergen (Nb), is overleden na 1835 in Sprang-Capelle (Nb). Sijkje werd minstens 71 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Sijkje trouwt (kerk) op zondag 18 mei 1788 in Klundert (Nb) op 23-jarige leeftijd met de 30-jarige Leendert Versluijs, zoon van Cornelis Versluijs en Anneke de Glind. Leendert is gedoopt op zondag 6 november 1757 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op woensdag 6 november 1839 in Sprang-Capelle (Nb). Leendert werd 82 jaar.

Van Leendert en Sijkje zijn acht kinderen bekend:

1  Cornelis Versluis is geboren op maandag 23 maart 1789 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 29 maart 1789 in Klundert (Nb), is begraven op dinsdag 14 april 1789 in Klundert (Nb). Cornelis werd 22 dagen.

2  Johanna Versluijs is geboren op zondag 25 april 1790 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 2 mei 1790 in Klundert (Nb), is begraven op donderdag 20 januari 1791 in Klundert (Nb). Johanna werd 8 maanden en 26 dagen.

3  Cornelis Versluijs is gedoopt op zondag 30 oktober 1791 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VI-N.

4  Johanna Versluijs is geboren op zondag 3 april 1796 06.00 uur in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VI-O.

5  Christiaan Versluijs is geboren op maandag 18 juni 1798 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 24 juni 1798 in Klundert (Nb), is overleden voor donderdag 29 augustus 1805. Christiaan werd hoogstens 7 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

6  Anneke Versluijs is geboren op donderdag 26 juni 1800 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 29 juni 1800 in Klundert (Nb).

7  Alida Versluijs is geboren op vrijdag 20 augustus 1802 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 29 augustus 1802 in Klundert (Nb), zie VI-P.

8  Christiaan Versluijs is geboren op donderdag 29 augustus 1805 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 1 september 1805 in Klundert (Nb).

V-L  Adriana Eland, dochter van Johannes Cornelisz Eland (Jan) (IV-D) en Alida Arise van Driel, is gedoopt op zondag 28 december 1766 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 3 juli 1832 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Adriana werd 65 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Adriana heeft toestemming voor huwelijk verkregen op zaterdag 13 september 1794 in Klundert (Nb), trouwt (kerk) op zondag 5 oktober 1794 in Klundert (Nb) op 27-jarige leeftijd met de 31-jarige Huijbert Bakx, zoon van Izaak Bakx en Maria Avegaard. Huijbert is gedoopt op donderdag 11 augustus 1763 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 28 juni 1832 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Huijbert werd 68 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

Van Huijbert en Adriana zijn vier kinderen bekend:

1  Maria Bakx is geboren op dinsdag 18 november 1794 in Klundert (Nb), is NH gedoopt op zondag 23 november 1794 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 4 augustus 1811 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Maria werd 16 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

2  Alida Bakx is geboren op dinsdag 25 april 1797 in Fijnaart (Nb), is gedoopt op zondag 30 april 1797 in Klundert (Nb), zie VI-Q.

3  Neeltje Bakx is geboren op zondag 2 juni 1799 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is gedoopt op zondag 9 juni 1799 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VI-R.

4  Adriana Bakx is geboren op zaterdag 28 april 1810 "zaterdag 28 Grasmaand 1810" in Fijnaart (Nb), is gedoopt op zondag 29 april 1810 "zondag 29 Grasmaand 1810", is overleden op zondag 31 juli 1814 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Adriana werd 4 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

V-M  Cornelia Eland, dochter van Johannes Cornelisz Eland (Jan) (IV-D) en Alida Arise van Driel, is geboren op zondag 2 april 1769 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 29 maart 1812 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Cornelia werd 42 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Op 17-5-1808 (Str. Archief Nassau Brabant Zevenbergen, Quohier en Commerboek van Fijnaart, bijgenaamd "De Dikke Duvel, inv.nr.1431, fol. 99) wordt Cornelia Janse Eland eigenaar van 8 gemeten, 289 1/2 roede land, gelegen O, Fijnaart, 6e hoek van P.J. van Tooren.

Cornelia gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 25 april 1795 in Ginneken en Bavel (Nb), trouwt (kerk) op zondag 10 mei 1795 in Ginneken en Bavel (Nb) op 26-jarige leeftijd met de 38-jarige Pieter Janse van Tooren, zoon van Jan van Toorn en Neeltje van der Burgh. Pieter is gedoopt op zondag 1 augustus 1756 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op maandag 11 december 1826 04.00 uur in Fijnaart en Heijningen (Nb). Pieter werd 70 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

2262 - Dansen rond de vrijheidsboom. Revolutionaire cultuur in Brabant en de Franse invasie van 1793. Onder redactie van Joost ROSENDAAL & Anton VAN DE SANDE. - 's-Hertogenbosch: Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, 1993. - 281 p.: ill.; 24 cm. - ISBN 90-72526-23-6.
In deze bundel over de revolutiejaren in Noord-Brabant zijn twee hoofdstukken ook relevant voor de boekgeschiedenis. Hoofdstuk 2, van M. Spruit, handelt over ene Pieter Jansse van Tooren, bakker en kruidenier, die zich verdienstelijk maakte voor de 'Bataafse zaak' door de verspreiding van pamfletten en van het tijdschrift De Gemeene Man aan het Gemeene Volk van Nederland. Het eerste nummer ervan verscheen op 1 januari 1793, 'ter Drukkery van de Bataven' te Antwerpen; vanaf nummer VII werd onregelmatig vermeld dat de Antwerpenaar J.E. Parys de drukker was.
In hoofdstuk 4 (van A. van de Sande) is dan weer de contrarevolutionaire propaganda aan de orde. Er wordt ruim aandacht besteed aan de opiniepers, echter uitsluitend vanuit een inhoudelijke benadering. [P.D.]

Pieter was eerder gehuwd (1) met IJda van der Heijden. Pieter was later gehuwd (3) met Catharina de Beer.

Van Pieter en Cornelia zijn zeven kinderen bekend:

1  Alida Johanna van Tooren is geboren op zaterdag 5 december 1795 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is gedoopt op zondag 13 december 1795 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VI-S.

2  Elizabeth Huijbertina van Tooren is geboren op dinsdag 6 februari 1798 15.00 uur in Fijnaart en Heijningen (Nb), is gedoopt op zondag 11 februari 1798 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VI-T.

3  Johanna Pieternella van Tooren is geboren op zaterdag 26 december 1801 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VI-U.

4  Johannes van Tooren is gedoopt op zondag 8 juli 1804 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is begraven op zaterdag 19 januari 1805 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Johannes werd 6 maanden en 11 dagen.

5  Johannes van Tooren is geboren op vrijdag 29 augustus 1806 in Fijnaart en Heijningen (Nb).

6  Adam van Tooren is geboren op maandag 5 juni 1809 in Fijnaart en Heijningen (Nb).

7  Cornelia Ida van Tooren is geboren op dinsdag 13 november 1810 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VI-V.

V-N  Neeltje Eland, dochter van Johannes Cornelisz Eland (Jan) (IV-D) en Alida Arise van Driel, is gedoopt op zondag 21 juli 1771 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 15 januari 1850 in Klundert (Nb). Neeltje werd 78 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Neeltje gaat in ondertrouw op zaterdag 31 augustus 1799 in Fijnaart en Heijningen (Nb), trouwt op zondag 15 september 1799 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 28-jarige leeftijd met de 20-jarige Cornelis van Opstal, zoon van Jacobus van Opstal en Adriana Cornelisse van Ekelen. Cornelis, timmerman, is gedoopt op zondag 8 november 1778 in Oudenbosch (Nb), is overleden op vrijdag 11 september 1829 in Klundert (Nb). Cornelis werd 50 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Van Cornelis en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Jakobus van Opstal is nederlands hervormd gedoopt op zondag 22 maart 1801 in Fijnaart en Heijningen (Nb).

2  Johannes van Opstal is nederlands hervormd gedoopt op zondag 1 april 1804 in Fijnaart en Heijningen (Nb).

3  Ongedoopt Kraamkind van Cornelis Opstal is geboren rond vrijdag 26 december 1806 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is begraven op zaterdag 27 december 1806 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Ongedoopt werd ongeveer 1 dag.

V-O  Cornelis Eland, zoon van Johannes Cornelisz Eland (Jan) (IV-D) en Alida Arise van Driel, bouwman, is gedoopt op zondag 16 augustus 1772 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 4 november 1847 in Ooltgensplaat (Zh). Cornelis werd 75 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Cornelis gaat in ondertrouw op donderdag 26 mei 1808, trouwt op donderdag 16 juni 1808 in Klundert (Nb) op 35-jarige leeftijd met de 24-jarige Neeltje Les, dochter van Eduard Les en Aletta den Hollander. Neeltje, bouweresse, is gedoopt op zondag 11 april 1784 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 31 augustus 1834 17.00 uur in Fijnaart en Heijningen (Nb). Neeltje werd 50 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

Van Cornelis en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Johannis Eland is geboren op zaterdag 10 februari 1810 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 18 februari 1810 in Klundert (Nb), zie VI-W.

2  Aletta Eland (Letje) is geboren op woensdag 23 oktober 1811 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op woensdag 28 maart 1832 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Letje werd 20 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

3  Alida Eland is geboren op zondag 12 december 1813 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op vrijdag 10 mei 1822 07.30 uur in Fijnaart en Heijningen (Nb). Alida werd 8 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

V-P  Leendert Eland, zoon van Johannes Cornelisz Eland (Jan) (IV-D) en Alida Arise van Driel, meester timmerman, is geboren op vrijdag 8 december 1775 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 14 januari 1776 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 13 december 1837 in Klundert (Nb). Leendert werd 62 jaar en 5 dagen.

Leendert gaat in ondertrouw op donderdag 18 februari 1808 in Klundert (Nb), trouwt op donderdag 10 maart 1808 in Klundert (Nb) op 32-jarige leeftijd met de 33-jarige Johanna Cornelisdr Korteweg, dochter van Cornelis Robrechtsz Corteweg en Heiltje Jansdr Moermans. Johanna is geboren op vrijdag 10 juni 1774 in Klundert (Nb), is gedoopt op zaterdag 11 juni 1774 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 14 november 1829 22.30 uur in Klundert (Nb). Johanna werd 55 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Van Leendert en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes Cornelis Eland is geboren op dinsdag 25 april 1809 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 30 april 1809 in Klundert (Nb), zie VI-X.

2  Heiltje Alida Eland is geboren op dinsdag 6 augustus 1811 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 19 mei 1819 04.00 uur in Klundert (Nb). Heiltje werd 7 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

3  Cornelis Robbregt Eland is geboren op zaterdag 1 oktober 1814 in Klundert (Nb), zie VI-Y.

V-Q  Cornelis Eland, zoon van Benjamin Cornelis Eland (IV-E) en Geertruy Rouwbosch, landbouwer, is geboren op dinsdag 5 september 1758 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is gedoopt op zondag 10 september 1758 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is overleden op donderdag 28 juni 1832 15.00 uur in Klundert (Nb). Cornelis werd 73 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Cornelis gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 1 november 1788 in Zevenbergen (Nb), trouwt op zondag 23 november 1788 in Zevenbergen (Nb) op 30-jarige leeftijd met de 21-jarige Adriana Borstlap, dochter van Rochus Dircxe Borstlap en Dingena Lamberts Scheerders. Adriana is gedoopt op zondag 8 februari 1767 in Dongen (Nb), is overleden op maandag 17 april 1837 in Klundert (Nb). Adriana werd 70 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Deed belijdens op 20 maart 1789. Zij kwam met attest van Dongen naar Zevenbergen.

Van Cornelis en Adriana zijn acht kinderen bekend:

1  Benjamin Eland is geboren op vrijdag 3 juli 1789 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 5 juli 1789 in Zevenbergen (Nb), zie VI-Z.

2  Dingena Eland is geboren op donderdag 31 maart 1791 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 3 april 1791 in Zevenbergen (Nb), zie VI-AA.

3  Geertruij Eland is geboren op zondag 31 maart 1793 in Zevenbergen (Nb), is nederlands hervormd gedoopt op zondag 7 april 1793 in Zevenbergen (Nb), zie VI-AB.

4  Rocus Eland is gedoopt op zondag 5 oktober 1794 in Zevenbergen (Nb), zie VI-AC.

5  Gieltje Eland ook genaamd Chieltje is geboren op woensdag 14 september 1796 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 18 september 1796 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 13 april 1799 in Zevenbergen (Nb). Gieltje werd 2 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

6  Alberdina Eland is geboren op donderdag 30 augustus 1798 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 2 september 1798 in Zevenbergen (Nb), zie VI-AD.

7  Pieter Eland is geboren op maandag 14 juni 1802 in Zevenbergen (Nb), is nederlands hervormd gedoopt op zondag 20 juni 1802 in Zevenbergen (Nb), zie VI-AE.

8  Adriaan Eland is geboren op zaterdag 25 mei 1805 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 26 mei 1805 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 27 mei 1805 in Zevenbergen (Nb). Adriaan werd 2 dagen.

V-R  Chieltje Eland ook genaamd Gieltje, dochter van Benjamin Cornelis Eland (IV-E) en Geertruy Rouwbosch, is gedoopt op zondag 29 maart 1761 in Zevenbergen (Nb), is begraven op woensdag 6 augustus 1794 in Willemstad (Nb). Chieltje werd 33 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Chieltje trouwt (kerk) op zondag 19 november 1786 in Klundert (Nb) op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Krijn Kenniphaas, zoon van Zeger Kenniphaas en Geertje van der Gijp. Krijn is gedoopt op zondag 4 november 1759 in Klundert (Nb), is begraven op zaterdag 2 maart 1805 in Willemstad (Nb). Krijn werd 45 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Krijn was later gehuwd (2) met Catharina Prinse (Kaatje).

Van Krijn en Chieltje zijn drie kinderen bekend:

1  Seger Kenniphaas is geboren op maandag 26 maart 1787 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 1 april 1787 in Klundert (Nb), zie VI-AF.

2  Benjamin Kenniphaas is geboren op vrijdag 13 maart 1789 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 22 maart 1789 in Klundert (Nb), is begraven op donderdag 25 september 1794 in Klundert (Nb). Benjamin werd 5 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

3  Geert Kenniphaas is geboren op vrijdag 9 december 1791 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 11 december 1791 in Klundert (Nb), zie VI-AG.

V-S  Teunis Eland ook genaamd Antoine, zoon van Benjamin Cornelis Eland (IV-E) en Geertruy Rouwbosch, bouwman, is gedoopt op zondag 15 april 1764 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 20 april 1821 in Etten (Nb). Teunis werd 57 jaar en 5 dagen.

Teunis gaat in ondertrouw op zondag 6 mei 1804 in Klundert (Nb), trouwt op zondag 20 mei 1804 in Klundert (Nb) op 40-jarige leeftijd met de 27-jarige Cornelia Kus ook genaamd Keus en Kes, dochter van Aart Kus en Antonia Vergouwen. Cornelia is gedoopt op donderdag 8 mei 1777 in Etten-Leur (Nb), is overleden op zondag 15 april 1821 in Etten-Leur (Nb). Cornelia werd 43 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Van Teunis en Cornelia zijn negen kinderen bekend:

1  Benjamin Eland is gedoopt op zondag 16 december 1804 in Etten-Leur (Nb), zie VI-AH.

2  Aardina Antonia Eland ook genaamd Ardina is nederlands hervormd gedoopt op zondag 16 maart 1806 in Etten-Leur (Nb), is overleden op maandag 28 oktober 1822 in Klundert (Nb). Aardina werd 16 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

3  Geertruij Eland is gedoopt op zondag 10 januari 1808 in Etten-Leur (Nb), is overleden voor 1809. Geertruij werd hoogstens 11 maanden en 22 dagen.

4  Gertruda Eland is geboren rond oktober 1809, is overleden op maandag 11 maart 1811 in Etten-Leur (Nb). Gertruda werd ongeveer 1 jaar en 5 maanden.

5  Antonia Eland is geboren op donderdag 18 oktober 1810 in Etten-Leur (Nb), zie VI-AI.

6  Gertrudis Eland (Geertruida) is geboren op vrijdag 25 september 1812 in Etten-Leur (Nb), zie VI-AJ.

7  Chieltje Eland is geboren op donderdag 16 maart 1815 07.00 uur in Etten-Leur (Nb), zie VI-AK.

8  Cornelis Eland is geboren op zondag 11 januari 1818 in Etten-Leur (Nb), is overleden op maandag 22 maart 1830 in Zevenbergen (Nb). Cornelis werd 12 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

9  Teunis Elandt is geboren op vrijdag 6 april 1821 in Etten-Leur (Nb), is overleden op donderdag 13 september 1821 in Etten-Leur (Nb). Teunis werd 5 maanden en 7 dagen.

