Generatie I

I  Jan Claesz. Eland ook genaamd Elant en Elandt is geboren rond 1579.

Van Jan en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Claes Jansz Eland is geboren tussen 1606 en 1608 in Klundert (Nb), zie II-A.

2  Cornelis Jansz Elant is geboren rond 1610 in Klundert (Nb), zie II-B.

3  waarschijnlijk Tanneken Jans Elant, zie II-C.

Generatie II

II-A  Claes Jansz Eland ook genaamd Elandt en Elant, zoon van Jan Claesz. Eland (I), bouwman in de grote polder van klundert en schepen van klundert (nb), is geboren tussen 1606 en 1608 in Klundert (Nb), is overleden tussen vrijdag 24 september 1677 en dinsdag 8 februari 1678 in Klundert (Nb). Claes werd hoogstens 71 jaar, 1 maand en 8 dagen.

bronnen: www.kareldegrote.nl/reeks202 en Ger Klein:

WKA Klundert inv.nr. 20a, akte dd 4-6-1671: pachter van de 13e hoeve

In 1637: door de vijand geroofd 6 paarden en 2 ossen; schade 550 ponden)

Op 26-2-1645: Toeziender over de weeskinderen van Claes Joosten en Tanneken Jansdr,t.w. Josijntgen Claes 12 jaar, Antonetta Claes 4 jaar en Jacobmijntgen Claes 2 jaar (WKA Klundert inv.nr.16a).

Op 21-3-1658: (Klundert, R105) testeren Claes Jans Elant en Soetje Thonisdr., hierin wordt hun zoon Cornelis, oud omstreeks 22 jaar genoemd.

Op 4-10-1658: (Klundert, weeskamer, inv.nr.17b) inventaris goederen nagelaten bij Soetken Thonis overleden in den Grooten Polder van Nijervaert en metterdoot ontruijmpt en bij Claes Jansen Elandt wednr. van voorn. Soetken Thonis gepossideert. Geïnventariseert ten sterfhuijse van de voors. Soetken Thonis salr. int. bijwesen van Jan Elderssen als getr. hebbende Maijcken Cornelisdr. eene van de voordochters en mede erfgen. van de voors. Soetken Thonis.

Op 2-11-1662: (Klundert, weeskamer, inv.nr.19a) is Claes Jansen Elant toesiender van de onmondige weeskinderen van wijlen Leentken Jacobs Truweel daer vader aff is Barent Barents.
Op 12-12-1664 (Klundert, weeskamer, inv.nr.19a) is Claes Jans Elant voogd over deze weeskinderen. Herin doet Barent Verveer de rekening van de administratie bij hem gehad als collecteur van de 2 doopceullen t.z.v. coren te velden etc. toebehorende Barent Barents ende sijne weeskinderen.Ter presentie van Johan Della Saille superintendent en weesmeesters te Nijervaert.

Zelf doet Claes Jansen Elant op 13-12-1667 (Klundert, weeskamer, inv.nr.19b) als voogd over de 4 weeskinderen van Barent Barentsen verweckt bij Leentken Jacob Truweel rekening. Deze kinderen zijn: Trijntken Barents, getr. met Adriaen Cornelis Schouwenaar, Susanneken, Maeijken en Adriaentken Barents.


RAWB, Klundert, WK inv.nr. 190A, d.d. 18-11-1669
Reeckening doende Balten Ketelaer als administratie hebbende gehad van de cedulle der vercochte cleederen naergelaten bij Cornelis Gijsen. Getoont ter weeskamer bij den rendant in desen aan Jan Elders als getr. hebbende Mayken Cornelisdr., Jan Cornelis Elant wedr. van wijlen Leentgen Cornelis op 18-11-1664. Betaald aan Leentgen Cornelis en Barbera Cornelis 50 pond, aan Jan Elderts in qualiteit als boven een gerecht vierde part vandien ende 't selve wederomme van Jan Cornelis en de twee verdere susters die eerst teveel ontvangen hebben, nu restitutie op order van de superintendent.

Op 4-6-1671: (Klundert, weeskamer, inv.nr.20a) Estimatie vande goederen toebehoorende Claes Jansen Elant pachter van de 8e hoeve inde Grooten Polder Niervaert.

Op 29-9-1671: (Klundert, weeskamer, inv.nr.20a) doet de wed. (Laureijske Barents) van wijlen Claes Jansen Elandt, in leven voogd over de 4 kinderen van Barent Barentsen verweckt bij Leentken Jacob Truweel salr., maakt zij rekening op vanwegen haar man had gedaan en gehad van de goederen den voors. kinderen aenbestorven en aengeërft door doode van Cornelis Truweel den voors. kinderen oudtoom maternel volgens den testamente voor schepenen alhier 9-9-1665 gepasseert ende wettige verdelinge.

Hij zou zijn overleden tussen 24 sep 1677 (testament voor de schepenen van Klundert) en 8 febr 1678 (WKA Klundert inv.nr. 21, akte dd. 30 mei 1682).

Klundert circa 1679: Staet en inventaris van alle goederen bevonden zich ten huijse van Laureijske Barents weduwe wijlen Claes Jansz Elandt. (WKA kLUNDERT INV.NR.20B).

Op 30-5-1682 (Klundert, weeskamer, inv.nr.21) was Jan Hendricx Nobel in (zijn) leven gesurrogeert i.p.v. Claes Jans Elandt over de kinderen van Barent Barentsen verweckt bij Leentjen Jacobs Truweel zalr.

Klundert 25 mei 1692: Cornelis Benjamins, zoon van Benjamin Willems (ORA Klundert inv.nr.101, akte 14-5-1647), regeling tussen de crediteuren van wijlen Cornelis Benjamins, gestorven in de polder Nieuwendijk jurisdictie Zevenbergen, van welke crediteuren de wezen van Claes Jans Elant en Laureijske Barents tot de voornaamste behoren en de erfgenamen van Cornelis, waaronder weer Laureijske Barents.

Klundert 20 januari 1713: Jan Claesz Cramer bezet de boel van Laureijske Barents, laatst weduwe van Arij Japhte, voor de huur van het kamertje waarin zij in haar leven woonde (ORA Klundert, inv.nr.105)

Claes trouwt voor zaterdag 12 december 1637 in Klundert (Nb) op hoogstens 30-jarige leeftijd (1) met Soetke Thonisdr ook genaamd Soetken Anthonisdr.. Soetke is overleden tussen maandag 4 maart en vrijdag 4 oktober 1658.

RAWB, Klundert, WK inv.nr. 13, d.d. 11-11-1634

Staet en inventaris van alle goederen van Cornelis Gijsbertsz. zalr. in leven tesamen met Soetken Anthonisdr. sijne nagelaten weduwe beseten, geïnventariseert 10-11-1634 op de pachthoeve int bijwesen van Aert Gijsbertsz. als oom ende bloetvoocht van de nagelaten weeskinderen.

Soetgen Antonisdr. weduwe van Cornelis Gijsberts, overleden aen de Roovaert, geass. met Jan Goossens haren gecoren voogd in desen ter eenre mitsgaders Aert Gijsberts als oom en bloetvoogd en Balten Cornelis als toesiender over de nagelaten weeskinderen ter andere sijde, volgt de uitkoop. De kinderen met name Lijntgen (= Leentgen) Cornelis, 10 jr., Maycken Cornelis, 6 jr., Barbara Cornelis, 3 jr. en Cornelia Cornelis 6 maenden.

Soetke was eerder gehuwd (1) met Cornelis Gijsbrechts.

Van Claes en Soetke zijn vier kinderen bekend:

1  Cornelis Claesz Eland is geboren rond 1638.

2  Jan Claesz Eland is geboren rond 1639, zie III-A.

3  Barbel Claesse Eland is geboren rond 1641, zie III-B.

4  Mayke Claesse Eland is geboren rond 1642, zie III-C.

Claes trouwt rond 1658 op hoogstens 52-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 17-jarige Laureijske Barends ook genaamd Lauwrijsken, Laureijske en Laurentie Barends, dochter van Barent Barentsz en Beatris Benjamins. Laureijske is geboren rond 1641, is begraven op vrijdag 6 januari 1713 in Klundert (Nb). Laureijske werd ongeveer 72 jaar.

Laureijske was het enige kind uit het huwelijk van Barent Barents en zijn 1e vrouw Beatrix Benjamins. In 1643 was zij 2 jaar oud en ontving 500 gld. uit moederlijk goed. Haar moeder overleed kort voor 23 juni 1643.

RAWB, Klundert, ORA inv.nr. 105 (= nieuw 186, fol. 76v), d.d. 20-1-1713

Jan Claassen Cramer, mr. schoenmaecker, woonende alhier, dewelke verclaarde met voordaande consent van d'Heer Bailliu Huge van de Mast, Heere van Cleijnpoelgeest, regtelijck op sijn gront te besetten en arresteren alle soodanige meuble goederen als jegenwoordig nogh op deselve bevonden werden en aencomende ofte toebehoorende sijn den boedel van wijlen Laureijsken Barents, letst weduwe van Arij Japhten, omme daar aan te verhaalen soo verre het strecken kan de somme van agtien gulden den comparant van de overleedene competereende overr huer van het Camertje bij deselve in haar leeven bewoondt ten dage dienende bij eijsch nader te expresseeren, den 20 januarij 1713.

Laureijske was later gehuwd (2) met Arie Japhten.

Van Claes en Laureijske zijn zes kinderen bekend:

5  Elant Claesz. Eland is geboren rond 1658 in Klundert (Nb), zie III-D.

6  Beatrix Claesdr Eland is geboren na 1658, zie III-E.

7  Cornelis Claessen Eland is geboren rond 1660 in Klundert (Nb), zie III-F.

8  Benjamin Claesz. Eland is gedoopt op zondag 5 maart 1662 in Zevenbergen (Nb), zie III-G.

9  Neeltje Claesse Eland is gedoopt op zondag 22 mei 1667 in Zevenbergen (Nb), zie III-H.

10  Aaltje Claesse Eland is geboren op zaterdag 22 mei 1677 in Zevenbergen (Nb), zie III-I.

II-B  Cornelis Jansz Elant, zoon van Jan Claesz. Eland (I), is geboren rond 1610 in Klundert (Nb).

Cornelis was gehuwd met Neelken Jans.

Van Cornelis en Neelken zijn twee kinderen bekend:

1  Abram Cornelisz. Elant is geboren rond 1632, is overleden in december 1680. Abram werd ongeveer 48 jaar.

Bron: en Ger Klein:
Op 18-12-1675: (Klundert, weeskamer, inv.nr.20B) inventaris van de goederen toecomende Abraham Elandt burgemeester alhier, ten versoecke van de Heer Abraham van der ......, Rentmr. vant comptoir van d'Heer ontvanger Stoop tot Dordrecht.
Op 6-6-1679: (Klundert, weeskamer, inv.nr.20B) is Abram Elant belent Suydwaerts Molenstraet. Nogmaals belent van zijn huis van een huis erf in de Stoofstraete.
Op 31-12-1680 en 2-1-1681 (Klundert, weeskamer, inv.nr.21) inventaris van alle de goederen nagelaten bij Abraham Elant in sijn leven burgermajor alhier ende opgegeven bij Anneke Corstiaens.)

2  Jan Cornelisz. Elant is geboren rond 1638 in Klundert (Nb), zie III-J.

II-C  (?) Tanneken Jans Elant, waarschijnlijk dochter van Jan Claesz. Eland (I), is overleden voor zondag 26 februari 1645.

(Bron: Karel de Grote reeks 202)

RAWB, Klundert, WK inv.nr. 16-A, d.d. 26-2-1645

Staet en inventaris van Claes Joosten, timmerman, ende Tanneken Jans, sijn binnen Nijervaert overleden huisvrouw. Voocht over de kinderen Balten Cornelis Ketelaer en toesiender Claes Jans Elants, namelijk: Josijntgen Claes, 12 jr., Antonetta Claes, 4 jr. en Jaobmijntgen Claesdr., out 2 jr.

P.S.: Hier is waarschijnlijk sprake van een zuster van Claes Jansz. Elant.

Tanneken was gehuwd met Claes Joosten. Claes, timmerman.

Van Claes en Tanneken zijn drie kinderen bekend:

1  Josijntgen Claes is geboren rond 1633.

2  Antonetta ~ Claes is geboren rond 1641.

3  Jacobmijntgen Claesdr is geboren rond 1643.

Generatie III

III-A  Jan Claesz Eland, zoon van Claes Jansz Eland (II-A) en Soetke Thonisdr, pachter, is geboren rond 1639, is overleden voor donderdag 28 augustus 1681. Jan werd hoogstens 42 jaar.

Op 18-6-1670 (Klundert, weeskamer, inv.nr. 19b) Acte van authorisatie van de wed. van Michiel Hagens pachterse van 't Hoorengelt ingaende 1-10-1669 om te verhalen aan de goederen van Jan Claessen Elant achterstallig hoorengelt.

Op 30-5-1671 (Klundert, weeskamer, inv.nr. 20a) estimatie van de goederen toebehoorende Jan Claes Elant, pachter van zijne Ex. in de Grooten polder Niervaart.

Op 28-8-1681 (Klundert, weeskamer, inv.nr. 21) staet en inventaris van alle goederen bevonden ten huijse van Janneken Ariens Grootenboer wed. van Jan Claes Elandt in de Grootenpolder van Nijervaert.

-Zij belooft aan haer kint met name Soetje te mondige dagen uijtte reijcken 40 gld.

Jan trouwt voor 1674 op hoogstens 35-jarige leeftijd met de hoogstens 25-jarige Janneken Ariens Grootenboer, dochter van Aren Herbertsz. Grootenboer en Adriaentje Leenderts de Man. Janneken is gedoopt op zondag 23 augustus 1648 in Fijnaart (Nb), is overleden op maandag 9 maart 1716 in Klundert (Nb). Janneken werd 67 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Geschiedenis 1648: Vrede van Münster getekend, waardoor er een eind komt aan de Tachtigjarige Oorlog.

Janneken was later gehuwd (2) met Hendrik Gerrits Veermans.

Van Jan en Janneken is een kind bekend:

1  Soetje Jans Elandt is geboren rond 1674.

Zij testeert 19 jaar oud zijnde.

III-B  Barbel Claesse Eland, dochter van Claes Jansz Eland (II-A) en Soetke Thonisdr, is geboren rond 1641.

Barbel was gehuwd met Fernandus Damiss.

III-C  Mayke Claesse Eland, dochter van Claes Jansz Eland (II-A) en Soetke Thonisdr, is geboren rond 1642.

Mayke was gehuwd met Jan Eldersen, zoon van Jan Eldersen en Ydea Jans (Corendijcker?). Jan is geboren rond 1643.

III-D  Elant Claesz. Eland, zoon van Claes Jansz Eland (II-A) en Laureijske Barends, is geboren rond 1658 in Klundert (Nb), is overleden na dinsdag 19 februari 1709. Elant werd minstens 51 jaar.

Op 18/19-2-1709 (Klundert, weeskamer, inv.nr.23) staet en inventaris van alle goederen nagelaten door Elant Claessen ende desselfs overleden huijsvrouw zalr. Maeijke Jans tevooren wed. was van Adriaen van der Zwaluwe, waervan de eene helft profiteert moet worden bij den voors. wednr. Elant Claessen ende de wederhelft bij de kinderen van de voors. Maeijke Jans tot 4 ingetal waervan 3 sijn voorkinderen verweckt bij Adriaen van der Zwaluwe, het oudste genaemt Maeijke getr. met Jacob Adriaenssen den Boer en de 2 andere Cornelis en Stijntje en de 4e sijnde het nakind verweckt bij Elant Claessen voors. genaemt Clasijntje Elant, out omtr. 12 jaren.

Elant gaat in ondertrouw op zaterdag 8 april 1684 in Klundert (Nb), trouwt op vrijdag 5 mei 1684 in Klundert (Nb) op ongeveer 26-jarige leeftijd (1) met Maijke Jansd van de Swaluwe. Maijke is geboren in Zevenbergen (Nb), is overleden voor 1687.

Maijke was eerder gehuwd (1) met Adriaen van der Zwaluwe.

Elant trouwt op zondag 21 december 1687 in Zevenbergen (Nb) op ongeveer 29-jarige leeftijd (2) met Anneken Bastiaans. Anneken is overleden voor woensdag 5 december 1696.

j.d. van de Lint en woond als voooren

Van Elant en Anneken is een kind bekend:

1  Clasijntje Elantsd Eland is geboren rond 1696 in Niervaart (Nb), zie IV-A.

Elant trouwt op woensdag 5 december 1696 in Klundert (Nb) op ongeveer 38-jarige leeftijd (3) met Maaijken Jansd Zantbergh.

III-E  Beatrix Claesdr Eland, dochter van Claes Jansz Eland (II-A) en Laureijske Barends, is geboren na 1658, is begraven op dinsdag 13 oktober 1705 in Klundert (Nb). Beatrix werd hoogstens 46 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Beatrix trouwt in 1692 op hoogstens 34-jarige leeftijd met Laurijs Timmers.

Laurijs was later gehuwd (2) met Katharina Pietersen van Dalen.

III-F  Cornelis Claessen Eland, zoon van Claes Jansz Eland (II-A) en Laureijske Barends, bouwman in de polder van niervaart en schepen van klundert (nb), is geboren rond 1660 in Klundert (Nb), is overleden tussen zondag 10 april 1740 en zaterdag 29 juli 1741. Cornelis werd hoogstens 81 jaar.

woonde in de polder Nieuwendijk onder Zevenbergen.

RAWB, Klundert, DTB trouwboek (civ) deel 8, d.d. 3-5-1692
Met attestatie van de predicant van Sevenbergen Cornelis Claesz. Elant, joneman geboortigh in t Clundertlant, met Catie Leenderts Jonckint, weduwe van Bastiaen van der Spaen, woonende onder Zevenbergen, alhier, getrouwt den 18 meij 1692.

RAWB, Zevenbergen, WK inv.nr. 507 (nieuw 220, fol. 112v), d.d. 28-6-1726
Cornelis Claessen Eeland, wedr. en boedelhouder van Catrina Leenderts Jongkint zalr. bij d'selve verwekt hebbende twee kinderen alsnog in levende lijve zijnde namentlijck Nicolaes Eelant, out omtrent 30 jaar, ende Geertruijd Elant, out omtrent 26 jaer, met welcke twee kinderen den weduwnaar en boedelhouder wegens haer moers goederen heeft afstand gedaen soo als d'selve kinderen bekennen zijnde de overledene alvoirens getrouwd gweest met Bastiaen Janse van der Spaen, uit welck huwelijk waeren verwect twee kinderen namentlijck Lena van der Spaen, getrouwt geweest met Arij Stelboer, beijde zalr. van welck huwelijk nog in weesen zijn twee kinderen genoemt Arij out 4 jaar en Bastiaentje out 10 jaer, ende van Cornelia van der Spaan, salr. verwelkt aen Ansem Blees, sijn nog in leevende lijve twee kinderen genaempt Pieter, out 14 jaar en Bastiaentje Blees out omtrent 10 jaar, ter eenre ende Ansem Blees en Nicolaes Elant als opden 10e meij 1726 bij weesmeesters alhier aangestelt zijnde tot voogden. Jan Jongkint neef van de kinderen is opgeroep ter weeskamer te komen.

De weduwnaar zal in het bezit blijven van de boedel. Soo beloofd Cornelis Eelant echter Bastiaantje van der Spaen jegenwoordig aen sijn huijs sijnde te sullen blijven alimenteren soo als een stiefvader verpligt is te doen tot sijnen in oudendag off staed dat se selfes bequaen is de kost te winnen. Zijnde Arij Stelboer bij sijn meuije op stroff voor vijff jaer bestelt, de minderjarige kinderen krijgen van hun grootmoeder goederen 70 gulden voor haar vieren.

Cornelis gaat in ondertrouw op zaterdag 3 mei 1692 in Klundert (Nb), trouwt (Schepenbank) op zondag 18 mei 1692 in Klundert (Nb) op ongeveer 32-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 27-jarige Catharina Leenderts Jonckind (Catie), dochter van Leendert Woutersen Jonckint en Cornelia Meys. Catie mogelijk is geboren rond 1665 in Zevenbergen (Nb), is als overleden aangegeven bij impost op begraven op maandag 16 april 1725 in Zevenbergen (Nb). Catie werd ongeveer 60 jaar.

Catie was eerder gehuwd (1) met Bastiaen Jansz van der Spaen.

Van Cornelis en Catie zijn drie kinderen bekend:

1  Claseijn Eland is geboren rond 1692, is begraven op woensdag 24 maart 1717. Claseijn werd ongeveer 25 jaar.

2  Nicolaas Cornelissen Elant (Klaas) is geboren rond 1696 in Zevenbergen (Nb), is nederlands hervormd gedoopt, zie IV-B.

3  Geertruij Cornelisdr Eland is geboren rond 1700 in Zevenbergen (Nb), zie IV-C.

Cornelis trouwt (kerk) op zaterdag 23 oktober 1728 in Zevenbergen (Nb) op ongeveer 68-jarige leeftijd (2) met de 18-jarige Teuntje Jans Witbol ook genaamd Trijntje, dochter van Johannis Anthonisz Wit(te)bol en Sijke Ariensdr Arisman. Teuntje is gedoopt op zondag 28 september 1710 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is begraven op zaterdag 18 oktober 1783 in Zevenbergen (Nb). Teuntje werd 73 jaar en 20 dagen.

RAWB, Zevenbergen, WK inv.nr. 507 (nieuw 220, fol. 154v), d.d. 30-12-1740
Trijntje Jans Witbol, wedu van ende boedelhoudster van Cornelis Elant, overleden in den Santberg onder dese jurisdictie bij de selve van Witbol nog in leven lijve zijnde vijf kinderen met name Eelant Cornelis, out 12 jr., Jan, out 10 jaer, Benjamin, out 8 jaer, Zijken, oud 4 jaer en Lauwerijske Corn. Elant, out omtrent 8 maenden. De voors. weduwe geass. met haer aanstaande bruijdegom Pieter Leenderts van der Hijden. Zij zal de vijf weeskinderen alimenteren tot mondige dagen en bij mondigheid uitkeren van hun vaderlijke erfenisse ieder kint drie gulden drie stuivers.


Op 27 maart 1783 testeren Pieter van der Heijden, bouwman en Theuna Jansdr Witbol. Zij zijn gegoed onder de f. 2000,-. Hij benoemd zijn huisvrouw als erfgenaam en verplicht haar dat te delen met hun kinderen en de eventueel te verwekken kinderen. Zij laat na aan haar kleindochter Zijke Eland haar zilverel beugel, aan Benjamin Eland, Laurina Eland gehuwd met Antony Verhoeven, de acht kinderen van wijlen Jan Eland, in huwelijk verwekt bij Aantje van Driel, in haar vaders plaats, en het kind van Zijke Eland, in huwelijk verwekt bij Antony den Engelsen. Hem Maria van der Heijde gehuwd met Jan Carse en Adreiaen van der Heyden, gehuwd met Jacob Wensen idem voor een zesde part al haar kleren van linnen en wolle tot haar lijf behorende als welke al 't goud en overig zilver zo tot haar lijfs en lichaam gebruikt als tot lijfsssieraad van haar testatrice gediend hebbende.
Als voogd over hun eventueel natelaten kinderen benoemd zij Benjamin Eland en Jacob van Wensem. Zij kunnen niet schrijven en zij zet een kruisje en hij een rondje. Hendrik Blommers en Cornelis Smaal zijn getuigen en ondertekenen de akte (ONA Zevenbergen inv.nr.9076).

Teuntje was later gehuwd (2) met Pieter Leendertsz van der Heijden.

Van Cornelis en Teuntje zijn vijf kinderen bekend:

4  Eelant Cornelis Elant is geboren rond 1728.

5  Johannes Cornelisz Eland (Jan) is geboren rond 1729 in Zevenbergen (Nb), zie IV-D.

6  Benjamin Cornelis Eland is geboren op zondag 12 oktober 1732 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 10 april 1740 in Zevenbergen (Nb), zie IV-E.

7  Zijke Eland is geboren rond 1736, zie IV-F.

8  Lauwerijske Cornelisse Eland (Lourina) is gedoopt op zondag 10 april 1740 in Klundert (Nb), zie IV-G.

III-G  Benjamin Claesz. Eland, zoon van Claes Jansz Eland (II-A) en Laureijske Barends, is gedoopt op zondag 5 maart 1662 in Zevenbergen (Nb), is begraven op maandag 3 januari 1729 in Klundert (Nb). Benjamin werd 66 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Benjamin trouwt op zaterdag 22 februari 1687 in Klundert (Nb) op 24-jarige leeftijd (1) met Marijke Damisr van de Cruijs, dochter van Damis Janssen van de Cruijs en Jenneke Pieters Cramer. Marijke is overleden voor zondag 16 mei 1694.

Van Benjamin en Marijke zijn twee kinderen bekend:

1  Clasina Benjaminse Elant is geboren rond 1691 in Niervaart (Nb), zie IV-H.

2  Claas Benjaminse Eland is geboren rond 1694, zie IV-I.

Benjamin trouwt rond 1696 op ongeveer 34-jarige leeftijd (2) met Sijke Engelsdr van de Berg. Sijke is geboren in Etten (Nb), is overleden op donderdag 17 oktober 1720 in Klundert (Nb).

Sijke was eerder gehuwd (1) met Cornelis Mathijsse Beens.

Van Benjamin en Sijke is een kind bekend:

3  Engel Benjaminsz. Eland is geboren op donderdag 22 mei 1698 in Klundert (Nb), zie IV-J.

III-H  Neeltje Claesse Eland, dochter van Claes Jansz Eland (II-A) en Laureijske Barends, is gedoopt op zondag 22 mei 1667 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 28 maart 1707 in Klundert (Nb). Neeltje werd 39 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Klundert 17 november 1719: Reeckeningh doende Robbrcht Weelant, als bij date van 4 april 1707 aangestelde voocht over de twee minderjarige kinderen Neeltje Claassen Elant in eerste huwelijck verweckt bij Jacob van Etten.
Overgebracht en gepresenteert bij den rendant voor de weeskamer op 17 november 1719.

- Er was een testament voor Notaris Crillaert van 24 februari 1704.
- De voors. Neeltje Claesse Elant moeder van de voorn. kinderen (daar sijn komen te hertrouwen met Bastiaen Cornelissen Hollander en geen testament hebbende gemaakt of andere voogde in hare plaatse gestelt, is na haar overlijden staat en inventaris van de boedel opgemaakt en met de weeskamer uitkoop gedaan wegens het moederlijk goet. Bastiaen Hollander behoud de boedel en voedt de kinderen op genaamt Cornelia 10 jar en Claes 6 jaar op tot 20 jaren en elke 3 gulden volgens uitkoop ter weescamer Niervaert gepasseert 4 april 1707. De kinderen erven ook nog 5 gulden en 12 stuijvers sijnde de helft van 11 gulden en 5 stuijvers wegens een erfenis van der kindern grootmoeder van smoederswegens Laureijsken Barents.
- De voors. Cornelia van Etten is komen te overlijden in de maand van januari 1718 (WKA Klundert inv.nr.25)

Neeltje trouwt op zaterdag 10 februari 1691 in Klundert (Nb) op 23-jarige leeftijd (1) met Jacob Cornelisz van Etten. Jacob is begraven op dinsdag 26 februari 1704 in Klundert (Nb).

Van Jacob en Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelia van Etten is gedoopt op zondag 9 juni 1697 in Zevenbergen (Nb).

2  Claes van Etten is geboren rond 1701.

Neeltje gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 23 april 1706 in Klundert (Nb), trouwt (kerk) op zondag 16 mei 1706 in Klundert (Nb) op 38-jarige leeftijd (2) met de 46-jarige Bastiaen Cornelis Hollander, zoon van Cornelis den Hollander. Bastiaen is geboren in 1660 in Willemstad (Nb).

RAWB, Klundert, WK inv.nr. 23, d.d. 28-3-1707

Staet en inventaris van alle goederen nagelaten door Bastiaen Cornelis Hollander ende sijne overledene huijsvrouw Neeltje Claessen Eland gedaen en maacken bij den voorn. Bastiaen Hollander voor de weeskamer wegens de twee minderjarige weeskinderen van de voors. Neeltjen Claessen Eland verweckt bij Jacob van Eetten. De post den 4e april 1707 met Bastiaen den Hollander geaccoordeert dat hij sal blijven in het volle besit van de moeder, mits dat hij de twee voorkinderen van zijn vrouw verweckt bij Jacob van Etten met name Cornelia, out 10 jr. en Claes, out 6 jr. sal alimenteren.

Bastiaen was eerder gehuwd (1) met Neeltje Leendertsen. Bastiaen was later gehuwd (3) met Sijmontje Jansd in 't Veld.

De voors. Neeltje Claesse Elant moeder van de voorn. kinderen (daar sijn komen te hertrouwen met Bastiaen Cornelissen Hollander en geen testament hebbende gemaakt of andere voogde in hare plaatse gestelt, is na haar overlijden staat en inventaris van de boedel opgemaakt en met de weeskamer uitkoop gedaan wegens het moederlijk goet. Bastiaen Hollander behoud de boedel en voedt de kinderen op genaamt Cornelia 10 jaar en Claes 6 jaar op tot 20 jaren en elk 3 gulden volgens uitkoop ter weescamer Niervaert gepasseert 4 april 1707. De kinderen erven ook nog 5 gulden en en 12 stuijvers sijnde de helft van 11 gulden en 5 stuijvers wegens een erfenis van der kindern grootmoeder van smoederswegens Laureijsken Barents.

III-I  Aaltje Claesse Eland, dochter van Claes Jansz Eland (II-A) en Laureijske Barends, is geboren op zaterdag 22 mei 1677 in Zevenbergen (Nb), is begraven op zondag 12 februari 1713 in Klundert (Nb). Aaltje werd 35 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

RAWB, Klundert, ORA inv.nr. 105 (= nieuw 186, fol. 78), d.d. 4-2-1713

Cornelis Adriaansen Visser ende Aaltje Classen Elandt, egtelieden, testeren. Er zijn drie kinderen. Tot voogden worden benoemd Cornelis Claassen Elandt ende Arij Adriaans Visser, haare broeders.

Aaltje was gehuwd met Cornelis Adriaens Visser, zoon van Adriaen Jansz en Grietje Willems. Cornelis is gedoopt op zondag 21 augustus 1672 in Standdaarbuiten (Nb), is begraven op dinsdag 26 september 1719 in Klundert (Nb). Cornelis werd 47 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Cornelis en Aaltje hebben samen drie kinderen:

III-J  Jan Cornelisz. Elant, zoon van Cornelis Jansz Elant (II-B) en Neelken Jans, is geboren rond 1638 in Klundert (Nb), is overleden voor zaterdag 5 december 1693. Jan werd hoogstens 55 jaar.

Op 17-11-1669 (Klundert, weeskamer, inv.nr.19A) doet Jan Cornelis Elant lest wednr. wijlen Leentgen Cornelis rekening. Getoont ter weeskamer bij de Rendant ter requisitie van ende aen Jan Elders als getr. hebbende Maijken Cornelisdr.
- De boedel van de voors. Leentgen Cornelis competeert de verkooppenningen van het huijs met het gebruijck van 3 schaerweijden en 1 gemeten saeijlant op den pachthoeve van Cornelis Truweel 480£, verkocht aan Jan Cornelis van de Santberch op 11-3-1654,
Op 18-11-1669 (Klundert, weeskamer, inv.nr.19A) wordt Jan Cornelisz. Elant genoemd als wednr. wijlen Leentgen Cornelis, genoemd op 18-11-1664.
- Betaald aan Leentgen Cornelis en Barbara Cornelis 50£, aan Jan Elders in qualteijt als boven een gerecht 4e part vandien ende 't selve wederomme van Jan Cornelis (Elant) ende 2 verdere susters die eerst teveel ontvangen hebben, nu restitutie op order van de superintendant.
Op 5-12-1693 (Klundert, weeskamer, inv.nr.23) Staet en inventaris van de boedel en goederen tusschen Hendrick Nieuwenhuijsen ende Dingentje Claes Cramers ect. man ende vrouw gemeen beseten, volgens opgave van de wednr. in bijwesen van Jan Claes Cramer (= Dingentjes broertje) als voocht ende Adriaen de Lint als toesiender over 't weeskint van de voors. Dingentje Claessen Cramers genaemt Lijntje Jans in voorgaende huwelijk verweckt bij Jan Cornelis Elant.
Accoord en uitcoop gemaakt 6-10-1694,

Jan was gehuwd (1) met Leentgen Cornelisdr Gijsbrechts ook genaamd Lijntgen, dochter van Cornelis Gijsbrechts en Soetke Thonisdr. Leentgen is geboren rond 1624, is overleden voor 1665. Leentgen werd hoogstens 41 jaar.

Lijntgen/Leentgen wordt genoemd in de staet en inventaris van Cornelis Gijsbertsz zalr. d.d. 11-11-1634RAWB Klundert inv.nr.13

RAWB, Klundert, WK inv.nr. 19-A, d.d. 17-11-1669
Reeckening doende Jan Cornelis Elant lest wedr. van wijlen Leentgen Cornelis. Getoont ter weeskamer bij de rendant ter requisitie van ende aen Jan Elders als getr. hebbende Maijken Cornelisdr. De boedel van de voors. Leentgen Cornelis competeert de verkooppeningen van het hijs met het gebruijck van 3 schaerweijden en een gemeten saeylant op den pachthoeve van Cornelis Truweel 480 pond, verkocht aan Jan Cornelis van den Santberch op 11 maart 1654.

Van Jan en Leentgen is een kind bekend:

1  Anneken Jans Elant, zie IV-K.

Jan trouwt voor woensdag 9 september 1665 op hoogstens 27-jarige leeftijd (2) met Maijken Jacobs Truweel.

RAWB, Klundert, ORA inv.nr. 102 (= nieuw 183, fol. 230), d.d. 9-9-1665

Cornelis Truweel, woonende in Blommendael onder dese jurisdictie, sieckelijck naer den lichame doch sijn verstant spraicke memorie ende sinnen wel machtich sijnde ende volcomntlijck gebruickend etc., testeert.

Legateert aan Joffr. Cornelia Mugh, een gerecht vijfde part van zijn goederen, item aan de armne deze Stad de som van 50 gld.

Tot zijn enige en universele erfgenamen worden benoemd Cornelis Jacobsz. Truweel, Jan Cornelisz. Elant, in huwelijk hebbende Maeijcken Jacobs Truweel, de kinderen van Barent Barentsz., verwekt aan Leentken Jacobs Truweel, en het nagelaten zoontje van Pieter Jacobs Truweel. Volgen nadere bepalingen over de verdeling van de erfenis en benoeming van voogden. Over de kinderen van Barent Barentsz. wordt tot voogd aangesteld Claes Jansen Elant en tot toeziender voorn. Cornelis Jacobs Truweel.

Van Jan en Maijken is een kind bekend:

2  Neeltje Eland is geboren rond 1668, zie IV-L.

Jan was gehuwd (3) met Dingentje Claes Cramer, dochter van Claes Janssen Cramer en Gieltken Adriaens. Dingentje is overleden voor zaterdag 5 december 1693.

Dingentje was later gehuwd (2) met Hendrick Nieuwenhuijsen.

Van Jan en Dingentje is een kind bekend:

3  Lijntje Jans Elant, zie IV-M.

Generatie IV

IV-A  Clasijntje Elantsd Eland, dochter van Elant Claesz. Eland (III-D) en Anneken Bastiaans, is geboren rond 1696 in Niervaart (Nb).

Clasijntje trouwt (kerk) op zondag 1 oktober 1719 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op ongeveer 23-jarige leeftijd (1) met Pieter van Bale. Pieter is overleden voor 1733.

Clasijntje trouwt op zondag 27 september 1733 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op ongeveer 37-jarige leeftijd (2) met Cornelis Hendriksz Hendrikse.

Clasijntje trouwt op zondag 12 maart 1758 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op ongeveer 62-jarige leeftijd (3) met Laurens Bruuren.

IV-B  Nicolaas Cornelissen Elant (Klaas) ook genaamd Claas en Eland, zoon van Cornelis Claessen Eland (III-F) en Catharina Leenderts Jonckind (Catie), is geboren rond 1696 in Zevenbergen (Nb), is nederlands hervormd gedoopt.

Klaas gaat in ondertrouw (kerk) (nederlands hervormd) op vrijdag 18 april 1727 in Klundert (Nb), trouwt op zondag 11 mei 1727 in Klundert (Nb) op ongeveer 31-jarige leeftijd met de 34-jarige Joostje Ariense Hoogendijk ook genaamd Jorisje. Joostje is geboren in 1693.

Joostje was eerder gehuwd (1) met Jan Lanssen.

Van Klaas en Joostje zijn zes kinderen bekend:

1  Cattrina Elant is gedoopt op donderdag 27 november 1727 in Klundert (Nb).

2  Geertruij Eland is gedoopt op maandag 7 november 1729 in Klundert (Nb), zie V-A.

3  Cornelia Eland is gedoopt op vrijdag 8 juni 1731 in Klundert (Nb), zie V-B.

4  Cornelis Eland is gedoopt op donderdag 10 maart 1735 in Klundert (Nb), zie V-C.

5  Adriana Eland is gedoopt op donderdag 8 augustus 1737 in Klundert (Nb).

6  Arij Eland is gedoopt op zondag 15 maart 1739 in Klundert (Nb).

IV-C  Geertruij Cornelisdr Eland, dochter van Cornelis Claessen Eland (III-F) en Catharina Leenderts Jonckind (Catie), is geboren rond 1700 in Zevenbergen (Nb), is begraven op maandag 27 september 1779 in Zevenbergen (Nb). Geertruij werd ongeveer 79 jaar.

Geertruij trouwt (kerk) op zaterdag 11 mei 1726 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Dingemans Ariensz Grootenboer ook genaamd Dingenman Arijse en Grootenboer, zoon van Arien Herbertsz. Grootenboer en Neeltje Dingemans van de Swaluwe. Dingemans is geboren rond 1699.

Van Dingemans en Geertruij zijn negen kinderen bekend:

1  Neeltje Grootenboer is nederlands hervormd gedoopt op zondag 30 maart 1727 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie V-D.

2  Catharina Grootenboer is nederlands hervormd gedoopt op zondag 16 januari 1729 in Fijnaart en Heijningen (Nb).

3  Clasijntje Grootenboer is nederlands hervormd gedoopt op zondag 10 december 1730, zie V-E.

4  Arie Grootenboer is gedoopt op dinsdag 12 januari 1734 in Klundert (Nb), zie V-F.

5  Cornelia Grootenboer is gedoopt op dinsdag 21 augustus 1736 in Klundert (Nb), zie V-G.

6  Cornelis Grootenboer is nederlands hervormd gedoopt op zondag 31 augustus 1738 in Klundert (Nb), is overleden voor zondag 7 februari 1740. Cornelis werd hoogstens 1 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

7  Cornelis Grootenboer ook genaamd Cornelis Grootenbroer is gedoopt op zondag 7 februari 1740 in Klundert (Nb), is overleden rond donderdag 11 april 1799. Cornelis werd ongeveer 59 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

8  Johannes Grootenboer is gedoopt op zondag 17 december 1741 in Klundert (Nb), zie V-H.

9  Machiel Grootenboer is nederlands hervormd gedoopt op zondag 25 augustus 1743 in Klundert (Nb), zie V-I.

IV-D  Johannes Cornelisz Eland (Jan) ook genaamd Jan en Johan, zoon van Cornelis Claessen Eland (III-F) en Teuntje Jans Witbol, is geboren rond 1729 in Zevenbergen (Nb), is begraven op vrijdag 5 mei 1780 in Klundert (Nb). Jan werd ongeveer 51 jaar.

Met attest naar Clundert op 30 juni 1775

Jan gaat in ondertrouw op vrijdag 1 februari 1760 in Dinteloord (Nb), trouwt op zaterdag 1 maart 1760 in Dinteloord (Nb) op ongeveer 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Alida Arise van Driel ook genaamd Alida en Aartje Arisse, dochter van Arie Cornelisz. van Driel en Huibertje Ariens Smit. Alida is gedoopt op vrijdag 2 september 1735 in Strijen (Zh), is begraven op zaterdag 22 oktober 1808 in Klundert (Nb). Alida werd 73 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Jan en Alida hebben samen acht kinderen:

1  Huibertje Janse Eland is gedoopt op zondag 25 mei 1760 in Numansdorp (Zh), is overleden op zaterdag 8 januari 1785 in Klundert (Nb). Huibertje werd 24 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

2  Teuntje Eland is gedoopt op zondag 5 september 1762 in Zevenbergen (Nb), zie V-J.

3  Sijkje Eland is gedoopt op zondag 26 augustus 1764 in Zevenbergen (Nb), zie V-K.

4  Adriana Eland is gedoopt op zondag 28 december 1766 in Zevenbergen (Nb), zie V-L.

5  Cornelia Eland is geboren op zondag 2 april 1769 in Zevenbergen (Nb), zie V-M.

6  Neeltje Eland is gedoopt op zondag 21 juli 1771 in Zevenbergen (Nb), zie V-N.

7  Cornelis Eland is gedoopt op zondag 16 augustus 1772 in Zevenbergen (Nb), zie V-O.

8  Leendert Eland is geboren op vrijdag 8 december 1775 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 14 januari 1776 in Zevenbergen (Nb), zie V-P.

IV-E  Benjamin Cornelis Eland, zoon van Cornelis Claessen Eland (III-F) en Teuntje Jans Witbol, bouwman, is geboren op zondag 12 oktober 1732 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 10 april 1740 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 19 november 1818 in Zevenbergen (Nb). Benjamin werd 86 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Hij deed belijdenis met Pasen 1782


RAWB, Zevenbergen, WK inv.nr. 507 (nieuw 220, fol. 242), d.d. 5-5-1769
Benjamin Cornelis Eeeland, bouwboode won. op de Hooffstede van Juffer, de wedu wijlen de Heer Hijndrick de Meroode etc., weduwnaar van wijlen Geertruid Rouwbos, bij deselve verwekt drie kinderen met name Cornelis, out 11 jaer, Ghieltje, out 9 jaar en Teunis Eeland, out 6 jaer etc.

Benjamin gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 14 juli 1758 in Zevenbergen (Nb), trouwt (kerk) op zondag 30 juli 1758 in Zevenbergen (Nb) op 25-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Geertruy Rouwbosch ook genaamd Geertruyd Margaretha en Geertrudis, dochter van Johannes Hendriks Roubos en Chieltje Wouterse Seijlmans. Geertruy is geboren op zaterdag 20 februari 1734 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is gedoopt op zondag 21 februari 1734 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is begraven op donderdag 5 mei 1768 in Zevenbergen (Nb). Geertruy werd 34 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Van Benjamin en Geertruy zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelis Eland is geboren op dinsdag 5 september 1758 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is gedoopt op zondag 10 september 1758 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), zie V-Q.

2  Chieltje Eland is gedoopt op zondag 29 maart 1761 in Zevenbergen (Nb), zie V-R.

3  Teunis Eland is gedoopt op zondag 15 april 1764 in Zevenbergen (Nb), zie V-S.

Benjamin gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 5 mei 1769 in Zevenbergen (Nb), trouwt (kerk) op zondag 21 mei 1769 in Zevenbergen (Nb) op 36-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Johanna Michielsd de Leeuw, dochter van Michiel Tijsse de Leeuw en Tanneke Jansdr Lucas. Johanna is gedoopt op zondag 10 april 1729 in Zevenbergen (Nb), is begraven op woensdag 9 december 1801 in Klundert (Nb). Johanna werd 72 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Johanna was eerder gehuwd (1) met Hendrik Janse Nelemans.

Van Benjamin en Johanna zijn drie kinderen bekend:

4  Teuna Eland is gedoopt op zondag 11 februari 1770 in Zevenbergen (Nb), zie V-T.

5  Sijke Benjaminse Eland is gedoopt op zondag 17 maart 1771 in Zevenbergen (Nb), zie V-U.

6  Pieter Eland is gedoopt op zondag 24 april 1774 in Zevenbergen (Nb), is begraven op maandag 31 december 1792 in Zevenbergen (Nb). Pieter werd 18 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

IV-F  Zijke Eland, dochter van Cornelis Claessen Eland (III-F) en Teuntje Jans Witbol, is geboren rond 1736, is overleden voor zaterdag 16 oktober 1762. Zijke werd hoogstens 26 jaar.

Zijke trouwt rond 1755 op ongeveer 19-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Antonie de Engelse, zoon van Otto Antoniesz den Engelse en Hendrikje van Nieuwenhuijzen. Antonie is geboren op woensdag 15 mei 1726 in Klundert (Nb), is overleden na zondag 10 februari 1805. Antonie werd minstens 78 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Antonie was later gehuwd (2) met Sijken Klaasd van der Plas.

Van Antonie en Zijke zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrikje de Engelse is gedoopt op zondag 13 november 1757 in Dinteloord (Nb).

2  Cornelis de Engelse is gedoopt op woensdag 25 februari 1761 in Dinteloord (Nb).

IV-G  Lauwerijske Cornelisse Eland (Lourina), dochter van Cornelis Claessen Eland (III-F) en Teuntje Jans Witbol, is gedoopt op zondag 10 april 1740 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 10 juni 1808 in Zevenbergen (Nb). Lourina werd 68 jaar en 2 maanden.

Lourina gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 27 juli 1759 in Zevenbergen (Nb), trouwt (kerk) op zondag 19 augustus 1759 in Zevenbergen (Nb) op 19-jarige leeftijd met de 33-jarige Anthonie Verhoeven. Anthonie is geboren in 1726 in Werkendam (Nb), is overleden op donderdag 25 oktober 1810 in Zevenbergen (Nb). Anthonie werd 84 jaar.

Het echtpaar deed belijdenis en werd gedoopt ca. juni 1769. Ze werden genoemd Antony Verhoeven en Lauwrina Eeland.

Van Anthonie en Lourina zijn acht kinderen bekend:

1  Anna Verhoeven is gedoopt op zondag 11 november 1759 in Klundert (Nb), zie V-V.

2  Teuntje Verhoeven is gedoopt op zondag 24 mei 1761 in Klundert (Nb), zie V-W.

3  Aart Verhoeven is gedoopt op woensdag 21 maart 1764 in Zevenbergen (Nb), is begraven op woensdag 4 oktober 1797 in Zevenbergen (Nb). Aart werd 33 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

4  Johanna Verhoeven is gedoopt op woensdag 7 december 1768 in Zevenbergen (Nb), zie V-X.

5  Eland Verhoeven is gedoopt op zondag 16 december 1770 in Zevenbergen (Nb), zie V-Y.

6  Janneke Verhoeven is gedoopt op zondag 29 mei 1774 in Zevenbergen (Nb), is overleden voor donderdag 25 oktober 1810. Janneke werd hoogstens 36 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

7  Leendert Verhoeven is gedoopt op donderdag 20 juni 1776 in Zevenbergen (Nb), is overleden voor woensdag 27 februari 1782. Leendert werd hoogstens 5 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

8  Leendert Verhoeven is gedoopt op woensdag 27 februari 1782 in Zevenbergen (Nb), is overleden voor donderdag 25 oktober 1810. Leendert werd hoogstens 28 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

IV-H  Clasina Benjaminse Elant, dochter van Benjamin Claesz. Eland (III-G) en Marijke Damisr van de Cruijs, is geboren rond 1691 in Niervaart (Nb).

Clasina trouwt (kerk) op zondag 11 november 1708 in Klundert (Nb) op ongeveer 17-jarige leeftijd met Hendrik Jansz van Meurs.

IV-I  Claas Benjaminse Eland, zoon van Benjamin Claesz. Eland (III-G) en Marijke Damisr van de Cruijs, is geboren rond 1694.

Hij woonde op 10-12-1718 te Fijnaart.

Claas trouwt (kerk) op zondag 1 januari 1719 in Klundert (Nb) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 36-jarige Maijke Andries Sneep, dochter van Andries IJsbrandtsz Sneep en Leentje Dirkcx van der Linden. Maijke is gedoopt op zondag 27 september 1682 in Puttershoek (Zh).

Zij woonde 10-12-1718 te Fijnaart en daarvóór te Klundert.

(van Puttershoek)
Op 31-1-1719 (GTMWB, 1986, blz. 243) heet Maayke Andriesse Sneep "ziek van kinde".
Op 31-1-1719 (GTMWB, 1986, blz. 243) testeert Maayke Andriesse Sneep als wed. voor notaris de Klerk, getoond ter weeskamer van Willemstad 17-10-1719,

N.B. Er moet dus een weesje geweest zijn, dat jong is gestorven.

IV-J  Engel Benjaminsz. Eland, zoon van Benjamin Claesz. Eland (III-G) en Sijke Engelsdr van de Berg, is geboren op donderdag 22 mei 1698 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 10 oktober 1770 in Klundert (Nb), is begraven op zaterdag 13 oktober 1770 in Klundert (Nb). Engel werd 72 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Op 12-7-1771 (Klundert, weeskamer, inv.nr.28) staet en inventaris van alle goederen nagelaten door Engel Eland gewoond hebbende en op den 10-10-1770 binnen Klundert overleden, achterlatende tot zijne erfgen. ab intestato zijne 2 dochters met name Pieternella Eland huijsvrouw van Jan Veekemans en Sijke Eland, meerderjarige ongehuwde dochter ieder vor een 3e part, mitsgaders de 3 kinderen van zijn vooroverleden zoon Benjamin Eland met name Engel Eland, Elisabeth Eland en Adriana Eland voor het overige 3e part.

Engel trouwt op zondag 5 maart 1719 in Klundert (Nb) op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Aartje Arisze de Man. Aartje is geboren in 1697 in 's-Gravendeel (Zh), is begraven op maandag 17 december 1759 in Klundert (Nb). Aartje werd 62 jaar.

Van Engel en Aartje zijn vijf kinderen bekend:

1  Adriana Engels Eland is geboren rond 1720, is begraven op vrijdag 5 juli 1748 in Klundert (Nb). Adriana werd ongeveer 28 jaar.

2  Pieternella Engels Eland is geboren rond 1721, zie V-Z.

3  Benjamin Engelsz. Eland is gedoopt op dinsdag 12 oktober 1723 in Klundert (Nb), zie V-AA.

4  Sijke Engels Eland is geboren rond 1725, is begraven op dinsdag 24 december 1782 in Klundert (Nb). Sijke werd ongeveer 57 jaar.

5  Anna Engels Eland is gedoopt op zaterdag 9 februari 1737 in Klundert (Nb).

IV-K  Anneken Jans Elant, dochter van Jan Cornelisz. Elant (III-J) en Leentgen Cornelisdr Gijsbrechts.

Anneken was gehuwd met Adriaen Everts Verbruggen.

IV-L  Neeltje Eland, dochter van Jan Cornelisz. Elant (III-J) en Maijken Jacobs Truweel, is geboren rond 1668, is overleden op dinsdag 6 april 1728 in Klundert (Nb). Neeltje werd ongeveer 60 jaar.

Neeltje trouwt (Schepenbank) op zaterdag 1 mei 1688 in Klundert (Nb) op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Adriaan Cornelisz de Lint, zoon van Cornelis Adriaansz de Lint en Gieltje Adriaansd Voogd. Adriaan, luitenant der schutterij en schepen te Klundert, is geboren rond 1660 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 17 augustus 1720 in Klundert (Nb). Adriaan werd ongeveer 60 jaar.

Van Adriaan en Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Maaike Adriaansd de Lint is geboren rond 1693 in Klundert (Nb).

2  Cornelis Adriaansz de Lint is geboren rond 1695 in Klundert (Nb), zie V-AB.

IV-M  Lijntje Jans Elant, dochter van Jan Cornelisz. Elant (III-J) en Dingentje Claes Cramer.

Lijntje trouwt (kerk) op zondag 28 januari 1703 in Klundert (Nb) (1) met Hermanus de Visser. Hermanus is geboren in Niervaart (Nb).

Lijntje gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 3 mei 1720 in Klundert (Nb) (2) met Dirk Koomans.

Van Dirk en Lijntje is een kind bekend:

1  Cornelia Dirksd Koomans is geboren rond 1730, zie V-AC.

Generatie V

V-A  Geertruij Eland, dochter van Nicolaas Cornelissen Elant (Klaas) (IV-B) en Joostje Ariense Hoogendijk, is gedoopt op maandag 7 november 1729 in Klundert (Nb), is begraven tussen zaterdag 8 en zaterdag 15 mei 1790 in Leiden (Zh). Geertruij werd hoogstens 60 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Geertruij gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 21 juli 1765 in Den Haag (Zh), trouwt (kerk) op donderdag 1 augustus 1765 in Den Haag (Zh) (Scheveningse Kerk) op 35-jarige leeftijd met Jacobus Storm. Jacobus is geboren in Leiden (Zh).

V-B  Cornelia Eland, dochter van Nicolaas Cornelissen Elant (Klaas) (IV-B) en Joostje Ariense Hoogendijk, is gedoopt op vrijdag 8 juni 1731 in Klundert (Nb).

Cornelia gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 17 juni 1770 in Den Haag (Zh), trouwt (kerk) op zondag 1 juli 1770 in Den Haag (Zh) (Hoogduitse Kerk) op 39-jarige leeftijd met de 24-jarige Gerrit van Gogh. Gerrit is geboren, is gedoopt op dinsdag 10 augustus 1745 in Den Haag (Zh).

(ouders: Johannes Jacobsz van Gogh en Elisabeth van Gennep)

Van Gerrit en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

1  Catharina van Gog is gedoopt op zondag 23 september 1770 in Den Haag (Zh) (Groote Kerk).

2  Johanna Elisabeth van Gogh is gedoopt op woensdag 1 januari 1772 in Den Haag (Zh) (Nieuwe Kerk ).

3  Johanna van Gogh is gedoopt op woensdag 29 maart 1775 in Den Haag (Zh) (Groote Kerk).

V-C  Cornelis Eland, zoon van Nicolaas Cornelissen Elant (Klaas) (IV-B) en Joostje Ariense Hoogendijk, is gedoopt op donderdag 10 maart 1735 in Klundert (Nb).

Cornelis trouwt in Dussen (Nb) met Cornelia Kivits, dochter van Cornelis Willem Kievits en Regina van der Pluijm. Cornelia is gedoopt op zondag 8 juli 1736 in Dussen (Nb), is overleden op dinsdag 5 oktober 1819 in Dussen (Nb). Cornelia werd 83 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

V-D  Neeltje Grootenboer, dochter van Dingemans Ariensz Grootenboer en Geertruij Cornelisdr Eland (IV-C), is nederlands hervormd gedoopt op zondag 30 maart 1727 in Fijnaart en Heijningen (Nb).

Neeltje trouwt op zondag 24 juni 1753 in Klundert (Nb) op 26-jarige leeftijd met Jan Dirk Hendriks.

Van Jan en Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Janneke Hendriks is gedoopt op zondag 1 juli 1753 in Klundert (Nb).

2  Hendrik Hendrik is geboren op vrijdag 27 maart 1767 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 29 maart 1767 in Klundert (Nb).

V-E  Clasijntje Grootenboer, dochter van Dingemans Ariensz Grootenboer en Geertruij Cornelisdr Eland (IV-C), is nederlands hervormd gedoopt op zondag 10 december 1730, is begraven op dinsdag 22 augustus 1780 in Willemstad (Nb). Clasijntje werd 49 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Clasijntje trouwt op zondag 19 april 1750 in Fijnaart (Nb) op 19-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Huibert van Erkelens, zoon van Huijbregt van Erkelens en Meij van Oosterbos. Huibert is gedoopt op zondag 5 mei 1726 in Hoeven (Nb), is begraven op woensdag 1 januari 1766 in Willemstad (Nb). Huibert werd 39 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Van Huibert en Clasijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Meyna van Erkelen is gedoopt op zondag 7 februari 1751 in Klein Ammers.

2  Geertruij van Erkelen is geboren op maandag 17 juli 1752.

3  Huibert van Erkelen is geboren op zondag 29 september 1754, zie VI-A.

4  Dingeman Erkelens is gedoopt op zondag 3 oktober 1756 in Willemstad (Nb).

5  Johannis van Erkelen is gedoopt op zondag 17 september 1758 in Willemstad (Nb).

6  Margrita van Erkelen is gedoopt op zondag 31 augustus 1760 in Willemstad (Nb).

7  Katharina Erkelens is gedoopt op maandag 12 april 1762 in Willemstad (Nb).

8  Cornelis Erkelens is gedoopt op zondag 13 mei 1764 in Willemstad (Nb).

Clasijntje gaat in ondertrouw op zaterdag 28 juli 1770 in Willemstad (Nb), trouwt op zondag 12 augustus 1770 in Willemstad (Nb) op 39-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Jacob Ariensz Pullen. Jacob is gedoopt op zondag 23 augustus 1739 in Uitwijk (Nb), is overleden op maandag 21 oktober 1805 in Willemstad (Nb). Jacob werd 66 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Jacob was eerder gehuwd (1) met Johanna van der Made.

Van Jacob en Clasijntje zijn drie kinderen bekend:

9  Mayken Pullen is gedoopt op zondag 7 juli 1771 in Willemstad (Nb).

10  Cornelia Pullen is gedoopt op zondag 25 april 1773 in Willemstad (Nb), zie VI-B.

11  Adriana Pullen is geboren, is gedoopt op zondag 31 augustus 1777 in Willemstad (Nb), zie VI-C.

V-F  Arie Grootenboer, zoon van Dingemans Ariensz Grootenboer en Geertruij Cornelisdr Eland (IV-C), is gedoopt op dinsdag 12 januari 1734 in Klundert (Nb).

Arie trouwt op zondag 6 mei 1759 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb) op 25-jarige leeftijd met Pieternella Marcus.

Van Arie en Pieternella zijn zes kinderen bekend:

1  Geertruy Grootenboer is geboren op zaterdag 7 april 1759 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is gedoopt op maandag 16 april 1759 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb).

2  Adriana Grootenboer is gedoopt op zondag 23 augustus 1761 in Fijnaart (Nb).

3  Adriana Grootenboer is gedoopt op zondag 16 januari 1763 in Willemstad (Nb).

4  Dingeman Grootenboer is gedoopt op zondag 10 maart 1765 in Willemstad (Nb), zie VI-D.

5  Adriaan Grootenboer is gedoopt op zondag 6 maart 1768 in Willemstad (Nb), zie VI-E.

6  Neeltje Grootenboer is geboren op dinsdag 7 mei 1771 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 12 mei 1771 in Klundert (Nb).

V-G  Cornelia Grootenboer, dochter van Dingemans Ariensz Grootenboer en Geertruij Cornelisdr Eland (IV-C), is gedoopt op dinsdag 21 augustus 1736 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 20 juli 1797 in Klundert (Nb). Cornelia werd 60 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Cornelia trouwt op zondag 12 april 1767 in Klundert (Nb) op 30-jarige leeftijd met de 29-jarige Adriaan Radewalt, zoon van Teunis Radewalt en Adriana Lijdes. Adriaan mogelijk is gedoopt op zondag 15 september 1737 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 4 oktober 1817 in Klundert (Nb). Adriaan werd 80 jaar en 19 dagen.

Van Adriaan en Cornelia zijn vijf kinderen bekend:

1  Anthonij Radewalt is geboren op zondag 31 januari 1768 in Klundert (Nb).

2  Dingeman Radewalt is gedoopt op zondag 13 mei 1770 in Klundert (Nb), zie VI-F.

3  Adriana Radewalt is geboren op dinsdag 7 september 1773 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 12 september 1773 in Klundert (Nb), mogelijk is begraven op woensdag 22 september 1773 in Klundert (Nb). Adriana werd 15 dagen.

4  Anthonij Radewalt is gedoopt op zondag 21 april 1776 in Klundert (Nb), is begraven op woensdag 8 mei 1776 in Klundert (Nb). Anthonij werd 17 dagen.

5  Anthonij Radewalt is geboren op donderdag 17 april 1777 in Klundert (Nb), is gedoopt op maandag 21 april 1777 in Klundert (Nb).

V-H  Johannes Grootenboer, zoon van Dingemans Ariensz Grootenboer en Geertruij Cornelisdr Eland (IV-C), is gedoopt op zondag 17 december 1741 in Klundert (Nb), is begraven op dinsdag 7 maart 1780 in Klundert (Nb). Johannes werd 38 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Johannes trouwt op zondag 13 mei 1770 in Klundert (Nb) op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Maria Dekkers, dochter van Pieter Dekkers en Geertruid Vissers. Maria is geboren op zondag 18 december 1746 in Lage Zwaluwe (Nb), is overleden op maandag 29 maart 1784 in Zevenbergen (Nb). Maria werd 37 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

van Zwaluwe

Van Johannes en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Dingeman Jansz Grootenboer is geboren op vrijdag 18 januari 1771 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 20 januari 1771 in Klundert (Nb), is overleden voor vrijdag 3 april 1772. Dingeman werd hoogstens 1 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

2  Pieter Jansz Grootenboer is geboren op vrijdag 3 april 1772 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 5 april 1772 in Klundert (Nb), zie VI-G.

3  Dingeman Jansz Grootenboer is geboren op vrijdag 3 april 1772 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 5 april 1772 in Klundert (Nb).

4  Dingeman Jansz Grootenboer is geboren op vrijdag 7 oktober 1774 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 9 oktober 1774 in Klundert (Nb), zie VI-H.

V-I  Machiel Grootenboer, zoon van Dingemans Ariensz Grootenboer en Geertruij Cornelisdr Eland (IV-C), is nederlands hervormd gedoopt op zondag 25 augustus 1743 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 22 december 1810 in Klundert (Nb). Machiel werd 67 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Machiel gaat in ondertrouw op vrijdag 6 januari 1769 in Fijnaart (Nb), trouwt op dinsdag 28 februari 1769 in Fijnaart (Nb) op 25-jarige leeftijd met Neeltje Slachtmeer.

Van Machiel en Neeltje is een kind bekend:

1  Herbert Grotenboer is gedoopt op zondag 12 november 1769 in Fijnaart (Nb).

V-J  Teuntje Eland, dochter van Johannes Cornelisz Eland (Jan) (IV-D) en Alida Arise van Driel, is gedoopt op zondag 5 september 1762 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 10 juli 1833 in Klundert (Nb). Teuntje werd 70 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Teuntje trouwt (kerk) (NH) op zondag 6 mei 1787 in Klundert (Nb) op 24-jarige leeftijd (1) met de 39-jarige Marcelis de Bruijn, zoon van Arien de Bruijn en Jacoba Baltus. Marcelis is gedoopt op zondag 5 november 1747 in Eethen (Nb), is overleden op zondag 5 mei 1805 in Klundert (Nb), is begraven op dinsdag 7 mei 1805 in Klundert (Nb). Marcelis werd 57 jaar en 6 maanden.

Van Marcelis en Teuntje zijn acht kinderen bekend:

1  Joanna de Bruijn is geboren op zaterdag 9 februari 1788 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 17 februari 1788 in Klundert (Nb), is ongehuwd overleden op zaterdag 25 oktober 1817 in Klundert (Nb). Joanna werd 29 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

2  Ary de Bruijn is geboren op woensdag 14 april 1790 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 18 april 1790 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 15 mei 1799 in Klundert (Nb). Ary werd 9 jaar, 1 maand en 1 dag.

3  Johannes de Bruijn is geboren op vrijdag 23 september 1791 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 25 september 1791 in Klundert (Nb).

4  Jacobus de Bruijn is geboren op zaterdag 4 januari 1794 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 12 januari 1794 in Klundert (Nb), zie VI-I.

5  Alida de Bruijn is geboren op dinsdag 29 maart 1796 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 3 april 1796 in Klundert (Nb), zie VI-J.

6  Arij de Bruijn is geboren op vrijdag 8 februari 1799 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 17 februari 1799 in Klundert (Nb), zie VI-K.

7  Maaijke de Bruijn is geboren op vrijdag 15 januari 1802 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 24 januari 1802 in Klundert (Nb), zie VI-L.

8  Huijbertje de Bruijn is geboren op woensdag 9 januari 1805 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 13 januari 1805 in Klundert (Nb), zie VI-M.

Teuntje gaat in ondertrouw op donderdag 2 oktober 1806 in Klundert (Nb), trouwt op donderdag 23 oktober 1806 in Klundert (Nb) op 44-jarige leeftijd (2) met de 54-jarige Pieter Boot, zoon van Antonij Boot en Jacomijntje Degens. Pieter is gedoopt op zondag 13 februari 1752 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 7 mei 1813 in Klundert (Nb). Pieter werd 61 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Martijntje Lijsten.

V-K  Sijkje Eland ook genaamd Sijtje, dochter van Johannes Cornelisz Eland (Jan) (IV-D) en Alida Arise van Driel, is gedoopt op zondag 26 augustus 1764 in Zevenbergen (Nb), is overleden na 1835 in Sprang-Capelle (Nb). Sijkje werd minstens 71 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Sijkje trouwt (kerk) op zondag 18 mei 1788 in Klundert (Nb) op 23-jarige leeftijd met de 30-jarige Leendert Versluijs, zoon van Cornelis Versluijs en Anneke de Glind. Leendert is gedoopt op zondag 6 november 1757 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op woensdag 6 november 1839 in Sprang-Capelle (Nb). Leendert werd 82 jaar.

Van Leendert en Sijkje zijn acht kinderen bekend:

1  Cornelis Versluis is geboren op maandag 23 maart 1789 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 29 maart 1789 in Klundert (Nb), is begraven op dinsdag 14 april 1789 in Klundert (Nb). Cornelis werd 22 dagen.

2  Johanna Versluijs is geboren op zondag 25 april 1790 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 2 mei 1790 in Klundert (Nb), is begraven op donderdag 20 januari 1791 in Klundert (Nb). Johanna werd 8 maanden en 26 dagen.

3  Cornelis Versluijs is gedoopt op zondag 30 oktober 1791 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VI-N.

4  Johanna Versluijs is geboren op zondag 3 april 1796 06.00 uur in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VI-O.

5  Christiaan Versluijs is geboren op maandag 18 juni 1798 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 24 juni 1798 in Klundert (Nb), is overleden voor donderdag 29 augustus 1805. Christiaan werd hoogstens 7 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

6  Anneke Versluijs is geboren op donderdag 26 juni 1800 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 29 juni 1800 in Klundert (Nb).

7  Alida Versluijs is geboren op vrijdag 20 augustus 1802 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 29 augustus 1802 in Klundert (Nb), zie VI-P.

8  Christiaan Versluijs is geboren op donderdag 29 augustus 1805 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 1 september 1805 in Klundert (Nb).

V-L  Adriana Eland, dochter van Johannes Cornelisz Eland (Jan) (IV-D) en Alida Arise van Driel, is gedoopt op zondag 28 december 1766 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 3 juli 1832 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Adriana werd 65 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Adriana heeft toestemming voor huwelijk verkregen op zaterdag 13 september 1794 in Klundert (Nb), trouwt (kerk) op zondag 5 oktober 1794 in Klundert (Nb) op 27-jarige leeftijd met de 31-jarige Huijbert Bakx, zoon van Izaak Bakx en Maria Avegaard. Huijbert is gedoopt op donderdag 11 augustus 1763 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 28 juni 1832 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Huijbert werd 68 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

Van Huijbert en Adriana zijn vier kinderen bekend:

1  Maria Bakx is geboren op dinsdag 18 november 1794 in Klundert (Nb), is NH gedoopt op zondag 23 november 1794 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 4 augustus 1811 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Maria werd 16 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

2  Alida Bakx is geboren op dinsdag 25 april 1797 in Fijnaart (Nb), is gedoopt op zondag 30 april 1797 in Klundert (Nb), zie VI-Q.

3  Neeltje Bakx is geboren op zondag 2 juni 1799 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is gedoopt op zondag 9 juni 1799 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VI-R.

4  Adriana Bakx is geboren op zaterdag 28 april 1810 "zaterdag 28 Grasmaand 1810" in Fijnaart (Nb), is gedoopt op zondag 29 april 1810 "zondag 29 Grasmaand 1810", is overleden op zondag 31 juli 1814 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Adriana werd 4 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

V-M  Cornelia Eland, dochter van Johannes Cornelisz Eland (Jan) (IV-D) en Alida Arise van Driel, is geboren op zondag 2 april 1769 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 29 maart 1812 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Cornelia werd 42 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Op 17-5-1808 (Str. Archief Nassau Brabant Zevenbergen, Quohier en Commerboek van Fijnaart, bijgenaamd "De Dikke Duvel, inv.nr.1431, fol. 99) wordt Cornelia Janse Eland eigenaar van 8 gemeten, 289 1/2 roede land, gelegen O, Fijnaart, 6e hoek van P.J. van Tooren.

Cornelia gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 25 april 1795 in Ginneken en Bavel (Nb), trouwt (kerk) op zondag 10 mei 1795 in Ginneken en Bavel (Nb) op 26-jarige leeftijd met de 38-jarige Pieter Janse van Tooren, zoon van Jan van Toorn en Neeltje van der Burgh. Pieter is gedoopt op zondag 1 augustus 1756 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op maandag 11 december 1826 04.00 uur in Fijnaart en Heijningen (Nb). Pieter werd 70 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

2262 - Dansen rond de vrijheidsboom. Revolutionaire cultuur in Brabant en de Franse invasie van 1793. Onder redactie van Joost ROSENDAAL & Anton VAN DE SANDE. - 's-Hertogenbosch: Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, 1993. - 281 p.: ill.; 24 cm. - ISBN 90-72526-23-6.
In deze bundel over de revolutiejaren in Noord-Brabant zijn twee hoofdstukken ook relevant voor de boekgeschiedenis. Hoofdstuk 2, van M. Spruit, handelt over ene Pieter Jansse van Tooren, bakker en kruidenier, die zich verdienstelijk maakte voor de 'Bataafse zaak' door de verspreiding van pamfletten en van het tijdschrift De Gemeene Man aan het Gemeene Volk van Nederland. Het eerste nummer ervan verscheen op 1 januari 1793, 'ter Drukkery van de Bataven' te Antwerpen; vanaf nummer VII werd onregelmatig vermeld dat de Antwerpenaar J.E. Parys de drukker was.
In hoofdstuk 4 (van A. van de Sande) is dan weer de contrarevolutionaire propaganda aan de orde. Er wordt ruim aandacht besteed aan de opiniepers, echter uitsluitend vanuit een inhoudelijke benadering. [P.D.]

Pieter was eerder gehuwd (1) met IJda van der Heijden. Pieter was later gehuwd (3) met Catharina de Beer.

Van Pieter en Cornelia zijn zeven kinderen bekend:

1  Alida Johanna van Tooren is geboren op zaterdag 5 december 1795 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is gedoopt op zondag 13 december 1795 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VI-S.

2  Elizabeth Huijbertina van Tooren is geboren op dinsdag 6 februari 1798 15.00 uur in Fijnaart en Heijningen (Nb), is gedoopt op zondag 11 februari 1798 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VI-T.

3  Johanna Pieternella van Tooren is geboren op zaterdag 26 december 1801 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VI-U.

4  Johannes van Tooren is gedoopt op zondag 8 juli 1804 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is begraven op zaterdag 19 januari 1805 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Johannes werd 6 maanden en 11 dagen.

5  Johannes van Tooren is geboren op vrijdag 29 augustus 1806 in Fijnaart en Heijningen (Nb).

6  Adam van Tooren is geboren op maandag 5 juni 1809 in Fijnaart en Heijningen (Nb).

7  Cornelia Ida van Tooren is geboren op dinsdag 13 november 1810 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VI-V.

V-N  Neeltje Eland, dochter van Johannes Cornelisz Eland (Jan) (IV-D) en Alida Arise van Driel, is gedoopt op zondag 21 juli 1771 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 15 januari 1850 in Klundert (Nb). Neeltje werd 78 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Neeltje gaat in ondertrouw op zaterdag 31 augustus 1799 in Fijnaart en Heijningen (Nb), trouwt op zondag 15 september 1799 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 28-jarige leeftijd met de 20-jarige Cornelis van Opstal, zoon van Jacobus van Opstal en Adriana Cornelisse van Ekelen. Cornelis, timmerman, is gedoopt op zondag 8 november 1778 in Oudenbosch (Nb), is overleden op vrijdag 11 september 1829 in Klundert (Nb). Cornelis werd 50 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Van Cornelis en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Jakobus van Opstal is nederlands hervormd gedoopt op zondag 22 maart 1801 in Fijnaart en Heijningen (Nb).

2  Johannes van Opstal is nederlands hervormd gedoopt op zondag 1 april 1804 in Fijnaart en Heijningen (Nb).

3  Ongedoopt Kraamkind van Cornelis Opstal is geboren rond vrijdag 26 december 1806 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is begraven op zaterdag 27 december 1806 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Ongedoopt werd ongeveer 1 dag.

V-O  Cornelis Eland, zoon van Johannes Cornelisz Eland (Jan) (IV-D) en Alida Arise van Driel, bouwman, is gedoopt op zondag 16 augustus 1772 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 4 november 1847 in Ooltgensplaat (Zh). Cornelis werd 75 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Cornelis gaat in ondertrouw op donderdag 26 mei 1808, trouwt op donderdag 16 juni 1808 in Klundert (Nb) op 35-jarige leeftijd met de 24-jarige Neeltje Les, dochter van Eduard Les en Aletta den Hollander. Neeltje, bouweresse, is gedoopt op zondag 11 april 1784 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 31 augustus 1834 17.00 uur in Fijnaart en Heijningen (Nb). Neeltje werd 50 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

Van Cornelis en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Johannis Eland is geboren op zaterdag 10 februari 1810 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 18 februari 1810 in Klundert (Nb), zie VI-W.

2  Aletta Eland (Letje) is geboren op woensdag 23 oktober 1811 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op woensdag 28 maart 1832 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Letje werd 20 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

3  Alida Eland is geboren op zondag 12 december 1813 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op vrijdag 10 mei 1822 07.30 uur in Fijnaart en Heijningen (Nb). Alida werd 8 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

V-P  Leendert Eland, zoon van Johannes Cornelisz Eland (Jan) (IV-D) en Alida Arise van Driel, meester timmerman, is geboren op vrijdag 8 december 1775 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 14 januari 1776 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 13 december 1837 in Klundert (Nb). Leendert werd 62 jaar en 5 dagen.

Leendert gaat in ondertrouw op donderdag 18 februari 1808 in Klundert (Nb), trouwt op donderdag 10 maart 1808 in Klundert (Nb) op 32-jarige leeftijd met de 33-jarige Johanna Cornelisdr Korteweg, dochter van Cornelis Robrechtsz Corteweg en Heiltje Jansdr Moermans. Johanna is geboren op vrijdag 10 juni 1774 in Klundert (Nb), is gedoopt op zaterdag 11 juni 1774 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 14 november 1829 22.30 uur in Klundert (Nb). Johanna werd 55 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Van Leendert en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes Cornelis Eland is geboren op dinsdag 25 april 1809 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 30 april 1809 in Klundert (Nb), zie VI-X.

2  Heiltje Alida Eland is geboren op dinsdag 6 augustus 1811 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 19 mei 1819 04.00 uur in Klundert (Nb). Heiltje werd 7 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

3  Cornelis Robbregt Eland is geboren op zaterdag 1 oktober 1814 in Klundert (Nb), zie VI-Y.

V-Q  Cornelis Eland, zoon van Benjamin Cornelis Eland (IV-E) en Geertruy Rouwbosch, landbouwer, is geboren op dinsdag 5 september 1758 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is gedoopt op zondag 10 september 1758 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is overleden op donderdag 28 juni 1832 15.00 uur in Klundert (Nb). Cornelis werd 73 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Cornelis gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 1 november 1788 in Zevenbergen (Nb), trouwt op zondag 23 november 1788 in Zevenbergen (Nb) op 30-jarige leeftijd met de 21-jarige Adriana Borstlap, dochter van Rochus Dircxe Borstlap en Dingena Lamberts Scheerders. Adriana is gedoopt op zondag 8 februari 1767 in Dongen (Nb), is overleden op maandag 17 april 1837 in Klundert (Nb). Adriana werd 70 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Deed belijdens op 20 maart 1789. Zij kwam met attest van Dongen naar Zevenbergen.

Van Cornelis en Adriana zijn acht kinderen bekend:

1  Benjamin Eland is geboren op vrijdag 3 juli 1789 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 5 juli 1789 in Zevenbergen (Nb), zie VI-Z.

2  Dingena Eland is geboren op donderdag 31 maart 1791 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 3 april 1791 in Zevenbergen (Nb), zie VI-AA.

3  Geertruij Eland is geboren op zondag 31 maart 1793 in Zevenbergen (Nb), is nederlands hervormd gedoopt op zondag 7 april 1793 in Zevenbergen (Nb), zie VI-AB.

4  Rocus Eland is gedoopt op zondag 5 oktober 1794 in Zevenbergen (Nb), zie VI-AC.

5  Gieltje Eland ook genaamd Chieltje is geboren op woensdag 14 september 1796 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 18 september 1796 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 13 april 1799 in Zevenbergen (Nb). Gieltje werd 2 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

6  Alberdina Eland is geboren op donderdag 30 augustus 1798 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 2 september 1798 in Zevenbergen (Nb), zie VI-AD.

7  Pieter Eland is geboren op maandag 14 juni 1802 in Zevenbergen (Nb), is nederlands hervormd gedoopt op zondag 20 juni 1802 in Zevenbergen (Nb), zie VI-AE.

8  Adriaan Eland is geboren op zaterdag 25 mei 1805 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 26 mei 1805 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 27 mei 1805 in Zevenbergen (Nb). Adriaan werd 2 dagen.

V-R  Chieltje Eland ook genaamd Gieltje, dochter van Benjamin Cornelis Eland (IV-E) en Geertruy Rouwbosch, is gedoopt op zondag 29 maart 1761 in Zevenbergen (Nb), is begraven op woensdag 6 augustus 1794 in Willemstad (Nb). Chieltje werd 33 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Chieltje trouwt (kerk) op zondag 19 november 1786 in Klundert (Nb) op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Krijn Kenniphaas, zoon van Zeger Kenniphaas en Geertje van der Gijp. Krijn is gedoopt op zondag 4 november 1759 in Klundert (Nb), is begraven op zaterdag 2 maart 1805 in Willemstad (Nb). Krijn werd 45 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Krijn was later gehuwd (2) met Catharina Prinse (Kaatje).

Van Krijn en Chieltje zijn drie kinderen bekend:

1  Seger Kenniphaas is geboren op maandag 26 maart 1787 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 1 april 1787 in Klundert (Nb), zie VI-AF.

2  Benjamin Kenniphaas is geboren op vrijdag 13 maart 1789 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 22 maart 1789 in Klundert (Nb), is begraven op donderdag 25 september 1794 in Klundert (Nb). Benjamin werd 5 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

3  Geert Kenniphaas is geboren op vrijdag 9 december 1791 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 11 december 1791 in Klundert (Nb), zie VI-AG.

V-S  Teunis Eland ook genaamd Antoine, zoon van Benjamin Cornelis Eland (IV-E) en Geertruy Rouwbosch, bouwman, is gedoopt op zondag 15 april 1764 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 20 april 1821 in Etten (Nb). Teunis werd 57 jaar en 5 dagen.

Teunis gaat in ondertrouw op zondag 6 mei 1804 in Klundert (Nb), trouwt op zondag 20 mei 1804 in Klundert (Nb) op 40-jarige leeftijd met de 27-jarige Cornelia Kus ook genaamd Keus en Kes, dochter van Aart Kus en Antonia Vergouwen. Cornelia is gedoopt op donderdag 8 mei 1777 in Etten-Leur (Nb), is overleden op zondag 15 april 1821 in Etten-Leur (Nb). Cornelia werd 43 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Van Teunis en Cornelia zijn negen kinderen bekend:

1  Benjamin Eland is gedoopt op zondag 16 december 1804 in Etten-Leur (Nb), zie VI-AH.

2  Aardina Antonia Eland ook genaamd Ardina is nederlands hervormd gedoopt op zondag 16 maart 1806 in Etten-Leur (Nb), is overleden op maandag 28 oktober 1822 in Klundert (Nb). Aardina werd 16 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

3  Geertruij Eland is gedoopt op zondag 10 januari 1808 in Etten-Leur (Nb), is overleden voor 1809. Geertruij werd hoogstens 11 maanden en 22 dagen.

4  Gertruda Eland is geboren rond oktober 1809, is overleden op maandag 11 maart 1811 in Etten-Leur (Nb). Gertruda werd ongeveer 1 jaar en 5 maanden.

5  Antonia Eland is geboren op donderdag 18 oktober 1810 in Etten-Leur (Nb), zie VI-AI.

6  Gertrudis Eland (Geertruida) is geboren op vrijdag 25 september 1812 in Etten-Leur (Nb), zie VI-AJ.

7  Chieltje Eland is geboren op donderdag 16 maart 1815 07.00 uur in Etten-Leur (Nb), zie VI-AK.

8  Cornelis Eland is geboren op zondag 11 januari 1818 in Etten-Leur (Nb), is overleden op maandag 22 maart 1830 in Zevenbergen (Nb). Cornelis werd 12 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

9  Teunis Elandt is geboren op vrijdag 6 april 1821 in Etten-Leur (Nb), is overleden op donderdag 13 september 1821 in Etten-Leur (Nb). Teunis werd 5 maanden en 7 dagen.

V-T  Teuna Eland, dochter van Benjamin Cornelis Eland (IV-E) en Johanna Michielsd de Leeuw, is gedoopt op zondag 11 februari 1770 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 10 augustus 1826 22.00 uur in Zevenbergen (Nb). Teuna werd 56 jaar, 5 maanden en 30 dagen.

Teuna gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 23 maart 1792, trouwt op maandag 9 april 1792 in Zevenbergen (Nb) op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Thomas Hendrikse Blommers, zoon van Hendrik Thomas Blommers en Johanna van Thielen. Thomas, arbeider en bouwman, is geboren op zondag 22 december 1765 in Klundert (Nb), is gedoopt op woensdag 25 december 1765 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 7 januari 1840 in Zevenbergen (Nb). Thomas werd 74 jaar en 16 dagen.

Van Thomas en Teuna zijn zeven kinderen bekend:

1  Hendrik Blommers is geboren op vrijdag 29 juni 1792 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 1 juli 1792 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 26 februari 1814 in Zevenbergen (Nb). Hendrik werd 21 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

2  Joanna Blommers is geboren op maandag 10 maart 1794 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 23 maart 1794 in Klundert (Nb).

3  Johanna Blommers is geboren op donderdag 28 januari 1796 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 31 januari 1796 in Zevenbergen (Nb), zie VI-AL.

4  Johannes Blommers is gedoopt op woensdag 19 april 1797 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 7 juni 1828 in Zevenbergen (Nb). Johannes werd 31 jaar, 1 maand en 19 dagen.

5  Benjamin Blommers is gedoopt op maandag 29 juli 1799 in Zevenbergen (Nb), zie VI-AM.

6  Dingena Blommers is geboren op zondag 4 maart 1804 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 11 maart 1804 in Zevenbergen (Nb), zie VI-AN.

7  Pietertje Blommers is geboren op zaterdag 10 mei 1806 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 18 mei 1806 in Klundert (Nb), zie VI-AO.

V-U  Sijke Benjaminse Eland, dochter van Benjamin Cornelis Eland (IV-E) en Johanna Michielsd de Leeuw, is gedoopt op zondag 17 maart 1771 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 25 februari 1852 in Zevenbergen (Nb). Sijke werd 80 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Sijke gaat in ondertrouw op vrijdag 23 juni 1797 in Zevenbergen (Nb), trouwt op zondag 9 juli 1797 in Zevenbergen (Nb) op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Pieter Crezee, zoon van Johannes Hermanus Krizee en Maria van der Heijden. Pieter, landbouwer en bouwman, is geboren op vrijdag 14 juli 1775 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 16 juli 1775 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 4 juli 1864 in Zevenbergen (Nb). Pieter werd 88 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Van Pieter en Sijke zijn zes kinderen bekend:

1  Johannis Pieter Cresee is geboren op vrijdag 24 november 1797 in Zevenbergen (Nb), is nederlands hervormd gedoopt op zondag 26 november 1797, zie VI-AP.