V-T  Teuna Eland, dochter van Benjamin Cornelis Eland (IV-E) en Johanna Michielsd de Leeuw, is gedoopt op zondag 11 februari 1770 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 10 augustus 1826 22.00 uur in Zevenbergen (Nb). Teuna werd 56 jaar, 5 maanden en 30 dagen.

Teuna gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 23 maart 1792, trouwt op maandag 9 april 1792 in Zevenbergen (Nb) op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Thomas Hendrikse Blommers, zoon van Hendrik Thomas Blommers en Johanna van Thielen. Thomas, arbeider en bouwman, is geboren op zondag 22 december 1765 in Klundert (Nb), is gedoopt op woensdag 25 december 1765 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 7 januari 1840 in Zevenbergen (Nb). Thomas werd 74 jaar en 16 dagen.

Van Thomas en Teuna zijn zeven kinderen bekend:

1  Hendrik Blommers is geboren op vrijdag 29 juni 1792 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 1 juli 1792 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 26 februari 1814 in Zevenbergen (Nb). Hendrik werd 21 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

2  Joanna Blommers is geboren op maandag 10 maart 1794 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 23 maart 1794 in Klundert (Nb).

3  Johanna Blommers is geboren op donderdag 28 januari 1796 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 31 januari 1796 in Zevenbergen (Nb), zie VI-AL.

4  Johannes Blommers is gedoopt op woensdag 19 april 1797 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 7 juni 1828 in Zevenbergen (Nb). Johannes werd 31 jaar, 1 maand en 19 dagen.

5  Benjamin Blommers is gedoopt op maandag 29 juli 1799 in Zevenbergen (Nb), zie VI-AM.

6  Dingena Blommers is geboren op zondag 4 maart 1804 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 11 maart 1804 in Zevenbergen (Nb), zie VI-AN.

7  Pietertje Blommers is geboren op zaterdag 10 mei 1806 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 18 mei 1806 in Klundert (Nb), zie VI-AO.

V-U  Sijke Benjaminse Eland, dochter van Benjamin Cornelis Eland (IV-E) en Johanna Michielsd de Leeuw, is gedoopt op zondag 17 maart 1771 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 25 februari 1852 in Zevenbergen (Nb). Sijke werd 80 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Sijke gaat in ondertrouw op vrijdag 23 juni 1797 in Zevenbergen (Nb), trouwt op zondag 9 juli 1797 in Zevenbergen (Nb) op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Pieter Crezee, zoon van Johannes Hermanus Krizee en Maria van der Heijden. Pieter, landbouwer en bouwman, is geboren op vrijdag 14 juli 1775 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 16 juli 1775 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 4 juli 1864 in Zevenbergen (Nb). Pieter werd 88 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Van Pieter en Sijke zijn zes kinderen bekend:

1  Johannis Pieter Cresee is geboren op vrijdag 24 november 1797 in Zevenbergen (Nb), is nederlands hervormd gedoopt op zondag 26 november 1797, zie VI-AP.

2  Johanna Crezee is geboren op zondag 15 juni 1800 in Klundert (Nb), is nederlands hervormd gedoopt op zondag 22 juni 1800 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 13 juli 1814 in Zevenbergen (Nb). Johanna werd 14 jaar en 28 dagen.

3  Benjamin Crezee is geboren op donderdag 12 mei 1803 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 15 mei 1803 in Klundert (Nb), zie VI-AQ.

4  Maria Crezee is geboren op zondag 20 april 1806 in Klundert (Nb), is nederlands hervormd gedoopt op zondag 27 april 1806, is overleden op vrijdag 13 maart 1812 in Zevenbergen (Nb). Maria werd 5 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

5  Ida Crezee is geboren op dinsdag 28 maart 1809 in Zevenbergen (Nb), is nederlands hervormd gedoopt op zondag 2 april 1809, zie VI-AR.

6  Pietertje Cresee is geboren op dinsdag 25 februari 1812 in Zevenbergen (Nb), zie VI-AS.

V-V  Anna Verhoeven ook genaamd Johanna, dochter van Anthonie Verhoeven en Lauwerijske Cornelisse Eland (Lourina) (IV-G), is gedoopt op zondag 11 november 1759 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 28 mei 1832 in Terheijden (Nb). Anna werd 72 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Anna trouwt op vrijdag 28 april 1786 in Zevenbergen (Nb) op 26-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Querijn Kamp (Krijn), zoon van Claas Crijnen Kamp en Marijke Ritmeester. Krijn is gedoopt op zondag 29 juni 1755 in Almkerk (Nb), is overleden op maandag 16 mei 1808 in Zevenbergen (Nb). Krijn werd 52 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

Van Krijn en Anna zijn zes kinderen bekend:

1  Helena Kamp is geboren op zaterdag 20 mei 1786 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op donderdag 25 mei 1786 in Zevenbergen (Nb), zie VI-AT.

2  Laurina Kamp is gedoopt op zondag 6 september 1789 in Zevenbergen (Nb), zie VI-AU.

3  Cornelis Crijn Kamp is geboren op donderdag 1 december 1791 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 4 december 1791 in Zevenbergen (Nb), is overleden voor woensdag 6 januari 1796. Cornelis werd hoogstens 4 jaar, 1 maand en 5 dagen.

4  Jannigje Kamp is geboren op maandag 12 november 1792 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op woensdag 14 november 1792 in Zevenbergen (Nb), zie VI-AV.

5  Cornelis Crijne Kamp is geboren op woensdag 6 januari 1796 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 10 januari 1796 in Zevenbergen (Nb), is overleden na maandag 16 mei 1808. Cornelis werd minstens 12 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

6  Antonie Kamp is geboren op maandag 21 januari 1799 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 27 januari 1799 in Zevenbergen (Nb), is overleden na maandag 16 mei 1808. Antonie werd minstens 9 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Anna trouwt op zondag 21 mei 1815 in Terheijden (Nb) op 55-jarige leeftijd (2) met de 55-jarige Johann Friedrich Müller, zoon van Johann Henrich Müller en Maria Catharina Schreiner. Johann, kleermaker, is geboren in 1760 in Muhlhausen (DUI).

Johann was eerder gehuwd (1) met Neeltje Penning.

V-W  Teuntje Verhoeven, dochter van Anthonie Verhoeven en Lauwerijske Cornelisse Eland (Lourina) (IV-G), is gedoopt op zondag 24 mei 1761 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 8 maart 1833 in Zevenbergen (Nb). Teuntje werd 71 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Teuntje trouwt (kerk) op zondag 23 januari 1780 in Zevenbergen (Nb) op 18-jarige leeftijd met de 37-jarige Gerrit Tolenaars, zoon van Cornelis Tolenaars en Aeltje Koolhaas. Gerrit is gedoopt op vrijdag 7 september 1742 in Zevenbergen (Nb), is als overleden aangegeven op maandag 11 april 1808 in Zevenbergen (Nb). Gerrit werd 65 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Gerrit en Teuntje hebben samen twaalf kinderen:

1  Alida Josijna Tolenaars is gedoopt op zondag 14 mei 1780 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 2 oktober 1780 in Zevenbergen (Nb). Alida werd 4 maanden en 18 dagen.

2  Lauwerina Tolenaars is gedoopt op zondag 12 augustus 1781 in Zevenbergen (Nb), zie VI-AW.

3  Cornelis Tolenaars is gedoopt op maandag 24 maart 1783 in Zevenbergen (Nb), zie VI-AX.

4  Antonia Tolenaars is gedoopt op zondag 15 mei 1785 in Zevenbergen (Nb), zie VI-AY.

5  Leendert Tolenaars is geboren op dinsdag 19 juni 1787 in Zevenbergen (Nb), zie VI-AZ.

6  Joost Tolenaars is gedoopt op zondag 5 augustus 1787 in Zevenbergen (Nb), zie VI-BA.

7  Jannigje Tolenaars is geboren op zondag 21 augustus 1791 in Zevenbergen (Nb), zie VI-BB.

8  Alida Tollenaars is geboren in 1794 in Zevenbergen (Nb), is ongehuwd overleden op dinsdag 26 mei 1829 in Zevenbergen (Nb). Alida werd 35 jaar.

9  Antonie Tolenaars is geboren op zondag 4 december 1796 in Zevenbergen (Nb), zie VI-BC.

10  Herman Tolenaars is geboren op vrijdag 2 augustus 1799 in Zevenbergen (Nb), zie VI-BD.

11  Gerrit Tolenaars is geboren op zondag 20 maart 1803 in Zevenbergen (Nb), zie VI-BE.

12  Anna Tolenaars is geboren op zondag 12 januari 1806 in Zevenbergen (Nb), zie VI-BF.

V-X  Johanna Verhoeven, dochter van Anthonie Verhoeven en Lauwerijske Cornelisse Eland (Lourina) (IV-G), is gedoopt op woensdag 7 december 1768 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 27 januari 1836 in Willemstad (Nb). Johanna werd 67 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Johanna trouwt op woensdag 7 november 1810 in Zevenbergen (Nb) op 41-jarige leeftijd met de ongeveer 46-jarige Adrianus van de Klooster, zoon van Cornelis van de Klooster. Adrianus is geboren rond 1764 in Sint Annaland (Ze), is overleden op woensdag 6 mei 1846 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Adrianus werd ongeveer 82 jaar.

Adrianus was eerder gehuwd (1) met Leuntje Hikke.

V-Y  Eland Verhoeven, zoon van Anthonie Verhoeven en Lauwerijske Cornelisse Eland (Lourina) (IV-G), is gedoopt op zondag 16 december 1770 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 27 december 1842 in Zevenbergen (Nb). Eland werd 72 jaar en 11 dagen.

Eland trouwt op vrijdag 9 mei 1794 in Zevenbergen (Nb) op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Adriana Vos. Adriana is geboren in 1766 in Sprang (Nb), is overleden op dinsdag 29 september 1835 in Zevenbergen (Nb). Adriana werd 69 jaar.

Adriana was eerder gehuwd (1) met Renier Sterrick.

Van Eland en Adriana is een kind bekend:

1  Antonie Verhoeven is geboren op zaterdag 16 december 1797 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 17 december 1797 in Zevenbergen (Nb), zie VI-BG.

V-Z  Pieternella Engels Eland, dochter van Engel Benjaminsz. Eland (IV-J) en Aartje Arisze de Man, is geboren rond 1721, is begraven op dinsdag 23 oktober 1781 in Klundert (Nb). Pieternella werd ongeveer 60 jaar.

Pieternella gaat in ondertrouw op vrijdag 25 februari 1757 in Klundert (Nb), trouwt op zondag 20 maart 1757 in Klundert (Nb) op ongeveer 36-jarige leeftijd met de ongeveer 36-jarige Jan Veekemans. Jan is geboren rond 1721.

V-AA  Benjamin Engelsz. Eland, zoon van Engel Benjaminsz. Eland (IV-J) en Aartje Arisze de Man, bouwman, is gedoopt op dinsdag 12 oktober 1723 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 13 februari 1766 in Klundert (Nb), is begraven op dinsdag 18 februari 1766 in Klundert (Nb). Benjamin werd 42 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Benjamin gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 22 mei 1749 in Klundert (Nb), trouwt op zondag 15 juni 1749 in Klundert (Nb) op 25-jarige leeftijd met de 33-jarige Teuntje Adriaans Korteweg ook genaamd Cortewegh, dochter van Adriaan Korteweg en Elisabeth Jacobs Endepoel. Teuntje is gedoopt op maandag 3 februari 1716 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 19 januari 1788 in Klundert (Nb), is begraven in Klundert (Nb). Teuntje werd 71 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Van Benjamin en Teuntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Engel Eland is geboren op zaterdag 30 mei 1750 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 31 mei 1750 in Klundert (Nb), zie VI-BH.

2  Elizabeth Eland is gedoopt op zondag 12 december 1751 in Klundert (Nb), zie VI-BI.

3  Johannes Eland is gedoopt op zondag 12 december 1751 in Klundert (Nb).

4  Aartje Eland is gedoopt op zondag 8 juli 1753 in Klundert (Nb), is begraven op dinsdag 8 juli 1755 in Klundert (Nb). Aartje werd 2 jaar.

5  Adriana Eland is gedoopt op zondag 20 april 1755 in Klundert (Nb).

V-AB  Cornelis Adriaansz de Lint, zoon van Adriaan Cornelisz de Lint en Neeltje Eland (IV-L), schepen en burgemeester van Klundert, is geboren rond 1695 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 24 maart 1762 in Klundert (Nb). Cornelis werd ongeveer 67 jaar.

Cornelis trouwt in maart 1720 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Sijtje Adamsd Boot ook genaamd Sijgje, dochter van Adam Hendriksz Boot en Adriaantje Willemsdr. Sijtje is geboren in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is gedoopt op donderdag 8 maart 1691, is overleden op zaterdag 28 december 1754 in Klundert (Nb), is begraven op dinsdag 31 december 1754 in Klundert (Nb). Sijtje werd 63 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Van Cornelis en Sijtje zijn vier kinderen bekend:

1  Adriaan de Lint is geboren op maandag 5 januari 1722 in Klundert (Nb), zie VI-BJ.

2  Neeltje de Lint is geboren op woensdag 3 maart 1723 in Klundert (Nb).

3  Adriana de Lint is geboren op woensdag 3 maart 1723 in Klundert (Nb).

4  Adam de Lint is geboren op woensdag 30 december 1733 in Klundert (Nb), is gedoopt, zie VI-BK.

V-AC  Cornelia Dirksd Koomans, dochter van Dirk Koomans en Lijntje Jans Elant (IV-M), is geboren rond 1730, is overleden op woensdag 2 februari 1791 in Klundert (Nb). Cornelia werd ongeveer 61 jaar.

Cornelia was gehuwd met Cornelis Joostz Knook. Cornelis is geboren rond 1727.

Generatie VI

VI-A  Huibert van Erkelen ook genaamd Hubert, zoon van Huibert van Erkelens en Clasijntje Grootenboer (V-E), is geboren op zondag 29 september 1754, is overleden op dinsdag 19 december 1837 in Klundert (Nb). Huibert werd 83 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Huibert trouwt op zondag 17 maart 1782 in Klundert (Nb) op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Baatje Provilij, dochter van Izak Provilij en Sijke Corvers. Baatje is gedoopt op zondag 23 september 1759 in Fijnaart (Nb), is overleden op maandag 2 december 1833 in Klundert (Nb). Baatje werd 74 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Van Huibert en Baatje zijn acht kinderen bekend:

1  Klazeintje van Erkelens is gedoopt op zondag 12 oktober 1783 in Klundert (Nb), zie VII-A.

2  Alida Erkelens is gedoopt op zondag 26 februari 1786 in Klundert (Nb), zie VII-B.

3  Huibert van Erkelens is gedoopt op zondag 10 februari 1788 in Klundert (Nb).

4  Izaak van Erkelens is gedoopt op zondag 17 april 1791 in Klundert (Nb).

5  Sija Erkelens is gedoopt op zondag 17 november 1793 in Klundert (Nb), zie VII-C.

6  Huijbert van Erkelens is gedoopt op zondag 14 augustus 1796 in Klundert (Nb).

7  Huibertje van Erkelens is gedoopt op zondag 27 januari 1799 in Klundert (Nb), zie VII-D.

8  Cornelis van Erkelens is gedoopt op zondag 1 augustus 1802 in Klundert (Nb), zie VII-E.

VI-B  Cornelia Pullen, dochter van Jacob Ariensz Pullen en Clasijntje Grootenboer (V-E), is gedoopt op zondag 25 april 1773 in Willemstad (Nb), is overleden op maandag 10 februari 1817 in Klundert (Nb). Cornelia werd 43 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Cornelia gaat in ondertrouw op vrijdag 9 april 1790 in Zevenbergen (Nb), trouwt op zondag 25 april 1790 in Zevenbergen (Nb) op 17-jarige leeftijd met de 26-jarige Dingeman Dirke, zoon van Jan Dirken en Neeltje Veermans. Dingeman is gedoopt op zondag 8 april 1764 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 5 augustus 1820 in Zevenbergen (Nb). Dingeman werd 56 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Van Dingeman en Cornelia zijn tien kinderen bekend:

1  Neeltje Dirke is geboren op dinsdag 21 september 1790 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 26 september 1790 in Klundert (Nb), zie VII-F.

2  Clasina Dirke is gedoopt op zondag 26 augustus 1792 in Klundert (Nb).

3  Klazijna Dirken is gedoopt op zondag 26 augustus 1792 in Klundert (Nb), is ongehuwd overleden op zaterdag 2 december 1826 in Willemstad (Nb). Klazijna werd 34 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

4  Jan Dirke is geboren op maandag 3 maart 1794 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 9 maart 1794 in Klundert (Nb), zie VII-G.