2  Johanna Crezee is geboren op zondag 15 juni 1800 in Klundert (Nb), is nederlands hervormd gedoopt op zondag 22 juni 1800 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 13 juli 1814 in Zevenbergen (Nb). Johanna werd 14 jaar en 28 dagen.

3  Benjamin Crezee is geboren op donderdag 12 mei 1803 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 15 mei 1803 in Klundert (Nb), zie VI-AQ.

4  Maria Crezee is geboren op zondag 20 april 1806 in Klundert (Nb), is nederlands hervormd gedoopt op zondag 27 april 1806, is overleden op vrijdag 13 maart 1812 in Zevenbergen (Nb). Maria werd 5 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

5  Ida Crezee is geboren op dinsdag 28 maart 1809 in Zevenbergen (Nb), is nederlands hervormd gedoopt op zondag 2 april 1809, zie VI-AR.

6  Pietertje Cresee is geboren op dinsdag 25 februari 1812 in Zevenbergen (Nb), zie VI-AS.

V-V  Anna Verhoeven ook genaamd Johanna, dochter van Anthonie Verhoeven en Lauwerijske Cornelisse Eland (Lourina) (IV-G), is gedoopt op zondag 11 november 1759 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 28 mei 1832 in Terheijden (Nb). Anna werd 72 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Anna trouwt op vrijdag 28 april 1786 in Zevenbergen (Nb) op 26-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Querijn Kamp (Krijn), zoon van Claas Crijnen Kamp en Marijke Ritmeester. Krijn is gedoopt op zondag 29 juni 1755 in Almkerk (Nb), is overleden op maandag 16 mei 1808 in Zevenbergen (Nb). Krijn werd 52 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

Van Krijn en Anna zijn zes kinderen bekend:

1  Helena Kamp is geboren op zaterdag 20 mei 1786 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op donderdag 25 mei 1786 in Zevenbergen (Nb), zie VI-AT.

2  Laurina Kamp is gedoopt op zondag 6 september 1789 in Zevenbergen (Nb), zie VI-AU.

3  Cornelis Crijn Kamp is geboren op donderdag 1 december 1791 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 4 december 1791 in Zevenbergen (Nb), is overleden voor woensdag 6 januari 1796. Cornelis werd hoogstens 4 jaar, 1 maand en 5 dagen.

4  Jannigje Kamp is geboren op maandag 12 november 1792 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op woensdag 14 november 1792 in Zevenbergen (Nb), zie VI-AV.

5  Cornelis Crijne Kamp is geboren op woensdag 6 januari 1796 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 10 januari 1796 in Zevenbergen (Nb), is overleden na maandag 16 mei 1808. Cornelis werd minstens 12 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

6  Antonie Kamp is geboren op maandag 21 januari 1799 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 27 januari 1799 in Zevenbergen (Nb), is overleden na maandag 16 mei 1808. Antonie werd minstens 9 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Anna trouwt op zondag 21 mei 1815 in Terheijden (Nb) op 55-jarige leeftijd (2) met de 55-jarige Johann Friedrich Müller, zoon van Johann Henrich Müller en Maria Catharina Schreiner. Johann, kleermaker, is geboren in 1760 in Muhlhausen (DUI).

Johann was eerder gehuwd (1) met Neeltje Penning.

V-W  Teuntje Verhoeven, dochter van Anthonie Verhoeven en Lauwerijske Cornelisse Eland (Lourina) (IV-G), is gedoopt op zondag 24 mei 1761 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 8 maart 1833 in Zevenbergen (Nb). Teuntje werd 71 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Teuntje trouwt (kerk) op zondag 23 januari 1780 in Zevenbergen (Nb) op 18-jarige leeftijd met de 37-jarige Gerrit Tolenaars, zoon van Cornelis Tolenaars en Aeltje Koolhaas. Gerrit is gedoopt op vrijdag 7 september 1742 in Zevenbergen (Nb), is als overleden aangegeven op maandag 11 april 1808 in Zevenbergen (Nb). Gerrit werd 65 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Gerrit en Teuntje hebben samen twaalf kinderen:

1  Alida Josijna Tolenaars is gedoopt op zondag 14 mei 1780 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 2 oktober 1780 in Zevenbergen (Nb). Alida werd 4 maanden en 18 dagen.

2  Lauwerina Tolenaars is gedoopt op zondag 12 augustus 1781 in Zevenbergen (Nb), zie VI-AW.

3  Cornelis Tolenaars is gedoopt op maandag 24 maart 1783 in Zevenbergen (Nb), zie VI-AX.

4  Antonia Tolenaars is gedoopt op zondag 15 mei 1785 in Zevenbergen (Nb), zie VI-AY.

5  Leendert Tolenaars is geboren op dinsdag 19 juni 1787 in Zevenbergen (Nb), zie VI-AZ.

6  Joost Tolenaars is gedoopt op zondag 5 augustus 1787 in Zevenbergen (Nb), zie VI-BA.

7  Jannigje Tolenaars is geboren op zondag 21 augustus 1791 in Zevenbergen (Nb), zie VI-BB.

8  Alida Tollenaars is geboren in 1794 in Zevenbergen (Nb), is ongehuwd overleden op dinsdag 26 mei 1829 in Zevenbergen (Nb). Alida werd 35 jaar.

9  Antonie Tolenaars is geboren op zondag 4 december 1796 in Zevenbergen (Nb), zie VI-BC.

10  Herman Tolenaars is geboren op vrijdag 2 augustus 1799 in Zevenbergen (Nb), zie VI-BD.

11  Gerrit Tolenaars is geboren op zondag 20 maart 1803 in Zevenbergen (Nb), zie VI-BE.

12  Anna Tolenaars is geboren op zondag 12 januari 1806 in Zevenbergen (Nb), zie VI-BF.

V-X  Johanna Verhoeven, dochter van Anthonie Verhoeven en Lauwerijske Cornelisse Eland (Lourina) (IV-G), is gedoopt op woensdag 7 december 1768 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 27 januari 1836 in Willemstad (Nb). Johanna werd 67 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Johanna trouwt op woensdag 7 november 1810 in Zevenbergen (Nb) op 41-jarige leeftijd met de ongeveer 46-jarige Adrianus van de Klooster, zoon van Cornelis van de Klooster. Adrianus is geboren rond 1764 in Sint Annaland (Ze), is overleden op woensdag 6 mei 1846 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Adrianus werd ongeveer 82 jaar.

Adrianus was eerder gehuwd (1) met Leuntje Hikke.

V-Y  Eland Verhoeven, zoon van Anthonie Verhoeven en Lauwerijske Cornelisse Eland (Lourina) (IV-G), is gedoopt op zondag 16 december 1770 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 27 december 1842 in Zevenbergen (Nb). Eland werd 72 jaar en 11 dagen.

Eland trouwt op vrijdag 9 mei 1794 in Zevenbergen (Nb) op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Adriana Vos. Adriana is geboren in 1766 in Sprang (Nb), is overleden op dinsdag 29 september 1835 in Zevenbergen (Nb). Adriana werd 69 jaar.

Adriana was eerder gehuwd (1) met Renier Sterrick.

Van Eland en Adriana is een kind bekend:

1  Antonie Verhoeven is geboren op zaterdag 16 december 1797 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 17 december 1797 in Zevenbergen (Nb), zie VI-BG.

V-Z  Pieternella Engels Eland, dochter van Engel Benjaminsz. Eland (IV-J) en Aartje Arisze de Man, is geboren rond 1721, is begraven op dinsdag 23 oktober 1781 in Klundert (Nb). Pieternella werd ongeveer 60 jaar.

Pieternella gaat in ondertrouw op vrijdag 25 februari 1757 in Klundert (Nb), trouwt op zondag 20 maart 1757 in Klundert (Nb) op ongeveer 36-jarige leeftijd met de ongeveer 36-jarige Jan Veekemans. Jan is geboren rond 1721.

V-AA  Benjamin Engelsz. Eland, zoon van Engel Benjaminsz. Eland (IV-J) en Aartje Arisze de Man, bouwman, is gedoopt op dinsdag 12 oktober 1723 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 13 februari 1766 in Klundert (Nb), is begraven op dinsdag 18 februari 1766 in Klundert (Nb). Benjamin werd 42 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Benjamin gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 22 mei 1749 in Klundert (Nb), trouwt op zondag 15 juni 1749 in Klundert (Nb) op 25-jarige leeftijd met de 33-jarige Teuntje Adriaans Korteweg ook genaamd Cortewegh, dochter van Adriaan Korteweg en Elisabeth Jacobs Endepoel. Teuntje is gedoopt op maandag 3 februari 1716 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 19 januari 1788 in Klundert (Nb), is begraven in Klundert (Nb). Teuntje werd 71 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Van Benjamin en Teuntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Engel Eland is geboren op zaterdag 30 mei 1750 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 31 mei 1750 in Klundert (Nb), zie VI-BH.

2  Elizabeth Eland is gedoopt op zondag 12 december 1751 in Klundert (Nb), zie VI-BI.

3  Johannes Eland is gedoopt op zondag 12 december 1751 in Klundert (Nb).

4  Aartje Eland is gedoopt op zondag 8 juli 1753 in Klundert (Nb), is begraven op dinsdag 8 juli 1755 in Klundert (Nb). Aartje werd 2 jaar.

5  Adriana Eland is gedoopt op zondag 20 april 1755 in Klundert (Nb).

V-AB  Cornelis Adriaansz de Lint, zoon van Adriaan Cornelisz de Lint en Neeltje Eland (IV-L), schepen en burgemeester van Klundert, is geboren rond 1695 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 24 maart 1762 in Klundert (Nb). Cornelis werd ongeveer 67 jaar.

Cornelis trouwt in maart 1720 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Sijtje Adamsd Boot ook genaamd Sijgje, dochter van Adam Hendriksz Boot en Adriaantje Willemsdr. Sijtje is geboren in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is gedoopt op donderdag 8 maart 1691, is overleden op zaterdag 28 december 1754 in Klundert (Nb), is begraven op dinsdag 31 december 1754 in Klundert (Nb). Sijtje werd 63 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Van Cornelis en Sijtje zijn vier kinderen bekend:

1  Adriaan de Lint is geboren op maandag 5 januari 1722 in Klundert (Nb), zie VI-BJ.

2  Neeltje de Lint is geboren op woensdag 3 maart 1723 in Klundert (Nb).

3  Adriana de Lint is geboren op woensdag 3 maart 1723 in Klundert (Nb).

4  Adam de Lint is geboren op woensdag 30 december 1733 in Klundert (Nb), is gedoopt, zie VI-BK.

V-AC  Cornelia Dirksd Koomans, dochter van Dirk Koomans en Lijntje Jans Elant (IV-M), is geboren rond 1730, is overleden op woensdag 2 februari 1791 in Klundert (Nb). Cornelia werd ongeveer 61 jaar.

Cornelia was gehuwd met Cornelis Joostz Knook. Cornelis is geboren rond 1727.

Generatie VI

VI-A  Huibert van Erkelen ook genaamd Hubert, zoon van Huibert van Erkelens en Clasijntje Grootenboer (V-E), is geboren op zondag 29 september 1754, is overleden op dinsdag 19 december 1837 in Klundert (Nb). Huibert werd 83 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Huibert trouwt op zondag 17 maart 1782 in Klundert (Nb) op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Baatje Provilij, dochter van Izak Provilij en Sijke Corvers. Baatje is gedoopt op zondag 23 september 1759 in Fijnaart (Nb), is overleden op maandag 2 december 1833 in Klundert (Nb). Baatje werd 74 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Van Huibert en Baatje zijn acht kinderen bekend:

1  Klazeintje van Erkelens is gedoopt op zondag 12 oktober 1783 in Klundert (Nb), zie VII-A.

2  Alida Erkelens is gedoopt op zondag 26 februari 1786 in Klundert (Nb), zie VII-B.

3  Huibert van Erkelens is gedoopt op zondag 10 februari 1788 in Klundert (Nb).

4  Izaak van Erkelens is gedoopt op zondag 17 april 1791 in Klundert (Nb).

5  Sija Erkelens is gedoopt op zondag 17 november 1793 in Klundert (Nb), zie VII-C.

6  Huijbert van Erkelens is gedoopt op zondag 14 augustus 1796 in Klundert (Nb).

7  Huibertje van Erkelens is gedoopt op zondag 27 januari 1799 in Klundert (Nb), zie VII-D.

8  Cornelis van Erkelens is gedoopt op zondag 1 augustus 1802 in Klundert (Nb), zie VII-E.

VI-B  Cornelia Pullen, dochter van Jacob Ariensz Pullen en Clasijntje Grootenboer (V-E), is gedoopt op zondag 25 april 1773 in Willemstad (Nb), is overleden op maandag 10 februari 1817 in Klundert (Nb). Cornelia werd 43 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Cornelia gaat in ondertrouw op vrijdag 9 april 1790 in Zevenbergen (Nb), trouwt op zondag 25 april 1790 in Zevenbergen (Nb) op 17-jarige leeftijd met de 26-jarige Dingeman Dirke, zoon van Jan Dirken en Neeltje Veermans. Dingeman is gedoopt op zondag 8 april 1764 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 5 augustus 1820 in Zevenbergen (Nb). Dingeman werd 56 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Van Dingeman en Cornelia zijn tien kinderen bekend:

1  Neeltje Dirke is geboren op dinsdag 21 september 1790 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 26 september 1790 in Klundert (Nb), zie VII-F.

2  Clasina Dirke is gedoopt op zondag 26 augustus 1792 in Klundert (Nb).

3  Klazijna Dirken is gedoopt op zondag 26 augustus 1792 in Klundert (Nb), is ongehuwd overleden op zaterdag 2 december 1826 in Willemstad (Nb). Klazijna werd 34 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

4  Jan Dirke is geboren op maandag 3 maart 1794 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 9 maart 1794 in Klundert (Nb), zie VII-G.

5  Jaapje Dirken is geboren op zondag 18 december 1796 in Klundert (Nb), is gedoopt op zaterdag 24 december 1796 in Klundert (Nb), zie VII-H.

6  Jacob Dirke is gedoopt op zondag 24 december 1797 in Klundert (Nb).

7  Janneke Dirke is gedoopt op zondag 29 september 1799 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 26 januari 1817 in Klundert (Nb). Janneke werd 17 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

8  Maaike Dirken is geboren op maandag 8 oktober 1804 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 14 oktober 1804 in Klundert (Nb), zie VII-I.

9  Geertrui Dirke is gedoopt op zondag 14 oktober 1804 in Klundert (Nb), zie VII-J.

10  Cornelia Dirken is geboren op zondag 28 maart 1813 in Klundert (Nb), zie VII-K.

VI-C  Adriana Pullen, dochter van Jacob Ariensz Pullen en Clasijntje Grootenboer (V-E), tapster, is geboren, is gedoopt op zondag 31 augustus 1777 in Willemstad (Nb), is overleden op vrijdag 23 april 1858 in Zevenbergen (Nb). Adriana werd 80 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Adriana trouwt (kerk) op zondag 10 mei 1801 in Klundert (Nb) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Gerrit Weeda, zoon van Willem Weeda en Joanna de Gast. Gerrit, landbouwer, is geboren op zaterdag 9 mei 1778 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 21 maart 1837 in Zevenbergen (Nb). Gerrit werd 58 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Van Gerrit en Adriana zijn tien kinderen bekend:

1  Willem Weeda(ge) is geboren op donderdag 26 november 1801 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 29 november 1801 in Klundert (Nb), zie VII-L.

2  Clasiena Weeda is geboren op donderdag 31 maart 1803 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 3 april 1803, zie VII-M.

3  Johanna Weeda is gedoopt op zondag 6 januari 1805 in Klundert (Nb), zie VII-N.

4  Maijke Weeda is gedoopt op zondag 16 november 1806 in Klundert (Nb).

5  Jacob Weedage is geboren op woensdag 30 november 1808 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 11 december 1808 in Klundert (Nb), zie VII-O.

6  Lisia Weeda is geboren op woensdag 10 juli 1811 in Klundert (Nb), zie VII-P.

7  Gerardus Weeda (Gerrit) is geboren op dinsdag 30 maart 1813 in Klundert (Nb), zie VII-Q.

8  Arij Weeda is geboren op zondag 9 april 1815 in Klundert (Nb), zie VII-R.

9  Adam Weeda is geboren op donderdag 28 augustus 1817 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 25 september 1826 in Zevenbergen (Nb). Adam werd 9 jaar en 28 dagen.

10  Adriana Weeda is geboren op maandag 4 juni 1821 in Zevenbergen (Nb), zie VII-S.

VI-D  Dingeman Grootenboer, zoon van Arie Grootenboer (V-F) en Pieternella Marcus, is gedoopt op zondag 10 maart 1765 in Willemstad (Nb), is begraven op zondag 7 november 1802 in Willemstad (Nb). Dingeman werd 37 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Dingeman gaat in ondertrouw op zaterdag 26 april 1794 in Willemstad (Nb) op 29-jarige leeftijd met de 34-jarige Commerina de Graaf. Commerina is gedoopt op zondag 21 oktober 1759 in Willemstad (Nb), is begraven op vrijdag 5 oktober 1798 in Willemstad (Nb). Commerina werd 38 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Van Dingeman en Commerina zijn drie kinderen bekend:

1  Pieternella Grootenboer is geboren op woensdag 18 juni 1794 in Willemstad (Nb), is gedoopt op zondag 22 juni 1794 in Willemstad (Nb), zie VII-T.

2  Arie Grootenboer is gedoopt op zondag 24 juli 1796 in Willemstad (Nb).

3  Willem Grootenboer is geboren op zondag 26 november 1797 in Willemstad (Nb), is gedoopt op zondag 3 december 1797 in Willemstad (Nb).

VI-E  Adriaan Grootenboer, zoon van Arie Grootenboer (V-F) en Pieternella Marcus, is gedoopt op zondag 6 maart 1768 in Willemstad (Nb), is overleden op woensdag 27 augustus 1845 in Willemstad (Nb). Adriaan werd 77 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Adriaan gaat in ondertrouw op zaterdag 13 april 1799 in Willemstad (Nb), trouwt op zaterdag 4 mei 1799 in Willemstad (Nb) op 31-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Teuntje Paans, dochter van Hendrik Paans en Caatje Jeroens Kloet. Teuntje is gedoopt op zondag 22 november 1772 in Fijnaart (Nb), is begraven op dinsdag 8 september 1801 in Willemstad (Nb). Teuntje werd 28 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Van Adriaan en Teuntje is een kind bekend:

1  Arij Grootenboer is gedoopt op zondag 16 februari 1800, zie VII-U.

Adriaan trouwt op zaterdag 18 juni 1808 in Willemstad (Nb) op 40-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 55-jarige Lena Marcus. Lena is geboren rond 1753 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 2 augustus 1812 in Willemstad (Nb). Lena werd ongeveer 59 jaar.

VI-F  Dingeman Radewalt, zoon van Adriaan Radewalt en Cornelia Grootenboer (V-G), grutter, is gedoopt op zondag 13 mei 1770 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 10 december 1849 in Klundert (Nb). Dingeman werd 79 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Dingeman was gehuwd met Cornelia van Hoeven, dochter van Cornelis van Hoeven. Cornelia is geboren rond 1775 in Axel (Ze), is overleden op zaterdag 9 maart 1861 in Klundert (Nb). Cornelia werd ongeveer 86 jaar.

Van Dingeman en Cornelia is een kind bekend:

1  Kornelis Radewalt is geboren rond 1810 in Klundert (Nb), zie VII-V.

VI-G  Pieter Jansz Grootenboer, zoon van Johannes Grootenboer (V-H) en Maria Dekkers, is geboren op vrijdag 3 april 1772 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 5 april 1772 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 28 mei 1847 in Sint Philipsland (Ze). Pieter werd 75 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Pieter trouwt op zaterdag 5 mei 1798 in Dirksland (Zh) op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Cornelia Jacobsdr Karon (Neeltje), dochter van Jacob Markusse Karon en Cornelia Gertje van den Berg. Neeltje is geboren op zondag 3 november 1771 in Dirksland (Zh), is overleden op woensdag 3 maart 1841 in Sommelsdijk (Zh). Neeltje werd 69 jaar en 4 maanden.

Van Pieter en Neeltje zijn tien kinderen bekend:

1  Maria Pieters Grootenboer is geboren op zondag 9 september 1798 in Dirksland (Zh), is gedoopt op zondag 30 september 1798 in Dirksland (Zh), zie VII-W.

2  Cornelia Pieters Grootenboer is geboren op zondag 9 september 1798 in Dirksland (Zh), is gedoopt op zondag 30 september 1798 in Dirksland (Zh), zie VII-X.

3  Janna Pieters Grootenboer is geboren op woensdag 26 februari 1800 in Dirksland (Zh), is gedoopt op woensdag 19 maart 1800 in Dirksland (Zh), zie VII-Y.

4  Jacob Pieters Grootenboer is geboren op woensdag 24 februari 1802 in Dirksland (Zh), zie VII-Z.

5  Levenloos kind Grootenboer is ter wereld gekomen op woensdag 18 januari 1804 in Dirksland (Zh).

6  Adriana Pieters Bakkers Grootenboer is geboren op vrijdag 1 maart 1805 in Dirksland (Zh), is gedoopt op zondag 10 maart 1805 in Dirksland (Zh).

7  Marcus Pieters Grootenboer is geboren op vrijdag 2 januari 1807 in Dirksland (Zh), is gedoopt op zondag 11 januari 1807 in Dirksland (Zh), is overleden op donderdag 21 oktober 1830 in Dirksland (Zh). Marcus werd 23 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

8  Adriana Grootenboer is gedoopt op woensdag 8 november 1809 in Sommelsdijk (Zh).

9  Dingena Pieters Grootenboer is geboren op zondag 18 november 1810 in Sommelsdijk (Zh).

10  Adriana Pieters Bakkers Grootenboer is geboren op zondag 18 november 1810 in Sommelsdijk (Zh), zie VII-AA.

VI-H  Dingeman Jansz Grootenboer, zoon van Johannes Grootenboer (V-H) en Maria Dekkers, kerkmeester en schoenmaker, is geboren op vrijdag 7 oktober 1774 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 9 oktober 1774 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 23 december 1847 in Puttershoek (Zh). Dingeman werd 73 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

komt met attestatie van Zevenbergen 29 juni 1795 naar Puttershoek

Dingeman was gehuwd met Annigje Pieters Visser (Annetje), dochter van Pieter Visser en Lena van Verk. Annetje is gedoopt op zondag 12 december 1779 in Cillaarshoek (Zh), is overleden op zondag 24 februari 1861 in Hekelingen (Zh). Annetje werd 81 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Van Dingeman en Annetje zijn tien kinderen bekend:

1  Jan Grooteboer is geboren op maandag 15 december 1800 in Puttershoek (Zh), is gedoopt op woensdag 17 december 1800 in Puttershoek (Zh), is overleden voor zondag 14 november 1802. Jan werd hoogstens 1 jaar, 10 maanden en 30 dagen.

2  Jan Grooteboer is geboren op zondag 14 november 1802 in Puttershoek (Zh), is gedoopt op zondag 28 november 1802 in Puttershoek (Zh), zie VII-AB.

3  Pieter Grooteboer is geboren op vrijdag 24 augustus 1804 in Puttershoek (Zh), is gedoopt op zondag 26 augustus 1804 in Puttershoek (Zh), zie VII-AC.

4  Maria Grooteboer is geboren op vrijdag 3 januari 1806 in Puttershoek (Zh), is gedoopt op zondag 5 januari 1806 in Puttershoek (Zh), zie VII-AD.

5  Leendert Grooteboer is geboren op woensdag 8 juli 1807 in Puttershoek (Zh), is gedoopt op zondag 12 juli 1807 in Puttershoek (Zh).

6  Lena Grootenboer is geboren op dinsdag 21 juli 1812 in Puttershoek (Zh), zie VII-AE.

7  Adrianus Grotenboer is geboren op woensdag 31 augustus 1814 in Puttershoek (Zh), is overleden op woensdag 5 juni 1833 in Delft (Zh). Adrianus werd 18 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

8  Dingeman Grotenboer is geboren op vrijdag 24 oktober 1817 in Puttershoek (Zh), is gedoopt op zondag 26 oktober 1817 in Puttershoek (Zh).

9  Pietertje Grootenboer is geboren op zaterdag 29 mei 1819 in Puttershoek (Zh).

10  Janna Groteboer is geboren op donderdag 14 april 1825 in Puttershoek (Zh), zie VII-AF.

VI-I  Jacobus de Bruijn, zoon van Marcelis de Bruijn en Teuntje Eland (V-J), is geboren op zaterdag 4 januari 1794 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 12 januari 1794 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 4 augustus 1877 in Klundert (Nb). Jacobus werd 83 jaar en 7 maanden.

Jacobus trouwt op woensdag 13 september 1815 in Zevenbergen (Nb) op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Apolonia Sille (Pleuntje) ook genaamd Cille, dochter van Coenraad Cille en Maria Buijs. Pleuntje is gedoopt op woensdag 28 januari 1789 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 20 mei 1872 in Klundert (Nb). Pleuntje werd 83 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

Van Jacobus en Pleuntje zijn negen kinderen bekend:

1  Teuntje de Bruijn is geboren op zondag 31 maart 1816 10.30 uur in Klundert (Nb), zie VII-AG.

2  Coenraad de Bruijn is geboren op zondag 10 januari 1819 in Klundert (Nb), zie VII-AH.

3  Marcelus de Bruijn is geboren op donderdag 20 juli 1820 in Klundert (Nb), zie VII-AI.

4  Johannis de Bruijn is geboren op woensdag 25 september 1822 in Klundert (Nb), is ongehuwd overleden op dinsdag 6 mei 1862 in Klundert (Nb). Johannis werd 39 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

5  Maria de Bruijn, naaister, is geboren op donderdag 28 oktober 1824 in Klundert (Nb), is ongehuwd overleden op zondag 11 maart 1860 in Klundert (Nb). Maria werd 35 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

6  Arie de Bruijn is geboren rond zondag 7 januari 1827 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 4 februari 1827 in Klundert (Nb). Arie werd ongeveer 28 dagen.

7  Arie de Bruijn is geboren op zondag 25 mei 1828 in Klundert (Nb), zie VII-AJ.

8  Johanna de Bruijn is geboren op woensdag 20 juli 1831 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 26 juli 1833 in Klundert (Nb). Johanna werd 2 jaar en 6 dagen.

9  Jacobus de Bruijn is geboren op vrijdag 17 januari 1834 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 31 juli 1835 in Klundert (Nb). Jacobus werd 1 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

VI-J  Alida de Bruijn, dochter van Marcelis de Bruijn en Teuntje Eland (V-J), is geboren op dinsdag 29 maart 1796 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 3 april 1796 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 21 maart 1850 in Klundert (Nb). Alida werd 53 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Alida trouwt op vrijdag 29 maart 1822 in Klundert (Nb) op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Adrianus Ardon ook genaamd Adriaan, zoon van Gerrit Ardon en Maria de Krom. Adrianus is geboren op zondag 29 juli 1792 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 27 januari 1860 in Klundert (Nb). Adrianus werd 67 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

Van Adrianus en Alida zijn drie kinderen bekend:

1  Maria Ardon is geboren op zaterdag 27 juli 1822 in Klundert (Nb), zie VII-AK.

2  Teuntje Ardon is geboren op zaterdag 3 februari 1827 in Klundert (Nb), zie VII-AL.

3  Gerrit Marcelus Ardon is geboren op dinsdag 16 maart 1830 23.00 uur in Klundert (Nb), zie VII-AM.

VI-K  Arij de Bruijn, zoon van Marcelis de Bruijn en Teuntje Eland (V-J), is geboren op vrijdag 8 februari 1799 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 17 februari 1799 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 21 maart 1863 in Hoogvliet (Zh). Arij werd 64 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Arij trouwt op donderdag 20 juli 1826 in Klundert (Nb) op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Teuna van Haften, dochter van Jan van Haften en Adriana de Visser. Teuna is geboren op woensdag 18 november 1801 in Willemstad (Nb), is gedoopt op zondag 22 november 1801 in Willemstad (Nb), is overleden op woensdag 24 januari 1883 in Hoogvliet (Zh). Teuna werd 81 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Van Arij en Teuna zijn negen kinderen bekend:

1  Marcelis de Bruin is geboren op zaterdag 30 september 1826 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 1 december 1827. Marcelis werd 1 jaar, 2 maanden en 1 dag.

2  Adriaantje de Bruin is geboren op vrijdag 4 januari 1828 in Dinteloord (Nb), zie VII-AN.

3  Meseris de Bruin is geboren op donderdag 24 december 1829 in Dinteloord (Nb), zie VII-AO.

4  Teuna de Bruin is geboren op woensdag 28 november 1832 in Dinteloord (Nb), zie VII-AP.

5  Johannis de Bruin is geboren op maandag 24 februari 1834 in Dinteloord (Nb), zie VII-AQ.

6  Johanna de Bruijn is geboren op donderdag 28 mei 1835 in Dinteloord (Nb).

7  Adrianus de Bruijn is geboren op dinsdag 16 mei 1837 in Dinteloord (Nb), is overleden op dinsdag 17 juni 1890 in Hoogvliet (Zh). Adrianus werd 53 jaar, 1 maand en 1 dag.

8  Johanna de Bruijn is geboren op zondag 1 maart 1840 in Dinteloord (Nb), zie VII-AR.

9  Mijna de Bruijn is geboren op dinsdag 12 oktober 1847 in Hoogvliet (Zh), is overleden op dinsdag 13 maart 1860 in Hoogvliet (Zh). Mijna werd 12 jaar, 5 maanden en 1 dag.

VI-L  Maaijke de Bruijn, dochter van Marcelis de Bruijn en Teuntje Eland (V-J), dienstmeid en werkster, is geboren op vrijdag 15 januari 1802 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 24 januari 1802 in Klundert (Nb), is ongehuwd overleden op woensdag 13 oktober 1858 in Klundert (Nb). Maaijke werd 56 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

Van Maaijke en een onbekende man is een kind bekend:

1  Teuntje de Bruijn is geboren op vrijdag 20 december 1833 in Klundert (Nb), zie VII-AS.

VI-M  Huijbertje de Bruijn, dochter van Marcelis de Bruijn en Teuntje Eland (V-J), is geboren op woensdag 9 januari 1805 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 13 januari 1805 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 21 maart 1864 in Klundert (Nb). Huijbertje werd 59 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Huijbertje trouwt op donderdag 22 februari 1827 in Klundert (Nb) op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Simon Groenhoff, zoon van Pieter Groenhoff en IJda Buijs. Simon, horlogemaker en goud en zilverkashouder, is geboren rond 1803 in Willemstad (Nb), is overleden op donderdag 25 februari 1869 07.00 uur in Klundert (Nb). Simon werd ongeveer 66 jaar.

Van Simon en Huijbertje zijn vier kinderen bekend:

1  Teuntje IJda Groenhoff is geboren op donderdag 15 maart 1827 in Klundert (Nb), is ongehuwd overleden op zondag 24 januari 1892 in Klundert (Nb). Teuntje werd 64 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

2  Pieter Marcelus Groenhof is geboren op zondag 4 januari 1829 in Klundert (Nb), zie VII-AT.

3  Johanna Groenhof is geboren op zondag 5 juni 1831 in Klundert (Nb), is ongehuwd overleden op zaterdag 15 mei 1875 in Klundert (Nb). Johanna werd 43 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

4  Willem Groenhof is geboren op woensdag 28 oktober 1840 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 27 juni 1847 in Klundert (Nb). Willem werd 6 jaar, 7 maanden en 30 dagen.

VI-N  Cornelis Versluijs, zoon van Leendert Versluijs en Sijkje Eland (V-K), is gedoopt op zondag 30 oktober 1791 in Fijnaart en Heijningen (Nb).

Cornelis trouwt op donderdag 1 oktober 1812 in Zevenbergen (Nb) op 20-jarige leeftijd met de 31-jarige Anna Elizabeth de Mooij, dochter van Pieter de Mooij en Barbara Kaam. Anna is gedoopt op zondag 19 november 1780 in Klundert (Nb).

(ouders: Pieter de Mooij en Barbara Kaam)

Van Cornelis en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Leonardus Versluis is geboren op zondag 28 februari 1813 in Klundert (Nb).

2  Pieter Versluis is geboren op donderdag 9 maart 1815 in Klundert (Nb).

3  Cornelis Dingeman Versluis is geboren op vrijdag 18 mei 1821 in Klundert (Nb).

VI-O  Johanna Versluijs, dochter van Leendert Versluijs en Sijkje Eland (V-K), is geboren op zondag 3 april 1796 06.00 uur in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op woensdag 30 april 1873 in Zevenbergen (Nb). Johanna werd 77 jaar en 27 dagen.

Johanna trouwt op woensdag 9 april 1817 in Zevenbergen (Nb) op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Elias Kramers, zoon van Elias Kramers en Willemijna Ringersland. Elias is geboren op zondag 19 juli 1789 in Heerewaarden (Ge), is overleden op dinsdag 8 december 1857 in Zevenbergen (Nb). Elias werd 68 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Van Elias en Johanna zijn vijf kinderen bekend:

1  Elias Kramers is geboren op woensdag 23 juli 1817 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 26 november 1822 in Zevenbergen (Nb). Elias werd 5 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

2  Leonardus Kramers is geboren op zondag 14 januari 1821 in Zevenbergen (Nb), zie VII-AU.

3  Elias Kramers is geboren op woensdag 7 juni 1826 in Zevenbergen (Nb), zie VII-AV.

4  Seijke Kramers is geboren op dinsdag 14 juli 1829 in Zevenbergen (Nb).

5  Cornelis Johannes Kramers is geboren op zondag 30 november 1834 in Zevenbergen (Nb), zie VII-AW.

VI-P  Alida Versluijs ook genaamd Alieda, dochter van Leendert Versluijs en Sijkje Eland (V-K), is geboren op vrijdag 20 augustus 1802 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 29 augustus 1802 in Klundert (Nb).

Alida trouwt op dinsdag 14 juli 1835 in Sprang-Capelle (Nb) op 32-jarige leeftijd (1) met de 37-jarige Jonas van de Wetering, zoon van Joost van de Wetering en Antonia Mans. Jonas is geboren op vrijdag 9 maart 1798 in Aalburg (Nb), is overleden voor donderdag 11 november 1858. Jonas werd hoogstens 60 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Alida trouwt op donderdag 11 november 1858 in Loon op Zand (Nb) op 56-jarige leeftijd (2) met de 53-jarige Johannes Blok, zoon van Antonie Blok en Maria van Dongen. Johannes is geboren op zondag 24 februari 1805 in Sprang (Nb).

Johannes was eerder gehuwd (1) met Maria Jacoba van Dongen. Johannes was later gehuwd (3) met Helena Maria Kooijmans.

VI-Q  Alida Bakx, dochter van Huijbert Bakx en Adriana Eland (V-L), is geboren op dinsdag 25 april 1797 in Fijnaart (Nb), is gedoopt op zondag 30 april 1797 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 24 februari 1862 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Alida werd 64 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

Alida trouwt op donderdag 28 mei 1818 in Klundert (Nb) op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Dirk van Noord, zoon van Klaas van Noord en Lena van Lenten. Dirk, arbeider, is geboren op maandag 12 januari 1795 in Emmikhoven en Waardhuizen (Nb), is overleden op zaterdag 14 november 1874 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Dirk werd 79 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Van Dirk en Alida zijn vijf kinderen bekend:

1  Adriana van Oord is geboren op zaterdag 3 oktober 1818 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-AX.

2  Lena Clasijna van Oord is geboren op zondag 11 maart 1821 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zondag 18 maart 1821 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Lena werd 7 dagen.

3  Lena Clasijna van Oord is geboren op vrijdag 29 maart 1822 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-AY.

4  Maria van Oord is geboren op zaterdag 19 juni 1824 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zaterdag 10 juli 1824 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Maria werd 21 dagen.

5  Huibert van Oord is geboren op maandag 29 augustus 1825 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op woensdag 9 november 1825 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Huibert werd 2 maanden en 11 dagen.

VI-R  Neeltje Bakx, dochter van Huijbert Bakx en Adriana Eland (V-L), is geboren op zondag 2 juni 1799 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is gedoopt op zondag 9 juni 1799 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zaterdag 5 februari 1876 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Neeltje werd 76 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Neeltje trouwt op zaterdag 18 mei 1833 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 33-jarige leeftijd met de 35-jarige Johannes de Ruiter ook genaamd Jan, zoon van Jacob de Ruiter en Willemina van Straten. Johannes is geboren op zondag 10 september 1797 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op donderdag 23 oktober 1879 in Klundert (Nb). Johannes werd 82 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Van Johannes en Neeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jakob de Ruiter is geboren op vrijdag 7 maart 1834 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-AZ.

2  Huibert de Ruiter is geboren op maandag 19 oktober 1835 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op woensdag 5 juli 1837 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Huibert werd 1 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

3  Willemijna de Ruiter is geboren op donderdag 1 december 1836 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-BA.

4  Huibert de Ruiter is geboren op dinsdag 29 juni 1841 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-BB.

5  Adriana de Ruiter is geboren op woensdag 11 december 1844 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is ongehuwd overleden op maandag 22 januari 1877 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Adriana werd 32 jaar, 1 maand en 11 dagen.

VI-S  Alida Johanna van Tooren, dochter van Pieter Janse van Tooren en Cornelia Eland (V-M), is geboren op zaterdag 5 december 1795 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is gedoopt op zondag 13 december 1795 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zondag 16 september 1827 in Dordrecht (Zh). Alida werd 31 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Alida trouwt op dinsdag 13 april 1819 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb) op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Hendrik van Bezooijen, zoon van Boudewijn van Bezooijen en Anna Cornelia Evegaars. Hendrik is geboren rond 1795 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb).

Van Hendrik en Alida zijn zeven kinderen bekend:

1  Boudewijn van Bezooijen is geboren op zaterdag 20 januari 1821 in Dordrecht (Zh), is overleden op donderdag 4 juli 1839 in Dordrecht (Zh). Boudewijn werd 18 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

2  Pieter van Bezooijen is geboren rond 1822 in Dordrecht (Zh), is overleden op woensdag 4 september 1822 in Dordrecht (Zh).

3  Pieter van Bezooijen is geboren op woensdag 23 juli 1823 in Dordrecht (Zh), zie VII-BC.

4  Johannes Cornelis van Bezooijen is geboren rond 1826 in Dordrecht (Zh), is overleden op maandag 27 maart 1826 in Dordrecht (Zh).

5  Cornelis Johannes van Bezooijen is geboren rond 1826 in Dordrecht (Zh), is overleden op maandag 27 maart 1826 in Dordrecht (Zh).

6  Levenloos kind van Bezooijen is ter wereld gekomen op dinsdag 11 september 1827 in Dordrecht (Zh).

7  Alida Johanna Cornelia van Bezooijen is geboren rond dinsdag 11 september 1827 in Dordrecht (Zh), is overleden op zondag 22 februari 1829 in Dordrecht (Zh). Alida werd ongeveer 1 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

VI-T  Elizabeth Huijbertina van Tooren, dochter van Pieter Janse van Tooren en Cornelia Eland (V-M), is geboren op dinsdag 6 februari 1798 15.00 uur in Fijnaart en Heijningen (Nb), is gedoopt op zondag 11 februari 1798 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zondag 20 april 1845 in Dordrecht (Zh). Elizabeth werd 47 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Elizabeth trouwt op woensdag 25 januari 1826 in Dordrecht (Zh) op 27-jarige leeftijd met de 36-jarige Coenraad Kroos, zoon van Pieter Kroos en Cornelia Paulusdr Houtemolen. Coenraad, pakhuisknecht, is gedoopt op zondag 27 september 1789 in Hendrik Ido Ambacht (Zh), is overleden op vrijdag 25 juli 1851 in Dordrecht (Zh). Coenraad werd 61 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Coenraad was later gehuwd (2) met Cornelia van Dis.

VI-U  Johanna Pieternella van Tooren, dochter van Pieter Janse van Tooren en Cornelia Eland (V-M), is geboren op zaterdag 26 december 1801 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op maandag 21 januari 1878 in Leiden (Zh). Johanna werd 76 jaar en 26 dagen.

Johanna trouwt op donderdag 29 januari 1835 in Leiden (Zh) op 33-jarige leeftijd met de 27-jarige Adam Kruik, zoon van Christiaan Kruik en Johanna van Schie (Antje). Adam, broodbakker, is geboren op dinsdag 27 oktober 1807 in Leiden (Zh), is overleden op vrijdag 4 januari 1878 in Leiden (Zh). Adam werd 70 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Van Adam en Johanna zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelia Elisabeth Kruik is geboren op zaterdag 8 november 1834 in Dordrecht (Zh).

2  Cornelia Elisabeth Kruik is geboren in december 1834 in Leiden (Zh), is overleden op woensdag 11 februari 1835 in Leiden (Zh). Cornelia werd 2 maanden.

3  Johanna Pieternella Kruik is geboren op donderdag 18 februari 1836 in Leiden (Zh).

4  Christina Maria Kruijk is geboren op vrijdag 24 januari 1840 in Leiden (Zh), zie VII-BD.

5  Coenraad Kruijk is geboren op vrijdag 23 september 1842 in Rotterdam (Zh), is overleden op vrijdag 21 oktober 1842 in Rotterdam (Zh). Coenraad werd 28 dagen.

VI-V  Cornelia Ida van Tooren, dochter van Pieter Janse van Tooren en Cornelia Eland (V-M), is geboren op dinsdag 13 november 1810 in Fijnaart en Heijningen (Nb).