5  Jaapje Dirken is geboren op zondag 18 december 1796 in Klundert (Nb), is gedoopt op zaterdag 24 december 1796 in Klundert (Nb), zie VII-H.

6  Jacob Dirke is gedoopt op zondag 24 december 1797 in Klundert (Nb).

7  Janneke Dirke is gedoopt op zondag 29 september 1799 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 26 januari 1817 in Klundert (Nb). Janneke werd 17 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

8  Maaike Dirken is geboren op maandag 8 oktober 1804 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 14 oktober 1804 in Klundert (Nb), zie VII-I.

9  Geertrui Dirke is gedoopt op zondag 14 oktober 1804 in Klundert (Nb), zie VII-J.

10  Cornelia Dirken is geboren op zondag 28 maart 1813 in Klundert (Nb), zie VII-K.

VI-C  Adriana Pullen, dochter van Jacob Ariensz Pullen en Clasijntje Grootenboer (V-E), tapster, is geboren, is gedoopt op zondag 31 augustus 1777 in Willemstad (Nb), is overleden op vrijdag 23 april 1858 in Zevenbergen (Nb). Adriana werd 80 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Adriana trouwt (kerk) op zondag 10 mei 1801 in Klundert (Nb) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Gerrit Weeda, zoon van Willem Weeda en Joanna de Gast. Gerrit, landbouwer, is geboren op zaterdag 9 mei 1778 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 21 maart 1837 in Zevenbergen (Nb). Gerrit werd 58 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Van Gerrit en Adriana zijn tien kinderen bekend:

1  Willem Weeda(ge) is geboren op donderdag 26 november 1801 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 29 november 1801 in Klundert (Nb), zie VII-L.

2  Clasiena Weeda is geboren op donderdag 31 maart 1803 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 3 april 1803, zie VII-M.

3  Johanna Weeda is gedoopt op zondag 6 januari 1805 in Klundert (Nb), zie VII-N.

4  Maijke Weeda is gedoopt op zondag 16 november 1806 in Klundert (Nb).

5  Jacob Weedage is geboren op woensdag 30 november 1808 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 11 december 1808 in Klundert (Nb), zie VII-O.

6  Lisia Weeda is geboren op woensdag 10 juli 1811 in Klundert (Nb), zie VII-P.

7  Gerardus Weeda (Gerrit) is geboren op dinsdag 30 maart 1813 in Klundert (Nb), zie VII-Q.

8  Arij Weeda is geboren op zondag 9 april 1815 in Klundert (Nb), zie VII-R.

9  Adam Weeda is geboren op donderdag 28 augustus 1817 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 25 september 1826 in Zevenbergen (Nb). Adam werd 9 jaar en 28 dagen.

10  Adriana Weeda is geboren op maandag 4 juni 1821 in Zevenbergen (Nb), zie VII-S.

VI-D  Dingeman Grootenboer, zoon van Arie Grootenboer (V-F) en Pieternella Marcus, is gedoopt op zondag 10 maart 1765 in Willemstad (Nb), is begraven op zondag 7 november 1802 in Willemstad (Nb). Dingeman werd 37 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Dingeman gaat in ondertrouw op zaterdag 26 april 1794 in Willemstad (Nb) op 29-jarige leeftijd met de 34-jarige Commerina de Graaf. Commerina is gedoopt op zondag 21 oktober 1759 in Willemstad (Nb), is begraven op vrijdag 5 oktober 1798 in Willemstad (Nb). Commerina werd 38 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Van Dingeman en Commerina zijn drie kinderen bekend:

1  Pieternella Grootenboer is geboren op woensdag 18 juni 1794 in Willemstad (Nb), is gedoopt op zondag 22 juni 1794 in Willemstad (Nb), zie VII-T.

2  Arie Grootenboer is gedoopt op zondag 24 juli 1796 in Willemstad (Nb).

3  Willem Grootenboer is geboren op zondag 26 november 1797 in Willemstad (Nb), is gedoopt op zondag 3 december 1797 in Willemstad (Nb).

VI-E  Adriaan Grootenboer, zoon van Arie Grootenboer (V-F) en Pieternella Marcus, is gedoopt op zondag 6 maart 1768 in Willemstad (Nb), is overleden op woensdag 27 augustus 1845 in Willemstad (Nb). Adriaan werd 77 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Adriaan gaat in ondertrouw op zaterdag 13 april 1799 in Willemstad (Nb), trouwt op zaterdag 4 mei 1799 in Willemstad (Nb) op 31-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Teuntje Paans, dochter van Hendrik Paans en Caatje Jeroens Kloet. Teuntje is gedoopt op zondag 22 november 1772 in Fijnaart (Nb), is begraven op dinsdag 8 september 1801 in Willemstad (Nb). Teuntje werd 28 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Van Adriaan en Teuntje is een kind bekend:

1  Arij Grootenboer is gedoopt op zondag 16 februari 1800, zie VII-U.

Adriaan trouwt op zaterdag 18 juni 1808 in Willemstad (Nb) op 40-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 55-jarige Lena Marcus. Lena is geboren rond 1753 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 2 augustus 1812 in Willemstad (Nb). Lena werd ongeveer 59 jaar.

VI-F  Dingeman Radewalt, zoon van Adriaan Radewalt en Cornelia Grootenboer (V-G), grutter, is gedoopt op zondag 13 mei 1770 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 10 december 1849 in Klundert (Nb). Dingeman werd 79 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Dingeman was gehuwd met Cornelia van Hoeven, dochter van Cornelis van Hoeven. Cornelia is geboren rond 1775 in Axel (Ze), is overleden op zaterdag 9 maart 1861 in Klundert (Nb). Cornelia werd ongeveer 86 jaar.

Van Dingeman en Cornelia is een kind bekend:

1  Kornelis Radewalt is geboren rond 1810 in Klundert (Nb), zie VII-V.

VI-G  Pieter Jansz Grootenboer, zoon van Johannes Grootenboer (V-H) en Maria Dekkers, is geboren op vrijdag 3 april 1772 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 5 april 1772 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 28 mei 1847 in Sint Philipsland (Ze). Pieter werd 75 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Pieter trouwt op zaterdag 5 mei 1798 in Dirksland (Zh) op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Cornelia Jacobsdr Karon (Neeltje), dochter van Jacob Markusse Karon en Cornelia Gertje van den Berg. Neeltje is geboren op zondag 3 november 1771 in Dirksland (Zh), is overleden op woensdag 3 maart 1841 in Sommelsdijk (Zh). Neeltje werd 69 jaar en 4 maanden.

Van Pieter en Neeltje zijn tien kinderen bekend:

1  Maria Pieters Grootenboer is geboren op zondag 9 september 1798 in Dirksland (Zh), is gedoopt op zondag 30 september 1798 in Dirksland (Zh), zie VII-W.

2  Cornelia Pieters Grootenboer is geboren op zondag 9 september 1798 in Dirksland (Zh), is gedoopt op zondag 30 september 1798 in Dirksland (Zh), zie VII-X.

3  Janna Pieters Grootenboer is geboren op woensdag 26 februari 1800 in Dirksland (Zh), is gedoopt op woensdag 19 maart 1800 in Dirksland (Zh), zie VII-Y.

4  Jacob Pieters Grootenboer is geboren op woensdag 24 februari 1802 in Dirksland (Zh), zie VII-Z.

5  Levenloos kind Grootenboer is ter wereld gekomen op woensdag 18 januari 1804 in Dirksland (Zh).

6  Adriana Pieters Bakkers Grootenboer is geboren op vrijdag 1 maart 1805 in Dirksland (Zh), is gedoopt op zondag 10 maart 1805 in Dirksland (Zh).

7  Marcus Pieters Grootenboer is geboren op vrijdag 2 januari 1807 in Dirksland (Zh), is gedoopt op zondag 11 januari 1807 in Dirksland (Zh), is overleden op donderdag 21 oktober 1830 in Dirksland (Zh). Marcus werd 23 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

8  Adriana Grootenboer is gedoopt op woensdag 8 november 1809 in Sommelsdijk (Zh).

9  Dingena Pieters Grootenboer is geboren op zondag 18 november 1810 in Sommelsdijk (Zh).

10  Adriana Pieters Bakkers Grootenboer is geboren op zondag 18 november 1810 in Sommelsdijk (Zh), zie VII-AA.

VI-H  Dingeman Jansz Grootenboer, zoon van Johannes Grootenboer (V-H) en Maria Dekkers, kerkmeester en schoenmaker, is geboren op vrijdag 7 oktober 1774 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 9 oktober 1774 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 23 december 1847 in Puttershoek (Zh). Dingeman werd 73 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

komt met attestatie van Zevenbergen 29 juni 1795 naar Puttershoek

Dingeman was gehuwd met Annigje Pieters Visser (Annetje), dochter van Pieter Visser en Lena van Verk. Annetje is gedoopt op zondag 12 december 1779 in Cillaarshoek (Zh), is overleden op zondag 24 februari 1861 in Hekelingen (Zh). Annetje werd 81 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Van Dingeman en Annetje zijn tien kinderen bekend:

1  Jan Grooteboer is geboren op maandag 15 december 1800 in Puttershoek (Zh), is gedoopt op woensdag 17 december 1800 in Puttershoek (Zh), is overleden voor zondag 14 november 1802. Jan werd hoogstens 1 jaar, 10 maanden en 30 dagen.

2  Jan Grooteboer is geboren op zondag 14 november 1802 in Puttershoek (Zh), is gedoopt op zondag 28 november 1802 in Puttershoek (Zh), zie VII-AB.

3  Pieter Grooteboer is geboren op vrijdag 24 augustus 1804 in Puttershoek (Zh), is gedoopt op zondag 26 augustus 1804 in Puttershoek (Zh), zie VII-AC.

4  Maria Grooteboer is geboren op vrijdag 3 januari 1806 in Puttershoek (Zh), is gedoopt op zondag 5 januari 1806 in Puttershoek (Zh), zie VII-AD.

5  Leendert Grooteboer is geboren op woensdag 8 juli 1807 in Puttershoek (Zh), is gedoopt op zondag 12 juli 1807 in Puttershoek (Zh).

6  Lena Grootenboer is geboren op dinsdag 21 juli 1812 in Puttershoek (Zh), zie VII-AE.

7  Adrianus Grotenboer is geboren op woensdag 31 augustus 1814 in Puttershoek (Zh), is overleden op woensdag 5 juni 1833 in Delft (Zh). Adrianus werd 18 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

8  Dingeman Grotenboer is geboren op vrijdag 24 oktober 1817 in Puttershoek (Zh), is gedoopt op zondag 26 oktober 1817 in Puttershoek (Zh).

9  Pietertje Grootenboer is geboren op zaterdag 29 mei 1819 in Puttershoek (Zh).

10  Janna Groteboer is geboren op donderdag 14 april 1825 in Puttershoek (Zh), zie VII-AF.

VI-I  Jacobus de Bruijn, zoon van Marcelis de Bruijn en Teuntje Eland (V-J), is geboren op zaterdag 4 januari 1794 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 12 januari 1794 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 4 augustus 1877 in Klundert (Nb). Jacobus werd 83 jaar en 7 maanden.

Jacobus trouwt op woensdag 13 september 1815 in Zevenbergen (Nb) op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Apolonia Sille (Pleuntje) ook genaamd Cille, dochter van Coenraad Cille en Maria Buijs. Pleuntje is gedoopt op woensdag 28 januari 1789 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 20 mei 1872 in Klundert (Nb). Pleuntje werd 83 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

Van Jacobus en Pleuntje zijn negen kinderen bekend:

1  Teuntje de Bruijn is geboren op zondag 31 maart 1816 10.30 uur in Klundert (Nb), zie VII-AG.

2  Coenraad de Bruijn is geboren op zondag 10 januari 1819 in Klundert (Nb), zie VII-AH.

3  Marcelus de Bruijn is geboren op donderdag 20 juli 1820 in Klundert (Nb), zie VII-AI.

4  Johannis de Bruijn is geboren op woensdag 25 september 1822 in Klundert (Nb), is ongehuwd overleden op dinsdag 6 mei 1862 in Klundert (Nb). Johannis werd 39 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

5  Maria de Bruijn, naaister, is geboren op donderdag 28 oktober 1824 in Klundert (Nb), is ongehuwd overleden op zondag 11 maart 1860 in Klundert (Nb). Maria werd 35 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

6  Arie de Bruijn is geboren rond zondag 7 januari 1827 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 4 februari 1827 in Klundert (Nb). Arie werd ongeveer 28 dagen.

7  Arie de Bruijn is geboren op zondag 25 mei 1828 in Klundert (Nb), zie VII-AJ.

8  Johanna de Bruijn is geboren op woensdag 20 juli 1831 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 26 juli 1833 in Klundert (Nb). Johanna werd 2 jaar en 6 dagen.

9  Jacobus de Bruijn is geboren op vrijdag 17 januari 1834 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 31 juli 1835 in Klundert (Nb). Jacobus werd 1 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

VI-J  Alida de Bruijn, dochter van Marcelis de Bruijn en Teuntje Eland (V-J), is geboren op dinsdag 29 maart 1796 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 3 april 1796 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 21 maart 1850 in Klundert (Nb). Alida werd 53 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Alida trouwt op vrijdag 29 maart 1822 in Klundert (Nb) op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Adrianus Ardon ook genaamd Adriaan, zoon van Gerrit Ardon en Maria de Krom. Adrianus is geboren op zondag 29 juli 1792 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 27 januari 1860 in Klundert (Nb). Adrianus werd 67 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

Van Adrianus en Alida zijn drie kinderen bekend:

1  Maria Ardon is geboren op zaterdag 27 juli 1822 in Klundert (Nb), zie VII-AK.

2  Teuntje Ardon is geboren op zaterdag 3 februari 1827 in Klundert (Nb), zie VII-AL.

3  Gerrit Marcelus Ardon is geboren op dinsdag 16 maart 1830 23.00 uur in Klundert (Nb), zie VII-AM.

VI-K  Arij de Bruijn, zoon van Marcelis de Bruijn en Teuntje Eland (V-J), is geboren op vrijdag 8 februari 1799 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 17 februari 1799 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 21 maart 1863 in Hoogvliet (Zh). Arij werd 64 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Arij trouwt op donderdag 20 juli 1826 in Klundert (Nb) op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Teuna van Haften, dochter van Jan van Haften en Adriana de Visser. Teuna is geboren op woensdag 18 november 1801 in Willemstad (Nb), is gedoopt op zondag 22 november 1801 in Willemstad (Nb), is overleden op woensdag 24 januari 1883 in Hoogvliet (Zh). Teuna werd 81 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Van Arij en Teuna zijn negen kinderen bekend:

1  Marcelis de Bruin is geboren op zaterdag 30 september 1826 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 1 december 1827. Marcelis werd 1 jaar, 2 maanden en 1 dag.

2  Adriaantje de Bruin is geboren op vrijdag 4 januari 1828 in Dinteloord (Nb), zie VII-AN.

3  Meseris de Bruin is geboren op donderdag 24 december 1829 in Dinteloord (Nb), zie VII-AO.

4  Teuna de Bruin is geboren op woensdag 28 november 1832 in Dinteloord (Nb), zie VII-AP.

5  Johannis de Bruin is geboren op maandag 24 februari 1834 in Dinteloord (Nb), zie VII-AQ.

6  Johanna de Bruijn is geboren op donderdag 28 mei 1835 in Dinteloord (Nb).

7  Adrianus de Bruijn is geboren op dinsdag 16 mei 1837 in Dinteloord (Nb), is overleden op dinsdag 17 juni 1890 in Hoogvliet (Zh). Adrianus werd 53 jaar, 1 maand en 1 dag.

8  Johanna de Bruijn is geboren op zondag 1 maart 1840 in Dinteloord (Nb), zie VII-AR.

9  Mijna de Bruijn is geboren op dinsdag 12 oktober 1847 in Hoogvliet (Zh), is overleden op dinsdag 13 maart 1860 in Hoogvliet (Zh). Mijna werd 12 jaar, 5 maanden en 1 dag.

VI-L  Maaijke de Bruijn, dochter van Marcelis de Bruijn en Teuntje Eland (V-J), dienstmeid en werkster, is geboren op vrijdag 15 januari 1802 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 24 januari 1802 in Klundert (Nb), is ongehuwd overleden op woensdag 13 oktober 1858 in Klundert (Nb). Maaijke werd 56 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

Van Maaijke en een onbekende man is een kind bekend:

1  Teuntje de Bruijn is geboren op vrijdag 20 december 1833 in Klundert (Nb), zie VII-AS.

VI-M  Huijbertje de Bruijn, dochter van Marcelis de Bruijn en Teuntje Eland (V-J), is geboren op woensdag 9 januari 1805 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 13 januari 1805 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 21 maart 1864 in Klundert (Nb). Huijbertje werd 59 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Huijbertje trouwt op donderdag 22 februari 1827 in Klundert (Nb) op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Simon Groenhoff, zoon van Pieter Groenhoff en IJda Buijs. Simon, horlogemaker en goud en zilverkashouder, is geboren rond 1803 in Willemstad (Nb), is overleden op donderdag 25 februari 1869 07.00 uur in Klundert (Nb). Simon werd ongeveer 66 jaar.

Van Simon en Huijbertje zijn vier kinderen bekend:

1  Teuntje IJda Groenhoff is geboren op donderdag 15 maart 1827 in Klundert (Nb), is ongehuwd overleden op zondag 24 januari 1892 in Klundert (Nb). Teuntje werd 64 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

2  Pieter Marcelus Groenhof is geboren op zondag 4 januari 1829 in Klundert (Nb), zie VII-AT.

3  Johanna Groenhof is geboren op zondag 5 juni 1831 in Klundert (Nb), is ongehuwd overleden op zaterdag 15 mei 1875 in Klundert (Nb). Johanna werd 43 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

4  Willem Groenhof is geboren op woensdag 28 oktober 1840 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 27 juni 1847 in Klundert (Nb). Willem werd 6 jaar, 7 maanden en 30 dagen.

VI-N  Cornelis Versluijs, zoon van Leendert Versluijs en Sijkje Eland (V-K), is gedoopt op zondag 30 oktober 1791 in Fijnaart en Heijningen (Nb).

Cornelis trouwt op donderdag 1 oktober 1812 in Zevenbergen (Nb) op 20-jarige leeftijd met de 31-jarige Anna Elizabeth de Mooij, dochter van Pieter de Mooij en Barbara Kaam. Anna is gedoopt op zondag 19 november 1780 in Klundert (Nb).

(ouders: Pieter de Mooij en Barbara Kaam)

Van Cornelis en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Leonardus Versluis is geboren op zondag 28 februari 1813 in Klundert (Nb).

2  Pieter Versluis is geboren op donderdag 9 maart 1815 in Klundert (Nb).

3  Cornelis Dingeman Versluis is geboren op vrijdag 18 mei 1821 in Klundert (Nb).

VI-O  Johanna Versluijs, dochter van Leendert Versluijs en Sijkje Eland (V-K), is geboren op zondag 3 april 1796 06.00 uur in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op woensdag 30 april 1873 in Zevenbergen (Nb). Johanna werd 77 jaar en 27 dagen.

Johanna trouwt op woensdag 9 april 1817 in Zevenbergen (Nb) op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Elias Kramers, zoon van Elias Kramers en Willemijna Ringersland. Elias is geboren op zondag 19 juli 1789 in Heerewaarden (Ge), is overleden op dinsdag 8 december 1857 in Zevenbergen (Nb). Elias werd 68 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Van Elias en Johanna zijn vijf kinderen bekend:

1  Elias Kramers is geboren op woensdag 23 juli 1817 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 26 november 1822 in Zevenbergen (Nb). Elias werd 5 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

2  Leonardus Kramers is geboren op zondag 14 januari 1821 in Zevenbergen (Nb), zie VII-AU.

3  Elias Kramers is geboren op woensdag 7 juni 1826 in Zevenbergen (Nb), zie VII-AV.

4  Seijke Kramers is geboren op dinsdag 14 juli 1829 in Zevenbergen (Nb).

5  Cornelis Johannes Kramers is geboren op zondag 30 november 1834 in Zevenbergen (Nb), zie VII-AW.

VI-P  Alida Versluijs ook genaamd Alieda, dochter van Leendert Versluijs en Sijkje Eland (V-K), is geboren op vrijdag 20 augustus 1802 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 29 augustus 1802 in Klundert (Nb).

Alida trouwt op dinsdag 14 juli 1835 in Sprang-Capelle (Nb) op 32-jarige leeftijd (1) met de 37-jarige Jonas van de Wetering, zoon van Joost van de Wetering en Antonia Mans. Jonas is geboren op vrijdag 9 maart 1798 in Aalburg (Nb), is overleden voor donderdag 11 november 1858. Jonas werd hoogstens 60 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Alida trouwt op donderdag 11 november 1858 in Loon op Zand (Nb) op 56-jarige leeftijd (2) met de 53-jarige Johannes Blok, zoon van Antonie Blok en Maria van Dongen. Johannes is geboren op zondag 24 februari 1805 in Sprang (Nb).

Johannes was eerder gehuwd (1) met Maria Jacoba van Dongen. Johannes was later gehuwd (3) met Helena Maria Kooijmans.

VI-Q  Alida Bakx, dochter van Huijbert Bakx en Adriana Eland (V-L), is geboren op dinsdag 25 april 1797 in Fijnaart (Nb), is gedoopt op zondag 30 april 1797 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 24 februari 1862 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Alida werd 64 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

Alida trouwt op donderdag 28 mei 1818 in Klundert (Nb) op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Dirk van Noord, zoon van Klaas van Noord en Lena van Lenten. Dirk, arbeider, is geboren op maandag 12 januari 1795 in Emmikhoven en Waardhuizen (Nb), is overleden op zaterdag 14 november 1874 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Dirk werd 79 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Van Dirk en Alida zijn vijf kinderen bekend:

1  Adriana van Oord is geboren op zaterdag 3 oktober 1818 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-AX.

2  Lena Clasijna van Oord is geboren op zondag 11 maart 1821 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zondag 18 maart 1821 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Lena werd 7 dagen.

3  Lena Clasijna van Oord is geboren op vrijdag 29 maart 1822 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-AY.

4  Maria van Oord is geboren op zaterdag 19 juni 1824 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zaterdag 10 juli 1824 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Maria werd 21 dagen.

5  Huibert van Oord is geboren op maandag 29 augustus 1825 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op woensdag 9 november 1825 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Huibert werd 2 maanden en 11 dagen.

VI-R  Neeltje Bakx, dochter van Huijbert Bakx en Adriana Eland (V-L), is geboren op zondag 2 juni 1799 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is gedoopt op zondag 9 juni 1799 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zaterdag 5 februari 1876 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Neeltje werd 76 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Neeltje trouwt op zaterdag 18 mei 1833 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 33-jarige leeftijd met de 35-jarige Johannes de Ruiter ook genaamd Jan, zoon van Jacob de Ruiter en Willemina van Straten. Johannes is geboren op zondag 10 september 1797 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op donderdag 23 oktober 1879 in Klundert (Nb). Johannes werd 82 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Van Johannes en Neeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jakob de Ruiter is geboren op vrijdag 7 maart 1834 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-AZ.

2  Huibert de Ruiter is geboren op maandag 19 oktober 1835 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op woensdag 5 juli 1837 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Huibert werd 1 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

3  Willemijna de Ruiter is geboren op donderdag 1 december 1836 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-BA.

4  Huibert de Ruiter is geboren op dinsdag 29 juni 1841 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-BB.

5  Adriana de Ruiter is geboren op woensdag 11 december 1844 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is ongehuwd overleden op maandag 22 januari 1877 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Adriana werd 32 jaar, 1 maand en 11 dagen.

VI-S  Alida Johanna van Tooren, dochter van Pieter Janse van Tooren en Cornelia Eland (V-M), is geboren op zaterdag 5 december 1795 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is gedoopt op zondag 13 december 1795 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zondag 16 september 1827 in Dordrecht (Zh). Alida werd 31 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Alida trouwt op dinsdag 13 april 1819 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb) op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Hendrik van Bezooijen, zoon van Boudewijn van Bezooijen en Anna Cornelia Evegaars. Hendrik is geboren rond 1795 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb).

Van Hendrik en Alida zijn zeven kinderen bekend:

1  Boudewijn van Bezooijen is geboren op zaterdag 20 januari 1821 in Dordrecht (Zh), is overleden op donderdag 4 juli 1839 in Dordrecht (Zh). Boudewijn werd 18 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

2  Pieter van Bezooijen is geboren rond 1822 in Dordrecht (Zh), is overleden op woensdag 4 september 1822 in Dordrecht (Zh).

3  Pieter van Bezooijen is geboren op woensdag 23 juli 1823 in Dordrecht (Zh), zie VII-BC.

4  Johannes Cornelis van Bezooijen is geboren rond 1826 in Dordrecht (Zh), is overleden op maandag 27 maart 1826 in Dordrecht (Zh).

5  Cornelis Johannes van Bezooijen is geboren rond 1826 in Dordrecht (Zh), is overleden op maandag 27 maart 1826 in Dordrecht (Zh).

6  Levenloos kind van Bezooijen is ter wereld gekomen op dinsdag 11 september 1827 in Dordrecht (Zh).

7  Alida Johanna Cornelia van Bezooijen is geboren rond dinsdag 11 september 1827 in Dordrecht (Zh), is overleden op zondag 22 februari 1829 in Dordrecht (Zh). Alida werd ongeveer 1 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

VI-T  Elizabeth Huijbertina van Tooren, dochter van Pieter Janse van Tooren en Cornelia Eland (V-M), is geboren op dinsdag 6 februari 1798 15.00 uur in Fijnaart en Heijningen (Nb), is gedoopt op zondag 11 februari 1798 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zondag 20 april 1845 in Dordrecht (Zh). Elizabeth werd 47 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Elizabeth trouwt op woensdag 25 januari 1826 in Dordrecht (Zh) op 27-jarige leeftijd met de 36-jarige Coenraad Kroos, zoon van Pieter Kroos en Cornelia Paulusdr Houtemolen. Coenraad, pakhuisknecht, is gedoopt op zondag 27 september 1789 in Hendrik Ido Ambacht (Zh), is overleden op vrijdag 25 juli 1851 in Dordrecht (Zh). Coenraad werd 61 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Coenraad was later gehuwd (2) met Cornelia van Dis.

VI-U  Johanna Pieternella van Tooren, dochter van Pieter Janse van Tooren en Cornelia Eland (V-M), is geboren op zaterdag 26 december 1801 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op maandag 21 januari 1878 in Leiden (Zh). Johanna werd 76 jaar en 26 dagen.

Johanna trouwt op donderdag 29 januari 1835 in Leiden (Zh) op 33-jarige leeftijd met de 27-jarige Adam Kruik, zoon van Christiaan Kruik en Johanna van Schie (Antje). Adam, broodbakker, is geboren op dinsdag 27 oktober 1807 in Leiden (Zh), is overleden op vrijdag 4 januari 1878 in Leiden (Zh). Adam werd 70 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Van Adam en Johanna zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelia Elisabeth Kruik is geboren op zaterdag 8 november 1834 in Dordrecht (Zh).

2  Cornelia Elisabeth Kruik is geboren in december 1834 in Leiden (Zh), is overleden op woensdag 11 februari 1835 in Leiden (Zh). Cornelia werd 2 maanden.

3  Johanna Pieternella Kruik is geboren op donderdag 18 februari 1836 in Leiden (Zh).

4  Christina Maria Kruijk is geboren op vrijdag 24 januari 1840 in Leiden (Zh), zie VII-BD.

5  Coenraad Kruijk is geboren op vrijdag 23 september 1842 in Rotterdam (Zh), is overleden op vrijdag 21 oktober 1842 in Rotterdam (Zh). Coenraad werd 28 dagen.

VI-V  Cornelia Ida van Tooren, dochter van Pieter Janse van Tooren en Cornelia Eland (V-M), is geboren op dinsdag 13 november 1810 in Fijnaart en Heijningen (Nb).

Cornelia trouwt op zaterdag 13 augustus 1831 in Dinteloord (Nb) op 20-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Dirk van der Linden, zoon van Aart van der Linden en Maartje de Haas. Dirk is gedoopt op zondag 26 januari 1806 in Dinteloord (Nb), is overleden op zondag 7 juli 1833 in Dinteloord (Nb). Dirk werd 27 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Van Dirk en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelia van der Linden is geboren op vrijdag 23 september 1831 in Dinteloord en Prinsenland (Nb), zie VII-BE.

2  Aart Pieter van der Linden is geboren op woensdag 24 oktober 1832 in Dinteloord (Nb), is overleden op zondag 3 februari 1833 in Dinteloord (Nb). Aart werd 3 maanden en 10 dagen.

Cornelia trouwt op zondag 24 april 1836 in Delfshaven (Zh) op 25-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Leendert van der Kuijp, zoon van Mattheus van der Kuijp en Immetje de Klerk. Leendert, broodbakker, is gedoopt op woensdag 14 november 1804 in Delfshaven (Zh).

Van Leendert en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

3  Matthijs Adriaan van der Kuijp is geboren op woensdag 8 februari 1837 in Steenbergen (Nb), zie VII-BF.

4  Pieter Kornelis van der Kuijp is geboren op vrijdag 20 april 1838 in Steenbergen (Nb).

5  Jacob Cornelis van der Kuijp is geboren op vrijdag 13 december 1844 in Dordrecht (Zh), zie VII-BG.

VI-W  Johannis Eland, zoon van Cornelis Eland (V-O) en Neeltje Les, landbouwer, is geboren op zaterdag 10 februari 1810 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 18 februari 1810 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 9 juli 1889 in Ooltgensplaat (Zh). Johannis werd 79 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

Johannis trouwt op donderdag 2 mei 1833 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Johanna Birkhoff, dochter van Gerrit Birkhoff en Pieternella Snijders. Johanna is geboren op zondag 1 december 1805 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 15 december 1805 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 30 november 1871 in Ooltgensplaat (Zh). Johanna werd 65 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

VI-X  Johannes Cornelis Eland, zoon van Leendert Eland (V-P) en Johanna Cornelisdr Korteweg, steenfabrikant te bemmel en aannemer, is geboren op dinsdag 25 april 1809 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 30 april 1809 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 24 augustus 1892 in Bemmel (Ge). Johannes werd 83 jaar, 3 maanden en 30 dagen.

Johannes trouwt op donderdag 6 oktober 1831 in Woudrichem (Nb) op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Martina Margaretha van der Zanden, dochter van Kornelis van der Zanden en Helena de Joode. Martina is geboren op zondag 4 juni 1809 in Woudrichem (Nb), is overleden op vrijdag 24 december 1875 in Bemmel (Ge). Martina werd 66 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

Van Johannes en Martina zijn vier kinderen bekend:

1  Leendert Cornelis Eland is geboren op zondag 10 november 1833 in Klundert (Nb), is ongehuwd overleden op zaterdag 16 juli 1887 in Klundert (Nb). Leendert werd 53 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Lid van de gemeenteraad van Klundert, president kerkvoogd van de Ned. Geref. Kerk. aldaar

2  Helena Joanna Eland is geboren op donderdag 27 augustus 1835 in Klundert (Nb), zie VII-BH.

3  Kornelis Eland is geboren op zaterdag 15 september 1838 in Klundert (Nb), zie VII-BI.

4  Johanna Heiltje Eland is geboren op donderdag 6 december 1849 in Klundert (Nb), zie VII-BJ.

VI-Y  Cornelis Robbregt Eland, zoon van Leendert Eland (V-P) en Johanna Cornelisdr Korteweg, is geboren op zaterdag 1 oktober 1814 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 26 januari 1865 in Dordrecht (Zh). Cornelis werd 50 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Cornelis trouwt op donderdag 19 september 1839 in Breda (Nb) op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Teuna Molegraaf, dochter van Teunis Molegraaf en Adriana Johanna van Toorn. Teuna is geboren op zondag 15 september 1811 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is overleden op vrijdag 3 februari 1893 in Rotterdam (Zh). Teuna werd 81 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Van Cornelis en Teuna zijn zes kinderen bekend:

1  Leendert Antonie Eland is geboren op vrijdag 20 maart 1840 in Willemstad (Nb), is overleden op vrijdag 6 november 1840 in Willemstad (Nb). Leendert werd 7 maanden en 17 dagen.