Cornelia trouwt op zaterdag 13 augustus 1831 in Dinteloord (Nb) op 20-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Dirk van der Linden, zoon van Aart van der Linden en Maartje de Haas. Dirk is gedoopt op zondag 26 januari 1806 in Dinteloord (Nb), is overleden op zondag 7 juli 1833 in Dinteloord (Nb). Dirk werd 27 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Van Dirk en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelia van der Linden is geboren op vrijdag 23 september 1831 in Dinteloord en Prinsenland (Nb), zie VII-BE.

2  Aart Pieter van der Linden is geboren op woensdag 24 oktober 1832 in Dinteloord (Nb), is overleden op zondag 3 februari 1833 in Dinteloord (Nb). Aart werd 3 maanden en 10 dagen.

Cornelia trouwt op zondag 24 april 1836 in Delfshaven (Zh) op 25-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Leendert van der Kuijp, zoon van Mattheus van der Kuijp en Immetje de Klerk. Leendert, broodbakker, is gedoopt op woensdag 14 november 1804 in Delfshaven (Zh).

Van Leendert en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

3  Matthijs Adriaan van der Kuijp is geboren op woensdag 8 februari 1837 in Steenbergen (Nb), zie VII-BF.

4  Pieter Kornelis van der Kuijp is geboren op vrijdag 20 april 1838 in Steenbergen (Nb).

5  Jacob Cornelis van der Kuijp is geboren op vrijdag 13 december 1844 in Dordrecht (Zh), zie VII-BG.

VI-W  Johannis Eland, zoon van Cornelis Eland (V-O) en Neeltje Les, landbouwer, is geboren op zaterdag 10 februari 1810 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 18 februari 1810 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 9 juli 1889 in Ooltgensplaat (Zh). Johannis werd 79 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

Johannis trouwt op donderdag 2 mei 1833 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Johanna Birkhoff, dochter van Gerrit Birkhoff en Pieternella Snijders. Johanna is geboren op zondag 1 december 1805 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 15 december 1805 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 30 november 1871 in Ooltgensplaat (Zh). Johanna werd 65 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

VI-X  Johannes Cornelis Eland, zoon van Leendert Eland (V-P) en Johanna Cornelisdr Korteweg, steenfabrikant te bemmel en aannemer, is geboren op dinsdag 25 april 1809 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 30 april 1809 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 24 augustus 1892 in Bemmel (Ge). Johannes werd 83 jaar, 3 maanden en 30 dagen.

Johannes trouwt op donderdag 6 oktober 1831 in Woudrichem (Nb) op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Martina Margaretha van der Zanden, dochter van Kornelis van der Zanden en Helena de Joode. Martina is geboren op zondag 4 juni 1809 in Woudrichem (Nb), is overleden op vrijdag 24 december 1875 in Bemmel (Ge). Martina werd 66 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

Van Johannes en Martina zijn vier kinderen bekend:

1  Leendert Cornelis Eland is geboren op zondag 10 november 1833 in Klundert (Nb), is ongehuwd overleden op zaterdag 16 juli 1887 in Klundert (Nb). Leendert werd 53 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Lid van de gemeenteraad van Klundert, president kerkvoogd van de Ned. Geref. Kerk. aldaar

2  Helena Joanna Eland is geboren op donderdag 27 augustus 1835 in Klundert (Nb), zie VII-BH.

3  Kornelis Eland is geboren op zaterdag 15 september 1838 in Klundert (Nb), zie VII-BI.

4  Johanna Heiltje Eland is geboren op donderdag 6 december 1849 in Klundert (Nb), zie VII-BJ.

VI-Y  Cornelis Robbregt Eland, zoon van Leendert Eland (V-P) en Johanna Cornelisdr Korteweg, is geboren op zaterdag 1 oktober 1814 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 26 januari 1865 in Dordrecht (Zh). Cornelis werd 50 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Cornelis trouwt op donderdag 19 september 1839 in Breda (Nb) op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Teuna Molegraaf, dochter van Teunis Molegraaf en Adriana Johanna van Toorn. Teuna is geboren op zondag 15 september 1811 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is overleden op vrijdag 3 februari 1893 in Rotterdam (Zh). Teuna werd 81 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Van Cornelis en Teuna zijn zes kinderen bekend:

1  Leendert Antonie Eland is geboren op vrijdag 20 maart 1840 in Willemstad (Nb), is overleden op vrijdag 6 november 1840 in Willemstad (Nb). Leendert werd 7 maanden en 17 dagen.

2  Leendert Antonie Eland is geboren op donderdag 29 juli 1841 11.30 uur in Willemstad (Nb), zie VII-BK.

3  Adriana Johanna Eland is geboren op vrijdag 22 september 1843 in Willemstad (Nb), zie VII-BL.

4  Johannes Kornelis Eland is geboren op dinsdag 13 januari 1846 in Willemstad (Nb), zie VII-BM.

5  Johanna Adriana Eland is geboren op vrijdag 18 februari 1848 in Willemstad (Nb), zie VII-BN.

6  Kornelis Teunis Eland is geboren op woensdag 7 juli 1852 in Willemstad (Nb).

VI-Z  Benjamin Eland, zoon van Cornelis Eland (V-Q) en Adriana Borstlap, schrijnwerker in rotterdam en in 1839 is hij timmerman in brussel, is geboren op vrijdag 3 juli 1789 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 5 juli 1789 in Zevenbergen (Nb), is overleden na donderdag 18 mei 1843. Benjamin werd minstens 53 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Benjamin trouwt op maandag 7 november 1808 in Zevenbergen (Nb) op 19-jarige leeftijd met de 25-jarige Susanne Gerardina van Mourik, dochter van Gerrit Gerardsz van Mourik en Elisabeth Bazen. Susanne is gedoopt op woensdag 26 maart 1783 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 17 mei 1843 19.00 uur in Zevenbergen (Nb). Susanne werd 60 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Van Benjamin en Susanne zijn acht kinderen bekend:

1  Adriana Eland is gedoopt op zondag 2 juli 1809 in Zevenbergen (Nb), zie VII-BO.

2  Elizabet Eland, dienstmeid, is gedoopt op zondag 17 juni 1810 in Zevenbergen (Nb), is ongehuwd overleden op dinsdag 6 april 1830 18.00 uur in Zevenbergen (Nb). Elizabet werd 19 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

3  Gerardine Eland (Gerdine) is geboren op dinsdag 5 januari 1813 in Zevenbergen (Nb), zie VII-BP.

4  Corneille Eland (Cornelis) is geboren op dinsdag 5 januari 1813 in Zevenbergen (Nb), zie VII-BQ.

5  Dingena Eland is geboren op dinsdag 16 mei 1815 in Zevenbergen (Nb), zie VII-BR.

6  Josina Eland is geboren op zondag 4 mei 1817 in Zevenbergen (Nb), zie VII-BS.

7  Gerrit Eland is geboren op woensdag 4 april 1821 in Zevenbergen (Nb), zie VII-BT.

8  Pieter Eland is geboren op maandag 7 februari 1825 in Zevenbergen (Nb), zie VII-BU.

VI-AA  Dingena Eland, dochter van Cornelis Eland (V-Q) en Adriana Borstlap, is geboren op donderdag 31 maart 1791 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 3 april 1791 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 18 juli 1814 in Willemstad (Nb). Dingena werd 23 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

Belijdenis gedaan op 22 april 1810

Dingena gaat in ondertrouw op vrijdag 16 november 1810 in Zevenbergen (Nb), trouwt op maandag 3 december 1810 in Zevenbergen (Nb) op 19-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Huibert Koekkoek, zoon van Jan Koekkoek en Hijltje de Glind. Huibert is geboren rond 1788 in Zevenbergen (Nb), is overleden in 1863. Huibert werd ongeveer 75 jaar.

Huibert was later gehuwd (2) met Bastiaantje van 't Hof.

Van Huibert en Dingena is een kind bekend:

1  Heiltje Koekkoek is geboren op zondag 20 oktober 1811 20.00 uur in Zevenbergen (Nb), zie VII-BV.

VI-AB  Geertruij Eland ook genaamd Geertruyda, dochter van Cornelis Eland (V-Q) en Adriana Borstlap, is geboren op zondag 31 maart 1793 in Zevenbergen (Nb), is nederlands hervormd gedoopt op zondag 7 april 1793 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 11 september 1860 in Willemstad (Nb). Geertruij werd 67 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Belijdenis gedaan op 22 april 1810. (NB In overlijdensacte van Geertruij wordt als moeder Elisabeth Laprok genoemd...)

Geertruij trouwt op woensdag 12 januari 1814 in Zevenbergen (Nb) op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Pieter Hartmans, zoon van Roelant Pieterszn Hartmans en Adriana Markus. Pieter, landbouwer, dijkbaas, bedrijfsleider van een bouwbedrijf, boermansknecht, arbeider, winkelier en vrachtrijder, is geboren op zondag 17 april 1791 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 24 april 1791 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 5 april 1853 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Pieter werd 61 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Op 1 mei 1825 huurt Pieter Hartmans het huis in het fort Oranje van de aanwassen onder Fijnaart.
Het gemeentebestuur van Fijnaart en Heijningen verkoopt op 25 augustus 1826 voor vijf gulden meubilair en een eenjarige os van Pieter Hartmans te Fijnaart.
Research: Gens Nostra jaargang 50 no 2, Februari 1995, pagina 57-71: Het West-Brabants geslacht Hartmans.

Van Pieter en Geertruij zijn negen kinderen bekend:

1  Maria Hartmans is geboren op zondag 16 oktober 1814 in Zevenbergen (Nb), zie VII-BW.

2  Adriana Hartmans is geboren op maandag 8 april 1816 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-BX.

3  Cornelia Hartmans is geboren op woensdag 17 december 1817 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-BY.

4  Roeland Hartmans is geboren op maandag 16 augustus 1819 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-BZ.

5  Cornelis Hartmans is geboren op woensdag 23 januari 1822 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-CA.

6  Pieter Hartmans is geboren op dinsdag 10 augustus 1824 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-CB.

7  Geertruij Hartmans is geboren op maandag 5 maart 1827 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-CC.

8  Dingena Hartmans is geboren op zaterdag 26 juni 1830 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zaterdag 31 mei 1834 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Dingena werd 3 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

9  Elizabeth Pieternella Hartmans is geboren op zondag 13 januari 1833 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-CD.

VI-AC  Rocus Eland ook genaamd Rochus, zoon van Cornelis Eland (V-Q) en Adriana Borstlap, bouwman, dagloner, landbouwer en vrachtrijder, is gedoopt op zondag 5 oktober 1794 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 1 februari 1857 01.30 uur in Haarlemmermeer (Nh). Rocus werd 62 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

De Haarlemmermeer was in 1852 drooggelegd en leverde allerlei mogelijkheden voor gelukzoekers. Hij zal omstreeks 1856 met zijn gezin en tweede vrouw naar de Haarlemmermeer zijn verhuisd. Het lijkt erop, dat de meeste van zijn kinderen uit het eerste huwelijk niet naar de Haarlemmermeer mee zijn verhuisd.

Rocus trouwt op donderdag 4 mei 1815 in Terheijden (Nb) op 20-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Adriana Klazina Kerkhof, dochter van Leendert Kerkhof en Johanna Dudok. Adriana is geboren in Terheijden (Nb), is gedoopt op zondag 26 augustus 1792 in Terheijden (Nb), is overleden op zaterdag 24 oktober 1840 in Klundert (Nb). Adriana werd 48 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Van Rocus en Adriana zijn veertien kinderen bekend:

1  Cornelis Eland is geboren op zaterdag 2 december 1815 in Terheijden (Nb), zie VII-CE.

2  Leendert Eland is geboren op dinsdag 24 december 1816 in Terheijden (Nb), zie VII-CF.

3  Pieter Eland is geboren op vrijdag 28 augustus 1818 in Klundert (Nb), zie VII-CG.

4  Johannes Eland is geboren op dinsdag 12 september 1820 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 1 augustus 1828 in Klundert (Nb). Johannes werd 7 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

5  Dingena Eland is geboren op donderdag 14 februari 1822 in Klundert (Nb), zie VII-CH.

6  Adriana Eland is geboren op vrijdag 21 maart 1823 in Klundert (Nb), zie VII-CI.

7  Johanna Maria Eland is geboren op zondag 9 mei 1824 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 26 augustus 1824 in Klundert (Nb). Johanna werd 3 maanden en 17 dagen.

8  Johanna Maria Eland is geboren op dinsdag 27 december 1825 in Klundert (Nb), zie VII-CJ.

9  Rokus Eland is geboren op maandag 16 juli 1827 in Klundert (Nb), zie VII-CK.

10  Johannis Eland is geboren op donderdag 11 september 1828 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 7 oktober 1828 23.00 uur in Klundert (Nb). Johannis werd 26 dagen.

11  Geertrui Eland is geboren op dinsdag 3 november 1829 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 19 november 1829 in Klundert (Nb). Geertrui werd 16 dagen.

12  Johannis Eland is geboren op donderdag 20 oktober 1831 in Klundert (Nb), zie VII-CL.

13  Geertrui Alberdiena Eland is geboren op zaterdag 18 januari 1834 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 17 september 1834 in Klundert (Nb). Geertrui werd 7 maanden en 30 dagen.

14  Adrianus Klazinus Eland is geboren op zaterdag 4 juli 1835 in Klundert (Nb), zie VII-CM.

Rocus trouwt op vrijdag 20 augustus 1841 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb) op 46-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Teuna de Graaf, dochter van Arie de Graaf en Elizabeth Dubbelman. Teuna is geboren op maandag 8 augustus 1814 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb).

Teuna had eerder een buitenechtelijke relatie (1) met N.N..

Van Rocus en Teuna zijn zeven kinderen bekend:

15  Arie Eland is geboren op maandag 7 november 1842 in Klundert (Nb), zie VII-CN.

16  Teunis Cornelis Eland is geboren op maandag 24 juni 1844 in Klundert (Nb), zie VII-CO.

17  Elizabeth Eland is geboren op dinsdag 10 februari 1846 in Klundert (Nb), zie VII-CP.

18  Benjamin Eland is geboren op woensdag 23 februari 1848 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 3 mei 1849 in Klundert (Nb). Benjamin werd 1 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

19  Adriana Kornelia Eland is geboren op woensdag 30 januari 1850 in Klundert (Nb), zie VII-CQ.

20  Geertrui Eland is geboren op woensdag 17 maart 1852 in Klundert (Nb), zie VII-CR.

21  Rokus Antonie Eland is geboren op donderdag 2 november 1854 in Klundert (Nb), zie VII-CS.

VI-AD  Alberdina Eland ook genaamd Aalberdiena, dochter van Cornelis Eland (V-Q) en Adriana Borstlap, is geboren op donderdag 30 augustus 1798 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 2 september 1798 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 9 februari 1863 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Alberdina werd 64 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Deed belijdenis op 20 maart 1789. Zij kwam op attest van Dongen naar Zevenbergen.

Alberdina trouwt op donderdag 6 augustus 1818 in Klundert (Nb) op 19-jarige leeftijd met de 29-jarige Philippus van Dueren den Hollander, zoon van Cornelis den Hollander en Catharina Korteweg. Philippus is geboren op woensdag 24 september 1788 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is gedoopt op zondag 28 september 1788 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zaterdag 21 december 1861 10. 00 uur in Fijnaart en Heijningen (Nb). Philippus werd 73 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Van Philippus en Alberdina zijn negen kinderen bekend:

1  Catharina van Dueren den Hollander is geboren op dinsdag 1 december 1818 in Klundert (Nb), zie VII-CT.

2  Adriana van Dueren den Hollander is geboren op donderdag 30 november 1820 in Klundert (Nb), zie VII-CU.

3  Cornelis van Dueren den Hollander is geboren op zondag 16 februari 1823 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 25 februari 1853 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Cornelis werd 30 jaar en 9 dagen.

4  Cornelia Pieternella van Dueren den Hollander is geboren op vrijdag 22 september 1826 in Dinteloord en Prinsenland (Nb), zie VII-CV.

5  Pieter Cornelis van Dueren den Hollander is geboren op zaterdag 14 november 1829 in Dinteloord (Nb), zie VII-CW.

6  Heiltje Dingena van Dueren den Hollander, arbeidster, is geboren op zondag 6 maart 1831 in Dinteloord (Nb), is ongehuwd overleden op donderdag 16 mei 1861 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Heiltje werd 30 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

7  Gerrit van Dueren den Hollander is geboren op zaterdag 9 augustus 1834 in Klundert (Nb), zie VII-CX.

8  Adriana Alberdina van Dueren den Hollander is geboren op maandag 17 april 1837 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zaterdag 22 april 1837 08.00 uur in Fijnaart en Heijningen (Nb). Adriana werd 5 dagen.

9  Philippus van Dueren den Hollander is geboren op donderdag 20 december 1838 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-CY.

VI-AE  Pieter Eland, zoon van Cornelis Eland (V-Q) en Adriana Borstlap, is geboren op maandag 14 juni 1802 in Zevenbergen (Nb), is nederlands hervormd gedoopt op zondag 20 juni 1802 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 6 juni 1843 in Willemstad (Nb). Pieter werd 40 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Deed belijdenis op 20 maart 1789. Hij kwam met attest van Dongen naar Zevenbergen.

Pieter trouwt op zondag 30 september 1827 in Zevenbergen (Nb) op 25-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Adriana Marcus ook genaamd Markus en Marks, dochter van Gijsbert Marcus en Willemijntje Hollemans. Adriana, arbeidster, is geboren op donderdag 13 januari 1803 in Klundert (Nb), is nederlands hervormd gedoopt op zondag 23 januari 1803 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 15 maart 1834 17.00 uur in Fijnaart en Heijningen (Nb). Adriana werd 31 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Van Pieter en Adriana zijn vier kinderen bekend:

1  Wilhelmina Eland is geboren op maandag 19 januari 1829 in Zevenbergen (Nb), zie VII-CZ.

2  Cornelis Eland is geboren op zondag 3 januari 1830 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 13 juli 1832 11.30 uur in Fijnaart en Heijningen (Nb). Cornelis werd 2 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

3  Gijsbert Eland is geboren op donderdag 26 januari 1832 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 13 mei 1834 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Gijsbert werd 2 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

4  Adriana Cornelia Eland is geboren op zondag 31 maart 1833 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op woensdag 27 november 1833 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Adriana werd 7 maanden en 27 dagen.

Pieter trouwt op maandag 9 maart 1835 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 32-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Lijntje Kolders ook genaamd Lijntje Kalders, dochter van Hendrik Kolders en Geertje Janse Burgers. Lijntje is geboren op zondag 15 november 1801 in Willemstad (Nb), is gedoopt op zondag 22 november 1801 in Willemstad (Nb), is overleden op donderdag 12 november 1857 in Willemstad (Nb). Lijntje werd 55 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Van Pieter en Lijntje zijn vier kinderen bekend:

5  Hendrik Cornelis Eland is geboren op maandag 4 april 1836 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 17 april 1837 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Hendrik werd 1 jaar en 13 dagen.

6  Adriana Eland is geboren op donderdag 4 januari 1838 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-DA.

7  Geertje Eland is geboren op vrijdag 6 september 1839 in Willemstad (Nb), zie VII-DB.

8  Geertrui Dingena Eland is geboren op dinsdag 21 juni 1842 in Willemstad (Nb), zie VII-DC.

VI-AF  Seger Kenniphaas ook genaamd Zeger, zoon van Krijn Kenniphaas en Chieltje Eland (V-R), dagloner en polderopzichter, is geboren op maandag 26 maart 1787 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 1 april 1787 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 26 februari 1856 in Willemstad (Nb). Seger werd 68 jaar en 11 maanden.

Seger trouwt op woensdag 29 juli 1807 in Tholen (Ze) op 20-jarige leeftijd met de 19-jarige Rachel Cornelisse, dochter van Huibrecht Cornelisse en Adriana Faase. Rachel is geboren in 1788 in Tholen (Ze), is overleden op woensdag 6 mei 1846 12.30 uur in Willemstad (Nb). Rachel werd 58 jaar.

Van Seger en Rachel zijn acht kinderen bekend:

1  Gieltje Kenniphaas is gedoopt op zondag 10 januari 1808 in Willemstad (Nb), zie VII-DD.

2  Geertje Kenniphaas is geboren rond 1810 in Willemstad (Nb), is overleden na 1856 in Dordrecht (Zh). Geertje werd minstens 46 jaar.

3  Huibrecht Kenniphaas, korporaal, is geboren rond 1810 in Willemstad (Nb), is overleden op donderdag 22 oktober 1835 in Nijmegen (Ge). Huibrecht werd ongeveer 25 jaar.

4  Quirin Kenniphaas (Krijn) is geboren op zaterdag 12 september 1812 in Willemstad (Nb), zie VII-DE.

5  Adriana Kenniphaas is geboren op donderdag 6 april 1815 in Willemstad (Nb), zie VII-DF.

6  Geertruij Kenniphaas (Geertje) is geboren op dinsdag 3 september 1816 in Willemstad (Nb), is overleden na 1856. Geertje werd minstens 40 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

7  Maria Johanna Kenniphaas is geboren op vrijdag 19 september 1817 in Willemstad (Nb), zie VII-DG.

8  Zeger Kenniphaas is geboren op donderdag 10 juli 1828 in Willemstad (Nb), is overleden op zondag 13 juli 1828 in Willemstad (Nb). Zeger werd 3 dagen.

VI-AG  Geert Kenniphaas, zoon van Krijn Kenniphaas en Chieltje Eland (V-R), is geboren op vrijdag 9 december 1791 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 11 december 1791 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 29 september 1832 in Willemstad (Nb). Geert werd 40 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Geert trouwt op zaterdag 25 mei 1822 in Willemstad (Nb) op 30-jarige leeftijd met de 21-jarige Adriana Marcus, dochter van Cornelis Marcus en Maaike van Gent. Adriana is geboren op zaterdag 19 juli 1800 in Willemstad (Nb), is overleden op zondag 26 januari 1834 in Willemstad (Nb). Adriana werd 33 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Adriana was eerder gehuwd (1) met N.N..

Van Geert en Adriana zijn vier kinderen bekend:

1  Krijn Kenniphaas is geboren op zondag 23 mei 1824 in Willemstad (Nb), is overleden op zondag 23 mei 1824 in Willemstad (Nb).

2  Levenloos kind Kenniphaas is ter wereld gekomen op dinsdag 30 januari 1827 in Willemstad (Nb).

3  Gieltje Maaike Kenniphaas is geboren op vrijdag 20 november 1829 in Willemstad (Nb), zie VII-DH.

4  Cornelis Kenniphaas is geboren op woensdag 2 mei 1832 in Willemstad (Nb), zie VII-DI.

VI-AH  Benjamin Eland, zoon van Teunis Eland (V-S) en Cornelia Kus, commies en ambtenaar bij de stadsbelasting, is gedoopt op zondag 16 december 1804 in Etten-Leur (Nb), is overleden op donderdag 27 januari 1870 in Bergen op Zoom (Nb). Benjamin werd 65 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Benjamin trouwt op donderdag 14 februari 1833 in Bergen op Zoom (Nb) op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Helena Cornelia de Pestel, dochter van Engelbertus Ludovicus de Pestel en Johanna Maria van Hattem. Helena is gedoopt op zondag 4 september 1803 in Bergen op Zoom (Nb).

Van Benjamin en Helena zijn zes kinderen bekend:

1  Levenloos kind Eland is ter wereld gekomen op donderdag 22 oktober 1835 in Utrecht (Ut).

2  Teunis Engelbertus Eland, onderwijzer, is geboren op woensdag 18 april 1838 in Utrecht (Ut), is overleden op dinsdag 18 juni 1861 in Hagestein (Ut). Teunis werd 23 jaar en 2 maanden.

3  Levenloos kind Eland is ter wereld gekomen op maandag 11 oktober 1841 in Bergen op Zoom (Nb).

4  Cornelis Carolus Eland is als geboren aangegeven, is geboren op dinsdag 1 november 1842 in Bergen op Zoom (Nb), zie VII-DJ.

5  Franciscus Eland is geboren op dinsdag 1 april 1845 in Bergen op Zoom (Nb), is overleden op woensdag 9 april 1845 in Bergen op Zoom (Nb). Franciscus werd 8 dagen.

6  Levenloos kind Eland is ter wereld gekomen op zondag 4 oktober 1846 in Bergen op Zoom (Nb).

VI-AI  Antonia Eland, dochter van Teunis Eland (V-S) en Cornelia Kus, is geboren op donderdag 18 oktober 1810 in Etten-Leur (Nb), is overleden op dinsdag 15 mei 1883 in Zevenbergen (Nb). Antonia werd 72 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Antonia trouwt op donderdag 26 november 1840 in Klundert (Nb) op 30-jarige leeftijd (1) met de 40-jarige Wouter den Hollander, zoon van Jacob den Hollander en Jaapje Kleijn. Wouter is geboren op donderdag 25 september 1800 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 28 september 1800 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 9 november 1846 in Klundert (Nb). Wouter werd 46 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Wouter was eerder gehuwd (1) met Anna Maria de Vries.

Van Wouter en Antonia zijn drie kinderen bekend:

1  Teunis den Hollander is geboren op vrijdag 17 december 1841 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 19 december 1841 in Klundert (Nb). Teunis werd 2 dagen.

2  Jaapje den Hollander is geboren op donderdag 7 december 1843 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 13 juni 1847 in Klundert (Nb). Jaapje werd 3 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

3  Cornelia den Hollander is geboren op vrijdag 2 oktober 1846 in Klundert (Nb), zie VII-DK.

Antonia trouwt op donderdag 7 december 1848 in Klundert (Nb) op 38-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Nicolaas van Eck, zoon van Antonie van Eck en Elisabeth Burgers. Nicolaas is geboren op woensdag 11 september 1822 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op donderdag 10 december 1874 in Zevenbergen (Nb). Nicolaas werd 52 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Van Nicolaas en Antonia zijn twee kinderen bekend:

4  Elisabeth van Eck is geboren op maandag 24 februari 1851 in Klundert (Nb), zie VII-DL.

5  Teunis Kornelis van Eck is geboren op donderdag 24 maart 1853 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 12 januari 1869 in Zevenbergen (Nb). Teunis werd 15 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

VI-AJ  Gertrudis Eland (Geertruida) ook genaamd Geertruij, dochter van Teunis Eland (V-S) en Cornelia Kus, is geboren op vrijdag 25 september 1812 in Etten-Leur (Nb), is overleden op dinsdag 25 juli 1848 in Ooltgensplaat (Zh). Geertruida werd 35 jaar en 10 maanden.

Geertruida trouwt op donderdag 5 september 1839 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Roeland Hartmans, zie VII-BZ.

Van Roeland en Geertruida zijn vijf kinderen bekend:

1  Pieter Hartmans is geboren op vrijdag 25 mei 1838 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-DM.

2  Cornelia Hartmans is geboren op zaterdag 21 november 1840 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-DN.

3  Teunis Eland Hartmans is geboren op vrijdag 11 augustus 1843 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-DO.

4  Cornelis Hartmans is geboren op zaterdag 10 mei 1845 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-DP.

5  Benjamin Hartmans is geboren op dinsdag 31 augustus 1847 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op donderdag 26 oktober 1848 14.00 uur in Fijnaart en Heijningen (Nb). Benjamin werd 1 jaar, 1 maand en 25 dagen.

VI-AK  Chieltje Eland ook genaamd Gieltje en Eeland, dochter van Teunis Eland (V-S) en Cornelia Kus, is geboren op donderdag 16 maart 1815 07.00 uur in Etten-Leur (Nb), is overleden op woensdag 23 juni 1875 in Klundert (Nb). Chieltje werd 60 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

Chieltje trouwt op zondag 24 maart 1839 in Zevenbergen (Nb) op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Johannis Vermeulen, zoon van Joseph Vermeulen (Joost) en Cornelia Smaal. Johannis is gedoopt op zondag 18 februari 1810 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 4 juli 1848 in Zevenbergen (Nb). Johannis werd 38 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Van Johannis en Chieltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Joost Vermeulen is geboren op maandag 9 december 1839 11.00 uur in Zevenbergen (Nb), zie VII-DQ.

2  Cornelia Vermeulen is geboren op dinsdag 7 december 1841 in Zevenbergen (Nb), zie VII-DR.

3  Maria Vermeulen is geboren op woensdag 21 februari 1844 in Zevenbergen (Nb), zie VII-DS.

4  Teuna Ardina Vermeulen is geboren op zaterdag 11 oktober 1845 in Zevenbergen (Nb), zie VII-DT.

5  Johanna Cornelia Vermeulen is geboren op donderdag 21 september 1848 in Zevenbergen (Nb), zie VII-DU.

VI-AL  Johanna Blommers, dochter van Thomas Hendrikse Blommers en Teuna Eland (V-T), is geboren op donderdag 28 januari 1796 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 31 januari 1796 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 21 juni 1864 in Zevenbergen (Nb). Johanna werd 68 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Ze was de schrijfkunst niet machtig (1856)

Johanna trouwt op zondag 26 april 1829 in Zevenbergen (Nb) op 33-jarige leeftijd met de 42-jarige Johannes Cornelis Geleijns (Jan) ook genaamd Jan, zoon van Cornelis Geleijns en Elija van Eesen. Jan, timmerman, is geboren, is gedoopt op zondag 22 april 1787 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 8 oktober 1872 in Zevenbergen (Nb). Jan werd 85 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

Van Jan en Johanna zijn zes kinderen bekend:

1  Teuna Johanna Geleijns is geboren op donderdag 28 januari 1830 in Zevenbergen (Nb), zie VII-DV.

2  Cornelia Hendrika Geleijns is geboren op maandag 18 juli 1831 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 22 november 1831 in Zevenbergen (Nb). Cornelia werd 4 maanden en 4 dagen.

3  Cornelis Johannes Geleijns is geboren op donderdag 8 augustus 1833 in Zevenbergen (Nb), zie VII-DW.

4  Levenloos kind Geleijns is ter wereld gekomen op dinsdag 24 januari 1837 in Zevenbergen (Nb).

5  Dingena Hendrica Geleijns is geboren op maandag 5 maart 1838 in Zevenbergen (Nb), zie VII-DX.

6  Johanna Cornelia Geleijns is geboren op woensdag 25 december 1839 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 25 juni 1840 in Zevenbergen (Nb). Johanna werd 6 maanden.

VI-AM  Benjamin Blommers, zoon van Thomas Hendrikse Blommers en Teuna Eland (V-T), is gedoopt op maandag 29 juli 1799 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 21 februari 1891 in Zevenbergen (Nb). Benjamin werd 91 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Benjamin trouwt op zondag 4 oktober 1829 in Zevenbergen (Nb) op 30-jarige leeftijd met de 20-jarige Cornelia Adriana van Eekelen, dochter van Denis van van Eekelen en Paulina Barel. Cornelia is gedoopt op zondag 29 januari 1809 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 9 maart 1885 in Zevenbergen (Nb). Cornelia werd 76 jaar, 1 maand en 8 dagen.

Van Benjamin en Cornelia zijn elf kinderen bekend:

1  Teunis Hendrik Blommers is geboren op zaterdag 2 januari 1830 in Zevenbergen (Nb).

2  Denis Servaas Blommers is geboren op zaterdag 23 juli 1831 in Zevenbergen (Nb), zie VII-DY.

3  Dingena Johanna Blommers is geboren op zaterdag 5 juli 1834 in Zevenbergen (Nb), zie VII-DZ.

4  Thomas Blommers is geboren op woensdag 16 november 1836 in Zevenbergen (Nb).

5  Servaas Blommers is geboren op woensdag 27 februari 1839 in Zevenbergen (Nb).

6  Johannes Blommers is geboren op dinsdag 2 februari 1841 in Zevenbergen (Nb).

7  Poulina Maria Blommers is geboren op woensdag 25 oktober 1843 in Zevenbergen (Nb).

8  Hendrik Blommers is geboren op woensdag 20 augustus 1845 in Zevenbergen (Nb), zie VII-EA.

9  Adriana Helena Blommers is geboren op donderdag 30 december 1847 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 25 februari 1848 in Zevenbergen (Nb). Adriana werd 1 maand en 26 dagen.

10  Adriana Maria Blommers is geboren op donderdag 5 juli 1849 in Zevenbergen (Nb), zie VII-EB.

11  Johanna Pieternella Blommers is geboren op vrijdag 24 december 1852 in Zevenbergen (Nb), zie VII-EC.

VI-AN  Dingena Blommers, dochter van Thomas Hendrikse Blommers en Teuna Eland (V-T), is geboren op zondag 4 maart 1804 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 11 maart 1804 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 7 juni 1833 in Breda (Nb). Dingena werd 29 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Dingena trouwt op zondag 8 juli 1832 in Zevenbergen (Nb) op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Meeuwis Burgers, zoon van Cornelis Meeuwisse Burgers en Wilhelmina Hendrikse Knook. Meeuwis is gedoopt op zondag 20 juli 1806 in Dinteloord (Nb).

Van Meeuwis en Dingena is een kind bekend:

1  Cornelis Thomus Dingeman Burgers is geboren rond mei 1833 in Breda (Nb), is overleden op zondag 18 januari 1835 in Dinteloord (Nb). Cornelis werd ongeveer 1 jaar en 8 maanden.

VI-AO  Pietertje Blommers, dochter van Thomas Hendrikse Blommers en Teuna Eland (V-T), is geboren op zaterdag 10 mei 1806 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 18 mei 1806 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 10 maart 1870 in Zevenbergen (Nb). Pietertje werd 63 jaar en 10 maanden.

Pietertje trouwt op zondag 4 mei 1834 in Zevenbergen (Nb) op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Gerrit van Mourick, zoon van Joost van Mourick en Tanneke Nelemans. Gerrit is geboren op zondag 7 juni 1807 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 25 november 1886 in Zevenbergen (Nb). Gerrit werd 79 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Van Gerrit en Pietertje zijn zes kinderen bekend:

1  Tanneke van Mourick is geboren op woensdag 10 september 1834 in Zevenbergen (Nb), zie VII-ED.

2  Teuna Hendrica van Mourik is geboren op donderdag 10 maart 1836 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 17 juni 1841 in Zevenbergen (Nb). Teuna werd 5 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

3  Joost van Mourik is geboren op dinsdag 5 september 1837 in Zevenbergen (Nb), zie VII-EE.

4  Levenloos kind van Mourick is ter wereld gekomen op zaterdag 13 maart 1841 in Zevenbergen (Nb).

5  Thomas Theunis van Mourik is geboren op vrijdag 8 april 1842 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 20 november 1854 in Zevenbergen (Nb). Thomas werd 12 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

6  Benjamin van Mourick is geboren op maandag 23 februari 1846 in Zevenbergen (Nb), zie VII-EF.

VI-AP  Johannis Pieter Cresee, zoon van Pieter Crezee en Sijke Benjaminse Eland (V-U), is geboren op vrijdag 24 november 1797 in Zevenbergen (Nb), is nederlands hervormd gedoopt op zondag 26 november 1797, is overleden op dinsdag 14 juni 1842 in Klundert (Nb). Johannis werd 44 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Johannis trouwt op donderdag 15 april 1824 in Klundert (Nb) op 26-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Lijntje van Mourik, dochter van Johannes van Mourik en Maria Teunisdr Reynsaart. Lijntje is geboren op zaterdag 6 december 1800 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 23 december 1839 in Klundert (Nb). Lijntje werd 39 jaar en 17 dagen.

Van Johannis en Lijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Johanna Maria Crezee is geboren op zondag 3 oktober 1824 in Klundert (Nb), zie VII-EG.

2  Johannes Cornelis Cresee is geboren op maandag 8 mei 1826 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 4 augustus 1826 in Klundert (Nb). Johannes werd 2 maanden en 27 dagen.

3  Maria Cornelia Crezee is geboren op zondag 16 maart 1828 in Klundert (Nb), zie VII-EH.

4  Sijke Crezee is geboren op dinsdag 1 februari 1831 in Klundert (Nb).

5  Pieter Boudewijn Crezee is geboren op dinsdag 1 januari 1833 in Klundert (Nb), is gedoopt op woensdag 20 januari 1886 in Amsterdam (Nh), zie VII-EI.

6  Johannes Crezee is geboren op woensdag 4 januari 1837 in Klundert (Nb).

7  Benjamin Crezee is geboren op woensdag 7 februari 1838 in Klundert (Nb).

8  Lijntje Crezee is geboren op donderdag 19 december 1839 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 12 mei 1841 in Klundert (Nb). Lijntje werd 1 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Johannis trouwt op donderdag 22 april 1841 in Klundert (Nb) op 43-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Cornelia Dane, dochter van Pieter Dane en Adriana Heijmans. Cornelia is geboren op donderdag 12 mei 1808 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op woensdag 21 april 1886 in Klundert (Nb). Cornelia werd 77 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Van Johannis en Cornelia is een kind bekend:

9  Johanna Crezee is geboren op vrijdag 14 oktober 1842 in Klundert (Nb), zie VII-EJ.

VI-AQ  Benjamin Crezee, zoon van Pieter Crezee en Sijke Benjaminse Eland (V-U), landbouwer, is geboren op donderdag 12 mei 1803 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 15 mei 1803 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 19 mei 1882 in Klundert (Nb). Benjamin werd 79 jaar en 7 dagen.

Benjamin trouwt op donderdag 19 juli 1838 in Zevenbergen (Nb) op 35-jarige leeftijd met de 28-jarige Elisabeth Kortewegh, dochter van Maarten Korteweg en Cornelia Korteweg. Elisabeth is geboren op woensdag 20 juni 1810 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 24 juni 1810, is overleden op zaterdag 10 augustus 1878 in Klundert (Nb). Elisabeth werd 68 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Van Benjamin en Elisabeth zijn acht kinderen bekend:

1  Pieter Crezee is geboren op dinsdag 2 maart 1841 in Klundert (Nb), zie VII-EK.

2  Maarten Crezée is geboren op donderdag 9 juni 1842 in Klundert (Nb), zie VII-EL.

3  Johannis Crezee is geboren op woensdag 10 januari 1844 in Klundert (Nb), zie VII-EM.

4  Cornelia Sijke Crezee is geboren op zondag 8 maart 1846 in Klundert (Nb), zie VII-EN.

5  Jacob Cornelis Crezee is geboren op maandag 23 augustus 1847 in Klundert (Nb), zie VII-EO.

6  Cornelis Crezee is geboren op donderdag 8 maart 1849 in Klundert (Nb), zie VII-EP.

7  Syke Cornelia Crezee is geboren op zondag 23 maart 1851 in Klundert (Nb), zie VII-EQ.

8  Elisabeth Crezee is geboren op donderdag 15 juli 1852 in Klundert (Nb), zie VII-ER.

VI-AR  Ida Crezee, dochter van Pieter Crezee en Sijke Benjaminse Eland (V-U), is geboren op dinsdag 28 maart 1809 in Zevenbergen (Nb), is nederlands hervormd gedoopt op zondag 2 april 1809, is overleden op maandag 29 december 1873 in Klundert (Nb). Ida werd 64 jaar, 9 maanden en 1 dag.

Ida trouwt op vrijdag 6 november 1840 in Zevenbergen (Nb) op 31-jarige leeftijd met de 40-jarige Jacob Korteweg, zoon van Maarten Korteweg en Cornelia Korteweg. Jacob, landbouwer en dijkgraaf, is geboren op dinsdag 8 juli 1800 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 12 december 1874 in Klundert (Nb). Jacob werd 74 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Van Jacob en Ida zijn drie kinderen bekend:

1  Maarten Korteweg is geboren op woensdag 6 september 1843 in Zevenbergen (Nb), zie VII-ES.

2  Sijke Korteweg is geboren op dinsdag 25 maart 1845 in Zevenbergen (Nb), is ongehuwd overleden op zondag 3 juni 1866 in Zevenbergen (Nb). Sijke werd 21 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

3  Cornelia Korteweg is geboren op woensdag 15 maart 1848 in Zevenbergen (Nb), zie VII-ET.

VI-AS  Pietertje Cresee ook genaamd Pietertje Crezee, dochter van Pieter Crezee en Sijke Benjaminse Eland (V-U), is geboren op dinsdag 25 februari 1812 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 18 augustus 1860 in Zevenbergen (Nb). Pietertje werd 48 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Pietertje trouwt op donderdag 7 oktober 1841 in Zevenbergen (Nb) op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Johannes Hagens, zoon van Arij Hagens en Anna de Bruin. Johannes, bouwman, is geboren op zondag 20 juni 1813 in Standdaarbuiten (Nb), is overleden op donderdag 10 april 1884 in Zevenbergen (Nb). Johannes werd 70 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Johannes was later gehuwd (2) met Neeltje Donken.

Van Johannes en Pietertje zijn vier kinderen bekend:

1  Arie Hagens is geboren op zondag 15 oktober 1843 in Zevenbergen (Nb), zie VII-EU.

2  Pieter Hagens is geboren op maandag 6 januari 1845 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 15 januari 1845 in Zevenbergen (Nb). Pieter werd 9 dagen.

3  Pieter Hagens is geboren op vrijdag 5 mei 1848 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 8 mei 1848 in Zevenbergen (Nb). Pieter werd 3 dagen.

4  Sijke Hagens is geboren op vrijdag 14 september 1849 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 15 september 1849 in Zevenbergen (Nb). Sijke werd 1 dag.

VI-AT  Helena Kamp, dochter van Querijn Kamp (Krijn) en Anna Verhoeven (V-V), is geboren op zaterdag 20 mei 1786 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op donderdag 25 mei 1786 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 2 februari 1862 in Klundert (Nb). Helena werd 75 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

Helena trouwt op maandag 18 mei 1812 in Klundert (Nb) op 25-jarige leeftijd met de 44-jarige Adriaan Pieterse Korteweg, zoon van Pieter Korteweg en Teuntje Egbertsd Boot. Adriaan is gedoopt op vrijdag 25 september 1767 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 27 november 1834 in Klundert (Nb). Adriaan werd 67 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Adriaan was eerder gehuwd (1) met Cornelia de Krom.