2  Leendert Antonie Eland is geboren op donderdag 29 juli 1841 11.30 uur in Willemstad (Nb), zie VII-BK.

3  Adriana Johanna Eland is geboren op vrijdag 22 september 1843 in Willemstad (Nb), zie VII-BL.

4  Johannes Kornelis Eland is geboren op dinsdag 13 januari 1846 in Willemstad (Nb), zie VII-BM.

5  Johanna Adriana Eland is geboren op vrijdag 18 februari 1848 in Willemstad (Nb), zie VII-BN.

6  Kornelis Teunis Eland is geboren op woensdag 7 juli 1852 in Willemstad (Nb).

VI-Z  Benjamin Eland, zoon van Cornelis Eland (V-Q) en Adriana Borstlap, schrijnwerker in rotterdam en in 1839 is hij timmerman in brussel, is geboren op vrijdag 3 juli 1789 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 5 juli 1789 in Zevenbergen (Nb), is overleden na donderdag 18 mei 1843. Benjamin werd minstens 53 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Benjamin trouwt op maandag 7 november 1808 in Zevenbergen (Nb) op 19-jarige leeftijd met de 25-jarige Susanne Gerardina van Mourik, dochter van Gerrit Gerardsz van Mourik en Elisabeth Bazen. Susanne is gedoopt op woensdag 26 maart 1783 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 17 mei 1843 19.00 uur in Zevenbergen (Nb). Susanne werd 60 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Van Benjamin en Susanne zijn acht kinderen bekend:

1  Adriana Eland is gedoopt op zondag 2 juli 1809 in Zevenbergen (Nb), zie VII-BO.

2  Elizabet Eland, dienstmeid, is gedoopt op zondag 17 juni 1810 in Zevenbergen (Nb), is ongehuwd overleden op dinsdag 6 april 1830 18.00 uur in Zevenbergen (Nb). Elizabet werd 19 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

3  Gerardine Eland (Gerdine) is geboren op dinsdag 5 januari 1813 in Zevenbergen (Nb), zie VII-BP.

4  Corneille Eland (Cornelis) is geboren op dinsdag 5 januari 1813 in Zevenbergen (Nb), zie VII-BQ.

5  Dingena Eland is geboren op dinsdag 16 mei 1815 in Zevenbergen (Nb), zie VII-BR.

6  Josina Eland is geboren op zondag 4 mei 1817 in Zevenbergen (Nb), zie VII-BS.

7  Gerrit Eland is geboren op woensdag 4 april 1821 in Zevenbergen (Nb), zie VII-BT.

8  Pieter Eland is geboren op maandag 7 februari 1825 in Zevenbergen (Nb), zie VII-BU.

VI-AA  Dingena Eland, dochter van Cornelis Eland (V-Q) en Adriana Borstlap, is geboren op donderdag 31 maart 1791 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 3 april 1791 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 18 juli 1814 in Willemstad (Nb). Dingena werd 23 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

Belijdenis gedaan op 22 april 1810

Dingena gaat in ondertrouw op vrijdag 16 november 1810 in Zevenbergen (Nb), trouwt op maandag 3 december 1810 in Zevenbergen (Nb) op 19-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Huibert Koekkoek, zoon van Jan Koekkoek en Hijltje de Glind. Huibert is geboren rond 1788 in Zevenbergen (Nb), is overleden in 1863. Huibert werd ongeveer 75 jaar.

Huibert was later gehuwd (2) met Bastiaantje van 't Hof.

Van Huibert en Dingena is een kind bekend:

1  Heiltje Koekkoek is geboren op zondag 20 oktober 1811 20.00 uur in Zevenbergen (Nb), zie VII-BV.

VI-AB  Geertruij Eland ook genaamd Geertruyda, dochter van Cornelis Eland (V-Q) en Adriana Borstlap, is geboren op zondag 31 maart 1793 in Zevenbergen (Nb), is nederlands hervormd gedoopt op zondag 7 april 1793 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 11 september 1860 in Willemstad (Nb). Geertruij werd 67 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Belijdenis gedaan op 22 april 1810. (NB In overlijdensacte van Geertruij wordt als moeder Elisabeth Laprok genoemd...)

Geertruij trouwt op woensdag 12 januari 1814 in Zevenbergen (Nb) op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Pieter Hartmans, zoon van Roelant Pieterszn Hartmans en Adriana Markus. Pieter, landbouwer, dijkbaas, bedrijfsleider van een bouwbedrijf, boermansknecht, arbeider, winkelier en vrachtrijder, is geboren op zondag 17 april 1791 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 24 april 1791 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 5 april 1853 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Pieter werd 61 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Op 1 mei 1825 huurt Pieter Hartmans het huis in het fort Oranje van de aanwassen onder Fijnaart.
Het gemeentebestuur van Fijnaart en Heijningen verkoopt op 25 augustus 1826 voor vijf gulden meubilair en een eenjarige os van Pieter Hartmans te Fijnaart.
Research: Gens Nostra jaargang 50 no 2, Februari 1995, pagina 57-71: Het West-Brabants geslacht Hartmans.

Van Pieter en Geertruij zijn negen kinderen bekend:

1  Maria Hartmans is geboren op zondag 16 oktober 1814 in Zevenbergen (Nb), zie VII-BW.

2  Adriana Hartmans is geboren op maandag 8 april 1816 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-BX.

3  Cornelia Hartmans is geboren op woensdag 17 december 1817 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-BY.

4  Roeland Hartmans is geboren op maandag 16 augustus 1819 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-BZ.

5  Cornelis Hartmans is geboren op woensdag 23 januari 1822 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-CA.

6  Pieter Hartmans is geboren op dinsdag 10 augustus 1824 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-CB.

7  Geertruij Hartmans is geboren op maandag 5 maart 1827 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-CC.

8  Dingena Hartmans is geboren op zaterdag 26 juni 1830 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zaterdag 31 mei 1834 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Dingena werd 3 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

9  Elizabeth Pieternella Hartmans is geboren op zondag 13 januari 1833 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-CD.

VI-AC  Rocus Eland ook genaamd Rochus, zoon van Cornelis Eland (V-Q) en Adriana Borstlap, bouwman, dagloner, landbouwer en vrachtrijder, is gedoopt op zondag 5 oktober 1794 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 1 februari 1857 01.30 uur in Haarlemmermeer (Nh). Rocus werd 62 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

De Haarlemmermeer was in 1852 drooggelegd en leverde allerlei mogelijkheden voor gelukzoekers. Hij zal omstreeks 1856 met zijn gezin en tweede vrouw naar de Haarlemmermeer zijn verhuisd. Het lijkt erop, dat de meeste van zijn kinderen uit het eerste huwelijk niet naar de Haarlemmermeer mee zijn verhuisd.

Rocus trouwt op donderdag 4 mei 1815 in Terheijden (Nb) op 20-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Adriana Klazina Kerkhof, dochter van Leendert Kerkhof en Johanna Dudok. Adriana is geboren in Terheijden (Nb), is gedoopt op zondag 26 augustus 1792 in Terheijden (Nb), is overleden op zaterdag 24 oktober 1840 in Klundert (Nb). Adriana werd 48 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Van Rocus en Adriana zijn veertien kinderen bekend:

1  Cornelis Eland is geboren op zaterdag 2 december 1815 in Terheijden (Nb), zie VII-CE.

2  Leendert Eland is geboren op dinsdag 24 december 1816 in Terheijden (Nb), zie VII-CF.

3  Pieter Eland is geboren op vrijdag 28 augustus 1818 in Klundert (Nb), zie VII-CG.

4  Johannes Eland is geboren op dinsdag 12 september 1820 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 1 augustus 1828 in Klundert (Nb). Johannes werd 7 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

5  Dingena Eland is geboren op donderdag 14 februari 1822 in Klundert (Nb), zie VII-CH.

6  Adriana Eland is geboren op vrijdag 21 maart 1823 in Klundert (Nb), zie VII-CI.

7  Johanna Maria Eland is geboren op zondag 9 mei 1824 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 26 augustus 1824 in Klundert (Nb). Johanna werd 3 maanden en 17 dagen.

8  Johanna Maria Eland is geboren op dinsdag 27 december 1825 in Klundert (Nb), zie VII-CJ.

9  Rokus Eland is geboren op maandag 16 juli 1827 in Klundert (Nb), zie VII-CK.

10  Johannis Eland is geboren op donderdag 11 september 1828 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 7 oktober 1828 23.00 uur in Klundert (Nb). Johannis werd 26 dagen.

11  Geertrui Eland is geboren op dinsdag 3 november 1829 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 19 november 1829 in Klundert (Nb). Geertrui werd 16 dagen.

12  Johannis Eland is geboren op donderdag 20 oktober 1831 in Klundert (Nb), zie VII-CL.

13  Geertrui Alberdiena Eland is geboren op zaterdag 18 januari 1834 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 17 september 1834 in Klundert (Nb). Geertrui werd 7 maanden en 30 dagen.

14  Adrianus Klazinus Eland is geboren op zaterdag 4 juli 1835 in Klundert (Nb), zie VII-CM.

Rocus trouwt op vrijdag 20 augustus 1841 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb) op 46-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Teuna de Graaf, dochter van Arie de Graaf en Elizabeth Dubbelman. Teuna is geboren op maandag 8 augustus 1814 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb).

Teuna had eerder een buitenechtelijke relatie (1) met N.N..

Van Rocus en Teuna zijn zeven kinderen bekend:

15  Arie Eland is geboren op maandag 7 november 1842 in Klundert (Nb), zie VII-CN.

16  Teunis Cornelis Eland is geboren op maandag 24 juni 1844 in Klundert (Nb), zie VII-CO.

17  Elizabeth Eland is geboren op dinsdag 10 februari 1846 in Klundert (Nb), zie VII-CP.

18  Benjamin Eland is geboren op woensdag 23 februari 1848 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 3 mei 1849 in Klundert (Nb). Benjamin werd 1 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

19  Adriana Kornelia Eland is geboren op woensdag 30 januari 1850 in Klundert (Nb), zie VII-CQ.

20  Geertrui Eland is geboren op woensdag 17 maart 1852 in Klundert (Nb), zie VII-CR.

21  Rokus Antonie Eland is geboren op donderdag 2 november 1854 in Klundert (Nb), zie VII-CS.

VI-AD  Alberdina Eland ook genaamd Aalberdiena, dochter van Cornelis Eland (V-Q) en Adriana Borstlap, is geboren op donderdag 30 augustus 1798 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 2 september 1798 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 9 februari 1863 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Alberdina werd 64 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Deed belijdenis op 20 maart 1789. Zij kwam op attest van Dongen naar Zevenbergen.

Alberdina trouwt op donderdag 6 augustus 1818 in Klundert (Nb) op 19-jarige leeftijd met de 29-jarige Philippus van Dueren den Hollander, zoon van Cornelis den Hollander en Catharina Korteweg. Philippus is geboren op woensdag 24 september 1788 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is gedoopt op zondag 28 september 1788 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zaterdag 21 december 1861 10. 00 uur in Fijnaart en Heijningen (Nb). Philippus werd 73 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Van Philippus en Alberdina zijn negen kinderen bekend:

1  Catharina van Dueren den Hollander is geboren op dinsdag 1 december 1818 in Klundert (Nb), zie VII-CT.

2  Adriana van Dueren den Hollander is geboren op donderdag 30 november 1820 in Klundert (Nb), zie VII-CU.

3  Cornelis van Dueren den Hollander is geboren op zondag 16 februari 1823 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 25 februari 1853 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Cornelis werd 30 jaar en 9 dagen.

4  Cornelia Pieternella van Dueren den Hollander is geboren op vrijdag 22 september 1826 in Dinteloord en Prinsenland (Nb), zie VII-CV.

5  Pieter Cornelis van Dueren den Hollander is geboren op zaterdag 14 november 1829 in Dinteloord (Nb), zie VII-CW.

6  Heiltje Dingena van Dueren den Hollander, arbeidster, is geboren op zondag 6 maart 1831 in Dinteloord (Nb), is ongehuwd overleden op donderdag 16 mei 1861 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Heiltje werd 30 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

7  Gerrit van Dueren den Hollander is geboren op zaterdag 9 augustus 1834 in Klundert (Nb), zie VII-CX.

8  Adriana Alberdina van Dueren den Hollander is geboren op maandag 17 april 1837 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zaterdag 22 april 1837 08.00 uur in Fijnaart en Heijningen (Nb). Adriana werd 5 dagen.

9  Philippus van Dueren den Hollander is geboren op donderdag 20 december 1838 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-CY.

VI-AE  Pieter Eland, zoon van Cornelis Eland (V-Q) en Adriana Borstlap, is geboren op maandag 14 juni 1802 in Zevenbergen (Nb), is nederlands hervormd gedoopt op zondag 20 juni 1802 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 6 juni 1843 in Willemstad (Nb). Pieter werd 40 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Deed belijdenis op 20 maart 1789. Hij kwam met attest van Dongen naar Zevenbergen.

Pieter trouwt op zondag 30 september 1827 in Zevenbergen (Nb) op 25-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Adriana Marcus ook genaamd Markus en Marks, dochter van Gijsbert Marcus en Willemijntje Hollemans. Adriana, arbeidster, is geboren op donderdag 13 januari 1803 in Klundert (Nb), is nederlands hervormd gedoopt op zondag 23 januari 1803 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 15 maart 1834 17.00 uur in Fijnaart en Heijningen (Nb). Adriana werd 31 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Van Pieter en Adriana zijn vier kinderen bekend:

1  Wilhelmina Eland is geboren op maandag 19 januari 1829 in Zevenbergen (Nb), zie VII-CZ.

2  Cornelis Eland is geboren op zondag 3 januari 1830 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 13 juli 1832 11.30 uur in Fijnaart en Heijningen (Nb). Cornelis werd 2 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

3  Gijsbert Eland is geboren op donderdag 26 januari 1832 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 13 mei 1834 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Gijsbert werd 2 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

4  Adriana Cornelia Eland is geboren op zondag 31 maart 1833 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op woensdag 27 november 1833 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Adriana werd 7 maanden en 27 dagen.

Pieter trouwt op maandag 9 maart 1835 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 32-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Lijntje Kolders ook genaamd Lijntje Kalders, dochter van Hendrik Kolders en Geertje Janse Burgers. Lijntje is geboren op zondag 15 november 1801 in Willemstad (Nb), is gedoopt op zondag 22 november 1801 in Willemstad (Nb), is overleden op donderdag 12 november 1857 in Willemstad (Nb). Lijntje werd 55 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Van Pieter en Lijntje zijn vier kinderen bekend:

5  Hendrik Cornelis Eland is geboren op maandag 4 april 1836 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 17 april 1837 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Hendrik werd 1 jaar en 13 dagen.

6  Adriana Eland is geboren op donderdag 4 januari 1838 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-DA.

7  Geertje Eland is geboren op vrijdag 6 september 1839 in Willemstad (Nb), zie VII-DB.

8  Geertrui Dingena Eland is geboren op dinsdag 21 juni 1842 in Willemstad (Nb), zie VII-DC.

VI-AF  Seger Kenniphaas ook genaamd Zeger, zoon van Krijn Kenniphaas en Chieltje Eland (V-R), dagloner en polderopzichter, is geboren op maandag 26 maart 1787 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 1 april 1787 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 26 februari 1856 in Willemstad (Nb). Seger werd 68 jaar en 11 maanden.

Seger trouwt op woensdag 29 juli 1807 in Tholen (Ze) op 20-jarige leeftijd met de 19-jarige Rachel Cornelisse, dochter van Huibrecht Cornelisse en Adriana Faase. Rachel is geboren in 1788 in Tholen (Ze), is overleden op woensdag 6 mei 1846 12.30 uur in Willemstad (Nb). Rachel werd 58 jaar.

Van Seger en Rachel zijn acht kinderen bekend:

1  Gieltje Kenniphaas is gedoopt op zondag 10 januari 1808 in Willemstad (Nb), zie VII-DD.

2  Geertje Kenniphaas is geboren rond 1810 in Willemstad (Nb), is overleden na 1856 in Dordrecht (Zh). Geertje werd minstens 46 jaar.

3  Huibrecht Kenniphaas, korporaal, is geboren rond 1810 in Willemstad (Nb), is overleden op donderdag 22 oktober 1835 in Nijmegen (Ge). Huibrecht werd ongeveer 25 jaar.

4  Quirin Kenniphaas (Krijn) is geboren op zaterdag 12 september 1812 in Willemstad (Nb), zie VII-DE.

5  Adriana Kenniphaas is geboren op donderdag 6 april 1815 in Willemstad (Nb), zie VII-DF.

6  Geertruij Kenniphaas (Geertje) is geboren op dinsdag 3 september 1816 in Willemstad (Nb), is overleden na 1856. Geertje werd minstens 40 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

7  Maria Johanna Kenniphaas is geboren op vrijdag 19 september 1817 in Willemstad (Nb), zie VII-DG.

8  Zeger Kenniphaas is geboren op donderdag 10 juli 1828 in Willemstad (Nb), is overleden op zondag 13 juli 1828 in Willemstad (Nb). Zeger werd 3 dagen.

VI-AG  Geert Kenniphaas, zoon van Krijn Kenniphaas en Chieltje Eland (V-R), is geboren op vrijdag 9 december 1791 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 11 december 1791 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 29 september 1832 in Willemstad (Nb). Geert werd 40 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Geert trouwt op zaterdag 25 mei 1822 in Willemstad (Nb) op 30-jarige leeftijd met de 21-jarige Adriana Marcus, dochter van Cornelis Marcus en Maaike van Gent. Adriana is geboren op zaterdag 19 juli 1800 in Willemstad (Nb), is overleden op zondag 26 januari 1834 in Willemstad (Nb). Adriana werd 33 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Adriana was eerder gehuwd (1) met N.N..

Van Geert en Adriana zijn vier kinderen bekend:

1  Krijn Kenniphaas is geboren op zondag 23 mei 1824 in Willemstad (Nb), is overleden op zondag 23 mei 1824 in Willemstad (Nb).

2  Levenloos kind Kenniphaas is ter wereld gekomen op dinsdag 30 januari 1827 in Willemstad (Nb).

3  Gieltje Maaike Kenniphaas is geboren op vrijdag 20 november 1829 in Willemstad (Nb), zie VII-DH.

4  Cornelis Kenniphaas is geboren op woensdag 2 mei 1832 in Willemstad (Nb), zie VII-DI.

VI-AH  Benjamin Eland, zoon van Teunis Eland (V-S) en Cornelia Kus, commies en ambtenaar bij de stadsbelasting, is gedoopt op zondag 16 december 1804 in Etten-Leur (Nb), is overleden op donderdag 27 januari 1870 in Bergen op Zoom (Nb). Benjamin werd 65 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Benjamin trouwt op donderdag 14 februari 1833 in Bergen op Zoom (Nb) op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Helena Cornelia de Pestel, dochter van Engelbertus Ludovicus de Pestel en Johanna Maria van Hattem. Helena is gedoopt op zondag 4 september 1803 in Bergen op Zoom (Nb).

Van Benjamin en Helena zijn zes kinderen bekend:

1  Levenloos kind Eland is ter wereld gekomen op donderdag 22 oktober 1835 in Utrecht (Ut).

2  Teunis Engelbertus Eland, onderwijzer, is geboren op woensdag 18 april 1838 in Utrecht (Ut), is overleden op dinsdag 18 juni 1861 in Hagestein (Ut). Teunis werd 23 jaar en 2 maanden.

3  Levenloos kind Eland is ter wereld gekomen op maandag 11 oktober 1841 in Bergen op Zoom (Nb).

4  Cornelis Carolus Eland is als geboren aangegeven, is geboren op dinsdag 1 november 1842 in Bergen op Zoom (Nb), zie VII-DJ.

5  Franciscus Eland is geboren op dinsdag 1 april 1845 in Bergen op Zoom (Nb), is overleden op woensdag 9 april 1845 in Bergen op Zoom (Nb). Franciscus werd 8 dagen.

6  Levenloos kind Eland is ter wereld gekomen op zondag 4 oktober 1846 in Bergen op Zoom (Nb).

VI-AI  Antonia Eland, dochter van Teunis Eland (V-S) en Cornelia Kus, is geboren op donderdag 18 oktober 1810 in Etten-Leur (Nb), is overleden op dinsdag 15 mei 1883 in Zevenbergen (Nb). Antonia werd 72 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Antonia trouwt op donderdag 26 november 1840 in Klundert (Nb) op 30-jarige leeftijd (1) met de 40-jarige Wouter den Hollander, zoon van Jacob den Hollander en Jaapje Kleijn. Wouter is geboren op donderdag 25 september 1800 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 28 september 1800 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 9 november 1846 in Klundert (Nb). Wouter werd 46 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Wouter was eerder gehuwd (1) met Anna Maria de Vries.

Van Wouter en Antonia zijn drie kinderen bekend:

1  Teunis den Hollander is geboren op vrijdag 17 december 1841 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 19 december 1841 in Klundert (Nb). Teunis werd 2 dagen.

2  Jaapje den Hollander is geboren op donderdag 7 december 1843 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 13 juni 1847 in Klundert (Nb). Jaapje werd 3 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

3  Cornelia den Hollander is geboren op vrijdag 2 oktober 1846 in Klundert (Nb), zie VII-DK.

Antonia trouwt op donderdag 7 december 1848 in Klundert (Nb) op 38-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Nicolaas van Eck, zoon van Antonie van Eck en Elisabeth Burgers. Nicolaas is geboren op woensdag 11 september 1822 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op donderdag 10 december 1874 in Zevenbergen (Nb). Nicolaas werd 52 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Van Nicolaas en Antonia zijn twee kinderen bekend:

4  Elisabeth van Eck is geboren op maandag 24 februari 1851 in Klundert (Nb), zie VII-DL.

5  Teunis Kornelis van Eck is geboren op donderdag 24 maart 1853 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 12 januari 1869 in Zevenbergen (Nb). Teunis werd 15 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

VI-AJ  Gertrudis Eland (Geertruida) ook genaamd Geertruij, dochter van Teunis Eland (V-S) en Cornelia Kus, is geboren op vrijdag 25 september 1812 in Etten-Leur (Nb), is overleden op dinsdag 25 juli 1848 in Ooltgensplaat (Zh). Geertruida werd 35 jaar en 10 maanden.

Geertruida trouwt op donderdag 5 september 1839 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Roeland Hartmans, zie VII-BZ.

Van Roeland en Geertruida zijn vijf kinderen bekend:

1  Pieter Hartmans is geboren op vrijdag 25 mei 1838 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-DM.

2  Cornelia Hartmans is geboren op zaterdag 21 november 1840 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-DN.

3  Teunis Eland Hartmans is geboren op vrijdag 11 augustus 1843 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-DO.

4  Cornelis Hartmans is geboren op zaterdag 10 mei 1845 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-DP.

5  Benjamin Hartmans is geboren op dinsdag 31 augustus 1847 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op donderdag 26 oktober 1848 14.00 uur in Fijnaart en Heijningen (Nb). Benjamin werd 1 jaar, 1 maand en 25 dagen.

VI-AK  Chieltje Eland ook genaamd Gieltje en Eeland, dochter van Teunis Eland (V-S) en Cornelia Kus, is geboren op donderdag 16 maart 1815 07.00 uur in Etten-Leur (Nb), is overleden op woensdag 23 juni 1875 in Klundert (Nb). Chieltje werd 60 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

Chieltje trouwt op zondag 24 maart 1839 in Zevenbergen (Nb) op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Johannis Vermeulen, zoon van Joseph Vermeulen (Joost) en Cornelia Smaal. Johannis is gedoopt op zondag 18 februari 1810 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 4 juli 1848 in Zevenbergen (Nb). Johannis werd 38 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Van Johannis en Chieltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Joost Vermeulen is geboren op maandag 9 december 1839 11.00 uur in Zevenbergen (Nb), zie VII-DQ.

2  Cornelia Vermeulen is geboren op dinsdag 7 december 1841 in Zevenbergen (Nb), zie VII-DR.

3  Maria Vermeulen is geboren op woensdag 21 februari 1844 in Zevenbergen (Nb), zie VII-DS.

4  Teuna Ardina Vermeulen is geboren op zaterdag 11 oktober 1845 in Zevenbergen (Nb), zie VII-DT.

5  Johanna Cornelia Vermeulen is geboren op donderdag 21 september 1848 in Zevenbergen (Nb), zie VII-DU.

VI-AL  Johanna Blommers, dochter van Thomas Hendrikse Blommers en Teuna Eland (V-T), is geboren op donderdag 28 januari 1796 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 31 januari 1796 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 21 juni 1864 in Zevenbergen (Nb). Johanna werd 68 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Ze was de schrijfkunst niet machtig (1856)

Johanna trouwt op zondag 26 april 1829 in Zevenbergen (Nb) op 33-jarige leeftijd met de 42-jarige Johannes Cornelis Geleijns (Jan) ook genaamd Jan, zoon van Cornelis Geleijns en Elija van Eesen. Jan, timmerman, is geboren, is gedoopt op zondag 22 april 1787 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 8 oktober 1872 in Zevenbergen (Nb). Jan werd 85 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

Van Jan en Johanna zijn zes kinderen bekend:

1  Teuna Johanna Geleijns is geboren op donderdag 28 januari 1830 in Zevenbergen (Nb), zie VII-DV.

2  Cornelia Hendrika Geleijns is geboren op maandag 18 juli 1831 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 22 november 1831 in Zevenbergen (Nb). Cornelia werd 4 maanden en 4 dagen.

3  Cornelis Johannes Geleijns is geboren op donderdag 8 augustus 1833 in Zevenbergen (Nb), zie VII-DW.

4  Levenloos kind Geleijns is ter wereld gekomen op dinsdag 24 januari 1837 in Zevenbergen (Nb).

5  Dingena Hendrica Geleijns is geboren op maandag 5 maart 1838 in Zevenbergen (Nb), zie VII-DX.

6  Johanna Cornelia Geleijns is geboren op woensdag 25 december 1839 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 25 juni 1840 in Zevenbergen (Nb). Johanna werd 6 maanden.

VI-AM  Benjamin Blommers, zoon van Thomas Hendrikse Blommers en Teuna Eland (V-T), is gedoopt op maandag 29 juli 1799 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 21 februari 1891 in Zevenbergen (Nb). Benjamin werd 91 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Benjamin trouwt op zondag 4 oktober 1829 in Zevenbergen (Nb) op 30-jarige leeftijd met de 20-jarige Cornelia Adriana van Eekelen, dochter van Denis van van Eekelen en Paulina Barel. Cornelia is gedoopt op zondag 29 januari 1809 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 9 maart 1885 in Zevenbergen (Nb). Cornelia werd 76 jaar, 1 maand en 8 dagen.

Van Benjamin en Cornelia zijn elf kinderen bekend:

1  Teunis Hendrik Blommers is geboren op zaterdag 2 januari 1830 in Zevenbergen (Nb).

2  Denis Servaas Blommers is geboren op zaterdag 23 juli 1831 in Zevenbergen (Nb), zie VII-DY.

3  Dingena Johanna Blommers is geboren op zaterdag 5 juli 1834 in Zevenbergen (Nb), zie VII-DZ.

4  Thomas Blommers is geboren op woensdag 16 november 1836 in Zevenbergen (Nb).

5  Servaas Blommers is geboren op woensdag 27 februari 1839 in Zevenbergen (Nb).

6  Johannes Blommers is geboren op dinsdag 2 februari 1841 in Zevenbergen (Nb).

7  Poulina Maria Blommers is geboren op woensdag 25 oktober 1843 in Zevenbergen (Nb).

8  Hendrik Blommers is geboren op woensdag 20 augustus 1845 in Zevenbergen (Nb), zie VII-EA.

9  Adriana Helena Blommers is geboren op donderdag 30 december 1847 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 25 februari 1848 in Zevenbergen (Nb). Adriana werd 1 maand en 26 dagen.

10  Adriana Maria Blommers is geboren op donderdag 5 juli 1849 in Zevenbergen (Nb), zie VII-EB.

11  Johanna Pieternella Blommers is geboren op vrijdag 24 december 1852 in Zevenbergen (Nb), zie VII-EC.

VI-AN  Dingena Blommers, dochter van Thomas Hendrikse Blommers en Teuna Eland (V-T), is geboren op zondag 4 maart 1804 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 11 maart 1804 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 7 juni 1833 in Breda (Nb). Dingena werd 29 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Dingena trouwt op zondag 8 juli 1832 in Zevenbergen (Nb) op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Meeuwis Burgers, zoon van Cornelis Meeuwisse Burgers en Wilhelmina Hendrikse Knook. Meeuwis is gedoopt op zondag 20 juli 1806 in Dinteloord (Nb).

Van Meeuwis en Dingena is een kind bekend:

1  Cornelis Thomus Dingeman Burgers is geboren rond mei 1833 in Breda (Nb), is overleden op zondag 18 januari 1835 in Dinteloord (Nb). Cornelis werd ongeveer 1 jaar en 8 maanden.

VI-AO  Pietertje Blommers, dochter van Thomas Hendrikse Blommers en Teuna Eland (V-T), is geboren op zaterdag 10 mei 1806 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 18 mei 1806 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 10 maart 1870 in Zevenbergen (Nb). Pietertje werd 63 jaar en 10 maanden.

Pietertje trouwt op zondag 4 mei 1834 in Zevenbergen (Nb) op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Gerrit van Mourick, zoon van Joost van Mourick en Tanneke Nelemans. Gerrit is geboren op zondag 7 juni 1807 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 25 november 1886 in Zevenbergen (Nb). Gerrit werd 79 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Van Gerrit en Pietertje zijn zes kinderen bekend:

1  Tanneke van Mourick is geboren op woensdag 10 september 1834 in Zevenbergen (Nb), zie VII-ED.

2  Teuna Hendrica van Mourik is geboren op donderdag 10 maart 1836 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 17 juni 1841 in Zevenbergen (Nb). Teuna werd 5 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

3  Joost van Mourik is geboren op dinsdag 5 september 1837 in Zevenbergen (Nb), zie VII-EE.

4  Levenloos kind van Mourick is ter wereld gekomen op zaterdag 13 maart 1841 in Zevenbergen (Nb).

5  Thomas Theunis van Mourik is geboren op vrijdag 8 april 1842 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 20 november 1854 in Zevenbergen (Nb). Thomas werd 12 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

6  Benjamin van Mourick is geboren op maandag 23 februari 1846 in Zevenbergen (Nb), zie VII-EF.

VI-AP  Johannis Pieter Cresee, zoon van Pieter Crezee en Sijke Benjaminse Eland (V-U), is geboren op vrijdag 24 november 1797 in Zevenbergen (Nb), is nederlands hervormd gedoopt op zondag 26 november 1797, is overleden op dinsdag 14 juni 1842 in Klundert (Nb). Johannis werd 44 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Johannis trouwt op donderdag 15 april 1824 in Klundert (Nb) op 26-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Lijntje van Mourik, dochter van Johannes van Mourik en Maria Teunisdr Reynsaart. Lijntje is geboren op zaterdag 6 december 1800 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 23 december 1839 in Klundert (Nb). Lijntje werd 39 jaar en 17 dagen.

Van Johannis en Lijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Johanna Maria Crezee is geboren op zondag 3 oktober 1824 in Klundert (Nb), zie VII-EG.

2  Johannes Cornelis Cresee is geboren op maandag 8 mei 1826 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 4 augustus 1826 in Klundert (Nb). Johannes werd 2 maanden en 27 dagen.

3  Maria Cornelia Crezee is geboren op zondag 16 maart 1828 in Klundert (Nb), zie VII-EH.

4  Sijke Crezee is geboren op dinsdag 1 februari 1831 in Klundert (Nb).

5  Pieter Boudewijn Crezee is geboren op dinsdag 1 januari 1833 in Klundert (Nb), is gedoopt op woensdag 20 januari 1886 in Amsterdam (Nh), zie VII-EI.

6  Johannes Crezee is geboren op woensdag 4 januari 1837 in Klundert (Nb).

7  Benjamin Crezee is geboren op woensdag 7 februari 1838 in Klundert (Nb).

8  Lijntje Crezee is geboren op donderdag 19 december 1839 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 12 mei 1841 in Klundert (Nb). Lijntje werd 1 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Johannis trouwt op donderdag 22 april 1841 in Klundert (Nb) op 43-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Cornelia Dane, dochter van Pieter Dane en Adriana Heijmans. Cornelia is geboren op donderdag 12 mei 1808 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op woensdag 21 april 1886 in Klundert (Nb). Cornelia werd 77 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Van Johannis en Cornelia is een kind bekend:

9  Johanna Crezee is geboren op vrijdag 14 oktober 1842 in Klundert (Nb), zie VII-EJ.

VI-AQ  Benjamin Crezee, zoon van Pieter Crezee en Sijke Benjaminse Eland (V-U), landbouwer, is geboren op donderdag 12 mei 1803 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 15 mei 1803 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 19 mei 1882 in Klundert (Nb). Benjamin werd 79 jaar en 7 dagen.