Van Adriaan en Helena zijn zeven kinderen bekend:

1  Anna Korteweg is geboren op donderdag 11 februari 1813 in Klundert (Nb), zie VII-EV.

2  Cornelia Korteweg is geboren op donderdag 7 september 1815 in Klundert (Nb), zie VII-EW.

3  Krijn Korteweg is geboren op donderdag 30 april 1818 in Klundert (Nb), zie VII-EX.

4  Adriana Korteweg is geboren op donderdag 2 maart 1820 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 9 december 1821 in Klundert (Nb). Adriana werd 1 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

5  Corstiaan Korteweg is geboren op donderdag 17 januari 1822 in Klundert (Nb), zie VII-EY.

6  Laurina Adriana Korteweg is geboren op zaterdag 10 juli 1824 in Klundert (Nb), zie VII-EZ.

7  Johanna Korteweg is geboren op donderdag 26 juli 1827 in Klundert (Nb), zie VII-FA.

VI-AU  Laurina Kamp ook genaamd Lauwerina, dochter van Querijn Kamp (Krijn) en Anna Verhoeven (V-V), winkelierster, is gedoopt op zondag 6 september 1789 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 29 augustus 1849 in Klundert (Nb). Laurina werd 59 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Laurina trouwt op donderdag 12 mei 1814 in Klundert (Nb) op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrik Markus, zoon van Leendert Markus en Maria Bezaan. Hendrik, arbeider en winkelier, is geboren op zondag 22 februari 1789 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 1 maart 1789 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 20 augustus 1848 in Klundert (Nb). Hendrik werd 59 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

Van Hendrik en Laurina zijn vijf kinderen bekend:

1  Maria Helena Markus is gedoopt op maandag 4 december 1815 in Klundert (Nb).

2  Mieke Markus is geboren op zaterdag 22 februari 1817 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 6 december 1817 in Klundert (Nb). Mieke werd 9 maanden en 14 dagen.

3  Johanna Maria Markus is geboren op zaterdag 9 oktober 1819, zie VII-FB.

4  Leendert Markus is geboren op dinsdag 25 november 1823 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 22 april 1824 in Klundert (Nb). Leendert werd 4 maanden en 28 dagen.

5  Maria Helena Markus is geboren op zondag 3 juli 1825 in Klundert (Nb), zie VII-FC.

VI-AV  Jannigje Kamp ook genaamd Joanna, dochter van Querijn Kamp (Krijn) en Anna Verhoeven (V-V), dienstmeid, is geboren op maandag 12 november 1792 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op woensdag 14 november 1792 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 25 maart 1826 in Standdaarbuiten (Nb). Jannigje werd 33 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Jannigje trouwt op maandag 17 mei 1819 in Standdaarbuiten (Nb) op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Cornelis Hagens, zoon van Cornelis Hagens en Seijke Hogendijk. Cornelis, landbouwer, is geboren in 1789, is overleden op woensdag 12 november 1856 in Mijnsheerenland (Zh). Cornelis werd 67 jaar.

Van Cornelis en Jannigje zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelis Hagens is geboren op woensdag 29 september 1819 in Standdaarbuiten (Nb).

2  Maria Hagens is geboren op dinsdag 9 januari 1821 in Standdaarbuiten (Nb).

3  Joanna Cornelia Hagens is geboren op dinsdag 22 oktober 1822 in Standdaarbuiten (Nb).

4  Lucia Maria Hagens is geboren op zaterdag 3 januari 1824 in Standdaarbuiten (Nb).

5  Johannes Fredericus Hagens is geboren op zaterdag 4 maart 1826 in Standdaarbuiten (Nb).

VI-AW  Lauwerina Tolenaars ook genaamd Laurina, dochter van Gerrit Tolenaars en Teuntje Verhoeven (V-W), is gedoopt op zondag 12 augustus 1781 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 15 mei 1861 in Zevenbergen (Nb). Lauwerina werd 79 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

Lauwerina trouwt op maandag 27 september 1813 in Sint Annaland (Ze) op 32-jarige leeftijd met de 34-jarige Lambrecht van Beveren ook genaamd Lambregt van Beveren, zoon van Pieter van Beveren en Catharina de Jonge (Kaatje). Lambrecht is geboren op zondag 28 maart 1779 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op zaterdag 18 november 1826 in Ooltgensplaat (Zh). Lambrecht werd 47 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Van Lambrecht en Lauwerina zijn vier kinderen bekend:

1  Pieter van Beveren is geboren op woensdag 3 augustus 1814 in Sint Annaland (Ze), zie VII-FD.

2  Theuna Gerdina van Beveren is geboren op zondag 28 januari 1816 in Sint Annaland (Ze), zie VII-FE.

3  Gerardus van Beveren is geboren op vrijdag 29 januari 1819 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 8 december 1826 in Zevenbergen (Nb). Gerardus werd 7 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

4  Catharina van Beveren is geboren op vrijdag 22 augustus 1823 in Zevenbergen (Nb), zie VII-FF.

VI-AX  Cornelis Tolenaars, zoon van Gerrit Tolenaars en Teuntje Verhoeven (V-W), arbeider, is gedoopt op maandag 24 maart 1783 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 22 mei 1848 in Zevenbergen (Nb). Cornelis werd 65 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Cornelis gaat in ondertrouw op zaterdag 24 november 1810 in Fijnaart (Nb), trouwt op zondag 9 december 1810 in Fijnaart (Nb) op 27-jarige leeftijd met de 32-jarige Jaapje Lucas, dochter van Cornelis Lucas en Jenneke van de Griend. Jaapje is geboren op donderdag 10 september 1778 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 27 februari 1847 in Zevenbergen (Nb). Jaapje werd 68 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

VI-AY  Antonia Tolenaars, dochter van Gerrit Tolenaars en Teuntje Verhoeven (V-W), is gedoopt op zondag 15 mei 1785 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 16 mei 1856 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Antonia werd 71 jaar en 1 dag.

Antonia trouwt op zondag 6 mei 1810 in Fijnaart (Nb) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Theodore Willemse van Maastricht (Dirk), zoon van Willem van Maastricht en Adriana Prince. Dirk is geboren op maandag 23 oktober 1786 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op vrijdag 13 december 1867 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Dirk werd 81 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Van Dirk en Antonia zijn zes kinderen bekend:

1  Adriana van Maastricht is geboren op zaterdag 15 juni 1811 in Fijnaart (Nb), zie VII-FG.

2  Antonetta van Maastricht (Teuntje) is geboren op woensdag 20 oktober 1813 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zondag 14 juli 1861 in Roosendaal en Nispen (Nb). Teuntje werd 47 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

3  Geertje van Mastrigt is geboren op dinsdag 28 mei 1816 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-FH.

4  Willemijntje van Mastrigt is geboren op zondag 28 mei 1820 in Fijnaart (Nb).

5  Dirk van Maastricht is geboren op woensdag 23 oktober 1822 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-FI.

6  Johanna Huibertje van Maastricht is geboren op zondag 16 april 1826 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zondag 13 januari 1828 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Johanna werd 1 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

VI-AZ  Leendert Tolenaars, zoon van Gerrit Tolenaars en Teuntje Verhoeven (V-W), is geboren op dinsdag 19 juni 1787 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 8 mei 1861 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Leendert werd 73 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Leendert gaat in ondertrouw in juli 1810 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 23-jarige leeftijd met de 18-jarige Geertje Tielemans, dochter van Machiel Tielemans en Adriana Haasdonk. Geertje is geboren op zondag 13 mei 1792 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op dinsdag 20 april 1880 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Geertje werd 87 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

(BS Fijnaart en Heijningen akte 28)

Van Leendert en Geertje zijn tien kinderen bekend:

1  Gerardus Toolenaars is geboren op zaterdag 2 november 1811 in Willemstad (Nb), is overleden op zondag 2 februari 1812 in Willemstad (Nb). Gerardus werd 3 maanden.

2  Michel Tollenaars is geboren op dinsdag 5 januari 1813 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-FJ.

3  Teuna Toolenaars is geboren op donderdag 27 april 1815 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-FK.

4  Adriaan Toollenaars is geboren op donderdag 28 mei 1818 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op dinsdag 19 juni 1838 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Adriaan werd 20 jaar en 22 dagen.

5  Gerardus Toollenaars is geboren op maandag 25 september 1820 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op vrijdag 6 oktober 1899 in Rotterdam (Zh). Gerardus werd 79 jaar en 11 dagen.

6  Adriana Tolenaars is geboren op woensdag 30 januari 1822 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-FL.

7  Jaapje Toolenaars is geboren op dinsdag 4 januari 1825 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op dinsdag 15 januari 1828 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Jaapje werd 3 jaar en 11 dagen.

8  Jaapje Tolenaars is geboren op maandag 12 mei 1828 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-FM.

9  Aagje Tolenaars is geboren op zondag 1 mei 1831 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-FN.

10  Sijntje Tolenaars is geboren op woensdag 11 december 1833 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-FO.

VI-BA  Joost Tolenaars ook genaamd Joseph, zoon van Gerrit Tolenaars en Teuntje Verhoeven (V-W), is gedoopt op zondag 5 augustus 1787 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 24 april 1857 in Zevenbergen (Nb). Joost werd 69 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Joost trouwt op woensdag 1 mei 1816 in Zevenbergen (Nb) op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Bastiaantje de Neef, dochter van Wouter de Neef en Teuna Driesprong. Bastiaantje is gedoopt op zondag 13 april 1788 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 31 december 1859 in Zevenbergen (Nb). Bastiaantje werd 71 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Van Joost en Bastiaantje zijn zes kinderen bekend:

1  Gerardus Tolenaars is geboren op zaterdag 19 juli 1817 in Zevenbergen (Nb), zie VII-FP.

2  Anthonia Tholenaars is geboren op maandag 3 januari 1820 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 25 maart 1842 in Klundert (Nb). Anthonia werd 22 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

3  Teuna Tolenaars is geboren op woensdag 5 februari 1823 in Zevenbergen (Nb), zie VII-FQ.

4  Wouter Tholenaars is geboren op woensdag 27 december 1826 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 31 januari 1827 in Zevenbergen (Nb). Wouter werd 1 maand en 4 dagen.

5  Wouter Tholenaars is geboren op zaterdag 5 januari 1828 in Zevenbergen (Nb), zie VII-FR.

6  Jaapje Tolenaars is geboren op dinsdag 6 september 1831 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op maandag 12 september 1831 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Jaapje werd 6 dagen.

VI-BB  Jannigje Tolenaars, dochter van Gerrit Tolenaars en Teuntje Verhoeven (V-W), is geboren op zondag 21 augustus 1791 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 21 augustus 1849 in Zevenbergen (Nb). Jannigje werd 58 jaar.

Jannigje trouwt op vrijdag 21 september 1821 in Zevenbergen (Nb) op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Aart Groeneveld. Aart is geboren rond 1791, is overleden in 1822. Aart werd ongeveer 31 jaar.

Van Aart en Jannigje is een kind bekend:

1  Ardina Willemina Groeneveld is geboren op vrijdag 15 februari 1822 in Zevenbergen (Nb), zie VII-FS.

VI-BC  Antonie Tolenaars, zoon van Gerrit Tolenaars en Teuntje Verhoeven (V-W), is geboren op zondag 4 december 1796 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 21 december 1877 in Zevenbergen (Nb). Antonie werd 81 jaar en 17 dagen.

Antonie trouwt op zondag 29 mei 1825 in Zevenbergen (Nb) op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Ardina den Rooijen, dochter van Huibert den Rooijen en Margaretha Nugteren. Ardina is geboren op zaterdag 7 november 1801 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is overleden op vrijdag 10 juni 1881 in Zevenbergen (Nb). Ardina werd 79 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Van Antonie en Ardina zijn elf kinderen bekend:

1  Gerardus Tolenaars (Gerrit) is geboren op maandag 26 september 1825 in Zevenbergen (Nb), zie VII-FT.

2  Margarita Tolenaars (Grietje) is geboren op zaterdag 7 april 1827 in Klundert (Nb), zie VII-FU.

3  Huijbert Tolenaars is geboren op vrijdag 6 maart 1829 in Zevenbergen (Nb), zie VII-FV.

4  Cornelis Tolenaars is geboren op zondag 30 oktober 1831 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 18 augustus 1832 in Zevenbergen (Nb). Cornelis werd 9 maanden en 19 dagen.

5  Teuna Tolenaars is geboren op donderdag 1 augustus 1833 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 20 oktober 1917 in Zevenbergen (Nb). Teuna werd 84 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

6  Maria Tolenaars is geboren op zaterdag 2 mei 1835 in Zevenbergen (Nb), zie VII-FW.

7  Laurina Tolenaars is geboren op donderdag 9 februari 1837 in Zevenbergen (Nb), zie VII-FX.

8  Joanna Gerdina Tolenaars is geboren op zaterdag 5 januari 1839 in Zevenbergen (Nb), zie VII-FY.

9  Alida Cornelia Tolenaars is geboren op donderdag 21 januari 1841 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 13 mei 1841 in Zevenbergen (Nb). Alida werd 3 maanden en 22 dagen.

10  Leendert Cornelis Tolenaars is geboren op zaterdag 16 april 1842 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 1 mei 1844. Leendert werd 2 jaar en 15 dagen.

11  Antonia Tolenaars is geboren op woensdag 6 maart 1844 in Zevenbergen (Nb), zie VII-FZ.

VI-BD  Herman Tolenaars ook genaamd Hermanus, zoon van Gerrit Tolenaars en Teuntje Verhoeven (V-W), is geboren op vrijdag 2 augustus 1799 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 14 februari 1871 in Zevenbergen (Nb). Herman werd 71 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Herman trouwt op donderdag 29 april 1824 in Zevenbergen (Nb) op 24-jarige leeftijd met de 30-jarige Johanna de Neef, dochter van Jan Pieterse de Neef en Maaijke Janse Vermeulen. Johanna is geboren op donderdag 19 december 1793 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 25 november 1859 in Zevenbergen (Nb). Johanna werd 65 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Van Herman en Johanna zijn zes kinderen bekend:

1  Gerardus Tolenaars is geboren op maandag 24 januari 1825 22.30 uur in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 25 januari 1825 00.30 uur in Zevenbergen (Nb). Gerardus werd 1 dag.

2  Maaijke Willemijna Tolenaars is geboren op maandag 3 juli 1826 in Zevenbergen (Nb), zie VII-GA.

3  Gerardus Tolenaars is geboren op zondag 28 september 1828 in Zevenbergen (Nb), zie VII-GB.

4  Teuna Tolenaars is geboren op donderdag 31 maart 1831 in Zevenbergen (Nb), zie VII-GC.

5  Jan Pieter Tolenaars is geboren op vrijdag 12 september 1834 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 12 oktober 1834 in Zevenbergen (Nb). Jan werd 1 maand.

6  Joanna Pieternella Tolenaars is geboren op dinsdag 24 november 1835 in Zevenbergen (Nb), zie VII-GD.

VI-BE  Gerrit Tolenaars, zoon van Gerrit Tolenaars en Teuntje Verhoeven (V-W), is geboren op zondag 20 maart 1803 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 28 november 1883 in Zevenbergen (Nb). Gerrit werd 80 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Gerrit trouwt op zaterdag 16 mei 1835 in Klundert (Nb) op 32-jarige leeftijd met de 22-jarige Elisabeth van Mourik, dochter van Joost van Mourik en Anna Nelemans. Elisabeth is geboren op maandag 11 januari 1813 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 23 september 1883 in Zevenbergen (Nb). Elisabeth werd 70 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Van Gerrit en Elisabeth zijn zeven kinderen bekend:

1  Gerrit Tolenaars is geboren op vrijdag 30 oktober 1835 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 28 januari 1836 in Zevenbergen (Nb). Gerrit werd 2 maanden en 29 dagen.

2  Joost Tolenaars is geboren op maandag 14 november 1836 in Zevenbergen (Nb), zie VII-GE.

3  Teuna Tolenaars is geboren op woensdag 4 december 1839 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 25 december 1841 in Zevenbergen (Nb). Teuna werd 2 jaar en 21 dagen.

4  Tanneke Tolenaars is geboren op maandag 12 juni 1843 in Zevenbergen (Nb), zie VII-GF.

5  Teuna Tolenaars is geboren op woensdag 11 februari 1846 in Zevenbergen (Nb), zie VII-GG.

6  Geert Tolenaars is geboren op vrijdag 16 november 1849 in Zevenbergen (Nb), zie VII-GH.

7  Cornelia Tolenaars is geboren op woensdag 9 april 1851 in Zevenbergen (Nb), zie VII-GI.

VI-BF  Anna Tolenaars, dochter van Gerrit Tolenaars en Teuntje Verhoeven (V-W), is geboren op zondag 12 januari 1806 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 7 april 1870 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Anna werd 64 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Anna trouwt op donderdag 18 november 1830 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 24-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Arij Kamp, zoon van Nicolaas Kamp en Elisabeth Vink. Arij is gedoopt op zondag 25 januari 1807 in Willemstad (Nb), is overleden op zondag 25 oktober 1835 22.30 uur in Fijnaart en Heijningen (Nb). Arij werd 28 jaar en 9 maanden.

Van Arij en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Nicolaas Kamp is geboren op zondag 30 januari 1831 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-GJ.

2  Teuna Kamp is geboren op maandag 30 april 1832 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-GK.

3  Gerard Kamp is geboren op woensdag 10 december 1834 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-GL.

Anna trouwt op zaterdag 4 mei 1850 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 44-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Jan Grootenboer ook genaamd Grotenboer, zoon van Jan Grootenboer en Anna Zwijgers. Jan is geboren op zondag 25 april 1824 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op woensdag 17 februari 1864 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Jan werd 39 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Van Jan en Anna is een kind bekend:

4  Anna Grootenboer is geboren op vrijdag 28 maart 1851 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VII-GM.

VI-BG  Antonie Verhoeven, zoon van Eland Verhoeven (V-Y) en Adriana Vos, arbeider, is geboren op zaterdag 16 december 1797 in Zevenbergen (Nb), is gedoopt op zondag 17 december 1797 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 16 maart 1866 in Klundert (Nb). Antonie werd 68 jaar en 3 maanden.

Antonie trouwt op maandag 10 mei 1824 in Klundert (Nb) op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Anna Langeweg ook genaamd Maria Langeweg, dochter van Zeger Langeweg en Sophia Pruijssen. Anna is geboren op vrijdag 9 augustus 1799 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 11 augustus 1799 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 29 maart 1870 in Zevenbergen (Nb). Anna werd 70 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Van Antonie en Anna zijn acht kinderen bekend:

1  Adriana Verhoeve is geboren op zondag 13 februari 1825 in Zevenbergen (Nb), zie VII-GN.

2  Segerus Verhoeven (Zeger) is geboren op woensdag 1 maart 1826 in Zevenbergen (Nb), zie VII-GO.

3  Sophia Johanna Verhoeve is geboren op zondag 26 juli 1829 in Zevenbergen (Nb), zie VII-GP.

4  Eland Verhoeven is geboren op vrijdag 4 maart 1831 in Zevenbergen (Nb), zie VII-GQ.

5  Adrianus Verhoeven is geboren op woensdag 18 december 1833 in Zevenbergen (Nb), zie VII-GR.

6  Antonia Verhoeven is geboren op woensdag 2 november 1836 in Zevenbergen (Nb), zie VII-GS.

7  Neeltje Verhoeven is geboren op donderdag 27 december 1838 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 28 februari 1869 in Zevenbergen (Nb). Neeltje werd 30 jaar, 2 maanden en 1 dag.

8  Meeuwis Verhoeven is geboren op maandag 19 februari 1844 in Zevenbergen (Nb).

VI-BH  Engel Eland, zoon van Benjamin Engelsz. Eland (V-AA) en Teuntje Adriaans Korteweg, is geboren op zaterdag 30 mei 1750 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 31 mei 1750 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 17 januari 1801 in Klundert (Nb), is begraven op maandag 19 januari 1801 in Klundert (Nb). Engel werd 50 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

voorzitter van de "Revolutinair Committe der Batave", baljuw en dijkrechter.

Gelezen op http://home.planet.nl/~vdkolkm/gar1749b.html:
"Wat er verder gebeurde.
Het orgel dat op 8 april 1750 in gebruik genomen werd, ten tijde van de predikant Petrus van Gilst, is de Franse tijd niet onbeschadigd doorgekomen. Deze beschadigingen werden zelfs expres gepleegd uit nijd tegenover het huis van Oranje.
Engel Eland, schilder te Klundert, werd korte tijd dankzij zijn Franse gezindheid burgemeester van Klundert. Deze liet uit naam van het "Comité Batave" op zondag 3 maart 1793 de wapens staande op het orgel oververven en onzichtbaar maken. Deze wapenschilden droegen de heraldische tekens van respectievelijk: De prins van Oranje, van de Bailliuw Eckhart en van de vroegere rentmeester der Domeinen Dingemans.
Blijkbaar gaf dit nog niet genoeg voldoening want op 30 maart 1795 gaf de Bailliuw Luijten, kennelijk ook geen Prinsgezinde, order: "de drie wapens van het orgel in de kerk te laten afnemen door Pieter de Graaf en heeft tevens geordineert dezelve aan stukken te hakken en op de wagt op het stadhuijs te laten verbranden".
Dit alles gebeurde uit haat tegen de Prinsgezinden in Klundert, die medewerking hadden gegeven aan Baron von Korpff en zijn Staatse troepen die het aangedurfd hadden te Klundert, als eerste plaats in Nederland, gewapend verzet te bieden tegen de Franse troepen onder generaal Berneron."

Engel gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 4 oktober 1776 in Klundert (Nb), trouwt (kerk) op zondag 27 oktober 1776 in Klundert (Nb) op 26-jarige leeftijd met de 36-jarige Maria Huijsers, dochter van Paulus Dirks Huijsers en Maria van Heukelum. Maria is gedoopt op woensdag 29 juni 1740 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 17 september 1816 in Klundert (Nb). Maria werd 76 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Van Engel en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Levenloos kind Eland is begraven op dinsdag 8 december 1778 in Klundert (Nb).

2  Teuntje Eland is geboren op woensdag 1 november 1780 02.00 uur, is gedoopt op zondag 5 november 1780 in Klundert (Nb), zie VII-GT.

3  Kind Eland is geboren voor dinsdag 25 juni 1782 in Klundert (Nb), is begraven op dinsdag 25 juni 1782 in Klundert (Nb).

VI-BI  Elizabeth Eland, dochter van Benjamin Engelsz. Eland (V-AA) en Teuntje Adriaans Korteweg, is gedoopt op zondag 12 december 1751 in Klundert (Nb), is begraven op maandag 12 december 1803 in Klundert (Nb). Elizabeth werd 52 jaar.

Op 8-5-1805 (Klundert, weeskamer, inv.nr.30) staet en inventaris van alle goederen nagelaten door Abraham van Halteren en zijne huisvrouw Elisabeth Eland zooals zij int gemeen hebben beseten en bij de voorn. Elisabeth metter dood ontruimd op ........ sept. 1803

Elizabeth gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 25 maart 1774 in Klundert (Nb), trouwt (kerk) op dinsdag 17 mei 1774 in Klundert (Nb) op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Abraham van Halteren, zoon van Cornelis van Halteren en Diena Branderhoeve. Abraham is gedoopt op zondag 14 mei 1747 in Ooltgensplaat (Zh), is overleden op zondag 12 augustus 1827 in Klundert (Nb). Abraham werd 80 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Abraham was later gehuwd (2) met Jobje Pieterse Roos.

Van Abraham en Elizabeth zijn acht kinderen bekend:

1  Cornelis van Halteren is gedoopt op zaterdag 15 januari 1774 in Willemstad (Nb), is overleden op maandag 5 januari 1795. Cornelis werd 20 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

2  Teuntje van Halteren is geboren op zondag 26 mei 1776 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 2 juni 1776 in Klundert (Nb), zie VII-GU.

3  Gerardina van Halteren (Diena) is geboren op vrijdag 12 maart 1779 05.00 uur, is gedoopt op zondag 14 maart 1779 in Klundert (Nb), zie VII-GV.

4  Benjamin van Halteren is geboren op vrijdag 28 december 1781 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 30 december 1781 in Klundert (Nb), is begraven op maandag 1 december 1783 in Klundert (Nb). Benjamin werd 1 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

5  Adriana van Halteren is gedoopt op zondag 4 juli 1784 in Klundert (Nb), zie VII-GW.

6  Benjamijn van Halteren is gedoopt op zondag 5 februari 1786 in Klundert (Nb), is begraven op maandag 6 maart 1786 in Klundert (Nb). Benjamijn werd 1 maand en 1 dag.

7  Benjamin van Halteren is geboren op vrijdag 27 april 1787 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 6 mei 1787 in Klundert (Nb), zie VII-GX.

8  Jan van Halteren is gedoopt op zondag 12 september 1790 in Klundert (Nb).

VI-BJ  Adriaan de Lint ook genaamd Adriaan Corneliszoon de Lint, zoon van Cornelis Adriaansz de Lint (V-AB) en Sijtje Adamsd Boot, is geboren op maandag 5 januari 1722 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 14 juni 1802 in Klundert (Nb). Adriaan werd 80 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

ouderling, schepen (1757-1790), pres. schepen (1791-1792), kapitein der Schutterij, gezworene van het Waterschap Bloemendaal en annexe polders

Adriaan trouwt op zondag 27 juni 1745 in Klundert (Nb) op 23-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Cornelia van Riel, dochter van Frans van Riel en Emmeke Hollemans. Cornelia is gedoopt op zaterdag 20 december 1721 in Klundert (Nb), is begraven op dinsdag 15 maart 1757 in Klundert (Nb). Cornelia werd 35 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Van Adriaan en Cornelia zijn acht kinderen bekend:

1  Zijke de Lint is gedoopt op zondag 23 januari 1746 in Klundert (Nb).

2  Francina de Lind is gedoopt op woensdag 19 juli 1747 in Klundert (Nb).

3  Frans de Lint is geboren op zondag 1 december 1748 in Zevenbergen (Nb), zie VII-GY.

4  Cornelis de Lint is gedoopt op zondag 8 maart 1750 in Klundert (Nb), is overleden voor zondag 25 april 1751 in Klundert (Nb). Cornelis werd hoogstens 1 jaar, 1 maand en 17 dagen.

5  Cornelis de Lint is gedoopt op zondag 25 april 1751 in Klundert (Nb), zie VII-GZ.

6  Maijke de Lint is gedoopt op zondag 15 juli 1753 in Klundert (Nb).

7  Emmeke de Lint is gedoopt op zondag 15 juli 1753 in Klundert (Nb).

8  Adam de Lint is gedoopt op zondag 31 augustus 1755 in Klundert (Nb).

Adriaan trouwt op maandag 16 april 1759 in Klundert (Nb) op 37-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Helena Cortewegh, dochter van Corstiaan Cortewegh en Martijntje van den Hil. Helena is geboren op maandag 19 april 1728 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 23 december 1763 in Klundert (Nb). Helena werd 35 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

VI-BK  Adam de Lint, zoon van Cornelis Adriaansz de Lint (V-AB) en Sijtje Adamsd Boot, is geboren op woensdag 30 december 1733 in Klundert (Nb), is gedoopt, is overleden op donderdag 13 juni 1782. Adam werd 48 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Adam gaat in ondertrouw op vrijdag 8 oktober 1756 in Klundert (Nb), trouwt op zondag 31 oktober 1756 in Klundert (Nb) op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Maria Egbertsd Boot. Maria is geboren rond 1733, is begraven op vrijdag 15 februari 1793 in Klundert (Nb). Maria werd ongeveer 60 jaar.

Van Adam en Maria zijn twaalf kinderen bekend:

1  Zijke de Lint is gedoopt op zondag 17 juli 1757 in Klundert (Nb).

2  Egbert de Lint is gedoopt op zondag 5 november 1758 in Klundert (Nb).

3  Anna de Lint is gedoopt op woensdag 13 februari 1760 in Klundert (Nb).

4  Cornelia de Lint is gedoopt op zondag 15 november 1761 in Klundert (Nb).

5  Egbert de Lint is gedoopt op zondag 19 december 1762 in Klundert (Nb).

6  Cornelis de Lind is gedoopt op zondag 13 mei 1764 in Klundert (Nb).

7  Egbert de Lint is gedoopt op zondag 10 augustus 1766 in Klundert (Nb), is begraven op maandag 25 augustus 1766 in Klundert (Nb). Egbert werd 15 dagen.

8  Egbert de Lint is gedoopt op zondag 30 augustus 1767 in Klundert (Nb).

9  Adriaan de Lint is gedoopt op zondag 2 juli 1769 in Klundert (Nb).

10  Seijke de Lint is gedoopt op zondag 26 mei 1771 in Klundert (Nb).

11  Egbertina de Lint is gedoopt op zondag 11 oktober 1772 in Klundert (Nb), is begraven op woensdag 21 oktober 1772 in Klundert (Nb). Egbertina werd 10 dagen.

12  Egbertina de Lint is gedoopt op zondag 12 november 1775 in Klundert (Nb), is begraven op vrijdag 16 februari 1776 in Klundert (Nb). Egbertina werd 3 maanden en 4 dagen.

Generatie VII

VII-A  Klazeintje van Erkelens, dochter van Huibert van Erkelen (VI-A) en Baatje Provilij, is gedoopt op zondag 12 oktober 1783 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 23 december 1866 in Klundert (Nb). Klazeintje werd 83 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Klazeintje was gehuwd met Jan Hendriks, zoon van Cornelis Hendriks en Teuntje Verhagen. Jan is geboren rond 1782 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 2 september 1858 in Klundert (Nb). Jan werd ongeveer 76 jaar.

Bron: Archief van de schepenbank van Loon op Zand, inv.nr. 201
Register van Voogden 1760-1808
Folio 91
Teunis Timmermans, wonende te 's Grevelduin-Capelle, en Jan Dargée, wonende te Loon op Zand, worden
aangesteld als voogden over de minderjarige Jan en Jacoba Hendriks, kinderen van wijlen Cornelis Hendriks en Teuntje Verhagen.(13-1-1801)

Van Jan en Klazeintje zijn drie kinderen bekend:

1  Teuntje Hendriks is geboren op zaterdag 5 september 1807 in Klundert (Nb), zie VIII-A.

2  Baatje Hendriks is geboren op donderdag 25 januari 1810 in Klundert (Nb), zie VIII-B.

3  Cornelis Izak Hendriks is geboren op dinsdag 9 augustus 1825 in Klundert (Nb), zie VIII-C.

VII-B  Alida Erkelens, dochter van Huibert van Erkelen (VI-A) en Baatje Provilij, is gedoopt op zondag 26 februari 1786 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 4 december 1823 in Klundert (Nb). Alida werd 37 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Alida trouwt op donderdag 26 september 1811 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Cornelis Lookers ook genaamd Corneille, zoon van Hendrik Lokers en Cornelia de Gast. Cornelis is geboren op zondag 12 maart 1786 in Fijnaart (Nb), is overleden na zaterdag 4 mei 1839. Cornelis werd minstens 53 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Van Cornelis en Alida zijn drie kinderen bekend:

1  Henri Lookers (Hendrik) is geboren op vrijdag 4 september 1812 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-D.

2  Baatje Lookers is geboren op maandag 7 augustus 1815 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-E.

3  Huibert Lookers is geboren op zondag 22 november 1818 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op woensdag 27 december 1820 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Huibert werd 2 jaar, 1 maand en 5 dagen.

VII-C  Sija Erkelens, dochter van Huibert van Erkelen (VI-A) en Baatje Provilij, is gedoopt op zondag 17 november 1793 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 11 april 1864 in Klundert (Nb). Sija werd 70 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Sija trouwt op donderdag 14 januari 1813 in Klundert (Nb) op 19-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Eijmert Schreuders, zoon van Jacques Schreuders en Elizabeth Ottevangers. Eijmert is geboren rond 1791 in Veen (Nb).

Van Eijmert en Sija zijn twaalf kinderen bekend:

1  Jacobus Schreuders is geboren op maandag 31 mei 1813 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-F.

2  Huibertje Schreuders is geboren op dinsdag 20 januari 1818 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 24 januari 1818 in Klundert (Nb). Huibertje werd 4 dagen.

3  Huibertje Schreuders ook genaamd Huiberdina is geboren op zaterdag 30 oktober 1819 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 31 oktober 1830 in Zevenbergen (Nb). Huibertje werd 11 jaar en 1 dag.

4  Elisabeth Schreuders is geboren op dinsdag 16 april 1822 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-G.

5  Baatje Schreuder is geboren op zondag 27 juni 1824 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 29 juni 1826 in Zevenbergen (Nb). Baatje werd 2 jaar en 2 dagen.

6  Clasina Schreuders is geboren rond 1826 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 4 juli 1847 in Klundert (Nb). Clasina werd ongeveer 21 jaar.

7  Huibert Clasinus Schreuder is geboren op donderdag 2 februari 1826 in Zevenbergen (Nb).

8  Baatje Schreuders is geboren op zondag 17 februari 1828 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-H.

9  Cornelis Willem Schreuders is geboren op zondag 7 februari 1830 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-I.

10  Emmert Josinus Schreuders is geboren rond 1833 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 21 februari 1845 in Klundert (Nb). Emmert werd ongeveer 12 jaar.

11  Josephus Schreuders is geboren op vrijdag 1 maart 1833 in Zevenbergen (Nb).

12  Sija Schreuders is geboren op zaterdag 29 november 1834 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 23 juni 1838 in Klundert (Nb). Sija werd 3 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

VII-D  Huibertje van Erkelens ook genaamd Huijbertie van Erkelens, dochter van Huibert van Erkelen (VI-A) en Baatje Provilij, is gedoopt op zondag 27 januari 1799 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 20 maart 1852 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Huibertje werd 53 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Huibertje trouwt op donderdag 28 juni 1821 in Klundert (Nb) op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Joost Schreuders, zoon van Jacques Schreuders en Elizabeth Ottevangers. Joost, bouwmansknecht, is geboren op maandag 19 mei 1800 in Veen (Nb), is overleden op vrijdag 26 april 1872 in Klundert (Nb). Joost werd 71 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Van Joost en Huibertje zijn acht kinderen bekend:

1  Jacob Schreuders is geboren op maandag 12 november 1821 in Klundert (Nb), zie VIII-J.

2  Baatje Schreuders is geboren op vrijdag 29 augustus 1823 in Klundert (Nb), zie VIII-K.

3  Huibert Schreuders is geboren op zaterdag 14 januari 1826 in Klundert (Nb), zie VIII-L.

4  Cornelia Martijntje Schreuders is geboren op donderdag 18 september 1828 in Klundert (Nb), zie VIII-M.

5  Elizabeth Schreuders is geboren op dinsdag 18 januari 1831 in Klundert (Nb), zie VIII-N.

6  Klazina Schreuders is geboren op zaterdag 17 januari 1835 in Klundert (Nb), zie VIII-O.

7  Jozina Schreuders is geboren op zondag 19 februari 1837 in Klundert (Nb), zie VIII-P.

8  Izaak Kornelis Schreuders is geboren op zaterdag 4 mei 1839 in Klundert (Nb), zie VIII-Q.

VII-E  Cornelis van Erkelens, zoon van Huibert van Erkelen (VI-A) en Baatje Provilij, is gedoopt op zondag 1 augustus 1802 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 13 juli 1828 in Klundert (Nb). Cornelis werd 25 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Cornelis trouwt op donderdag 1 november 1827 in Klundert (Nb) op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Martijntje van der Gijp, dochter van Cornelis van der Gijp en Maria Bevelander. Martijntje is geboren op donderdag 26 juni 1800 in Klundert (Nb).

Martijntje was later gehuwd (2) met Pieter Cornelis Robbe. Martijntje was later gehuwd (3) met Dirk van der Kuip.

VII-F  Neeltje Dirke, dochter van Dingeman Dirke en Cornelia Pullen (VI-B), is geboren op dinsdag 21 september 1790 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 26 september 1790 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 31 juli 1866 in Zevenbergen (Nb). Neeltje werd 75 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Van Neeltje en een onbekende man is een kind bekend:

1  Dingeman Dirke is geboren rond januari 1813 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 13 juni 1820 in Zevenbergen (Nb). Dingeman werd ongeveer 7 jaar en 5 maanden.

Neeltje trouwt op donderdag 12 juni 1828 in Zevenbergen (Nb) op 37-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Cornelis Vogel, zoon van Jan Wouters Vogel en Seijke van Leer. Cornelis, broodbakker, is gedoopt op zondag 22 januari 1786 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 11 januari 1865 in Zevenbergen (Nb). Cornelis werd 78 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Van Cornelis en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

2  Jan Vogel is geboren op woensdag 1 oktober 1828 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 10 april 1866 in Zevenbergen (Nb). Jan werd 37 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

3  Seike Cornelia Vogel is geboren op zondag 22 september 1833 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-S.

4  Cornelia Vogel is geboren op dinsdag 9 juni 1835 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-R.

VII-G  Jan Dirke, zoon van Dingeman Dirke en Cornelia Pullen (VI-B), is geboren op maandag 3 maart 1794 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 9 maart 1794 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 15 maart 1829 in Klundert (Nb). Jan werd 35 jaar en 12 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 10 juli 1819 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Kuina de Bie, dochter van Leendert de Bie en Anna van der Ven. Kuina is geboren op dinsdag 25 december 1792 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op dinsdag 21 augustus 1860 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Kuina werd 67 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Van Jan en Kuina zijn vier kinderen bekend:

1  Dingeman Dirken is geboren op donderdag 23 maart 1820 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 25 maart 1820 in Klundert (Nb). Dingeman werd 2 dagen.

2  Dingeman Dirken is geboren op vrijdag 27 juli 1821 in Klundert (Nb), zie VIII-T.

3  Johanna Dirken is geboren op maandag 9 augustus 1824 in Klundert (Nb), zie VIII-U.

4  Cornelia Dirken is geboren op woensdag 5 november 1828 in Klundert (Nb), zie VIII-V.

VII-H  Jaapje Dirken, dochter van Dingeman Dirke en Cornelia Pullen (VI-B), dienstmeid, is geboren op zondag 18 december 1796 in Klundert (Nb), is gedoopt op zaterdag 24 december 1796 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 14 oktober 1837 in Willemstad (Nb). Jaapje werd 40 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Jaapje trouwt op zaterdag 9 augustus 1817 in Willemstad (Nb) op 20-jarige leeftijd met de 28-jarige Adrianus de Graaf, zoon van Pieter de Graaf en Dingena van der Vliet. Adrianus, bouwknegt, is geboren op maandag 8 december 1788 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is gedoopt op zondag 14 december 1788 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op woensdag 17 mei 1854 in Willemstad (Nb). Adrianus werd 65 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Van Adrianus en Jaapje zijn tien kinderen bekend:

1  Pieter de Graaf is geboren op vrijdag 14 november 1817 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-W.

2  Cornelia de Graaf is geboren op donderdag 17 juni 1819 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-X.

3  Dingena de Graaf is geboren op zondag 5 november 1820 in Willemstad (Nb), is overleden op zondag 19 november 1820 in Willemstad (Nb). Dingena werd 14 dagen.

4  Dingeman de Graaf is geboren op maandag 7 oktober 1822 in Willemstad (Nb), is overleden op dinsdag 16 november 1830 in Willemstad (Nb). Dingeman werd 8 jaar, 1 maand en 9 dagen.

5  Dingena de Graaf is geboren op woensdag 10 november 1824 in Willemstad (Nb), zie VIII-Y.

6  Neeltje de Graaf is geboren op maandag 27 maart 1826 in Willemstad (Nb), is overleden op zondag 4 maart 1827 in Willemstad (Nb). Neeltje werd 11 maanden en 5 dagen.

7  Maaike de Graaf is geboren op zondag 3 februari 1828 in Willemstad (Nb), zie VIII-Z.

8  Cornelis de Graaf is geboren op maandag 27 september 1830 in Willemstad (Nb).

9  Neeltje de Graaf is geboren op woensdag 1 mei 1833 in Willemstad (Nb), zie VIII-AA.

10  Dingeman de Graaf is geboren op woensdag 15 juni 1836 in Willemstad (Nb), zie VIII-AB.

VII-I  Maaike Dirken, dochter van Dingeman Dirke en Cornelia Pullen (VI-B), is geboren op maandag 8 oktober 1804 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 14 oktober 1804 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 1 oktober 1846 in Willemstad (Nb). Maaike werd 41 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Maaike trouwt op woensdag 2 december 1829 in Ooltgensplaat (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Willem Hagens, zoon van Pieter Antonisse Hagens en Jacoba Mense. Willem is gedoopt op donderdag 8 januari 1807 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 26 december 1859 in Dirksland (Zh). Willem werd 52 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Willem was later gehuwd (2) met Wilhelmina Koopmans.

Van Willem en Maaike zijn acht kinderen bekend:

1  Pieter Jacobus Hagens is geboren op donderdag 28 mei 1829 in Ooltgensplaat (Zh), zie VIII-AC.

2  Dingeman Hagens is geboren op vrijdag 29 november 1833 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zaterdag 7 april 1860 in Oude Tonge (Zh). Dingeman werd 26 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

3  Cornelia Hagens is geboren op woensdag 28 oktober 1835 in Fijnaart en Heijningen (Nb).

4  Jacoba Hagens is geboren op woensdag 28 oktober 1835 in Fijnaart en Heijningen (Nb).

5  Cornelis Hagens is geboren op donderdag 7 september 1837 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-AD.

6  Jacobus Hagens is geboren op woensdag 31 maart 1841 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-AE.

7  Cornelia Hagens is geboren op zaterdag 30 april 1842 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-AF.

8  Antonie Hagens is geboren op dinsdag 26 augustus 1845 in Willemstad (Nb).

VII-J  Geertrui Dirke, dochter van Dingeman Dirke en Cornelia Pullen (VI-B), is gedoopt op zondag 14 oktober 1804 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 5 januari 1885 in Ooltgensplaat (Zh). Geertrui werd 80 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

Geertrui trouwt op zaterdag 17 december 1831 in Ooltgensplaat (Zh) op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Johannis Wolfert, zoon van Jan Wolfert en Elizabeth Bergers. Johannis is geboren rond 1808 in Sint Annaland (Ze), is overleden op vrijdag 24 februari 1843 in Ooltgensplaat (Zh). Johannis werd ongeveer 35 jaar.

Van Johannis en Geertrui zijn vijf kinderen bekend:

1  Elizabeth Wolfert is geboren op zondag 20 mei 1832 in Ooltgensplaat (Zh), zie VIII-AG.

2  Cornelia Wolfer is geboren op woensdag 8 januari 1834 in Ooltgensplaat (Zh), is overleden op dinsdag 6 september 1836 in Ooltgensplaat (Zh). Cornelia werd 2 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

3  Leentje Wolfer is geboren op zondag 29 november 1835 in Ooltgensplaat (Zh), zie VIII-AH.

4  Dingeman Wolfert is geboren op woensdag 28 maart 1838 in Ooltgensplaat (Zh), zie VIII-AI.

5  Jan Wolfert is geboren op dinsdag 1 december 1840 in Oude Tonge (Zh), zie VIII-AJ.

VII-K  Cornelia Dirken, dochter van Dingeman Dirke en Cornelia Pullen (VI-B), is geboren op zondag 28 maart 1813 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 4 februari 1882 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Cornelia werd 68 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Cornelia trouwt op zaterdag 20 augustus 1836 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Hermanus Oostdijk, zoon van Christiaan Cornelis Oostdijk en Pieternella Hermans Smit. Hermanus is geboren op woensdag 25 oktober 1809 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zondag 18 januari 1903 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Hermanus werd 93 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Van Hermanus en Cornelia zijn tien kinderen bekend:

1  Pieternella Oostdijck is geboren op dinsdag 20 maart 1838 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-AK.

2  Christiaan Oostdijck is geboren op woensdag 26 februari 1840 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-AL.

3  Cornelia Oostdijk is geboren op donderdag 21 oktober 1841 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zaterdag 5 september 1846 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Cornelia werd 4 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

4  Dingeman Oostdijk is geboren op zondag 20 augustus 1843 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op woensdag 25 april 1888 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Dingeman werd 44 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

5  Jan Oostdijk is geboren op maandag 11 augustus 1845 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-AM.

6  Cornelis Oostdijk is geboren op woensdag 7 juli 1847 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op vrijdag 9 juli 1847 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Cornelis werd 2 dagen.

7  Cornelia Oostdijk is geboren op zaterdag 28 oktober 1848 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-AN.

8  Maaike Oostdijk is geboren op donderdag 25 april 1850 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-AO.

9  Cornelis Oostdijck is geboren op woensdag 28 april 1852 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-AP.

10  Neeltje Oostdijk is geboren op woensdag 27 februari 1856 in Fijnaart en Heijningen (Nb).

VII-L  Willem Weeda(ge) ook genaamd Willem Weda, zoon van Gerrit Weeda en Adriana Pullen (VI-C), is geboren op donderdag 26 november 1801 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 29 november 1801 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 16 december 1874 in Zevenbergen (Nb). Willem werd 73 jaar en 20 dagen.

Willem trouwt op vrijdag 10 oktober 1828 in Klundert (Nb) op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Maria Kerkhofs, dochter van Leendert Kerkhof en Johanna Dudok. Maria is geboren op zaterdag 10 maart 1804 in Terheijden (Nb), is gedoopt op zondag 11 maart 1804 in Terheijden (Nb), is overleden op dinsdag 21 januari 1879 in Zevenbergen (Nb). Maria werd 74 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

Van Willem en Maria zijn acht kinderen bekend:

1  Adriana Clasina Weedage is geboren op maandag 5 april 1830 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 10 oktober 1847 in Zevenbergen (Nb). Adriana werd 17 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

2  Johanna Weedage is geboren op maandag 12 september 1831 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-AQ.

3  Geertrui Weedage is geboren op vrijdag 10 januari 1834 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-AR.

4  Helena Wedage is geboren op woensdag 12 oktober 1836 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-AS.

5  Maaike Weda is geboren op zaterdag 3 maart 1838 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-AT.

6  Gerrit Weedage is geboren op dinsdag 4 februari 1840 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-AU.

7  Willem Weda is geboren op woensdag 5 april 1843 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-AV.

8  Maria Weda is geboren op zaterdag 28 februari 1846 in Zevenbergen (Nb), is ongehuwd overleden op woensdag 12 april 1865 in Zevenbergen (Nb). Maria werd 19 jaar, 1 maand en 15 dagen.

VII-M  Clasiena Weeda, dochter van Gerrit Weeda en Adriana Pullen (VI-C), dienstmeid, is geboren op donderdag 31 maart 1803 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 3 april 1803, is overleden in 1895 in Dinteloord (Nb). Clasiena werd 92 jaar.

Clasiena trouwt op donderdag 14 augustus 1834 in Klundert (Nb) op 31-jarige leeftijd met de 46-jarige Meeuwis Vissers, zoon van Leendert Simonse Vissers en Maria Meuwisse Burgers. Meeuwis, landbouwer, is gedoopt op zondag 11 mei 1788 in Dinteloord (Nb), is overleden op dinsdag 9 juni 1846 in Willemstad (Nb). Meeuwis werd 58 jaar en 29 dagen.

Meeuwis was eerder gehuwd (1) met Anna den Hollander.

Van Meeuwis en Clasiena zijn zeven kinderen bekend:

1  Gerrit Vissers is geboren op donderdag 18 juni 1835 in Dinteloord (Nb), is overleden op vrijdag 3 maart 1899 in Dinteloord (Nb). Gerrit werd 63 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

2  Pieter Vissers is geboren op maandag 12 september 1836 in Dinteloord (Nb), is ongehuwd overleden op dinsdag 7 juni 1887 in Dinteloord (Nb). Pieter werd 50 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

3  Johanna Adriana Vissers is geboren op maandag 30 april 1838 in Dinteloord en Prinsenland (Nb), zie VIII-AW.

4  Elisabeth Vissers is geboren op vrijdag 21 februari 1840 in Dinteloord en Prinsenland (Nb), zie VIII-AX.

5  Adriaan Vissers is geboren op woensdag 16 juni 1841 in Dinteloord en Prinsenland (Nb), zie VIII-AY.

6  Maria Vissers is geboren op woensdag 29 maart 1843 in Dinteloord (Nb), is overleden op maandag 27 november 1893 in Dinteloord (Nb). Maria werd 50 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

7  Willemina Vissers is geboren op donderdag 20 maart 1845 in Dinteloord en Prinsenland (Nb), zie VIII-AZ.

VII-N  Johanna Weeda, dochter van Gerrit Weeda en Adriana Pullen (VI-C), dagloonster, is gedoopt op zondag 6 januari 1805 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 19 januari 1887 in Klundert (Nb). Johanna werd 82 jaar en 13 dagen.

Johanna trouwt op zondag 21 juli 1839 in Zevenbergen (Nb) op 34-jarige leeftijd met de 24-jarige Dirk Polak, zoon van Bastiaan Polak en Neeltje Musterd. Dirk, arbeider, is geboren op maandag 12 september 1814 in Zwaluwe (Nb), is overleden op zondag 8 juni 1873 in Klundert (Nb). Dirk werd 58 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

Van Dirk en Johanna zijn zeven kinderen bekend:

1  Bastiaan Polak is geboren op maandag 21 december 1840 in Klundert (Nb), zie VIII-BA.

2  Adriana Mechelina Polak is geboren op zaterdag 26 maart 1842 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 3 juni 1843 in Klundert (Nb). Adriana werd 1 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

3  Adriana Machelina Polak is geboren op zaterdag 17 juni 1843 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 11 september 1843 in Klundert (Nb). Adriana werd 2 maanden en 25 dagen.

4  Neeltje Polak is geboren op zondag 4 augustus 1844 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 9 september 1844 in Klundert (Nb). Neeltje werd 1 maand en 5 dagen.

5  Gerrit Polak is geboren op maandag 5 augustus 1844 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 28 maart 1847 in Klundert (Nb). Gerrit werd 2 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

6  Adriana Johanna Polak is geboren op zaterdag 24 juli 1847 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 3 september 1847 in Klundert (Nb). Adriana werd 1 maand en 10 dagen.

7  Gerrit Polak is geboren op donderdag 1 februari 1849 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 22 juli 1850 in Klundert (Nb). Gerrit werd 1 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

VII-O  Jacob Weedage ook genaamd Weeda, zoon van Gerrit Weeda en Adriana Pullen (VI-C), arbeider, is geboren op woensdag 30 november 1808 in Klundert (Nb), is gedoopt op zondag 11 december 1808 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 24 augustus 1880 in Zevenbergen (Nb). Jacob werd 71 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

Jacob trouwt op donderdag 16 september 1841 in Klundert (Nb) op 32-jarige leeftijd met de 19-jarige Dingena Eland, zie VII-CH.

Van Jacob en Dingena zijn negen kinderen bekend:

1  Adriana Klazina Weedage is geboren op maandag 10 januari 1842 in Klundert (Nb), zie VIII-BB.

2  Johanna Weeda is geboren op woensdag 13 september 1843 in Klundert (Nb), zie VIII-BC.

3  Gerardiena Weedage is geboren op zondag 25 januari 1846 in Klundert (Nb), zie VIII-BD.

4  Rokus Weedage is geboren op zondag 7 oktober 1849 in Klundert (Nb), zie VIII-BE.

5  Klazina Weedage is geboren op zaterdag 27 november 1852, zie VIII-BF.

6  Maria Weeda is geboren op dinsdag 19 februari 1856 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 2 september 1857 in Klundert (Nb). Maria werd 1 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

7  Maria Weeda is geboren op zondag 1 augustus 1858 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 8 mei 1879 in Zevenbergen (Nb). Maria werd 20 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

8  Gerrit Weeda, arbeider, is geboren op vrijdag 12 juli 1861 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 9 januari 1878 in Zevenbergen (Nb). Gerrit werd 16 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

9  Jacob Weeda is geboren op dinsdag 26 juni 1866 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 14 juli 1866 in Zevenbergen (Nb). Jacob werd 18 dagen.

VII-P  Lisia Weeda, dochter van Gerrit Weeda en Adriana Pullen (VI-C), is geboren op woensdag 10 juli 1811 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 10 mei 1855 in Zevenbergen (Nb). Lisia werd 43 jaar en 10 maanden.

Lisia trouwt op donderdag 27 juli 1848 in Zevenbergen (Nb) op 37-jarige leeftijd met de 24-jarige Lambert Herbert van der Put, zoon van Herbert van der Put en Johanna de Visser. Lambert, stamper, is geboren op maandag 9 februari 1824 in Zevenbergen (Nb).

Van Lambert en Lisia zijn drie kinderen bekend:

1  Johanna van der Put is geboren op zondag 1 april 1849 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 1 juni 1849 in Zevenbergen (Nb). Johanna werd 2 maanden.

2  Johanna Adriana van der Put is geboren op woensdag 11 september 1850 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-BG.

3  Gerrit van der Put is geboren op zaterdag 7 augustus 1852 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 16 oktober 1852 in Zevenbergen (Nb). Gerrit werd 2 maanden en 9 dagen.

VII-Q  Gerardus Weeda (Gerrit), zoon van Gerrit Weeda en Adriana Pullen (VI-C), is geboren op dinsdag 30 maart 1813 in Klundert (Nb).

Gerrit trouwt op vrijdag 4 juni 1841 in Klundert (Nb) op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Maria van Kaam, dochter van Gerrit van Kaam en Hendrika Ardon. Maria is geboren op maandag 24 juni 1816 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 3 december 1875 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Maria werd 59 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Van Gerrit en Maria zijn zeven kinderen bekend:

1  Adriana Weeda is geboren op zaterdag 25 september 1841 in Klundert (Nb), zie VIII-BH.

2  Gerrit Weeda is geboren op woensdag 16 november 1842 in Klundert (Nb), zie VIII-BI.

3  Hendrika Weeda is geboren op zondag 23 februari 1845 in Klundert (Nb), zie VIII-BJ.

4  Willem Weeda is geboren op vrijdag 27 april 1849 in Willemstad (Nb), zie VIII-BK.

5  Johanna Weeda is geboren op dinsdag 7 oktober 1851 in Willemstad (Nb), zie VIII-BL.

6  Jacob Weeda is geboren op vrijdag 27 juli 1855 in Willemstad (Nb), zie VIII-BM.

7  Maria Weeda is geboren op woensdag 21 juli 1858 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 11 december 1859 in Klundert (Nb). Maria werd 1 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

VII-R  Arij Weeda, zoon van Gerrit Weeda en Adriana Pullen (VI-C), is geboren op zondag 9 april 1815 in Klundert (Nb).

Arij trouwt op zaterdag 5 december 1840 in Zevenbergen (Nb) op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Jenneke van (de) Noord ook genaamd van Noort, dochter van Hendrik van Noord en Elisabeth Quist. Jenneke is geboren op woensdag 23 maart 1814 in Zwaluwe (Nb), is overleden op woensdag 1 mei 1872 in Klundert (Nb). Jenneke werd 58 jaar, 1 maand en 8 dagen.

Van Arij en Jenneke zijn zeven kinderen bekend:

1  Adriana Weeda is geboren op donderdag 4 maart 1841 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 30 april 1841 in Zevenbergen (Nb). Adriana werd 1 maand en 26 dagen.

2  Elizabeth Weda is geboren op donderdag 31 maart 1842 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-BN.

3  Adriana Weeda is geboren op vrijdag 20 december 1844 in Klundert (Nb), zie VIII-BO.

4  Johanna Weeda is geboren op dinsdag 5 oktober 1847 in Klundert (Nb), zie VIII-BP.

5  Gerrit Weeda is geboren op woensdag 5 juni 1850 in Klundert (Nb), zie VIII-BQ.

6  Heintje Weeda is geboren op zaterdag 20 januari 1855 in Klundert (Nb), zie VIII-BR.

7  Lisia Weeda is geboren op zaterdag 6 februari 1858 in Klundert (Nb), zie VIII-BS.

VII-S  Adriana Weeda, dochter van Gerrit Weeda en Adriana Pullen (VI-C), is geboren op maandag 4 juni 1821 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 18 januari 1900 in Klundert (Nb). Adriana werd 78 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Adriana trouwt op donderdag 8 april 1858 in Klundert (Nb) op 36-jarige leeftijd met de 33-jarige Hendrik Lokers, zoon van Hendrik Lokers en Adriana Verhoeven. Hendrik, arbeider, is geboren op donderdag 26 augustus 1824 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 14 mei 1893 in Klundert (Nb). Hendrik werd 68 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Van Hendrik en Adriana is een kind bekend:

1  Levenloos kind Lokers is ter wereld gekomen op woensdag 17 december 1862 in Klundert (Nb).

VII-T  Pieternella Grootenboer, dochter van Dingeman Grootenboer (VI-D) en Commerina de Graaf, is geboren op woensdag 18 juni 1794 in Willemstad (Nb), is gedoopt op zondag 22 juni 1794 in Willemstad (Nb), is overleden op zaterdag 20 mei 1848 in Willemstad (Nb). Pieternella werd 53 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Van Pieternella en een onbekende man zijn vier kinderen bekend:

1  Kommertje Grootenboer is geboren rond 1824, is overleden op zaterdag 15 januari 1842 in Willemstad (Nb). Kommertje werd ongeveer 18 jaar.

2  Pieter Grootenboer is geboren op donderdag 7 september 1826 in Willemstad (Nb), is overleden op vrijdag 31 augustus 1827 in Willemstad (Nb). Pieter werd 11 maanden en 24 dagen.

3  Levenloos kind Grootenboer is ter wereld gekomen op zondag 22 september 1833 in Willemstad (Nb).

4  Maria Grootenboer is geboren op zondag 20 september 1835 in Willemstad (Nb), is overleden op maandag 30 november 1835 in Willemstad (Nb). Maria werd 2 maanden en 10 dagen.

VII-U  Arij Grootenboer, zoon van Adriaan Grootenboer (VI-E) en Teuntje Paans, is gedoopt op zondag 16 februari 1800, is overleden op zondag 6 februari 1853 in Willemstad (Nb). Arij werd 52 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Arij trouwt op zaterdag 21 juni 1823 in Willemstad (Nb) op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Cornelia Gouten, dochter van Pieter Gouten en Adriaantje van der Ven. Cornelia is geboren rond 1798 in Ridderkerk (Zh), is overleden op vrijdag 24 november 1871 in Willemstad (Nb). Cornelia werd ongeveer 73 jaar.

Cornelia was eerder gehuwd (1) met Arij de Koning. Cornelia was later gehuwd (3) met Jan Bartholomeus Otterdijk.

VII-V  Kornelis Radewalt, zoon van Dingeman Radewalt (VI-F) en Cornelia van Hoeven, is geboren rond 1810 in Klundert (Nb).

Kornelis trouwt op zondag 18 oktober 1835 in Klundert (Nb) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Cornelia Soetens, dochter van Abraham Soetens en Josina Korteweg. Cornelia is geboren op zondag 26 maart 1815 in Klundert (Nb).

Van Kornelis en Cornelia zijn tien kinderen bekend:

1  Cornelia Joziena Radewalt is geboren op vrijdag 27 mei 1836 in Klundert (Nb).

2  Josiena Cornelia Radewalt is geboren op vrijdag 16 maart 1838 in Klundert (Nb), zie VIII-BT.

3  Dingena Elizabeth Radewalt is geboren op donderdag 2 juli 1840 in Klundert (Nb).

4  Abraham Dingeman Radewalt is geboren op woensdag 20 juli 1842 in Klundert (Nb).

5  Elizabeth Adriana Radewalt is geboren op woensdag 17 januari 1844 in Klundert (Nb), is ongehuwd overleden op dinsdag 1 december 1863 in Klundert (Nb). Elizabeth werd 19 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

6  Dingeman Abraham Radewalt is geboren op zondag 2 augustus 1846 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 15 november 1852 in Klundert (Nb). Dingeman werd 6 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

7  Adriaantje Radewalt is geboren op donderdag 4 januari 1849 in Klundert (Nb), is ongehuwd overleden op woensdag 24 oktober 1866 in Klundert (Nb). Adriaantje werd 17 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

8  Maria Radewalt is geboren op dinsdag 13 augustus 1850 in Klundert (Nb).

9  Dingeman Abraham Radewalt is geboren op woensdag 16 maart 1853 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 4 juni 1859 in Klundert (Nb). Dingeman werd 6 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

10  Adamina Radewalt is geboren op zondag 7 december 1856 in Klundert (Nb).

VII-W  Maria Pieters Grootenboer, dochter van Pieter Jansz Grootenboer (VI-G) en Cornelia Jacobsdr Karon (Neeltje), is geboren op zondag 9 september 1798 in Dirksland (Zh), is gedoopt op zondag 30 september 1798 in Dirksland (Zh).

Maria trouwt op maandag 27 november 1820 in Sommelsdijk (Zh) op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Jacobus Pieters van Broeke, zoon van Pieter van Broeke en Neeltje Vollegraaff. Jacobus is geboren op maandag 6 november 1797 in Sommelsdijk (Zh), is overleden op woensdag 24 oktober 1832 in Sommelsdijk (Zh). Jacobus werd 34 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Van Jacobus en Maria zijn acht kinderen bekend:

1  Pieter van Broeke is geboren op zaterdag 7 oktober 1820 in Sommelsdijk (Zh), zie VIII-BU.

2  Neeltje van Broeke is geboren op maandag 7 oktober 1822 in Sommelsdijk (Zh).

3  Cornelia van Broeke is geboren op zondag 12 december 1824 in Sommelsdijk (Zh).

4  Adrianus van Broeke is geboren op zondag 12 december 1824 in Sommelsdijk (Zh), is overleden op zaterdag 30 juli 1825 in Sommelsdijk (Zh). Adrianus werd 7 maanden en 18 dagen.

5  Adrianus van Broeke is geboren op donderdag 18 januari 1827 in Sommelsdijk (Zh), zie VIII-BV.

6  Levenloos kind van Broeke is ter wereld gekomen op woensdag 3 december 1828 in Sommelsdijk (Zh).

7  Cornelia van Broek is geboren op zondag 22 november 1829 in Sommelsdijk (Zh), zie VIII-BW.

8  Jacobus van Broeke is geboren op zondag 2 december 1832 in Sommelsdijk (Zh), is overleden op zaterdag 11 mei 1850 in Sommelsdijk (Zh). Jacobus werd 17 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

VII-X  Cornelia Pieters Grootenboer, dochter van Pieter Jansz Grootenboer (VI-G) en Cornelia Jacobsdr Karon (Neeltje), is geboren op zondag 9 september 1798 in Dirksland (Zh), is gedoopt op zondag 30 september 1798 in Dirksland (Zh), is overleden op vrijdag 16 september 1859 in Oude Tonge (Zh). Cornelia werd 61 jaar en 7 dagen.

Cornelia trouwt op vrijdag 27 februari 1818 in Nieuwe Tonge (Zh) op 19-jarige leeftijd met de 31-jarige Gerbrand Breur, zoon van Jacob Breur en Teuntje Kom. Gerbrand is geboren op woensdag 9 augustus 1786 in Nieuwe Tonge (Zh), is overleden op vrijdag 22 november 1850 in Nieuwe Tonge (Zh). Gerbrand werd 64 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

Gerbrand was eerder gehuwd (1) met Gijsje Verweij.

Van Gerbrand en Cornelia zijn vijf kinderen bekend:

1  Pieter Breur is geboren op zaterdag 31 oktober 1818 in Sommelsdijk (Zh), zie VIII-BX.

2  Teuntje Breur is geboren op zaterdag 1 januari 1820 in Sommelsdijk (Zh), is overleden op maandag 16 oktober 1820 in Sommelsdijk (Zh). Teuntje werd 9 maanden en 15 dagen.

3  Jacob Breur is geboren op woensdag 31 oktober 1821, zie VIII-BY.

4  Teuntje Breur is geboren op zaterdag 6 september 1823 in Sommelsdijk (Zh), is overleden op zaterdag 12 april 1828 in Nieuwe Tonge (Zh). Teuntje werd 4 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

5  Marcus Breur is geboren op donderdag 8 december 1825 in Nieuwe Tonge (Zh), zie VIII-BZ.

VII-Y  Janna Pieters Grootenboer, dochter van Pieter Jansz Grootenboer (VI-G) en Cornelia Jacobsdr Karon (Neeltje), is geboren op woensdag 26 februari 1800 in Dirksland (Zh), is gedoopt op woensdag 19 maart 1800 in Dirksland (Zh), is overleden op zondag 18 juni 1848 in Sommelsdijk (Zh). Janna werd 48 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

Janna trouwt op zondag 29 september 1822 in Sommelsdijk (Zh) op 22-jarige leeftijd met de 32-jarige Johannis van Rikxoord, zoon van Pieter van Rikxoord en Gerbregt Hoogendoorn. Johannis is geboren op zondag 25 april 1790 in Vianen (Ut), is overleden op vrijdag 26 december 1845 in Sommelsdijk (Zh). Johannis werd 55 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Van Johannis en Janna zijn negen kinderen bekend:

1  Gerbregta van Rikxoort is geboren op woensdag 5 maart 1823 in Sommelsdijk (Zh), zie VIII-CA.

2  Pieter van Rikxoort is geboren op dinsdag 6 december 1825 in Sommelsdijk (Zh), zie VIII-CB.

3  Martinus van Rikxoort is geboren op vrijdag 28 november 1828 in Sommelsdijk (Zh), is overleden op woensdag 5 mei 1830 in Sommelsdijk (Zh). Martinus werd 1 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

4  Neeltje van Rikxoort is geboren op woensdag 2 februari 1831 in Sommelsdijk (Zh), zie VIII-CC.

5  Martina van Rikxoort is geboren op donderdag 25 oktober 1832 in Sommelsdijk (Zh), zie VIII-CD.

6  Johannis van Rixoord is geboren op zondag 14 september 1834 in Sommelsdijk (Zh), zie VIII-CE.

7  Martinus van Rikxoort is geboren op zaterdag 13 mei 1837 in Sommelsdijk (Zh).

8  Maria Cornelia van Rikxoort is geboren op donderdag 21 februari 1839 in Sommelsdijk (Zh), zie VIII-CF.

9  Janna van Rikxoort is geboren op maandag 21 november 1842 in Sommelsdijk (Zh), zie VIII-CG.

VII-Z  Jacob Pieters Grootenboer, zoon van Pieter Jansz Grootenboer (VI-G) en Cornelia Jacobsdr Karon (Neeltje), timmerman, is geboren op woensdag 24 februari 1802 in Dirksland (Zh), is overleden op zondag 18 februari 1855 in Middelharnis (Zh). Jacob werd 52 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

Jacob trouwt op woensdag 22 februari 1826 in Rotterdam (Zh) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Soetje de Bloeme, dochter van Jan de Bloemen en Cornelia Franken. Soetje is geboren op zondag 11 april 1802 in Middelharnis (Zh), is overleden op woensdag 4 april 1866 in Oud Beijerland (Zh). Soetje werd 63 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

(In de WieWasWie overlijdensakte wordt een overlijdensdatum genoemd van 4 april 1866 en wordt een aangiftedatum overlijden genoemd van 5 mei 1866)

Soetje was later gehuwd (2) met Arnoldus van den Briel.

Van Jacob en Soetje zijn zeven kinderen bekend:

1  Adriana Deckers Grootenboer is geboren op woensdag 19 november 1823 in Sommelsdijk (Zh), zie VIII-CH.

2  Pieter Jacobs Grootenboer is geboren op zondag 22 juli 1827, zie VIII-CI.

3  Cornelia Grootenboer is geboren op donderdag 17 maart 1831 in Middelharnis (Zh), zie VIII-CJ.

4  Jan Grotenboer is geboren op vrijdag 18 oktober 1833 in Middelharnis (Zh), zie VIII-CK.

5  Teuntje Grootenboer is geboren op maandag 15 augustus 1836 in Middelharnis (Zh), zie VIII-CL.

6  Jakob Grootenboer is geboren op zaterdag 21 maart 1840 in Middelharnis (Zh), zie VIII-CM.

7  Arendje Grootenboer is geboren op donderdag 22 januari 1846 in Middelharnis (Zh), zie VIII-CN.

VII-AA  Adriana Pieters Bakkers Grootenboer, dochter van Pieter Jansz Grootenboer (VI-G) en Cornelia Jacobsdr Karon (Neeltje), winkelierster, is geboren op zondag 18 november 1810 in Sommelsdijk (Zh), is overleden op maandag 25 april 1892 in Sint Philipsland (Ze). Adriana werd 81 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Adriana trouwt op zondag 23 augustus 1829 in Sommelsdijk (Zh) op 18-jarige leeftijd met de 25-jarige Damis Everaers, zoon van Samuel Jacobus Everaers en Maria Loos. Damis, broodbakker, is geboren op donderdag 17 november 1803 in Rotterdam (Zh), is overleden op zaterdag 2 juli 1864 in Sint Philipsland (Ze). Damis werd 60 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Van Damis en Adriana zijn dertien kinderen bekend:

1  Maria Everaers is geboren op woensdag 23 december 1829 in Sint Philipsland (Ze), zie VIII-CO.

2  Neeltje Everaers is geboren op zaterdag 17 maart 1832 in Sint Philipsland (Ze), is overleden op maandag 21 maart 1836 in Sint Philipsland (Ze). Neeltje werd 4 jaar en 4 dagen.

3  Samuel Jacobus Everaers is geboren op dinsdag 29 april 1834 in Sint Philipsland (Ze), zie VIII-CP.

4  Pieter Everaers is geboren op woensdag 1 juni 1836 in Sint Philipsland (Ze), zie VIII-CQ.

5  Jacobus Nicolaas Everaers is geboren op zaterdag 7 april 1838 in Sint Philipsland (Ze), is overleden op dinsdag 5 juni 1838 in Sint Philipsland (Ze). Jacobus werd 1 maand en 29 dagen.

6  Neeltje Everaers is geboren op woensdag 11 december 1839 in Sint Philipsland (Ze), is overleden op zaterdag 12 mei 1849 in Sint Philipsland (Ze). Neeltje werd 9 jaar, 5 maanden en 1 dag.

7  Jacobus Nicolaas Everaers, broodbakker, is geboren op woensdag 9 maart 1842 in Sint Philipsland (Ze), is ongehuwd overleden op maandag 6 maart 1865 in Sint Philipsland (Ze). Jacobus werd 22 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

8  Damis Everaers is geboren op zaterdag 21 oktober 1843 in Sint Philipsland (Ze), zie VIII-CR.

9  Jacob Johannes Everaers, broodbakker, is geboren op woensdag 19 november 1845 in Sint Philipsland (Ze), is ongehuwd overleden op zaterdag 3 juli 1869 in Sint Philipsland (Ze). Jacob werd 23 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

10  Frederik Cornelis Everaers is geboren op zondag 21 november 1847 in Sint Philipsland (Ze), zie VIII-CS.

11  Neeltje Adriana Barbara Everaers is geboren op donderdag 8 augustus 1850 in Sint Philipsland (Ze), zie VIII-CT.

12  Adriana Hendrika Elisabeth Everaers is geboren op maandag 19 april 1852 in Sint Philipsland (Ze), zie VIII-CU.

13  Johannes Cornelis Everaers is geboren op vrijdag 8 december 1854 in Sint Philipsland (Ze), zie VIII-CV.

VII-AB  Jan Grooteboer, zoon van Dingeman Jansz Grootenboer (VI-H) en Annigje Pieters Visser (Annetje), is geboren op zondag 14 november 1802 in Puttershoek (Zh), is gedoopt op zondag 28 november 1802 in Puttershoek (Zh), is overleden op dinsdag 2 juli 1872 in Hekelingen (Zh). Jan werd 69 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Jan trouwt op donderdag 5 oktober 1826 in Heinenoord (Zh) op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Klara Oomes, dochter van Arie Oomes en Apolonia Moerman. Klara is geboren op woensdag 10 oktober 1804 in Sliedrecht (Zh), is overleden op vrijdag 8 december 1882 in Hekelingen (Zh). Klara werd 78 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Van Jan en Klara zijn zes kinderen bekend:

1  Annigje Grotenboer is geboren op woensdag 8 november 1826 in Heinenoord (Zh), zie VIII-CW.

2  Aplonia Grootenboer is geboren op woensdag 16 april 1828 in Hekelingen (Zh), zie VIII-CX.

3  Johanna Grootenboer is geboren op zaterdag 26 september 1829 in Hekelingen (Zh), is overleden op zaterdag 13 maart 1830 in Hekelingen (Zh). Johanna werd 5 maanden en 15 dagen.

4  Arie Grootenboer is geboren op vrijdag 8 oktober 1830 in Hekelingen (Zh), is overleden op donderdag 10 november 1831 in Hekelingen (Zh). Arie werd 1 jaar, 1 maand en 2 dagen.

5  Arie Grootenboer is geboren op dinsdag 18 december 1832 in Hekelingen (Zh), is overleden op maandag 24 oktober 1898 in Hekelingen (Zh). Arie werd 65 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

6  Adriana Grootenboer is geboren op vrijdag 5 juni 1835 in Hekelingen (Zh), is overleden op vrijdag 2 oktober 1835 in Hekelingen (Zh). Adriana werd 3 maanden en 27 dagen.

VII-AC  Pieter Grooteboer, zoon van Dingeman Jansz Grootenboer (VI-H) en Annigje Pieters Visser (Annetje), is geboren op vrijdag 24 augustus 1804 in Puttershoek (Zh), is gedoopt op zondag 26 augustus 1804 in Puttershoek (Zh), is overleden op zondag 13 december 1874 in Alblasserdam (Zh). Pieter werd 70 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Pieter trouwt op vrijdag 29 augustus 1828 in Strijen (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Cornelia van Rugge, dochter van Cornelis van Rugge en Sophia van IJzendoorn. Cornelia is geboren op dinsdag 10 juni 1800 in Strijen (Zh), is overleden op zaterdag 15 februari 1879 in Alblasserdam (Zh). Cornelia werd 78 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

(Elders is de geboortedatum 10 januari 1799)

Van Pieter en Cornelia zijn zeven kinderen bekend:

1  Sophia Grotenboer is geboren op zaterdag 14 februari 1829 in Strijen (Zh), zie VIII-CY.

2  Annigje Grotenboer is geboren op zaterdag 12 maart 1831 in Alblasserdam (Zh), zie VIII-CZ.

3  Cornelia Grootenboer is geboren op maandag 1 oktober 1832 in Alblasserdam (Zh), zie VIII-DA.

4  Adrianus Grootenboer is geboren op maandag 5 januari 1835 in Alblasserdam (Zh), zie VIII-DB.

5  Dingeman Grootenboer is geboren op woensdag 8 maart 1837 in Alblasserdam (Zh), zie VIII-DC.

6  Mattheus Grootenboer is geboren op woensdag 8 januari 1840 in Alblasserdam (Zh), zie VIII-DD.

7  Maria Grootenboer is geboren op maandag 28 juli 1845 in Alblasserdam (Zh).

VII-AD  Maria Grooteboer, dochter van Dingeman Jansz Grootenboer (VI-H) en Annigje Pieters Visser (Annetje), is geboren op vrijdag 3 januari 1806 in Puttershoek (Zh), is gedoopt op zondag 5 januari 1806 in Puttershoek (Zh), is overleden op woensdag 13 oktober 1880 in Hekelingen (Zh). Maria werd 74 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Maria trouwt op zaterdag 15 april 1843 in Simonshaven en Schuddebeurs (Zh) op 37-jarige leeftijd met de 37-jarige Willem Bovense, zoon van Jan Bovense en Neeltje Appeldoorn. Willem is geboren op maandag 17 februari 1806 in Goudswaard (Zh), is overleden op dinsdag 14 april 1863 in Hekelingen (Zh). Willem werd 57 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Van Willem en Maria is een kind bekend:

1  Annigje Bovense is geboren op zondag 1 december 1844 in Hekelingen (Zh), is overleden op zondag 8 november 1846 in Hekelingen (Zh). Annigje werd 1 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

VII-AE  Lena Grootenboer, dochter van Dingeman Jansz Grootenboer (VI-H) en Annigje Pieters Visser (Annetje), is geboren op dinsdag 21 juli 1812 in Puttershoek (Zh), is overleden op woensdag 23 december 1868 in 's-Gravendeel (Zh). Lena werd 56 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Lena trouwt op zaterdag 17 april 1841 in Mijnsheerenland (Zh) op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Jan Munter, zoon van Arie Munter en Elisabeth Brand. Jan is geboren rond 1810 in De Mijl (Zh), is overleden na woensdag 23 december 1868. Jan werd minstens 58 jaar.

Van Jan en Lena zijn acht kinderen bekend:

1  Arij Munter is geboren op zaterdag 24 september 1842 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op dinsdag 6 december 1842 in 's-Gravendeel (Zh). Arij werd 2 maanden en 12 dagen.

2  Dingeman Munter is geboren op zondag 19 januari 1845 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op dinsdag 15 juli 1845 in 's-Gravendeel (Zh). Dingeman werd 5 maanden en 26 dagen.

3  Dingena Munter is geboren op dinsdag 4 mei 1847 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zondag 4 maart 1849 in 's-Gravendeel (Zh). Dingena werd 1 jaar en 10 maanden.

4  Elisabeth Munter is geboren op dinsdag 25 juli 1848 in 's-Gravendeel (Zh), zie VIII-DE.

5  Annigje Munter is geboren op donderdag 29 augustus 1850 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zondag 27 oktober 1850 in 's-Gravendeel (Zh). Annigje werd 1 maand en 28 dagen.

6  Annigje Munter is geboren op zaterdag 27 december 1851 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 1 maart 1852 in 's-Gravendeel (Zh). Annigje werd 2 maanden en 3 dagen.

7  Dingeman Munter is geboren op zondag 27 maart 1853 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op dinsdag 7 juni 1853 in 's-Gravendeel (Zh). Dingeman werd 2 maanden en 11 dagen.

8  Annigje Munter is geboren op zondag 18 februari 1855 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op donderdag 7 juni 1855 in 's-Gravendeel (Zh). Annigje werd 3 maanden en 20 dagen.

VII-AF  Janna Groteboer, dochter van Dingeman Jansz Grootenboer (VI-H) en Annigje Pieters Visser (Annetje), is geboren op donderdag 14 april 1825 in Puttershoek (Zh), is overleden op vrijdag 2 februari 1883 in Alblasserdam (Zh). Janna werd 57 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Janna trouwt op zaterdag 3 januari 1846 in Oud Alblas (Zh) op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Kornelis Korporaal, zoon van Jan Korporaal en Jannigje de Bruijn. Kornelis is geboren op maandag 2 januari 1826 in Nieuw-Lekkerland (Zh), is overleden op zondag 19 maart 1865 in Nieuw Lekkerland (Zh). Kornelis werd 39 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Van Kornelis en Janna zijn veertien kinderen bekend:

1  Janna Korporaal is geboren op vrijdag 7 augustus 1846 in Nieuw Lekkerland (Zh), is overleden op maandag 4 januari 1847 in Nieuw Lekkerland (Zh). Janna werd 4 maanden en 28 dagen.

2  Cornelis Korporaal is geboren op vrijdag 17 september 1847 in Nieuw Lekkerland (Zh).

3  Dingeman Korporaal is geboren op maandag 20 november 1848 in Nieuw Lekkerland (Zh), is overleden op zondag 20 maart 1870 in Nieuw Lekkerland (Zh). Dingeman werd 21 jaar en 4 maanden.

4  Cornelis Korporaal is geboren op zaterdag 13 juli 1850 in Nieuw Lekkerland (Zh), is overleden op vrijdag 18 oktober 1850 in Nieuw Lekkerland (Zh). Cornelis werd 3 maanden en 5 dagen.

5  Janna Korporaal is geboren op woensdag 17 september 1851 in Nieuw Lekkerland (Zh), is overleden op zaterdag 8 november 1851 in Nieuw Lekkerland (Zh). Janna werd 1 maand en 22 dagen.

6  Jan Korporaal is geboren op zondag 12 juni 1853 in Nieuw Lekkerland (Zh), zie VIII-DF.

7  Neeltje Korporaal is geboren op donderdag 14 december 1854 in Nieuw Lekkerland (Zh), zie VIII-DG.

8  Cornelis Korporaal is geboren op vrijdag 19 september 1856 in Nieuw Lekkerland (Zh), is overleden op donderdag 30 oktober 1856 in Nieuw Lekkerland (Zh). Cornelis werd 1 maand en 11 dagen.

9  Pieter Korporaal is geboren op dinsdag 29 september 1857 in Nieuw Lekkerland (Zh), zie VIII-DH.

10  Adrianus Korporaal is geboren op vrijdag 24 juni 1859 in Nieuw Lekkerland (Zh), is overleden op maandag 27 juni 1859 in Nieuw Lekkerland (Zh). Adrianus werd 3 dagen.

11  Cornelis Korporaal is geboren op vrijdag 24 juni 1859 in Nieuw Lekkerland (Zh), is overleden op vrijdag 1 juli 1859 in Nieuw Lekkerland (Zh). Cornelis werd 7 dagen.

12  Cornelis Korporaal is geboren op maandag 9 juli 1860 in Nieuw Lekkerland (Zh), zie VIII-DI.

13  Adrianus Korporaal is geboren op donderdag 1 oktober 1863 in Nieuw Lekkerland (Zh), is overleden op donderdag 31 december 1863 in Nieuw Lekkerland (Zh). Adrianus werd 2 maanden en 30 dagen.

14  Johannes Korporaal is geboren op woensdag 5 oktober 1864 in Nieuw Lekkerland (Zh), is overleden op vrijdag 13 januari 1865 in Nieuw Lekkerland (Zh). Johannes werd 3 maanden en 8 dagen.

VII-AG  Teuntje de Bruijn, dochter van Jacobus de Bruijn (VI-I) en Apolonia Sille (Pleuntje), is geboren op zondag 31 maart 1816 10.30 uur in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 23 april 1902 in Klundert (Nb). Teuntje werd 86 jaar en 23 dagen.

Teuntje trouwt op donderdag 27 mei 1841 in Klundert (Nb) op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Cornelis den Hollander, zoon van Cornelis den Hollander en Johanna Groeneveld. Cornelis is geboren op maandag 9 augustus 1819 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 23 april 1902 in Klundert (Nb). Cornelis werd 82 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

Van Cornelis en Teuntje zijn acht kinderen bekend:

1  Cornelis den Hollander is geboren op maandag 6 december 1841 in Klundert (Nb), zie VIII-DJ.

2  Jacobus den Hollander is geboren op zondag 2 juli 1843 in Klundert (Nb), zie VIII-DK.

3  Johannis den Hollander is geboren op maandag 16 december 1844 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 15 januari 1881 in Klundert (Nb). Johannis werd 36 jaar en 30 dagen.

4  Koenraad den Hollander is geboren op maandag 20 april 1846 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 14 juli 1846 in Klundert (Nb). Koenraad werd 2 maanden en 24 dagen.

5  Koenraad den Hollander is geboren op zaterdag 2 oktober 1847 in Klundert (Nb).

6  Adrianus den Hollander is geboren op woensdag 15 januari 1851 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 18 maart 1860 in Klundert (Nb). Adrianus werd 9 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

7  Marcelis den Hollander is geboren op woensdag 11 februari 1852 in Klundert (Nb).

8  Apolonia den Hollander, naaister, is geboren rond 1855 in Dordrecht (Zh), is overleden op vrijdag 14 mei 1926 in Klundert (Nb). Apolonia werd ongeveer 71 jaar.