Benjamin trouwt op donderdag 19 juli 1838 in Zevenbergen (Nb) op 35-jarige leeftijd met de 28-jarige Elisabeth Kortewegh, dochter van Maarten Korteweg en Cornelia Korteweg. Elisabeth is geboren op woensdag 20 juni 1810 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 24 juni 1810, is overleden op zaterdag 10 augustus 1878 in Klundert (Nb). Elisabeth werd 68 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Van Benjamin en Elisabeth zijn acht kinderen bekend:

1  Pieter Crezee is geboren op dinsdag 2 maart 1841 in Klundert (Nb), zie VII-EK.

2  Maarten Crezée is geboren op donderdag 9 juni 1842 in Klundert (Nb), zie VII-EL.

3  Johannis Crezee is geboren op woensdag 10 januari 1844 in Klundert (Nb), zie VII-EM.

4  Cornelia Sijke Crezee is geboren op zondag 8 maart 1846 in Klundert (Nb), zie VII-EN.

5  Jacob Cornelis Crezee is geboren op maandag 23 augustus 1847 in Klundert (Nb), zie VII-EO.

6  Cornelis Crezee is geboren op donderdag 8 maart 1849 in Klundert (Nb), zie VII-EP.

7  Syke Cornelia Crezee is geboren op zondag 23 maart 1851 in Klundert (Nb), zie VII-EQ.

8  Elisabeth Crezee is geboren op donderdag 15 juli 1852 in Klundert (Nb), zie VII-ER.

VI-AR  Ida Crezee, dochter van Pieter Crezee en Sijke Benjaminse Eland (V-U), is geboren op dinsdag 28 maart 1809 in Zevenbergen (Nb), is nederlands hervormd gedoopt op zondag 2 april 1809, is overleden op maandag 29 december 1873 in Klundert (Nb). Ida werd 64 jaar, 9 maanden en 1 dag.

Ida trouwt op vrijdag 6 november 1840 in Zevenbergen (Nb) op 31-jarige leeftijd met de 40-jarige Jacob Korteweg, zoon van Maarten Korteweg en Cornelia Korteweg. Jacob, landbouwer en dijkgraaf, is geboren op dinsdag 8 juli 1800 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 12 december 1874 in Klundert (Nb). Jacob werd 74 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Van Jacob en Ida zijn drie kinderen bekend:

1  Maarten Korteweg is geboren op woensdag 6 september 1843 in Zevenbergen (Nb), zie VII-ES.

2  Sijke Korteweg is geboren op dinsdag 25 maart 1845 in Zevenbergen (Nb), is ongehuwd overleden op zondag 3 juni 1866 in Zevenbergen (Nb). Sijke werd 21 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

3  Cornelia Korteweg is geboren op woensdag 15 maart 1848 in Zevenbergen (Nb), zie VII-ET.

VI-AS  Pietertje Cresee ook genaamd Pietertje Crezee, dochter van Pieter Crezee en Sijke Benjaminse Eland (V-U), is geboren op dinsdag 25 februari 1812 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 18 augustus 1860 in Zevenbergen (Nb). Pietertje werd 48 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Pietertje trouwt op donderdag 7 oktober 1841 in Zevenbergen (Nb) op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Johannes Hagens, zoon van Arij Hagens en Anna de Bruin. Johannes, bouwman, is geboren op zondag 20 juni 1813 in Standdaarbuiten (Nb), is overleden op donderdag 10 april 1884 in Zevenbergen (Nb). Johannes werd 70 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Johannes was later gehuwd (2) met Neeltje Donken.

Van Johannes en Pietertje zijn vier kinderen bekend:

1  Arie Hagens is geboren op zondag 15 oktober 1843 in Zevenbergen (Nb), zie VII-EU.

2  Pieter Hagens is geboren op maandag 6 januari 1845 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 15 januari 1845 in Zevenbergen (Nb). Pieter werd 9 dagen.

3  Pieter Hagens is geboren op vrijdag 5 mei 1848 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 8 mei 1848 in Zevenbergen (Nb). Pieter werd 3 dagen.

4  Sijke Hagens is geboren op vrijdag 14 september 1849 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 15 september 1849 in Zevenbergen (Nb). Sijke werd 1 dag.

VI-AT  Helena Kamp, dochter van Querijn Kamp (Krijn) en Anna Verhoeven (V-V), is geboren op zaterdag 20 mei 1786 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op donderdag 25 mei 1786 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 2 februari 1862 in Klundert (Nb). Helena werd 75 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

Helena trouwt op maandag 18 mei 1812 in Klundert (Nb) op 25-jarige leeftijd met de 44-jarige Adriaan Pieterse Korteweg, zoon van Pieter Korteweg en Teuntje Egbertsd Boot. Adriaan is gedoopt op vrijdag 25 september 1767 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 27 november 1834 in Klundert (Nb). Adriaan werd 67 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Adriaan was eerder gehuwd (1) met Cornelia de Krom.

Van Adriaan en Helena zijn zeven kinderen bekend:

1  Anna Korteweg is geboren op donderdag 11 februari 1813 in Klundert (Nb), zie VII-EV.

2  Cornelia Korteweg is geboren op donderdag 7 september 1815 in Klundert (Nb), zie VII-EW.

3  Krijn Korteweg is geboren op donderdag 30 april 1818 in Klundert (Nb), zie VII-EX.

4  Adriana Korteweg is geboren op donderdag 2 maart 1820 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 9 december 1821 in Klundert (Nb). Adriana werd 1 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

5  Corstiaan Korteweg is geboren op donderdag 17 januari 1822 in Klundert (Nb), zie VII-EY.

6  Laurina Adriana Korteweg is geboren op zaterdag 10 juli 1824 in Klundert (Nb), zie VII-EZ.

7  Johanna Korteweg is geboren op donderdag 26 juli 1827 in Klundert (Nb), zie VII-FA.

VI-AU  Laurina Kamp ook genaamd Lauwerina, dochter van Querijn Kamp (Krijn) en Anna Verhoeven (V-V), winkelierster, is gedoopt op zondag 6 september 1789 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 29 augustus 1849 in Klundert (Nb). Laurina werd 59 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Laurina trouwt op donderdag 12 mei 1814 in Klundert (Nb) op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrik Markus, zoon van Leendert Markus en Maria Bezaan. Hendrik, arbeider en winkelier, is geboren op zondag 22 februari 1789 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 1 maart 1789 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 20 augustus 1848 in Klundert (Nb). Hendrik werd 59 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

Van Hendrik en Laurina zijn vijf kinderen bekend:

1  Maria Helena Markus is gedoopt op maandag 4 december 1815 in Klundert (Nb).

2  Mieke Markus is geboren op zaterdag 22 februari 1817 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 6 december 1817 in Klundert (Nb). Mieke werd 9 maanden en 14 dagen.

3  Johanna Maria Markus is geboren op zaterdag 9 oktober 1819, zie VII-FB.

4  Leendert Markus is geboren op dinsdag 25 november 1823 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 22 april 1824 in Klundert (Nb). Leendert werd 4 maanden en 28 dagen.

5  Maria Helena Markus is geboren op zondag 3 juli 1825 in Klundert (Nb), zie VII-FC.

VI-AV  Jannigje Kamp ook genaamd Joanna, dochter van Querijn Kamp (Krijn) en Anna Verhoeven (V-V), dienstmeid, is geboren op maandag 12 november 1792 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op woensdag 14 november 1792 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 25 maart 1826 in Standdaarbuiten (Nb). Jannigje werd 33 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Jannigje trouwt op maandag 17 mei 1819 in Standdaarbuiten (Nb) op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Cornelis Hagens, zoon van Cornelis Hagens en Seijke Hogendijk. Cornelis, landbouwer, is geboren in 1789, is overleden op woensdag 12 november 1856 in Mijnsheerenland (Zh). Cornelis werd 67 jaar.

Van Cornelis en Jannigje zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelis Hagens is geboren op woensdag 29 september 1819 in Standdaarbuiten (Nb).

2  Maria Hagens is geboren op dinsdag 9 januari 1821 in Standdaarbuiten (Nb).

3  Joanna Cornelia Hagens is geboren op dinsdag 22 oktober 1822 in Standdaarbuiten (Nb).

4  Lucia Maria Hagens is geboren op zaterdag 3 januari 1824 in Standdaarbuiten (Nb).

5  Johannes Fredericus Hagens is geboren op zaterdag 4 maart 1826 in Standdaarbuiten (Nb).

VI-AW  Lauwerina Tolenaars ook genaamd Laurina, dochter van Gerrit Tolenaars en Teuntje Verhoeven (V-W), is gedoopt op zondag 12 augustus 1781 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 15 mei 1861 in Zevenbergen (Nb). Lauwerina werd 79 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

Lauwerina trouwt op maandag 27 september 1813 in Sint Annaland (Ze) op 32-jarige leeftijd met de 34-jarige Lambrecht van Beveren ook genaamd Lambregt van Beveren, zoon van Pieter van Beveren en Catharina de Jonge (Kaatje). Lambrecht is geboren op zondag 28 maart 1779 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op zaterdag 18 november 1826 in Ooltgensplaat (Zh). Lambrecht werd 47 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Van Lambrecht en Lauwerina zijn vier kinderen bekend:

1  Pieter van Beveren is geboren op woensdag 3 augustus 1814 in Sint Annaland (Ze), zie VII-FD.

2  Theuna Gerdina van Beveren is geboren op zondag 28 januari 1816 in Sint Annaland (Ze), zie VII-FE.

3  Gerardus van Beveren is geboren op vrijdag 29 januari 1819 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 8 december 1826 in Zevenbergen (Nb). Gerardus werd 7 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

4  Catharina van Beveren is geboren op vrijdag 22 augustus 1823 in Zevenbergen (Nb), zie VII-FF.

VI-AX  Cornelis Tolenaars, zoon van Gerrit Tolenaars en Teuntje Verhoeven (V-W), arbeider, is gedoopt op maandag 24 maart 1783 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 22 mei 1848 in Zevenbergen (Nb). Cornelis werd 65 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Cornelis gaat in ondertrouw op zaterdag 24 november 1810 in Fijnaart (Nb), trouwt op zondag 9 december 1810 in Fijnaart (Nb) op 27-jarige leeftijd met de 32-jarige Jaapje Lucas, dochter van Cornelis Lucas en Jenneke van de Griend. Jaapje is geboren op donderdag 10 september 1778 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 27 februari 1847 in Zevenbergen (Nb). Jaapje werd 68 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

VI-AY  Antonia Tolenaars, dochter van Gerrit Tolenaars en Teuntje Verhoeven (V-W), is gedoopt op zondag 15 mei 1785 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 16 mei 1856 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Antonia werd 71 jaar en 1 dag.

Antonia trouwt op zondag 6 mei 1810 in Fijnaart (Nb) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Theodore Willemse van Maastricht (Dirk), zoon van Willem van Maastricht en Adriana Prince. Dirk is geboren op maandag 23 oktober 1786 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op vrijdag 13 december 1867 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Dirk werd 81 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Van Dirk en Antonia zijn zes kinderen bekend:

1  Adriana van Maastricht is geboren op zaterdag 15 juni 1811 in Fijnaart (Nb), zie VII-FG.

2  Antonetta van Maastricht (Teuntje) is geboren op woensdag 20 oktober 1813 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zondag 14 juli 1861 in Roosendaal en Nispen (Nb). Teuntje werd 47 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

3  Geertje van Mastrigt is geboren op dinsdag 28 mei 1816 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-FH.

4  Willemijntje van Mastrigt is geboren op zondag 28 mei 1820 in Fijnaart (Nb).

5  Dirk van Maastricht is geboren op woensdag 23 oktober 1822 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-FI.

6  Johanna Huibertje van Maastricht is geboren op zondag 16 april 1826 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zondag 13 januari 1828 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Johanna werd 1 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

VI-AZ  Leendert Tolenaars, zoon van Gerrit Tolenaars en Teuntje Verhoeven (V-W), is geboren op dinsdag 19 juni 1787 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 8 mei 1861 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Leendert werd 73 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Leendert gaat in ondertrouw in juli 1810 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 23-jarige leeftijd met de 18-jarige Geertje Tielemans, dochter van Machiel Tielemans en Adriana Haasdonk. Geertje is geboren op zondag 13 mei 1792 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op dinsdag 20 april 1880 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Geertje werd 87 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

(BS Fijnaart en Heijningen akte 28)

Van Leendert en Geertje zijn tien kinderen bekend:

1  Gerardus Toolenaars is geboren op zaterdag 2 november 1811 in Willemstad (Nb), is overleden op zondag 2 februari 1812 in Willemstad (Nb). Gerardus werd 3 maanden.

2  Michel Tollenaars is geboren op dinsdag 5 januari 1813 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-FJ.

3  Teuna Toolenaars is geboren op donderdag 27 april 1815 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-FK.

4  Adriaan Toollenaars is geboren op donderdag 28 mei 1818 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op dinsdag 19 juni 1838 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Adriaan werd 20 jaar en 22 dagen.

5  Gerardus Toollenaars is geboren op maandag 25 september 1820 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op vrijdag 6 oktober 1899 in Rotterdam (Zh). Gerardus werd 79 jaar en 11 dagen.

6  Adriana Tolenaars is geboren op woensdag 30 januari 1822 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-FL.

7  Jaapje Toolenaars is geboren op dinsdag 4 januari 1825 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op dinsdag 15 januari 1828 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Jaapje werd 3 jaar en 11 dagen.

8  Jaapje Tolenaars is geboren op maandag 12 mei 1828 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-FM.

9  Aagje Tolenaars is geboren op zondag 1 mei 1831 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-FN.

10  Sijntje Tolenaars is geboren op woensdag 11 december 1833 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-FO.

VI-BA  Joost Tolenaars ook genaamd Joseph, zoon van Gerrit Tolenaars en Teuntje Verhoeven (V-W), is gedoopt op zondag 5 augustus 1787 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 24 april 1857 in Zevenbergen (Nb). Joost werd 69 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Joost trouwt op woensdag 1 mei 1816 in Zevenbergen (Nb) op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Bastiaantje de Neef, dochter van Wouter de Neef en Teuna Driesprong. Bastiaantje is gedoopt op zondag 13 april 1788 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 31 december 1859 in Zevenbergen (Nb). Bastiaantje werd 71 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Van Joost en Bastiaantje zijn zes kinderen bekend:

1  Gerardus Tolenaars is geboren op zaterdag 19 juli 1817 in Zevenbergen (Nb), zie VII-FP.

2  Anthonia Tholenaars is geboren op maandag 3 januari 1820 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 25 maart 1842 in Klundert (Nb). Anthonia werd 22 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

3  Teuna Tolenaars is geboren op woensdag 5 februari 1823 in Zevenbergen (Nb), zie VII-FQ.

4  Wouter Tholenaars is geboren op woensdag 27 december 1826 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 31 januari 1827 in Zevenbergen (Nb). Wouter werd 1 maand en 4 dagen.

5  Wouter Tholenaars is geboren op zaterdag 5 januari 1828 in Zevenbergen (Nb), zie VII-FR.

6  Jaapje Tolenaars is geboren op dinsdag 6 september 1831 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op maandag 12 september 1831 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Jaapje werd 6 dagen.

VI-BB  Jannigje Tolenaars, dochter van Gerrit Tolenaars en Teuntje Verhoeven (V-W), is geboren op zondag 21 augustus 1791 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 21 augustus 1849 in Zevenbergen (Nb). Jannigje werd 58 jaar.

Jannigje trouwt op vrijdag 21 september 1821 in Zevenbergen (Nb) op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Aart Groeneveld. Aart is geboren rond 1791, is overleden in 1822. Aart werd ongeveer 31 jaar.

Van Aart en Jannigje is een kind bekend:

1  Ardina Willemina Groeneveld is geboren op vrijdag 15 februari 1822 in Zevenbergen (Nb), zie VII-FS.

VI-BC  Antonie Tolenaars, zoon van Gerrit Tolenaars en Teuntje Verhoeven (V-W), is geboren op zondag 4 december 1796 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 21 december 1877 in Zevenbergen (Nb). Antonie werd 81 jaar en 17 dagen.

Antonie trouwt op zondag 29 mei 1825 in Zevenbergen (Nb) op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Ardina den Rooijen, dochter van Huibert den Rooijen en Margaretha Nugteren. Ardina is geboren op zaterdag 7 november 1801 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is overleden op vrijdag 10 juni 1881 in Zevenbergen (Nb). Ardina werd 79 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Van Antonie en Ardina zijn elf kinderen bekend:

1  Gerardus Tolenaars (Gerrit) is geboren op maandag 26 september 1825 in Zevenbergen (Nb), zie VII-FT.

2  Margarita Tolenaars (Grietje) is geboren op zaterdag 7 april 1827 in Klundert (Nb), zie VII-FU.

3  Huijbert Tolenaars is geboren op vrijdag 6 maart 1829 in Zevenbergen (Nb), zie VII-FV.

4  Cornelis Tolenaars is geboren op zondag 30 oktober 1831 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 18 augustus 1832 in Zevenbergen (Nb). Cornelis werd 9 maanden en 19 dagen.