VII-AH  Coenraad de Bruijn, zoon van Jacobus de Bruijn (VI-I) en Apolonia Sille (Pleuntje), landbouwer, is geboren op zondag 10 januari 1819 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 8 april 1901 in Ooltgensplaat (Zh). Coenraad werd 82 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Coenraad trouwt op zaterdag 21 april 1849 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 30-jarige leeftijd met de 27-jarige Elizabeth Overbeeke, dochter van Abraham Joostzn Overbeeke en Maatje Adriana Moerland. Elizabeth is geboren op dinsdag 18 december 1821 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op woensdag 11 oktober 1916 in Ooltgensplaat (Zh). Elizabeth werd 94 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Van Coenraad en Elizabeth zijn vijf kinderen bekend:

1  Apollonia de Bruin is geboren op dinsdag 22 januari 1850 in Ooltgensplaat (Zh), zie VIII-DL.

2  Abraham de Bruin is geboren op maandag 17 maart 1851 in Ooltgensplaat (Zh), zie VIII-DM.

3  Jacobus de Bruin is geboren op dinsdag 15 juni 1852 in Ooltgensplaat (Zh), is overleden op zondag 19 februari 1854 in Ooltgensplaat (Zh). Jacobus werd 1 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

4  Maatje Adriana de Bruin is geboren op dinsdag 5 december 1854 in Ooltgensplaat (Zh), is overleden op maandag 1 november 1858 in Ooltgensplaat (Zh). Maatje werd 3 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

5  Teuntje de Bruin is geboren op vrijdag 23 juli 1858 in Ooltgensplaat (Zh), is ongehuwd overleden op vrijdag 17 mei 1935 in Ooltgensplaat (Zh). Teuntje werd 76 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

VII-AI  Marcelus de Bruijn, zoon van Jacobus de Bruijn (VI-I) en Apolonia Sille (Pleuntje), landbouwer, arbeider en winkelier, is geboren op donderdag 20 juli 1820 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 27 december 1899 in Klundert (Nb). Marcelus werd 79 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Marcelus trouwt op vrijdag 25 februari 1859 in Klundert (Nb) op 38-jarige leeftijd (1) met de 35-jarige Adriana Everdina Burgers, dochter van Jan Burgers en Johanna van Dalen. Adriana is geboren op zondag 23 maart 1823 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 13 juni 1860 in Ooltgensplaat (Zh). Adriana werd 37 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Van Marcelus en Adriana is een kind bekend:

1  Maria Apholonia de Bruijn is geboren op woensdag 25 april 1860 in Ooltgensplaat (Zh), is overleden op zondag 29 augustus 1926 in Klundert (Nb). Maria werd 66 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Marcelus trouwt op donderdag 4 mei 1865 in Klundert (Nb) op 44-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Seike Cornelia Vogel, zie VIII-S.

Van Marcelus en Seike zijn vijf kinderen bekend:

2  Jacobus de Bruijn is geboren op woensdag 20 juni 1866 in Klundert (Nb), zie VIII-DN.

3  Neeltje de Bruijn is geboren op zondag 26 juli 1868 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 14 augustus 1895 in Klundert (Nb). Neeltje werd 27 jaar en 19 dagen.

4  Cornelia Sijke de Bruijn is geboren op donderdag 21 september 1871 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 15 november 1944 in Klundert (Nb). Cornelia werd 73 jaar, 1 maand en 25 dagen.

5  Cornelis de Bruijn is geboren op zaterdag 22 november 1873 in Klundert (Nb).

6  Apolonia de Bruijn is geboren op zondag 30 juni 1878 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 29 november 1889 in Klundert (Nb). Apolonia werd 11 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

VII-AJ  Arie de Bruijn, zoon van Jacobus de Bruijn (VI-I) en Apolonia Sille (Pleuntje), nachtwaker, is geboren op zondag 25 mei 1828 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 22 februari 1915 in Klundert (Nb). Arie werd 86 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

Arie trouwt op donderdag 8 augustus 1867 in Klundert (Nb) op 39-jarige leeftijd met de 41-jarige Elizabet Jacoba Willemse, dochter van Adriaan Willemse en Maatje Hage. Elizabet is geboren op vrijdag 5 mei 1826 in Steenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 29 september 1917 in Klundert (Nb). Elizabet werd 91 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Van Arie en Elizabet is een kind bekend:

1  Jacobus Adriaan de Bruijn is geboren op woensdag 14 oktober 1868 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 2 januari 1871 in Klundert (Nb). Jacobus werd 2 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

VII-AK  Maria Ardon, dochter van Adrianus Ardon en Alida de Bruijn (VI-J), is geboren op zaterdag 27 juli 1822 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 30 mei 1866 in Klundert (Nb). Maria werd 43 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Maria trouwt op maandag 26 oktober 1840 in Klundert (Nb) op 18-jarige leeftijd met de 22-jarige Cornelis Vos, zoon van Lambert Vos en Hendrika Littooij. Cornelis, timmerman, is geboren op maandag 27 juli 1818 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 26 februari 1875 in Klundert (Nb). Cornelis werd 56 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

Van Cornelis en Maria zijn zestien kinderen bekend:

1  Hendrika Vos is geboren op dinsdag 6 april 1841 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 11 september 1858 in Klundert (Nb). Hendrika werd 17 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

2  Adriaan Vos is geboren op donderdag 26 mei 1842 in Klundert (Nb), zie VIII-DO.

3  Alida Vos is geboren op maandag 11 maart 1844 in Klundert (Nb), zie VIII-DP.

4  Cornelia Vos is geboren op donderdag 25 juni 1846 in Klundert (Nb), zie VIII-DQ.

5  Lambert Vos is geboren op maandag 25 oktober 1847 in Klundert (Nb), zie VIII-DR.

6  Teuntje Vos is geboren op dinsdag 19 juni 1849 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 22 december 1863 in Klundert (Nb). Teuntje werd 14 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

7  Francijntje Johanna Vos is geboren op maandag 4 november 1850 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 13 januari 1851 in Klundert (Nb). Francijntje werd 2 maanden en 9 dagen.

8  Frans Johannes Vos is geboren op zaterdag 18 oktober 1851 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 25 september 1859 in Klundert (Nb). Frans werd 7 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

9  Gerrit Marcelis Vos is geboren op woensdag 28 september 1853 in Klundert (Nb), zie VIII-DS.

10  Sijke Vos is geboren op zondag 27 januari 1856 in Klundert (Nb), zie VIII-DT.

11  Maria Vos is geboren op vrijdag 20 februari 1857 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 29 mei 1857 in Klundert (Nb). Maria werd 3 maanden en 9 dagen.

12  Maria Vos is geboren op zaterdag 8 mei 1858 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 11 juni 1858 in Klundert (Nb). Maria werd 1 maand en 3 dagen.

13  Hendrika Francina Vos is geboren op maandag 7 november 1859 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 10 december 1860 in Klundert (Nb). Hendrika werd 1 jaar, 1 maand en 3 dagen.

14  Francijntje Maria Vos is geboren op dinsdag 4 december 1860 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 13 januari 1861 in Klundert (Nb). Francijntje werd 1 maand en 9 dagen.

15  Frans Johannes Vos is geboren op donderdag 16 januari 1862 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 24 april 1862 in Klundert (Nb). Frans werd 3 maanden en 8 dagen.

16  Frans Johannes Vos is geboren op zondag 12 april 1863 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 26 november 1863 in Klundert (Nb). Frans werd 7 maanden en 14 dagen.

VII-AL  Teuntje Ardon, dochter van Adrianus Ardon en Alida de Bruijn (VI-J), is geboren op zaterdag 3 februari 1827 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 23 juni 1905 in Klundert (Nb). Teuntje werd 78 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

Teuntje trouwt op donderdag 8 mei 1851 in Klundert (Nb) op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Cornelis Willemse, zoon van Adriaan Willemse en Maatje Hage. Jan, houtzaagmolenaar, is geboren op zondag 5 september 1824 in Steenbergen (Nb), is overleden op zondag 22 mei 1881 in Klundert (Nb). Jan werd 56 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Van Jan en Teuntje zijn dertien kinderen bekend:

1  Adriaan Willemse is geboren op dinsdag 28 oktober 1851 in Klundert (Nb).

2  Gerrit Adrianus Willemse is geboren op maandag 15 november 1852 in Klundert (Nb).

3  Alida Adriana Willemse is geboren op maandag 13 februari 1854 in Klundert (Nb).

4  Reinier Willemse is geboren op dinsdag 27 november 1855 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 21 december 1855 in Klundert (Nb). Reinier werd 24 dagen.

5  Maatje Willemse is geboren op dinsdag 3 februari 1857 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 27 april 1857 in Klundert (Nb). Maatje werd 2 maanden en 24 dagen.

6  Reinier Willemse is geboren op donderdag 17 februari 1859 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 29 augustus 1859 in Klundert (Nb). Reinier werd 6 maanden en 12 dagen.

7  Maaike Willemse is geboren op zondag 12 augustus 1860 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 27 oktober 1860 in Klundert (Nb). Maaike werd 2 maanden en 15 dagen.

8  Maatje Adriaantje Willemse is geboren op vrijdag 29 november 1861 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 27 februari 1862 in Klundert (Nb). Maatje werd 2 maanden en 29 dagen.

9  Maatje Willemse is geboren op zaterdag 11 april 1863 in Klundert (Nb), zie VIII-DU.

10  Cornelis Willemse, kantoorbediende, is geboren op zaterdag 15 oktober 1864 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 27 juni 1879 in Klundert (Nb). Cornelis werd 14 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

11  Reinier Willemse is geboren op donderdag 15 maart 1866 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 27 juli 1866 in Klundert (Nb). Reinier werd 4 maanden en 12 dagen.

12  Reinier Willemse is geboren op donderdag 1 oktober 1868 in Klundert (Nb), zie VIII-DV.

13  Levenloos kind Willemse is ter wereld gekomen op zondag 20 september 1874 in Klundert (Nb).

VII-AM  Gerrit Marcelus Ardon, zoon van Adrianus Ardon en Alida de Bruijn (VI-J), opzichter, is geboren op dinsdag 16 maart 1830 23.00 uur in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 20 januari 1900 in Klundert (Nb). Gerrit werd 69 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Gerrit trouwt op donderdag 17 november 1853 in Klundert (Nb) op 23-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Sija Jacoba de Graaf, dochter van Pieter Gerrit de Graaf en Pleuntje Moerkerken. Sija is geboren op dinsdag 20 januari 1829 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 9 augustus 1862 in Klundert (Nb). Sija werd 33 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

Van Gerrit en Sija zijn vier kinderen bekend:

1  Adrianus Pieter Ardon is geboren op zondag 15 oktober 1854 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 2 december 1855 in Klundert (Nb). Adrianus werd 1 jaar, 1 maand en 17 dagen.

2  Apolonia Alida Ardon is geboren op dinsdag 6 november 1855 in Klundert (Nb), zie VIII-DW.

3  Adrianus Pieter Ardon is geboren op woensdag 26 augustus 1857 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 4 februari 1858 in Klundert (Nb). Adrianus werd 5 maanden en 9 dagen.

4  Adrianus Pieter Ardon is geboren op dinsdag 8 februari 1859 in Klundert (Nb), zie VIII-DX.

Gerrit trouwt op donderdag 26 mei 1864 in Klundert (Nb) op 34-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Maria Cornelia Nelemans, dochter van Nicolaas Nelemans en Neeltje van Mourick. Maria is geboren op donderdag 19 juli 1838 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 9 februari 1891 in Klundert (Nb). Maria werd 52 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Van Gerrit en Maria zijn vier kinderen bekend:

5  Neeltje Alida Ardon is geboren op zondag 27 mei 1866 in Klundert (Nb), zie VIII-DY.

6  Nicolaas Adrianus Ardon is geboren op vrijdag 16 augustus 1867 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 14 februari 1868 in Klundert (Nb). Nicolaas werd 5 maanden en 29 dagen.

7  Nicolaas Adrianus Ardon is geboren op donderdag 28 januari 1869 in Klundert (Nb), zie VIII-DZ.

8  Alida Maria Ardon is geboren op zaterdag 7 maart 1874 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 17 maart 1874 in Klundert (Nb). Alida werd 10 dagen.

VII-AN  Adriaantje de Bruin, dochter van Arij de Bruijn (VI-K) en Teuna van Haften, is geboren op vrijdag 4 januari 1828 in Dinteloord (Nb), is overleden op maandag 22 augustus 1887 in Pernis (Zh). Adriaantje werd 59 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Adriaantje trouwt op zaterdag 22 november 1851 in Poortugaal (Zh) op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Jakob Hoek, zoon van Arij Hoek en Annigje Zwaal. Jakob is geboren op zaterdag 18 november 1826 in Charlois (Zh), is overleden op woensdag 7 februari 1917 in Poortugaal (Zh). Jakob werd 90 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Van Jakob en Adriaantje zijn vier kinderen bekend:

1  Arij Hoek is geboren op dinsdag 13 januari 1852 in Hoogvliet (Zh), zie VIII-EA.

2  Marcelis Hoek is geboren op zaterdag 27 augustus 1853 in Hoogvliet (Zh), zie VIII-EB.

3  Jacob Hoek is geboren op zaterdag 15 mei 1858 in Pernis (Zh), zie VIII-EC.

4  Annetje Hoek is geboren op maandag 16 maart 1868 in Pernis (Zh), zie VIII-ED.

VII-AO  Meseris de Bruin, zoon van Arij de Bruijn (VI-K) en Teuna van Haften, is geboren op donderdag 24 december 1829 in Dinteloord (Nb), is overleden op donderdag 19 januari 1871 in Rotterdam (Zh). Meseris werd 41 jaar en 26 dagen.

Meseris trouwt op vrijdag 27 mei 1859 op 29-jarige leeftijd met de 33-jarige Leigje Barendregt, dochter van Wouter Barendregt en Stijntje van Gent. Leigje is geboren op woensdag 30 november 1825 in Charlois (Zh), is overleden op woensdag 27 mei 1914 in Rotterdam (Zh). Leigje werd 88 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Leigje was eerder gehuwd (1) met Leendert Kranenburg.

VII-AP  Teuna de Bruin, dochter van Arij de Bruijn (VI-K) en Teuna van Haften, is geboren op woensdag 28 november 1832 in Dinteloord (Nb), is overleden op maandag 8 juni 1885 in Hoogvliet (Zh). Teuna werd 52 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Teuna trouwt op zaterdag 25 februari 1854 in Hoogvliet (Zh) op 21-jarige leeftijd met de 29-jarige Kornelis van der Star, zoon van Jan Jaczn van der Star en Anna Koppenol. Kornelis is geboren op zondag 23 januari 1825 in Hoogvliet (Zh), is overleden op zondag 5 augustus 1866 in Hoogvliet (Zh). Kornelis werd 41 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Van Kornelis en Teuna zijn zes kinderen bekend:

1  Jan van der Star is geboren op zaterdag 27 mei 1854 in Hoogvliet (Zh), is overleden op donderdag 20 juli 1854 in Hoogvliet (Zh). Jan werd 1 maand en 23 dagen.

2  Jan van der Star is geboren op zondag 25 november 1855 in Hoogvliet (Zh), zie VIII-EE.

3  Levenloos kind van der Star is ter wereld gekomen op zaterdag 23 oktober 1858 in Hoogvliet (Zh).

4  Mijna van der Star is geboren op zondag 27 april 1862 in Hoogvliet (Zh).

5  Anna van der Star is geboren op zaterdag 15 april 1865 in Hoogvliet (Zh).

6  Arie van der Star is geboren op zaterdag 19 mei 1866 in Hoogvliet (Zh).

VII-AQ  Johannis de Bruin, zoon van Arij de Bruijn (VI-K) en Teuna van Haften, is geboren op maandag 24 februari 1834 in Dinteloord (Nb), is overleden op zaterdag 17 december 1887 in Pernis (Zh). Johannis werd 53 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Johannis trouwt op zaterdag 30 mei 1857 in Hoogvliet (Zh) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Gerritje Koppenol (Grietje), dochter van Cornelis Koppenol en Jannetje Alderlieste. Grietje is geboren op donderdag 22 mei 1834 in Hoogvliet (Zh), is overleden op maandag 13 december 1909. Grietje werd 75 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Van Johannis en Grietje zijn eenentwintig kinderen bekend:

1  Arij de Bruin is geboren op donderdag 2 april 1857 in Hoogvliet (Zh), zie VIII-EF.

2  Jannetje de Bruin is geboren op dinsdag 27 juli 1858 in Hoogvliet (Zh), is overleden op zondag 5 december 1858 in Hoogvliet (Zh). Jannetje werd 4 maanden en 8 dagen.

3  Jannetje de Bruin is geboren op donderdag 21 juli 1859 in Hoogvliet (Zh), zie VIII-EG.

4  Cornelis de Bruin is geboren op maandag 12 augustus 1861 in Hoogvliet (Zh), is overleden op maandag 18 maart 1889 in Pernis (Zh). Cornelis werd 27 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

5  Adrianus de Bruin is geboren op zondag 28 september 1862 in Hoogvliet (Zh), zie VIII-EH.

6  Teuna de Bruin is geboren op vrijdag 2 oktober 1863 in Hoogvliet (Zh).

7  Leendert de Bruin is geboren op maandag 2 januari 1865 in Hoogvliet (Zh), is overleden op zaterdag 6 mei 1865 in Hoogvliet (Zh). Leendert werd 4 maanden en 4 dagen.

8  Mijna de Bruin is geboren op maandag 8 januari 1866 in Hoogvliet (Zh), is overleden op dinsdag 13 november 1866 in Hoogvliet (Zh). Mijna werd 10 maanden en 5 dagen.

9  Leendert de Bruin is geboren op dinsdag 5 maart 1867 in Hoogvliet (Zh), zie VIII-EI.

10  Johannis de Bruin is geboren op vrijdag 1 januari 1869 in Hoogvliet (Zh), zie VIII-EJ.

11  Marcelis de Bruin is geboren op maandag 24 januari 1870 in Hoogvliet (Zh), zie VIII-EK.

12  Jan de Bruin is geboren op zaterdag 1 juli 1871 in Hoogvliet (Zh), zie VIII-EL.

13  Mijna de Bruin is geboren op vrijdag 13 december 1872 in Hoogvliet (Zh), is overleden op donderdag 1 november 1877 in Hoogvliet (Zh). Mijna werd 4 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

14  Adriana de Bruin is geboren op dinsdag 3 maart 1874 in Hoogvliet (Zh), is overleden op woensdag 16 juni 1875 in Hoogvliet (Zh). Adriana werd 1 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

15  Lijntje de Bruin is geboren op dinsdag 3 maart 1874 in Hoogvliet (Zh), is overleden op donderdag 10 juni 1875 in Hoogvliet (Zh). Lijntje werd 1 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

16  Hendrik de Bruin is geboren op donderdag 16 december 1875.

17  Jacob de Bruin is geboren op maandag 11 december 1876 in Hoogvliet (Zh), is overleden op zaterdag 3 maart 1877 in Hoogvliet (Zh). Jacob werd 2 maanden en 20 dagen.

18  Mijna de Bruin is geboren op dinsdag 8 januari 1878 in Hoogvliet (Zh), zie VIII-EM.

19  Jacob de Bruin is geboren op zondag 11 mei 1879 in Hoogvliet (Zh), is overleden op dinsdag 16 september 1879 in Hoogvliet (Zh). Jacob werd 4 maanden en 5 dagen.

20  Jacob de Bruin is geboren op zondag 19 september 1880 in Hoogvliet (Zh), is overleden op donderdag 16 maart 1882 in Hoogvliet (Zh). Jacob werd 1 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

21  Levenloos kind de Bruin is ter wereld gekomen op zondag 12 februari 1882 in Hoogvliet (Zh).

VII-AR  Johanna de Bruijn ook genaamd de Bruin, dochter van Arij de Bruijn (VI-K) en Teuna van Haften, is geboren op zondag 1 maart 1840 in Dinteloord (Nb), is overleden in Hoogvliet (Zh).

Johanna trouwt op zaterdag 17 september 1864 in Rotterdam (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 32-jarige Arie Boender ook genaamd Arij, zoon van Cornelis Arijsz Boender en Magdalena Pietersdr van der Schee. Arie is geboren op dinsdag 20 maart 1832 in Poortugaal (Zh).

Van Arie en Johanna zijn tien kinderen bekend:

1  Arie Boender is geboren op maandag 5 december 1864 in Rhoon (Zh), zie VIII-EN.

2  Cornelis Boender is geboren op dinsdag 5 december 1865 in Rhoon (Zh).

3  Pieter Marcelis Boender is geboren op zondag 22 september 1867 in Rhoon (Zh), zie VIII-EO.

4  Johannes Boender is geboren op zaterdag 7 augustus 1869 in Rhoon (Zh).

5  Marcelis Boender is geboren op zondag 24 september 1871 in Rhoon (Zh).

6  Marcelis Boender is geboren op dinsdag 10 december 1872 in Rhoon (Zh).

7  Leendert Johannes Boender is geboren op vrijdag 19 maart 1875 in Rhoon (Zh).

8  Adrianus Boender is geboren op vrijdag 10 augustus 1877 in Rhoon (Zh), zie VIII-EP.

9  Marcelis Boender is geboren op zondag 25 september 1881 in Rhoon (Zh).

10  Pleun Boender is geboren op zaterdag 2 juni 1883 in Rhoon (Zh).

VII-AS  Teuntje de Bruijn, dochter van Maaijke de Bruijn (VI-L), is geboren op vrijdag 20 december 1833 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 9 april 1917 in Klundert (Nb). Teuntje werd 83 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Teuntje trouwt op woensdag 18 januari 1860 in Klundert (Nb) op 26-jarige leeftijd met de 34-jarige Arie Bakker, zoon van Cornelis Bakker en Maria van het Hoff. Arie, winkelier en wachtmeester bij de Koninklijke Marechaussee, is geboren op dinsdag 22 februari 1825 in Ridderkerk (Zh), is overleden op zaterdag 19 september 1903 in Klundert (Nb). Arie werd 78 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Van Arie en Teuntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Cornelis Bakker is geboren op vrijdag 17 mei 1861 in Oudenbosch (Nb), zie VIII-EQ.

2  Jacobus Bakker is geboren op vrijdag 5 juni 1863 in Oudenbosch (Nb), zie VIII-ER.

3  Maria Bakker is geboren op zaterdag 5 november 1864 in Oudenbosch (Nb), zie VIII-ES.

4  Arie Bakker is geboren op vrijdag 30 maart 1866 in Oudenbosch (Nb), is overleden op zondag 29 december 1889 in Klundert (Nb). Arie werd 23 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

5  Maaike Bakker is geboren op maandag 4 november 1867 in Klundert (Nb), zie VIII-ET.

6  Johanna Bakker is geboren op woensdag 20 juli 1870 in Klundert (Nb), zie VIII-EU.

7  Jacob Bakker is geboren op vrijdag 29 maart 1872 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 1 juni 1893 in Klundert (Nb). Jacob werd 21 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

VII-AT  Pieter Marcelus Groenhof, zoon van Simon Groenhoff en Huijbertje de Bruijn (VI-M), winkelier, is geboren op zondag 4 januari 1829 in Klundert (Nb), is overleden na woensdag 17 december 1890. Pieter werd minstens 61 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Pieter trouwt op vrijdag 17 juli 1857 in Zevenbergen (Nb) op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Lijntje Maris, dochter van Arij Maris en Maria Barel. Lijntje is geboren op maandag 29 juni 1829 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 17 december 1890 in Zevenbergen (Nb). Lijntje werd 61 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Van Pieter en Lijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Maria Henrietta Groenhof is geboren op vrijdag 12 augustus 1859 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 28 september 1859 in Zevenbergen (Nb). Maria werd 1 maand en 16 dagen.

2  Huibertje Maria Groenhof is geboren op dinsdag 7 augustus 1860 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-EV.

3  Arij Groenhof is geboren op donderdag 10 oktober 1861 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 31 juli 1863 in Zevenbergen (Nb). Arij werd 1 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

4  Maria Henrietta Groenhof is geboren op dinsdag 4 september 1866 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-EW.

VII-AU  Leonardus Kramers, zoon van Elias Kramers en Johanna Versluijs (VI-O), is geboren op zondag 14 januari 1821 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 8 oktober 1882 in Klundert (Nb). Leonardus werd 61 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Leonardus trouwt op woensdag 1 oktober 1873 in Klundert (Nb) op 52-jarige leeftijd met de 46-jarige Adriana van Wensen, dochter van Cornelis van Wensen en Geertruij Hartmans. Adriana is geboren op zondag 26 november 1826 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 19 augustus 1912 in Klundert (Nb). Adriana werd 85 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

VII-AV  Elias Kramers, zoon van Elias Kramers en Johanna Versluijs (VI-O), is geboren op woensdag 7 juni 1826 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 29 december 1896 in Zevenbergen (Nb). Elias werd 70 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

Elias trouwt op zaterdag 4 mei 1850 in Zevenbergen (Nb) op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Bastiaantje de Wit, dochter van Arij de Wit en Willemijna van Endhoven. Bastiaantje is geboren op maandag 23 september 1822 in Willemstad (Nb), is overleden op vrijdag 9 februari 1906 in Zevenbergen (Nb). Bastiaantje werd 83 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Van Elias en Bastiaantje zijn negen kinderen bekend:

1  Johanna Kramers is geboren op vrijdag 18 april 1851 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 3 mei 1854 in Zevenbergen (Nb). Johanna werd 3 jaar en 15 dagen.

2  Willemina Kramers is geboren op zaterdag 15 mei 1852 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-EX.

3  Sijke Kramers is geboren op dinsdag 3 januari 1854 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-EY.

4  Johanna Kramers is geboren op zaterdag 24 november 1855 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 27 januari 1860 in Zevenbergen (Nb). Johanna werd 4 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

5  Alida Kramers is geboren op zaterdag 22 augustus 1857 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-EZ.

6  Leentje Kramers is geboren op zondag 4 september 1859 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 19 december 1859 in Zevenbergen (Nb). Leentje werd 3 maanden en 15 dagen.

7  Arie Kramers is geboren op maandag 24 december 1860 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-FA.

8  Johanna Kramers is geboren op zondag 15 juni 1862 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-FB.

9  Margaretha Kramers is geboren op dinsdag 4 april 1865 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-FC.

VII-AW  Cornelis Johannes Kramers, zoon van Elias Kramers en Johanna Versluijs (VI-O), is geboren op zondag 30 november 1834 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 7 juni 1865 in Haarlemmermeer (Nh). Cornelis werd 30 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Cornelis trouwt op donderdag 27 februari 1862 in Haarlemmermeer (Nh) op 27-jarige leeftijd met de 20-jarige Adriana van Opstall, dochter van Jacobus Marinus van Opstall en Maria Westdijk. Adriana is geboren op woensdag 10 november 1841 in Klundert (Nb), is overleden rond 1910. Adriana werd ongeveer 69 jaar.

Adriana was later gehuwd (2) met Pieter de Jong.

Van Cornelis en Adriana zijn drie kinderen bekend:

1  Elias Kramers is geboren op zondag 14 september 1862 in Haarlemmermeer (Nh).

2  Maria Kramers is geboren op dinsdag 3 november 1863 in Haarlemmermeer (Nh), zie VIII-FD.

3  Jacobus Marinus Kramers is geboren op zondag 5 februari 1865 in Haarlemmermeer (Nh), is overleden op maandag 17 maart 1873 in Haarlemmermeer (Nh). Jacobus werd 8 jaar, 1 maand en 12 dagen.

VII-AX  Adriana van Oord, dochter van Dirk van Noord en Alida Bakx (VI-Q), is geboren op zaterdag 3 oktober 1818 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op maandag 23 januari 1888 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Adriana werd 69 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Adriana trouwt op zaterdag 19 april 1851 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 32-jarige leeftijd met de 23-jarige Johannes Kers (Jan), zoon van Adriaan Kers en Cornelia van der Linden. Jan is geboren op vrijdag 15 februari 1828 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden na dinsdag 2 juni 1896. Jan werd minstens 68 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Jan was later gehuwd (2) met Dingena van Mourick.

Van Jan en Adriana is een kind bekend:

1  Dirk Kers is geboren op woensdag 21 april 1852 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-FE.

VII-AY  Lena Clasijna van Oord, dochter van Dirk van Noord en Alida Bakx (VI-Q), is geboren op vrijdag 29 maart 1822 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op vrijdag 27 augustus 1880 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Lena werd 58 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

Lena trouwt op zaterdag 26 april 1845 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Aart Maaskant, zoon van Arie Maaskant en Martijntje Knook. Aart is geboren op vrijdag 27 augustus 1819 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op vrijdag 20 november 1874 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Aart werd 55 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

VII-AZ  Jakob de Ruiter, zoon van Johannes de Ruiter en Neeltje Bakx (VI-R), is geboren op vrijdag 7 maart 1834 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op vrijdag 23 juli 1869 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Jakob werd 35 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Jakob trouwt op zaterdag 29 mei 1858 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Antonetta Willemijna de Rooij, dochter van Laurens de Rooij en Catharina Boere (Kaatje). Antonetta is geboren op dinsdag 23 juli 1833 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op donderdag 24 oktober 1918 in Willemstad (Nb). Antonetta werd 85 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Antonetta was later gehuwd (2) met Mels van de Meeberg.

Van Jakob en Antonetta zijn vier kinderen bekend:

1  Johannes de Ruiter is geboren op zondag 20 februari 1859 in Fijnaart (Nb), zie VIII-FF.

2  Laurens de Ruiter is geboren op donderdag 10 oktober 1861 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-FG.

3  Neeltje de Ruiter is geboren op zondag 8 november 1863 in Fijnaart en Heijningen (Nb).

4  Huibert de Ruiter is geboren op zondag 29 december 1867 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-FH.

VII-BA  Willemijna de Ruiter, dochter van Johannes de Ruiter en Neeltje Bakx (VI-R), is geboren op donderdag 1 december 1836 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op maandag 9 december 1918 in Klundert (Nb). Willemijna werd 82 jaar en 8 dagen.

Willemijna trouwt op woensdag 5 mei 1869 in Klundert (Nb) op 32-jarige leeftijd met de 25-jarige Izaak de Laat, zoon van Adrianus de Laat en Sijke Provilij. Izaak, arbeider, is geboren op maandag 1 januari 1844 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 27 januari 1919 in Klundert (Nb). Izaak werd 75 jaar en 26 dagen.

Van Izaak en Willemijna zijn zeven kinderen bekend:

1  Sijke de Laat is geboren op woensdag 18 mei 1870 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 22 juli 1870 in Klundert (Nb). Sijke werd 2 maanden en 4 dagen.

2  Neeltje de Laat is geboren op maandag 27 november 1871 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 19 maart 1872 in Klundert (Nb). Neeltje werd 3 maanden en 21 dagen.

3  Adrianus de Laat is geboren op woensdag 15 januari 1873 in Klundert (Nb), zie VIII-FI.

4  Johannes de Laat is geboren op vrijdag 17 maart 1876 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 9 april 1876 in Klundert (Nb). Johannes werd 23 dagen.

5  Johannes de Laat is geboren op vrijdag 7 december 1877 in Klundert (Nb).

6  Sijke de Laat is geboren op dinsdag 28 december 1880 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 2 februari 1881 in Klundert (Nb). Sijke werd 1 maand en 5 dagen.

7  Levenloos kind de Laat is ter wereld gekomen op zaterdag 1 januari 1887 in Klundert (Nb).

VII-BB  Huibert de Ruiter, zoon van Johannes de Ruiter en Neeltje Bakx (VI-R), is geboren op dinsdag 29 juni 1841 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op dinsdag 27 juni 1911 in Willemstad (Nb). Huibert werd 69 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Huibert trouwt op donderdag 22 april 1869 in Klundert (Nb) op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Susanna Langeweg, dochter van Leendert Langeweg en Pieternella van Geel. Susanna is geboren op dinsdag 10 augustus 1841 in Willemstad (Nb).

Van Huibert en Susanna zijn acht kinderen bekend:

1  Neeltje de Ruiter is geboren op zaterdag 7 augustus 1869 in Willemstad (Nb), is overleden op maandag 22 december 1884 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Neeltje werd 15 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

2  Pieternella de Ruiter is geboren op vrijdag 25 november 1870 in Willemstad (Nb), is overleden op maandag 15 december 1884 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Pieternella werd 14 jaar en 20 dagen.

3  Johannes de Ruiter is geboren op zondag 1 december 1872 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op donderdag 18 december 1884 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Johannes werd 12 jaar en 17 dagen.

4  Wilhelmina de Ruiter is geboren op dinsdag 17 februari 1874 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-FJ.

5  Lena de Ruiter is geboren op donderdag 16 december 1875 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-FK.

6  Adriana de Ruiter is geboren op zaterdag 14 december 1878 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op maandag 22 maart 1880 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Adriana werd 1 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

7  Levenloos kind de Ruiter is ter wereld gekomen op vrijdag 25 februari 1881 in Fijnaart en Heijningen (Nb).

8  Adriana de Ruiter is geboren op zondag 23 maart 1884 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op woensdag 8 juni 1892 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Adriana werd 8 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

VII-BC  Pieter van Bezooijen, zoon van Hendrik van Bezooijen en Alida Johanna van Tooren (VI-S), sergeant majoor, is geboren op woensdag 23 juli 1823 in Dordrecht (Zh), is overleden op donderdag 15 oktober 1885 in Baarn (Ut). Pieter werd 62 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

Pieter trouwt op dinsdag 21 december 1858 in Venlo (Li) op 35-jarige leeftijd met de 30-jarige Guillelmine Steussi, dochter van Mathieu Steussi en Guillelmine Peter. Guillelmine is geboren op zondag 2 november 1828 in Namen (BEL).

VII-BD  Christina Maria Kruijk, dochter van Adam Kruik en Johanna Pieternella van Tooren (VI-U), is geboren op vrijdag 24 januari 1840 in Leiden (Zh), is overleden op zondag 6 oktober 1918 in Oegstgeest (Zh). Christina werd 78 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Christina trouwt op donderdag 21 juli 1887 in Leiden (Zh) op 47-jarige leeftijd met de 64-jarige Jacobus Bink, zoon van Nicolaas Bink en Maria Hempes. Jacobus, wolkammer, is geboren op zaterdag 28 september 1822 in Leiden (Zh).

Jacobus was eerder gehuwd (1) met Maria Smit.

VII-BE  Cornelia van der Linden, dochter van Dirk van der Linden en Cornelia Ida van Tooren (VI-V), is geboren op vrijdag 23 september 1831 in Dinteloord en Prinsenland (Nb).

Cornelia trouwt op woensdag 9 september 1857 in Dordrecht (Zh) op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 40-jarige Johann Wilhelm Peter Strohmeijer, zoon van Peter Strohmeijer en Helena Schmits. Johann is geboren rond 1817 in Wezel (Ge).

Van Johann en Cornelia zijn acht kinderen bekend:

1  Cornelia Strohmeijer is geboren op woensdag 22 september 1858 in Dordrecht (Zh), zie VIII-FL.

2  Wilhelm Peter Strohmeijer is geboren op maandag 26 maart 1860 in Dordrecht (Zh), zie VIII-FM.

3  Johann Wilhelm Peter Strohmeijer is geboren op zondag 17 augustus 1862 in Dordrecht (Zh).

4  Matheus Adrianus Strohmeijer is geboren op maandag 26 september 1864 in Dordrecht (Zh).

5  Adrianus Strohmeijer is geboren rond 1865 in Dordrecht (Zh), zie VIII-FN.

6  Helena Strohmeijer is geboren op zondag 3 november 1867 in Dordrecht (Zh), zie VIII-FO.

7  Barendina Strohmeijer is geboren op vrijdag 10 maart 1871 in Dordrecht (Zh), is overleden op woensdag 19 augustus 1874 in Dordrecht (Zh). Barendina werd 3 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

8  Barendina Strohmeijer is geboren op vrijdag 14 maart 1873 in Dordrecht (Zh).

VII-BF  Matthijs Adriaan van der Kuijp, zoon van Leendert van der Kuijp en Cornelia Ida van Tooren (VI-V), is geboren op woensdag 8 februari 1837 in Steenbergen (Nb).

Matthijs trouwt op woensdag 29 augustus 1860 in Dordrecht (Zh) op 23-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 36-jarige Barendina van der Wulp, dochter van Bernhardus Barend van der Wulp en Jacoba Jaapje Kocks. Barendina is geboren rond 1824 in Dordrecht (Zh).

Van Matthijs en Barendina zijn vier kinderen bekend:

1  Levenloos kind van der Kuijp is ter wereld gekomen op zaterdag 4 mei 1861 in Dordrecht (Zh).

2  Carolina Ida van der Kuijp is geboren op donderdag 1 mei 1862 in Dordrecht (Zh), is overleden op maandag 5 mei 1862 in Dordrecht (Zh). Carolina werd 4 dagen.

3  Jaapje van der Kuijp is geboren op donderdag 1 mei 1862 in Dordrecht (Zh), is overleden op dinsdag 6 mei 1862 in Dordrecht (Zh). Jaapje werd 5 dagen.

4  Levenloos kind van der Kuijp is ter wereld gekomen op maandag 14 december 1863 in Dordrecht (Zh).

Matthijs trouwt op maandag 27 augustus 1877 in Dordrecht (Zh) op 40-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 38-jarige Gilida Pieternella de Leeuw, dochter van Arend de Leeuw en Magdalena Schouten. Gilida is geboren rond 1839 in Dordrecht (Zh).

Van Matthijs en Gilida is een kind bekend:

5  Arend van der Kuijp is geboren op woensdag 25 augustus 1880 in Dordrecht (Zh), zie VIII-FP.

VII-BG  Jacob Cornelis van der Kuijp, zoon van Leendert van der Kuijp en Cornelia Ida van Tooren (VI-V), is geboren op vrijdag 13 december 1844 in Dordrecht (Zh), is overleden op dinsdag 26 juli 1921 in Dordrecht (Zh). Jacob werd 76 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

Jacob trouwt op woensdag 16 oktober 1867 in Dordrecht (Zh) op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Jacoba Jacomina Brandt, dochter van Cornelis Gilles Brandt en Geertrui de Wit. Jacoba is geboren op maandag 5 juli 1841 in Dordrecht (Zh), is overleden op dinsdag 26 mei 1914 in Dordrecht (Zh). Jacoba werd 72 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Van Jacob en Jacoba zijn acht kinderen bekend:

1  Cornelia Ida van der Kuijp is geboren op vrijdag 16 juni 1865 in Dordrecht (Zh), zie VIII-FQ.

2  Geertruida van der Kuijp is geboren op donderdag 14 februari 1867 in Dordrecht (Zh), zie VIII-FR.

3  Leendert van der Kuijp is geboren op zaterdag 3 oktober 1868 in Dordrecht (Zh), zie VIII-FS.

4  Cornelis Gillis van der Kuijp is geboren op zaterdag 10 december 1870 in Dordrecht (Zh), zie VIII-FT.

5  Immetje van der Kuijp is geboren op zaterdag 25 oktober 1873 in Dordrecht (Zh), zie VIII-FU.

6  Jacob Cornelis van der Kuijp is geboren op maandag 4 september 1876 in Dordrecht (Zh), zie VIII-FV.

7  Jacoba Jacomina van der Kuijp is geboren op maandag 22 juli 1878 in Dordrecht (Zh), zie VIII-FW.

8  Mattheus Adrianus van der Kuijp is geboren op vrijdag 25 januari 1884 in Dordrecht (Zh), zie VIII-FX.

VII-BH  Helena Joanna Eland, dochter van Johannes Cornelis Eland (VI-X) en Martina Margaretha van der Zanden, is geboren op donderdag 27 augustus 1835 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 29 maart 1904 in Nijmegen (Ge). Helena werd 68 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Helena trouwt op dinsdag 11 mei 1869 in Bemmel (Ge) op 33-jarige leeftijd met de 34-jarige Willem Joan Francois Obbes, zoon van Nicolaas Obbes en Elisabeth Carolina Wilhelmina Bus. Willem, hoofdonderwijzer, is geboren op woensdag 10 december 1834 in Arnhem (Ge), is overleden op donderdag 16 januari 1873 in Meppel (Dr). Willem werd 38 jaar, 1 maand en 6 dagen.

VII-BI  Kornelis Eland, zoon van Johannes Cornelis Eland (VI-X) en Martina Margaretha van der Zanden, minister van oorlog 1897-1901, is geboren op zaterdag 15 september 1838 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 8 augustus 1927 in Utrecht (Ut). Kornelis werd 88 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

werd op 20-jarige leeftijd bevorderd tot Luitenant, op 28-9-1868 werd hij bevorderd tot kapitein, in 1878 tot Majoor en op 6-3-1891 tot Kolonel. Op 31-3-1894 droeg hij de rang van Generaal-Major en later de rang van Luitenant-Generaal. Hij heeft vele gewichtige militaire betrekkingen bekleed. O.a. was hij directeur van de krijgsschool en commandant in de stelling Amsterdam.
Was minister van oorlog (1897-1901) in het kabinet Pierson-Borgesius en onder hem kwam de wet op de persoonlijke dienstplicht tot stand. Een poging het jaarlijkse contigent van 11.000 tot 17.500 man, en de diensttijd voor de infanterie van 8,5 maand tot een jaar te verhogen door hem in 1901 gedaan, strandde op het verzet van de 2e kamer, wat de minister zijn portefeuille deed neerleggen. Van 1905-1918 was hij lid der tweede kamer van de Liberale Unie (Wereldkroniek van 23-7-1898, 5e jaargang).

Kornelis gaat in ondertrouw op woensdag 24 juli 1867, trouwt op donderdag 15 augustus 1867 in Leeuwarden (Fr) op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Anna Catharina Hora Adema ook genaamd Anna Catharina Hora Adema, dochter van Johan Hora Adema en Wilhelmina Remelia Bienema. Anna is geboren op zaterdag 27 juli 1839 in Leeuwarden (Fr), is overleden op dinsdag 30 juni 1914 in Haarlem (Nh). Anna werd 74 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Van Kornelis en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  Johannes Cornelis Eland is geboren op zaterdag 27 juni 1868 in Breda (Nb), zie VIII-FY.