5  Teuna Tolenaars is geboren op donderdag 1 augustus 1833 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 20 oktober 1917 in Zevenbergen (Nb). Teuna werd 84 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

6  Maria Tolenaars is geboren op zaterdag 2 mei 1835 in Zevenbergen (Nb), zie VII-FW.

7  Laurina Tolenaars is geboren op donderdag 9 februari 1837 in Zevenbergen (Nb), zie VII-FX.

8  Joanna Gerdina Tolenaars is geboren op zaterdag 5 januari 1839 in Zevenbergen (Nb), zie VII-FY.

9  Alida Cornelia Tolenaars is geboren op donderdag 21 januari 1841 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 13 mei 1841 in Zevenbergen (Nb). Alida werd 3 maanden en 22 dagen.

10  Leendert Cornelis Tolenaars is geboren op zaterdag 16 april 1842 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 1 mei 1844. Leendert werd 2 jaar en 15 dagen.

11  Antonia Tolenaars is geboren op woensdag 6 maart 1844 in Zevenbergen (Nb), zie VII-FZ.

VI-BD  Herman Tolenaars ook genaamd Hermanus, zoon van Gerrit Tolenaars en Teuntje Verhoeven (V-W), is geboren op vrijdag 2 augustus 1799 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 14 februari 1871 in Zevenbergen (Nb). Herman werd 71 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Herman trouwt op donderdag 29 april 1824 in Zevenbergen (Nb) op 24-jarige leeftijd met de 30-jarige Johanna de Neef, dochter van Jan Pieterse de Neef en Maaijke Janse Vermeulen. Johanna is geboren op donderdag 19 december 1793 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 25 november 1859 in Zevenbergen (Nb). Johanna werd 65 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Van Herman en Johanna zijn zes kinderen bekend:

1  Gerardus Tolenaars is geboren op maandag 24 januari 1825 22.30 uur in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 25 januari 1825 00.30 uur in Zevenbergen (Nb). Gerardus werd 1 dag.

2  Maaijke Willemijna Tolenaars is geboren op maandag 3 juli 1826 in Zevenbergen (Nb), zie VII-GA.

3  Gerardus Tolenaars is geboren op zondag 28 september 1828 in Zevenbergen (Nb), zie VII-GB.

4  Teuna Tolenaars is geboren op donderdag 31 maart 1831 in Zevenbergen (Nb), zie VII-GC.

5  Jan Pieter Tolenaars is geboren op vrijdag 12 september 1834 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 12 oktober 1834 in Zevenbergen (Nb). Jan werd 1 maand.

6  Joanna Pieternella Tolenaars is geboren op dinsdag 24 november 1835 in Zevenbergen (Nb), zie VII-GD.

VI-BE  Gerrit Tolenaars, zoon van Gerrit Tolenaars en Teuntje Verhoeven (V-W), is geboren op zondag 20 maart 1803 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 28 november 1883 in Zevenbergen (Nb). Gerrit werd 80 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Gerrit trouwt op zaterdag 16 mei 1835 in Klundert (Nb) op 32-jarige leeftijd met de 22-jarige Elisabeth van Mourik, dochter van Joost van Mourik en Anna Nelemans. Elisabeth is geboren op maandag 11 januari 1813 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 23 september 1883 in Zevenbergen (Nb). Elisabeth werd 70 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Van Gerrit en Elisabeth zijn zeven kinderen bekend:

1  Gerrit Tolenaars is geboren op vrijdag 30 oktober 1835 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 28 januari 1836 in Zevenbergen (Nb). Gerrit werd 2 maanden en 29 dagen.

2  Joost Tolenaars is geboren op maandag 14 november 1836 in Zevenbergen (Nb), zie VII-GE.

3  Teuna Tolenaars is geboren op woensdag 4 december 1839 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 25 december 1841 in Zevenbergen (Nb). Teuna werd 2 jaar en 21 dagen.

4  Tanneke Tolenaars is geboren op maandag 12 juni 1843 in Zevenbergen (Nb), zie VII-GF.

5  Teuna Tolenaars is geboren op woensdag 11 februari 1846 in Zevenbergen (Nb), zie VII-GG.

6  Geert Tolenaars is geboren op vrijdag 16 november 1849 in Zevenbergen (Nb), zie VII-GH.

7  Cornelia Tolenaars is geboren op woensdag 9 april 1851 in Zevenbergen (Nb), zie VII-GI.

VI-BF  Anna Tolenaars, dochter van Gerrit Tolenaars en Teuntje Verhoeven (V-W), is geboren op zondag 12 januari 1806 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 7 april 1870 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Anna werd 64 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Anna trouwt op donderdag 18 november 1830 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 24-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Arij Kamp, zoon van Nicolaas Kamp en Elisabeth Vink. Arij is gedoopt op zondag 25 januari 1807 in Willemstad (Nb), is overleden op zondag 25 oktober 1835 22.30 uur in Fijnaart en Heijningen (Nb). Arij werd 28 jaar en 9 maanden.

Van Arij en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Nicolaas Kamp is geboren op zondag 30 januari 1831 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-GJ.

2  Teuna Kamp is geboren op maandag 30 april 1832 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-GK.

3  Gerard Kamp is geboren op woensdag 10 december 1834 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-GL.

Anna trouwt op zaterdag 4 mei 1850 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 44-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Jan Grootenboer ook genaamd Grotenboer, zoon van Jan Grootenboer en Anna Zwijgers. Jan is geboren op zondag 25 april 1824 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op woensdag 17 februari 1864 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Jan werd 39 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Van Jan en Anna is een kind bekend:

4  Anna Grootenboer is geboren op vrijdag 28 maart 1851 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-GM.

VI-BG  Antonie Verhoeven, zoon van Eland Verhoeven (V-Y) en Adriana Vos, arbeider, is geboren op zaterdag 16 december 1797 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 17 december 1797 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 16 maart 1866 in Klundert (Nb). Antonie werd 68 jaar en 3 maanden.

Antonie trouwt op maandag 10 mei 1824 in Klundert (Nb) op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Anna Langeweg ook genaamd Maria Langeweg, dochter van Zeger Langeweg en Sophia Pruijssen. Anna is geboren op vrijdag 9 augustus 1799 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 11 augustus 1799 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 29 maart 1870 in Zevenbergen (Nb). Anna werd 70 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Van Antonie en Anna zijn acht kinderen bekend:

1  Adriana Verhoeve is geboren op zondag 13 februari 1825 in Zevenbergen (Nb), zie VII-GN.

2  Segerus Verhoeven (Zeger) is geboren op woensdag 1 maart 1826 in Zevenbergen (Nb), zie VII-GO.

3  Sophia Johanna Verhoeve is geboren op zondag 26 juli 1829 in Zevenbergen (Nb), zie VII-GP.

4  Eland Verhoeven is geboren op vrijdag 4 maart 1831 in Zevenbergen (Nb), zie VII-GQ.

5  Adrianus Verhoeven is geboren op woensdag 18 december 1833 in Zevenbergen (Nb), zie VII-GR.

6  Antonia Verhoeven is geboren op woensdag 2 november 1836 in Zevenbergen (Nb), zie VII-GS.

7  Neeltje Verhoeven is geboren op donderdag 27 december 1838 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 28 februari 1869 in Zevenbergen (Nb). Neeltje werd 30 jaar, 2 maanden en 1 dag.

8  Meeuwis Verhoeven is geboren op maandag 19 februari 1844 in Zevenbergen (Nb).

VI-BH  Engel Eland, zoon van Benjamin Engelsz. Eland (V-AA) en Teuntje Adriaans Korteweg, is geboren op zaterdag 30 mei 1750 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 31 mei 1750 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 17 januari 1801 in Klundert (Nb), is begraven op maandag 19 januari 1801 in Klundert (Nb). Engel werd 50 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

voorzitter van de "Revolutinair Committe der Batave", baljuw en dijkrechter.

Gelezen op http://home.planet.nl/~vdkolkm/gar1749b.html:
"Wat er verder gebeurde.
Het orgel dat op 8 april 1750 in gebruik genomen werd, ten tijde van de predikant Petrus van Gilst, is de Franse tijd niet onbeschadigd doorgekomen. Deze beschadigingen werden zelfs expres gepleegd uit nijd tegenover het huis van Oranje.
Engel Eland, schilder te Klundert, werd korte tijd dankzij zijn Franse gezindheid burgemeester van Klundert. Deze liet uit naam van het "Comité Batave" op zondag 3 maart 1793 de wapens staande op het orgel oververven en onzichtbaar maken. Deze wapenschilden droegen de heraldische tekens van respectievelijk: De prins van Oranje, van de Bailliuw Eckhart en van de vroegere rentmeester der Domeinen Dingemans.
Blijkbaar gaf dit nog niet genoeg voldoening want op 30 maart 1795 gaf de Bailliuw Luijten, kennelijk ook geen Prinsgezinde, order: "de drie wapens van het orgel in de kerk te laten afnemen door Pieter de Graaf en heeft tevens geordineert dezelve aan stukken te hakken en op de wagt op het stadhuijs te laten verbranden".
Dit alles gebeurde uit haat tegen de Prinsgezinden in Klundert, die medewerking hadden gegeven aan Baron von Korpff en zijn Staatse troepen die het aangedurfd hadden te Klundert, als eerste plaats in Nederland, gewapend verzet te bieden tegen de Franse troepen onder generaal Berneron."

Engel gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 4 oktober 1776 in Klundert (Nb), trouwt (kerk) op zondag 27 oktober 1776 in Klundert (Nb) op 26-jarige leeftijd met de 36-jarige Maria Huijsers, dochter van Paulus Dirks Huijsers en Maria van Heukelum. Maria is gedoopt op woensdag 29 juni 1740 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 17 september 1816 in Klundert (Nb). Maria werd 76 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Van Engel en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Levenloos kind Eland is begraven op dinsdag 8 december 1778 in Klundert (Nb).

2  Teuntje Eland is geboren op woensdag 1 november 1780 02.00 uur, is gedoopt op zondag 5 november 1780 in Klundert (Nb), zie VII-GT.

3  Kind Eland is geboren voor dinsdag 25 juni 1782 in Klundert (Nb), is begraven op dinsdag 25 juni 1782 in Klundert (Nb).

VI-BI  Elizabeth Eland, dochter van Benjamin Engelsz. Eland (V-AA) en Teuntje Adriaans Korteweg, is gedoopt op zondag 12 december 1751 in Klundert (Nb), is begraven op maandag 12 december 1803 in Klundert (Nb). Elizabeth werd 52 jaar.

Op 8-5-1805 (Klundert, weeskamer, inv.nr.30) staet en inventaris van alle goederen nagelaten door Abraham van Halteren en zijne huisvrouw Elisabeth Eland zooals zij int gemeen hebben beseten en bij de voorn. Elisabeth metter dood ontruimd op ........ sept. 1803

Elizabeth gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 25 maart 1774 in Klundert (Nb), trouwt (kerk) op dinsdag 17 mei 1774 in Klundert (Nb) op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Abraham van Halteren, zoon van Cornelis van Halteren en Diena Branderhoeve. Abraham is gedoopt op zondag 14 mei 1747 in Ooltgensplaat (Zh), is overleden op zondag 12 augustus 1827 in Klundert (Nb). Abraham werd 80 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Abraham was later gehuwd (2) met Jobje Pieterse Roos.

Van Abraham en Elizabeth zijn acht kinderen bekend:

1  Cornelis van Halteren is gedoopt op zaterdag 15 januari 1774 in Willemstad (Nb), is overleden op maandag 5 januari 1795. Cornelis werd 20 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

2  Teuntje van Halteren is geboren op zondag 26 mei 1776 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 2 juni 1776 in Klundert (Nb), zie VII-GU.

3  Gerardina van Halteren (Diena) is geboren op vrijdag 12 maart 1779 05.00 uur, is gedoopt op zondag 14 maart 1779 in Klundert (Nb), zie VII-GV.

4  Benjamin van Halteren is geboren op vrijdag 28 december 1781 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 30 december 1781 in Klundert (Nb), is begraven op maandag 1 december 1783 in Klundert (Nb). Benjamin werd 1 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

5  Adriana van Halteren is gedoopt op zondag 4 juli 1784 in Klundert (Nb), zie VII-GW.

6  Benjamijn van Halteren is gedoopt op zondag 5 februari 1786 in Klundert (Nb), is begraven op maandag 6 maart 1786 in Klundert (Nb). Benjamijn werd 1 maand en 1 dag.

7  Benjamin van Halteren is geboren op vrijdag 27 april 1787 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 6 mei 1787 in Klundert (Nb), zie VII-GX.

8  Jan van Halteren is gedoopt op zondag 12 september 1790 in Klundert (Nb).

VI-BJ  Adriaan de Lint ook genaamd Adriaan Corneliszoon de Lint, zoon van Cornelis Adriaansz de Lint (V-AB) en Sijtje Adamsd Boot, is geboren op maandag 5 januari 1722 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 14 juni 1802 in Klundert (Nb). Adriaan werd 80 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

ouderling, schepen (1757-1790), pres. schepen (1791-1792), kapitein der Schutterij, gezworene van het Waterschap Bloemendaal en annexe polders

Adriaan trouwt op zondag 27 juni 1745 in Klundert (Nb) op 23-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Cornelia van Riel, dochter van Frans van Riel en Emmeke Hollemans. Cornelia is gedoopt op zaterdag 20 december 1721 in Klundert (Nb), is begraven op dinsdag 15 maart 1757 in Klundert (Nb). Cornelia werd 35 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Van Adriaan en Cornelia zijn acht kinderen bekend:

1  Zijke de Lint is gedoopt op zondag 23 januari 1746 in Klundert (Nb).

2  Francina de Lind is gedoopt op woensdag 19 juli 1747 in Klundert (Nb).

3  Frans de Lint is geboren op zondag 1 december 1748 in Zevenbergen (Nb), zie VII-GY.

4  Cornelis de Lint is gedoopt op zondag 8 maart 1750 in Klundert (Nb), is overleden voor zondag 25 april 1751 in Klundert (Nb). Cornelis werd hoogstens 1 jaar, 1 maand en 17 dagen.

5  Cornelis de Lint is gedoopt op zondag 25 april 1751 in Klundert (Nb), zie VII-GZ.

6  Maijke de Lint is gedoopt op zondag 15 juli 1753 in Klundert (Nb).

7  Emmeke de Lint is gedoopt op zondag 15 juli 1753 in Klundert (Nb).

8  Adam de Lint is gedoopt op zondag 31 augustus 1755 in Klundert (Nb).

Adriaan trouwt op maandag 16 april 1759 in Klundert (Nb) op 37-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Helena Cortewegh, dochter van Corstiaan Cortewegh en Martijntje van den Hil. Helena is geboren op maandag 19 april 1728 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 23 december 1763 in Klundert (Nb). Helena werd 35 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

VI-BK  Adam de Lint, zoon van Cornelis Adriaansz de Lint (V-AB) en Sijtje Adamsd Boot, is geboren op woensdag 30 december 1733 in Klundert (Nb), is gedoopt, is overleden op donderdag 13 juni 1782. Adam werd 48 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Adam gaat in ondertrouw op vrijdag 8 oktober 1756 in Klundert (Nb), trouwt op zondag 31 oktober 1756 in Klundert (Nb) op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Maria Egbertsd Boot. Maria is geboren rond 1733, is begraven op vrijdag 15 februari 1793 in Klundert (Nb). Maria werd ongeveer 60 jaar.

Van Adam en Maria zijn twaalf kinderen bekend:

1  Zijke de Lint is gedoopt op zondag 17 juli 1757 in Klundert (Nb).

2  Egbert de Lint is gedoopt op zondag 5 november 1758 in Klundert (Nb).

3  Anna de Lint is gedoopt op woensdag 13 februari 1760 in Klundert (Nb).

4  Cornelia de Lint is gedoopt op zondag 15 november 1761 in Klundert (Nb).

5  Egbert de Lint is gedoopt op zondag 19 december 1762 in Klundert (Nb).

6  Cornelis de Lind is gedoopt op zondag 13 mei 1764 in Klundert (Nb).

7  Egbert de Lint is gedoopt op zondag 10 augustus 1766 in Klundert (Nb), is begraven op maandag 25 augustus 1766 in Klundert (Nb). Egbert werd 15 dagen.

8  Egbert de Lint is gedoopt op zondag 30 augustus 1767 in Klundert (Nb).

9  Adriaan de Lint is gedoopt op zondag 2 juli 1769 in Klundert (Nb).

10  Seijke de Lint is gedoopt op zondag 26 mei 1771 in Klundert (Nb).

11  Egbertina de Lint is gedoopt op zondag 11 oktober 1772 in Klundert (Nb), is begraven op woensdag 21 oktober 1772 in Klundert (Nb). Egbertina werd 10 dagen.

12  Egbertina de Lint is gedoopt op zondag 12 november 1775 in Klundert (Nb), is begraven op vrijdag 16 februari 1776 in Klundert (Nb). Egbertina werd 3 maanden en 4 dagen.