2  Wilhelmina Remilia Eland is geboren op dinsdag 9 april 1872 in Nijmegen (Ge).

VII-BJ  Johanna Heiltje Eland, dochter van Johannes Cornelis Eland (VI-X) en Martina Margaretha van der Zanden, is geboren op donderdag 6 december 1849 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 23 september 1931 in Nijmegen (Ge). Johanna werd 81 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Johanna trouwt op vrijdag 2 juli 1875 in Bemmel (Ge) op 25-jarige leeftijd met de 34-jarige Lollius Hora Adema ook genaamd Lollius Hora Adema, zoon van Johan Hora Adema en Wilhelmina Remelia Bienema. Lollius, steenfabrikant, is geboren op vrijdag 9 april 1841 in Leeuwarden (Fr), is overleden op zondag 29 december 1907 in Nijmegen (Ge). Lollius werd 66 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

VII-BK  Leendert Antonie Eland, zoon van Cornelis Robbregt Eland (VI-Y) en Teuna Molegraaf, is geboren op donderdag 29 juli 1841 11.30 uur in Willemstad (Nb).

Leendert trouwt op donderdag 16 april 1885 in Utrecht (Ut) op 43-jarige leeftijd met de 43-jarige Maria Catharina Krouwel, dochter van Cornelis Krouwel en Wilhelmina Rid. Maria is geboren op woensdag 23 juni 1841 in Meteren (Ge), is overleden op woensdag 19 januari 1916 in Rotterdam (Zh). Maria werd 74 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

VII-BL  Adriana Johanna Eland, dochter van Cornelis Robbregt Eland (VI-Y) en Teuna Molegraaf, is geboren op vrijdag 22 september 1843 in Willemstad (Nb), is overleden op dinsdag 7 april 1908 in Rotterdam (Zh). Adriana werd 64 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Adriana trouwt op woensdag 26 juni 1867 in Dordrecht (Zh) op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Johannes Nijsen, zoon van Antonius Laurentius Nijsen en Henrica Bekkers. Johannes, koffiehuishouder, is geboren op maandag 7 december 1840 in Dordrecht (Zh), is overleden op zondag 12 november 1893 in Rotterdam (Zh). Johannes werd 52 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Van Johannes en Adriana zijn zeven kinderen bekend:

1  Antonius Laurentius Nijsen is geboren na 1867 in Antwerpen (BEL), is overleden op zondag 14 november 1875 in Tilburg (Nb). Antonius werd hoogstens 7 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

2  Henrica Anthonetta Nijsen is geboren op dinsdag 5 november 1867 in Dordrecht (Zh), is overleden op maandag 20 januari 1868 in Dordrecht (Zh). Henrica werd 2 maanden en 15 dagen.

3  Cornelis Robert Nijsen is geboren op vrijdag 12 maart 1869 in Leiden (Zh), zie VIII-FZ.

4  Adriana Antonetta Nijsen is geboren op zondag 29 oktober 1871 in Tilburg (Nb), zie VIII-GA.

5  Joannes Antonius Nijsen is geboren rond 1876 in Antwerpen (BEL), zie VIII-GB.

6  Franciscus Johannes Nijsen is geboren op donderdag 31 augustus 1882 in Rotterdam (Zh), is overleden op maandag 25 december 1882 in Rotterdam (Zh). Franciscus werd 3 maanden en 24 dagen.

7  Levenloos kind Nijsen is ter wereld gekomen op maandag 24 oktober 1887 in Rotterdam (Zh).

VII-BM  Johannes Kornelis Eland ook genaamd Johannes Kornelis (LOS) Eland, zoon van Cornelis Robbregt Eland (VI-Y) en Teuna Molegraaf, adjudant kwartiermeester, is geboren op dinsdag 13 januari 1846 in Willemstad (Nb), is overleden op maandag 17 februari 1902 in Utrecht (Ut). Johannes werd 56 jaar, 1 maand en 4 dagen.

Johannes was waarschijnlijk gehuwd (1) met Naantje de Ruiter. Naantje is overleden voor 1896.

Van Johannes en Naantje is een kind bekend:

1  Jacoba Johanna Wilhelmina Eland is geboren in 1874 in Willemstad (CUR), zie VIII-GC.

Johannes was gehuwd (2) met Theodora Sophia Maria Orisius. Theodora is geboren op donderdag 24 oktober 1861, is overleden op zondag 21 februari 1886 in Gombong (INDO). Theodora werd 24 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Van Johannes en Theodora zijn twee kinderen bekend:

2  Cornelis Robrecht Artur Eland is geboren op maandag 18 augustus 1884 in Salatiga (INDO), zie VIII-GD.

3  Leonardus Joseph Eland (Leo) is geboren op maandag 18 augustus 1884 in Salatiga (INDO), zie VIII-GE.

VII-BN  Johanna Adriana Eland, dochter van Cornelis Robbregt Eland (VI-Y) en Teuna Molegraaf, manufacturierster, is geboren op vrijdag 18 februari 1848 in Willemstad (Nb), is overleden op vrijdag 23 maart 1900 in Rotterdam (Zh). Johanna werd 52 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Johanna trouwt op woensdag 24 december 1884 in Geldermalsen (Ge) op 36-jarige leeftijd met de 31-jarige Albert Hoogslag, zoon van Jacob Hoogslag en Tietje Miedema. Albert, administrateur en handelsagent, is geboren op maandag 21 maart 1853 in Amsterdam (Nh), is overleden op zondag 9 februari 1908 in Rotterdam (Zh). Albert werd 54 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Van Albert en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Albert Hoogslag is geboren op maandag 28 december 1885 in Geldermalsen (Ge), zie VIII-GF.

2  Antoinette Titia Hoogslag is geboren op zondag 20 februari 1887 in Geldermalsen (Ge), zie VIII-GG.

3  Levenloos kind Hoogslag is ter wereld gekomen op maandag 19 november 1894 in Geldermalsen (Ge).

VII-BO  Adriana Eland, dochter van Benjamin Eland (VI-Z) en Susanne Gerardina van Mourik, is gedoopt op zondag 2 juli 1809 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 16 maart 1888 in Heerjansdam (Zh). Adriana werd 78 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

Van Adriana en een onbekende man is een kind bekend:

1  Johannes Gerrit Eland is geboren op vrijdag 8 februari 1839 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 26 maart 1839 in Zevenbergen (Nb). Johannes werd 1 maand en 18 dagen.

Adriana trouwt op vrijdag 8 november 1844 in Heerjansdam (Zh) op 35-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 33-jarige Leendert Broekhuizen, zoon van Hendrik Broekhuizen en Aagje van de Fijnaart. Leendert is geboren rond 1811 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 14 april 1848 in Heerjansdam (Zh). Leendert werd ongeveer 37 jaar.

Van Leendert en Adriana is een kind bekend:

2  Susanna Broekhuizen is geboren op maandag 23 maart 1846 in Ridderkerk (Zh).

VII-BP  Gerardine Eland (Gerdine) ook genaamd Gerdine Eland, dochter van Benjamin Eland (VI-Z) en Susanne Gerardina van Mourik, is geboren op dinsdag 5 januari 1813 in Zevenbergen (Nb).

Gerdine had een buitenechtelijke relatie met Lambert Silvius, zoon van Cornelis Silvius en Sija Cornelia Bejers. Lambert is geboren op woensdag 19 december 1792 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is overleden op dinsdag 10 december 1850 in Zwaluwe (Nb). Lambert werd 57 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Lambert was later gehuwd (2) met Maaike Pieternella Harmsen.

Van Lambert en Gerdine is een natuurlijk kind bekend:

1  Cornelis Silvius is geboren op zaterdag 29 oktober 1836 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-GH.

VII-BQ  Corneille Eland (Cornelis), zoon van Benjamin Eland (VI-Z) en Susanne Gerardina van Mourik, kleermaker en winkelier, is geboren op dinsdag 5 januari 1813 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 4 april 1874 in Klundert (Nb). Cornelis werd 61 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

Cornelis trouwt op donderdag 26 mei 1842 in Klundert (Nb) op 29-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Hendrica Grotenboer, dochter van Gerrit Grootenboer en Johanna Elizabeth Littooij. Hendrica is geboren op zondag 10 mei 1818 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 14 juli 1866 23.30 uur in Klundert (Nb). Hendrica werd 48 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Cornelis trouwt op vrijdag 26 april 1867 in Strijen (Zh) op 54-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Johanna van Dam, dochter van Teunis van Dam en Neeltje van Pelt. Johanna is geboren op woensdag 14 maart 1838 in Numansdorp (Zh), is overleden op zaterdag 11 maart 1911 in Klundert (Nb). Johanna werd 72 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

Johanna was later gehuwd (2) met Gerrit Hagens. Johanna was later gehuwd (3) met Iman van Dommelen.

VII-BR  Dingena Eland, dochter van Benjamin Eland (VI-Z) en Susanne Gerardina van Mourik, is geboren op dinsdag 16 mei 1815 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 27 mei 1899 in Strijen (Zh). Dingena werd 84 jaar en 11 dagen.

Dingena trouwt op woensdag 30 december 1840 in Strijen (Zh) op 25-jarige leeftijd (1) met de 70-jarige Bastiaan de Man, zoon van Gerrit Pietersz de Man en Adriaantje Bastiaansdr Craaijo. Bastiaan, landbouwer en bouwman, is gedoopt op zondag 11 november 1770 in Almkerk (Nb), is overleden op zondag 3 mei 1846 in Strijen (Zh). Bastiaan werd 75 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Bastiaan was eerder gehuwd (1) met Marije Lagerstee. Bastiaan was eerder gehuwd (2) met Grietje van Nugteren.

Van Bastiaan en Dingena zijn twee kinderen bekend:

1  Adriana de Man is geboren op zaterdag 16 oktober 1841 in Strijen (Zh), zie VIII-GI.

2  Bastiaan de Man is geboren op zondag 1 september 1844 in Strijen (Zh), zie VIII-GJ.

Dingena trouwt op donderdag 6 april 1848 in Strijen (Zh) op 32-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Arie Visser, zoon van Gerrit Visser en Teuna Lagestee. Arie is geboren op maandag 6 maart 1815 in Strijen (Zh), is overleden op zaterdag 8 juli 1848 in Strijen (Zh). Arie werd 33 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Dingena trouwt op dinsdag 17 juli 1849 in Strijen (Zh) op 34-jarige leeftijd (3) met de 27-jarige Leendert Visser, zoon van Gerrit Visser en Teuna Lagestee. Leendert is geboren op zaterdag 18 augustus 1821 in Strijen (Zh), is overleden op maandag 28 oktober 1901 in Strijen (Zh). Leendert werd 80 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

Van Leendert en Dingena zijn drie kinderen bekend:

3  Teuna Susanna Visser is geboren op vrijdag 1 februari 1850 in Strijen (Zh), zie VIII-GK.

4  Gerrit Cornelis Visser is geboren op zaterdag 18 september 1852 in Strijen (Zh), zie VIII-GL.

5  Cornelis Hendrikus Visser is geboren op woensdag 3 oktober 1855 in Strijen (Zh), zie VIII-GM.

VII-BS  Josina Eland, dochter van Benjamin Eland (VI-Z) en Susanne Gerardina van Mourik, is geboren op zondag 4 mei 1817 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 13 maart 1897 in Strijen (Zh). Josina werd 79 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

Josina trouwt op maandag 26 april 1852 in Strijen (Zh) op 34-jarige leeftijd met de 43-jarige Gerrit van Hoek, zoon van Frans van Hoek en Aaltje Vlaskamp. Gerrit is geboren op zaterdag 12 november 1808 in Puttershoek (Zh), is gedoopt op zondag 20 november 1808 in Puttershoek (Zh), is overleden op vrijdag 10 december 1875 in Strijen (Zh). Gerrit werd 67 jaar en 28 dagen.

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Jannetje Westmaas.

VII-BT  Gerrit Eland, zoon van Benjamin Eland (VI-Z) en Susanne Gerardina van Mourik, schipper en herbergier, is geboren op woensdag 4 april 1821 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 25 juni 1895 in Klundert (Nb). Gerrit werd 74 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Gerrit trouwt op donderdag 10 november 1853 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 32-jarige leeftijd met de 20-jarige Elizabeth Pieternella Hartmans, zie VII-CD.

Van Gerrit en Elizabeth zijn drie kinderen bekend:

1  Pieter Gerrit Eland is geboren op vrijdag 15 september 1854 in Klundert (Nb), zie VIII-GN.

2  Levenloos kind Eland is ter wereld gekomen op maandag 21 mei 1860 in Klundert (Nb).

3  Susanna Gerdina Elisabeth Eland is geboren op woensdag 21 december 1864 in Klundert (Nb), zie VIII-GO.

VII-BU  Pieter Eland, zoon van Benjamin Eland (VI-Z) en Susanne Gerardina van Mourik, scheepmaker, is geboren op maandag 7 februari 1825 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 30 mei 1913 in Ridderkerk (Zh). Pieter werd 88 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

Pieter trouwt op vrijdag 25 november 1853 in Ridderkerk (Zh) op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Trijntje van Affaire, dochter van Pieter Willemsz van Affaire en Adriana den Boer. Trijntje is geboren op dinsdag 10 februari 1824 in Ridderkerk (Zh), is overleden op maandag 18 maart 1895 in Ridderkerk (Zh). Trijntje werd 71 jaar, 1 maand en 8 dagen.

Van Pieter en Trijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Suzanna Gerdina Eland is geboren op woensdag 8 maart 1854 in Ridderkerk (Zh), is overleden op woensdag 30 mei 1855 in Ridderkerk (Zh). Suzanna werd 1 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

2  Pieter Eland is geboren op maandag 26 februari 1855 in Ridderkerk (Zh), is overleden op zaterdag 7 april 1855 in Ridderkerk (Zh). Pieter werd 1 maand en 12 dagen.

3  Susanna Gerardina Eland is geboren op donderdag 19 juni 1856 in Ridderkerk (Zh), is overleden op zaterdag 28 juni 1856 in Ridderkerk (Zh). Susanna werd 9 dagen.

4  Pieter Johannes Eland is geboren op donderdag 17 december 1857 in Ridderkerk (Zh), zie VIII-GP.

5  Cornelis Gerrit Eeland is geboren op vrijdag 22 februari 1861 in Ridderkerk (Zh), zie VIII-GQ.

6  Willem Eland is geboren op woensdag 13 mei 1863 in Ridderkerk (Zh), is overleden op zaterdag 30 mei 1863 in Ridderkerk (Zh). Willem werd 17 dagen.

7  Willem Adrianus Eland is geboren op maandag 6 juni 1864 in Ridderkerk (Zh), zie VIII-GR.

8  Susanna Gerdina Elisabeth Eland is geboren op vrijdag 4 december 1868 in Ridderkerk (Zh), is overleden op maandag 1 maart 1869 in Ridderkerk (Zh). Susanna werd 2 maanden en 25 dagen.

VII-BV  Heiltje Koekkoek, dochter van Huibert Koekkoek en Dingena Eland (VI-AA), is geboren op zondag 20 oktober 1811 20.00 uur in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 21 augustus 1868 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb). Heiltje werd 56 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Heiltje trouwt op donderdag 23 januari 1834 in Klundert (Nb) op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Gerrit van der Zalm, zoon van Aalbert van der Zalm en Neeltje van Balgoijen. Gerrit is geboren rond 1805 in Waardenburg (Ge), is overleden op zaterdag 3 november 1855 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb). Gerrit werd ongeveer 50 jaar.

Van Gerrit en Heiltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Albert van der Zalm is geboren rond 1835 in Fijnaart (Nb), zie VIII-GS.

2  Huibert van der Zalm is geboren op dinsdag 27 september 1836 in Klundert (Nb), zie VIII-GT.

3  Rokus van der Zalm is geboren op maandag 25 februari 1839 in Klundert (Nb), zie VIII-GU.

4  Dingena van der Zalm is geboren op donderdag 16 december 1841 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 28 maart 1891 in Rotterdam (Zh). Dingena werd 49 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

5  Neeltje van der Zalm is geboren op zaterdag 12 oktober 1844 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 7 januari 1853 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb). Neeltje werd 8 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

6  Gerrit van der Zalm is geboren op donderdag 7 december 1848 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), zie VIII-GV.

7  Cornelia van der Zalm is geboren op donderdag 20 maart 1851 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), zie VIII-GW.

VII-BW  Maria Hartmans, dochter van Pieter Hartmans en Geertruij Eland (VI-AB), is geboren op zondag 16 oktober 1814 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 19 mei 1890 in Haarlemmermeer (Nh). Maria werd 75 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Maria trouwt op zaterdag 19 april 1834 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 19-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Johannes Ardon, zoon van Jan Ardon en Dingena Sinon. Johannes is geboren op zondag 23 september 1810 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is gedoopt op dinsdag 25 september 1810 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op donderdag 3 oktober 1844 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Johannes werd 34 jaar en 10 dagen.

Van Johannes en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Dingena Ardon is geboren op dinsdag 13 januari 1835 in Fijnaart (Nb), is overleden op maandag 30 april 1838 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Dingena werd 3 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

2  Pieter Ardon is geboren op zondag 25 september 1836 in Fijnaart (Nb), is ongehuwd overleden op dinsdag 30 december 1862 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Pieter werd 26 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

Maria trouwt op donderdag 29 april 1847 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 32-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Willem de Visser, zoon van Adriaan de Visser en Lijntje Verhulst. Willem is geboren op donderdag 3 oktober 1816 in Dinteloord (Nb), is overleden op zaterdag 9 juni 1855 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Willem werd 38 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Van Willem en Maria zijn vier kinderen bekend:

3  Adriaan de Visser is geboren op zaterdag 18 maart 1848 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-GX.

4  Geertruij Visser is geboren op zaterdag 19 januari 1850 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-GY.

5  Lijntje de Visser is geboren op zaterdag 7 augustus 1852 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-GZ.

6  Dingena de Visser is geboren op vrijdag 23 juni 1854 in Fijnaart en Heijningen (Nb).

Maria trouwt op donderdag 28 oktober 1858 in Haarlemmermeer (Nh) op 44-jarige leeftijd (3) met de 28-jarige Gerrit Driesprong, zoon van Adriaan Driesprong en Maaijke Schreur. Gerrit, arbeider, is geboren op zaterdag 31 oktober 1829 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op woensdag 1 april 1891 in Capelle aan den IJssel (Zh). Gerrit werd 61 jaar, 5 maanden en 1 dag.

VII-BX  Adriana Hartmans, dochter van Pieter Hartmans en Geertruij Eland (VI-AB), is geboren op maandag 8 april 1816 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op woensdag 6 mei 1891 in Haarlemmermeer (Nh). Adriana werd 75 jaar en 28 dagen.

Adriana trouwt op donderdag 1 februari 1838 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Cornelis van Maasdam, zoon van Cornelia van Maasdam. Cornelis, arbeider, is geboren rond 1813 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zondag 7 juni 1891 in Haarlemmermeer (Nh). Cornelis werd ongeveer 78 jaar.

Van Cornelis en Adriana zijn acht kinderen bekend:

1  Levenloos kind van Maasdam is ter wereld gekomen op donderdag 15 maart 1838 in Fijnaart en Heijningen (Nb).

2  Geertruij van Maasdam is geboren op dinsdag 29 oktober 1839 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zaterdag 7 december 1839 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Geertruij werd 1 maand en 8 dagen.

3  Cornelis Pieter van Maasdam is geboren op donderdag 15 juli 1841 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-HA.

4  Pieter van Maasdam is geboren op zondag 18 augustus 1844 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op maandag 13 januari 1845 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Pieter werd 4 maanden en 26 dagen.

5  Geertruij van Maasdam is geboren op maandag 29 december 1845 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zaterdag 24 maart 1849 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Geertruij werd 3 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

6  Pieter van Maasdam is geboren op zaterdag 29 december 1849 in Fijnaart en Heijningen (Nb).

7  Cornelia van Maasdam is geboren op donderdag 10 juli 1851 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op woensdag 3 juli 1861 in Haarlemmermeer (Nh). Cornelia werd 9 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

8  Geertruij van Maasdam is geboren op maandag 8 oktober 1855 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-HB.

VII-BY  Cornelia Hartmans, dochter van Pieter Hartmans en Geertruij Eland (VI-AB), is geboren op woensdag 17 december 1817 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op donderdag 27 april 1893 in Willemstad (Nb). Cornelia werd 75 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Cornelia trouwt op donderdag 24 oktober 1839 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 21-jarige leeftijd met de 37-jarige Leendert Dane, zoon van Meeuwis Dane en Catalijna Jansd Punt. Leendert is geboren op dinsdag 17 november 1801 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is gedoopt op zondag 22 november 1801 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op woensdag 16 juli 1884 in Willemstad (Nb). Leendert werd 82 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Van Leendert en Cornelia zijn vijf kinderen bekend:

1  Catalijna Dane is geboren op zondag 8 maart 1840 in Fijnaart (Nb), zie VIII-HC.

2  Pieter Dane is geboren op dinsdag 16 november 1841 in Fijnaart (Nb), zie VIII-HD.

3  Geertrui Dane is geboren op donderdag 4 januari 1844 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-HE.

4  Leendert Dane is geboren op dinsdag 2 augustus 1853 in Willemstad (Nb), zie VIII-HF.

5  Dingena Elisabeth Dane is geboren op woensdag 12 november 1856 in Willemstad (Nb).

VII-BZ  Roeland Hartmans, zoon van Pieter Hartmans en Geertruij Eland (VI-AB), dijkbaas en arbeider, is geboren op maandag 16 augustus 1819 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op dinsdag 22 maart 1887 in Ooltgensplaat (Zh). Roeland werd 67 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

Ouderling van de Ned.Herv.Kerk te Ooltgensplaat (1869-1879); in april 1879 solliciteert hij naar de betrekking van koster, maar de functie wordt toegekend aan J. Doorman die uit een bekend kostersgeslacht te Ooltgensplaat stamt.

Roeland trouwt op donderdag 5 september 1839 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 20-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Gertrudis Eland (Geertruida), zie VI-AJ.

Roeland trouwt op vrijdag 17 mei 1850 in Ooltgensplaat (Zh) op 30-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Johanna Maria Crezee, zie VII-EG.

Van Roeland en Johanna zijn zeven kinderen bekend:

1  Lijntje Hartmans is geboren op zaterdag 14 december 1850, is overleden op vrijdag 8 november 1940 in Breda (Nb). Lijntje werd 89 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

2  Johannes Hartmans, onderwijzer, is geboren op dinsdag 16 maart 1852, is overleden op zaterdag 16 mei 1931 in Breda (Nb). Johannes werd 79 jaar en 2 maanden.

3  Roeland Hartmans is geboren op zondag 25 februari 1855 in Ooltgensplaat (Zh), is overleden op dinsdag 19 november 1929 in Hillegersberg (Zh). Roeland werd 74 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

4  Geertruij Hartmans is geboren op woensdag 4 maart 1857 in Ooltgensplaat (Zh), zie VIII-HG.

5  Benjamin Hartmans is geboren op woensdag 25 juli 1860 in Ooltgensplaat (Zh), is overleden op vrijdag 12 juni 1863 in Ooltgensplaat (Zh). Benjamin werd 2 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

6  Gerrit Hartmans is geboren op dinsdag 21 april 1863 in Ooltgensplaat (Zh), is overleden op vrijdag 6 maart 1914 in Amsterdam (Nh). Gerrit werd 50 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

7  Johanna Maria Hartmans is geboren op woensdag 25 juli 1866 in Ooltgensplaat (Zh), is overleden op vrijdag 30 december 1955 in Ooltgensplaat (Zh). Johanna werd 89 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

VII-CA  Cornelis Hartmans, zoon van Pieter Hartmans en Geertruij Eland (VI-AB), opzichter der aanwassen, is geboren op woensdag 23 januari 1822 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op dinsdag 6 maart 1860 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Cornelis werd 38 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Cornelis trouwt op donderdag 20 mei 1847 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Grietje Langeweg, dochter van Gerrit Langeweg en Maaijke van den Berg. Grietje is geboren op zondag 24 november 1822 in Willemstad (Nb), is overleden op vrijdag 14 maart 1902 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Grietje werd 79 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Van Cornelis en Grietje zijn tien kinderen bekend:

1  Geertruij Maaijke Hartmans is geboren op zondag 23 januari 1848 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-HH.

2  Maaike Geertruij Hartmans is geboren op zaterdag 27 januari 1849 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op maandag 29 januari 1849 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Maaike werd 2 dagen.

3  Gerrit Hartmans is geboren op donderdag 24 januari 1850 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zondag 19 februari 1871 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Gerrit werd 21 jaar en 26 dagen.

4  Pieter Hartmans is geboren op zondag 13 juli 1851 11.00 uur in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-HI.

5  Leendert Hartmans is geboren op donderdag 16 december 1852 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-HJ.

6  Roeland Hartmans is geboren op woensdag 4 januari 1854 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-HK.

7  Jacob Hartmans is geboren op dinsdag 25 december 1855 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op vrijdag 14 maart 1856 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Jacob werd 2 maanden en 18 dagen.

8  Maaijke Geertruy Hartmans is geboren op woensdag 4 maart 1857 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op woensdag 6 juli 1938 in Willemstad (Nb). Maaijke werd 81 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

9  Cornelis Pieter Hartmans is geboren op woensdag 24 februari 1858 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-HL.

10  Tanneke Grietje Hartmans is geboren op donderdag 7 juli 1859 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-HM.

VII-CB  Pieter Hartmans, zoon van Pieter Hartmans en Geertruij Eland (VI-AB), opzichter der aanwassen, landbouwer en aangesteld tot onbezoldigd rijksveldwachter, is geboren op dinsdag 10 augustus 1824 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op donderdag 3 juni 1875 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Pieter werd 50 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Pieter trouwt op maandag 21 mei 1849 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Maria Dane, dochter van Philippus Dane en Sija Kruisbeek. Maria is geboren op woensdag 11 april 1821 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zaterdag 19 november 1892 in Klundert (Nb). Maria werd 71 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

VII-CC  Geertruij Hartmans, dochter van Pieter Hartmans en Geertruij Eland (VI-AB), is geboren op maandag 5 maart 1827 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op vrijdag 18 december 1896 in Haarlemmermeer (Nh). Geertruij werd 69 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Geertruij trouwt op donderdag 20 april 1848 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Pieter Maliepaard, zoon van Cornelis Janse Maliepaard en Lena van der Made. Pieter is geboren op zondag 21 december 1823 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op donderdag 12 november 1908 in Haarlemmermeer (Nh). Pieter werd 84 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Van Pieter en Geertruij zijn zeven kinderen bekend:

1  Lena Maliepaart is geboren op maandag 12 november 1849 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zaterdag 23 september 1865 in Haarlemmermeer (Nh). Lena werd 15 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

2  Geertrui Maliepaard is geboren op woensdag 14 januari 1852 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-HN.

3  Johanna Maliepaard is geboren op zondag 17 september 1854 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-HO.

4  Maria Maliepaard is geboren op zaterdag 3 oktober 1857 in Haarlemmermeer (Nh), zie VIII-HP.

5  Cornelia Maliepaard is geboren op vrijdag 4 oktober 1861 in Haarlemmermeer (Nh), is overleden op woensdag 23 oktober 1861 in Haarlemmermeer (Nh). Cornelia werd 19 dagen.

6  Pieter Maliepaard is geboren op dinsdag 2 juni 1863 in Haarlemmermeer (Nh), is overleden op dinsdag 11 december 1883 in Haarlemmermeer (Nh). Pieter werd 20 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

7  Cornelis Maliepaard is geboren op donderdag 24 januari 1867 in Haarlemmermeer (Nh), zie VIII-HQ.

VII-CD  Elizabeth Pieternella Hartmans, dochter van Pieter Hartmans en Geertruij Eland (VI-AB), is geboren op zondag 13 januari 1833 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zaterdag 8 november 1919 in Roermond (Li). Elizabeth werd 86 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Elizabeth trouwt op donderdag 10 november 1853 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 20-jarige leeftijd met de 32-jarige Gerrit Eland, zie VII-BT.

VII-CE  Cornelis Eland, zoon van Rocus Eland (VI-AC) en Adriana Klazina Kerkhof, winkelier, is geboren op zaterdag 2 december 1815 in Terheijden (Nb), is overleden op vrijdag 22 februari 1884 in Klundert (Nb). Cornelis werd 68 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Cornelis trouwt op vrijdag 5 mei 1843 in Zevenbergen (Nb) op 27-jarige leeftijd met de 19-jarige Catharina van Beveren, zie VII-FF.

Van Cornelis en Catharina zijn tien kinderen bekend:

1  Adriana Klazina Eland is geboren op dinsdag 19 maart 1844 in Klundert (Nb), zie VIII-HR.

2  Lambregt Eland is geboren op donderdag 1 mei 1845 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-HS.

3  Rochus Eland is geboren op maandag 4 oktober 1847 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-HT.

4  Teunis Cornelisse Eland is geboren op maandag 4 oktober 1847 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-HU.

5  Lauwerina Eland is geboren op maandag 25 februari 1850 in Zevenbergen (Nb), is ongehuwd overleden op vrijdag 15 januari 1943 18.30 uur in Zevenbergen (Nb). Lauwerina werd 92 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

6  Johanna Maria Eland is geboren op maandag 4 oktober 1852 in Klundert (Nb), zie VIII-HV.

7  Pieter Eland is geboren op dinsdag 18 september 1855 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-HW.

8  Cornelis Eland is geboren op dinsdag 16 februari 1858 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-HX.

9  Catharina Eland is geboren op donderdag 24 juli 1862 in Zevenbergen (Nb).

10  Gerrit Eland is geboren op maandag 18 september 1865 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-HY.

VII-CF  Leendert Eland, zoon van Rocus Eland (VI-AC) en Adriana Klazina Kerkhof, boodschapslooper en arbeider, is geboren op dinsdag 24 december 1816 in Terheijden (Nb), is overleden op dinsdag 17 juli 1866 in Klundert (Nb). Leendert werd 49 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Leendert trouwt op donderdag 22 mei 1845 in Klundert (Nb) op 28-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Dingena de Vries, dochter van Nicolaas de Vries en Johanna Beversluis. Dingena is geboren op zaterdag 11 december 1819 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is overleden op donderdag 25 augustus 1853 in Klundert (Nb). Dingena werd 33 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

Van Leendert en Dingena zijn vier kinderen bekend:

1  Adriana Johanna Eland is geboren op maandag 25 mei 1846 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 9 mei 1864 in Klundert (Nb). Adriana werd 17 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

2  Klazinus Eland is geboren op woensdag 19 mei 1847 in Klundert (Nb), zie VIII-HZ.

3  Johanna Eland is geboren op maandag 24 december 1849 in Klundert (Nb), zie VIII-IA.

4  Rocus Eland is geboren op zondag 13 juli 1851 in Klundert (Nb), zie VIII-IB.

Leendert gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 18 oktober 1857, trouwt op donderdag 29 oktober 1857 in Klundert (Nb) op 40-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Johanna Boelhouwers, dochter van Hendrik Boelhouwers en Catharina Maggemeer. Johanna, dienstmeid, is geboren op maandag 25 juni 1832 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 5 april 1923 in Klundert (Nb). Johanna werd 90 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Van Leendert en Johanna zijn vijf kinderen bekend:

5  Hendrik Eland is geboren op zondag 16 mei 1858 in Klundert (Nb), zie VIII-IC.

6  Pieter Eland is geboren op dinsdag 1 november 1859 in Klundert (Nb), zie VIII-ID.

7  Thomas Eland is geboren op donderdag 28 maart 1861 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 6 september 1861 in Klundert (Nb). Thomas werd 5 maanden en 9 dagen.

8  Catharina Johanna Eland is geboren op maandag 10 maart 1862 in Klundert (Nb), zie VIII-IE.

9  Adriana Clasina Eland is geboren op dinsdag 18 juli 1865 in Klundert (Nb), zie VIII-IF.

VII-CG  Pieter Eland, zoon van Rocus Eland (VI-AC) en Adriana Klazina Kerkhof, landbouwer, is geboren op vrijdag 28 augustus 1818 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 23 oktober 1856 in Klundert (Nb). Pieter werd 38 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Pieter trouwt op donderdag 4 mei 1848 in Zevenbergen (Nb) op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Pieternella Boot, dochter van Maarten Boot en Hendrica Bouwmans. Pieternella is geboren op maandag 7 september 1818 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 31 januari 1865 in Klundert (Nb). Pieternella werd 46 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Pieternella was later gehuwd (2) met Arie Lips.

Van Pieter en Pieternella is een kind bekend:

1  Adriana Eland is geboren op donderdag 8 november 1849 in Klundert (Nb), zie VIII-IG.

VII-CH  Dingena Eland, dochter van Rocus Eland (VI-AC) en Adriana Klazina Kerkhof, is geboren op donderdag 14 februari 1822 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 6 juli 1889 in Zevenbergen (Nb). Dingena werd 67 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Dingena trouwt op donderdag 16 september 1841 in Klundert (Nb) op 19-jarige leeftijd met de 32-jarige Jacob Weedage, zie VII-O.

VII-CI  Adriana Eland, dochter van Rocus Eland (VI-AC) en Adriana Klazina Kerkhof, is geboren op vrijdag 21 maart 1823 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 11 juli 1849 in Breda (Nb). Adriana werd 26 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

lidmaat op maandag 12 maart 1849 Breda
Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Gezindte: Hervormd
DTB-nr: afd.III-116 inv.nr. 141, fol: 42 v
Datum: 1849-03-12
Registratievorm: lidmaat / Attestatie van: Moerdijk / Naam LIDMAAT: Adriana Eland / Relatie: echtgenote van G. Seip / Opmerkingen: Lidmatenboek Herv.Gemeente Breda 1824-1852

Adriana gaat in ondertrouw op zondag 20 april 1845 in Klundert (Nb), trouwt op zaterdag 3 mei 1845 in Klundert (Nb) op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Gerrit Seip, zoon van Johannes Diederik Seip en Elizabeth Visser. Gerrit, zeeman en schipper, is geboren op dinsdag 11 juli 1820 in 's-Gravendeel (Zh).

Gerrit was later gehuwd (2) met Anna van Beusekom.

Van Gerrit en Adriana is een kind bekend:

1  Johannis Diederik Seip is geboren op donderdag 1 oktober 1846 in Klundert (Nb), zie VIII-IH.

VII-CJ  Johanna Maria Eland, dochter van Rocus Eland (VI-AC) en Adriana Klazina Kerkhof, is geboren op dinsdag 27 december 1825 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 22 december 1899 in Zevenbergen (Nb). Johanna werd 73 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

Johanna trouwt op donderdag 11 juni 1846 in Klundert (Nb) op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Pieter van Wensen ook genaamd Wensem, zoon van Cornelis van Wensen en Geertruij Hartmans. Pieter is geboren op woensdag 7 februari 1821 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 9 januari 1874 in Zevenbergen (Nb). Pieter werd 52 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Van Pieter en Johanna zijn acht kinderen bekend:

1  Cornelis van Wensen is geboren op maandag 2 november 1846 in Klundert (Nb), zie VIII-II.

2  Adriana Clasina van Wensen is geboren op donderdag 25 juli 1850 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 20 september 1852 in Zevenbergen (Nb). Adriana werd 2 jaar, 1 maand en 26 dagen.

3  Gerrit van Wensen is geboren op maandag 18 april 1853 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-IJ.

4  Rochus van Wensen is geboren op vrijdag 14 september 1855 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-IK.

5  Adriana Clasina van Wensen is geboren op donderdag 6 januari 1859 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-IL.

6  Geertrui Maria van Wensen is geboren op vrijdag 20 december 1861 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-IM.

7  Joanna Maria Pieternella van Wensen is geboren op maandag 12 juni 1865 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-IN.

8  Jacob van Wensen is geboren op zaterdag 20 maart 1869 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-IO.

VII-CK  Rokus Eland, zoon van Rocus Eland (VI-AC) en Adriana Klazina Kerkhof, arbeider, is geboren op maandag 16 juli 1827 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 11 februari 1915 23.00 uur in Zevenbergen (Nb). Rokus werd 87 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Rokus trouwt op zaterdag 22 mei 1852 in Klundert (Nb) op 24-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Pieternella den Hollander, dochter van Antonie den Hollander en Helena de Lange (Lena). Pieternella, dienstbode, is geboren op donderdag 25 februari 1830 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 9 februari 1874 in Zevenbergen (Nb). Pieternella werd 43 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Van Rokus en Pieternella zijn tien kinderen bekend:

1  Adriana Klazina Eland is geboren op maandag 25 oktober 1852 in Klundert (Nb), zie VIII-IP.

2  Antonie Eland is geboren op donderdag 26 januari 1854 07.30 uur in Klundert (Nb), zie VIII-IQ.

3  Rokus Eland is geboren op zondag 11 november 1855 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 18 april 1857 in Klundert (Nb). Rokus werd 1 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

4  Rocus Eland is geboren op zaterdag 4 juli 1857 in Klundert (Nb), zie VIII-IR.

5  Leendert Eland is geboren op donderdag 24 februari 1859 in Klundert (Nb), zie VIII-IS.

6  Dingena Cornelia Eland is geboren op zaterdag 6 juli 1861 in Klundert (Nb), zie VIII-IT.

7  Helena Catharina Eland is geboren op dinsdag 1 september 1863 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 16 januari 1864 in Zevenbergen (Nb). Helena werd 4 maanden en 15 dagen.

8  Catharina Johanna Eland is geboren op vrijdag 21 juli 1865 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-IU.

9  Pieter Eland is geboren op donderdag 26 september 1867 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-IV.

10  Cornelia Pieternella Eland is geboren op dinsdag 26 juli 1870 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-IW.

Rokus trouwt op donderdag 3 mei 1877 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 49-jarige leeftijd (2) met de 51-jarige Bastiaantje van Endhoven, dochter van Pieter van Endhoven en Seijke de Lang. Bastiaantje is geboren op woensdag 3 augustus 1825 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zaterdag 8 augustus 1891 11.00 uur in Zevenbergen (Nb). Bastiaantje werd 66 jaar en 5 dagen.

Bastiaantje was eerder gehuwd (1) met Arie Groeneveld.

VII-CL  Johannis Eland, zoon van Rocus Eland (VI-AC) en Adriana Klazina Kerkhof, is geboren op donderdag 20 oktober 1831 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 17 december 1895 in Zevenbergen (Nb). Johannis werd 64 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Johannis gaat in ondertrouw op zondag 13 oktober 1861 in Zevenbergen (Nb), trouwt op vrijdag 25 oktober 1861 in Zevenbergen (Nb) op 30-jarige leeftijd met de 40-jarige Pieternella de Laat, dochter van Antonie de Laat en Cornelia Smaal. Pieternella, dagloonster, is geboren op donderdag 4 januari 1821 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 16 maart 1915 in Zevenbergen (Nb). Pieternella werd 94 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

VII-CM  Adrianus Klazinus Eland, zoon van Rocus Eland (VI-AC) en Adriana Klazina Kerkhof, arbeider, is geboren op zaterdag 4 juli 1835 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 22 augustus 1912 in Zevenbergen (Nb). Adrianus werd 77 jaar, 1 maand en 18 dagen.

De Haarlemmermeer was in 1852 drooggelegd en dat leverde allerlei mogelijkheden op voor werk. In 1861 was hij arbeider in de Haarlemmermeer. Op 24 december 1866 kwam hij vanuit de Haarlemmermeer terug naar Zevenbergen.

Adrianus trouwt op donderdag 26 september 1861 in Haarlemmermeer (Nh) op 26-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Maartje Verhoeve, dochter van Pieter Verhoeve en Margrieta van Markenstein. Maartje is geboren op zondag 4 februari 1838 in Dirksland (Zh), is overleden op woensdag 25 juli 1866 in Haarlemmermeer (Nh). Maartje werd 28 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Van Adrianus en Maartje zijn vier kinderen bekend:

1  Adriana Klazina Eland is geboren op woensdag 12 november 1862 in Haarlemmermeer (Nh), is overleden op woensdag 17 december 1862 in Haarlemmermeer (Nh). Adriana werd 1 maand en 5 dagen.

2  Adriana Klazina Eland is geboren op maandag 9 november 1863 05.00 uur in Haarlemmermeer (Nh), zie VIII-IX.

3  Rochus Eland is geboren rond 1864.

4  Margrieta Eland (Grietje) is als geboren aangegeven, is geboren op maandag 30 januari 1865 in Haarlemmermeer (Nh), zie VIII-IY.

Adrianus trouwt op donderdag 30 juli 1868 in Klundert (Nb) op 33-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Lena van Dam, dochter van Bastiaan van Dam en Wilhelmina Prinsen. Lena is geboren op dinsdag 6 september 1836 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 25 december 1901 in Zevenbergen (Nb). Lena werd 65 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Van Adrianus en Lena zijn vijf kinderen bekend:

5  Wilhelmina Eland is geboren op zaterdag 10 juli 1869 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 28 december 1879 in Zevenbergen (Nb). Wilhelmina werd 10 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

6  Dingena Johanna Eland is geboren op zaterdag 10 december 1870 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-IZ.

7  Rokus Bastiaan Eland is geboren op zaterdag 27 juli 1872 in Zevenbergen (Nb), is overleden in Breda (Nb).

8  Bastiaan Eland is geboren op dinsdag 18 mei 1875 in Zevenbergen (Nb), is ongehuwd overleden op dinsdag 3 augustus 1943 in Breda (Nb). Bastiaan werd 68 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Bas woonde samen met Grietje (na de dood van haar man) in een huisje, waar ze zijn uitgehaald omdat zij zichzelf verwaarloosden. Ze zijn in het ziekenhuis, kort na elkaar, overleden.

9  Johannes Eland (Jan) is geboren op vrijdag 19 maart 1880 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-JA.

VII-CN  Arie Eland ook genaamd Rochus, zoon van Rocus Eland (VI-AC) en Teuna de Graaf, arbeider, is geboren op maandag 7 november 1842 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 12 oktober 1866 in Haarlemmermeer (Nh). Arie werd 23 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Arie trouwt rond 1865 op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Henrietta Carolina Wagner, dochter van Johan Carl Frederik Wagner en Cornelia van Tol. Henrietta is geboren op zondag 7 maart 1841 in Lisse (Zh).

Henrietta was later gehuwd (2) met Willem van Loon.

Van Arie en Henrietta is een kind bekend:

1  Rocus Teunis Eland ook genaamd Rochus is geboren op woensdag 25 oktober 1865 16.00 uur in Haarlemmermeer (Nh), is overleden na 1893 in Oost Indië. Rocus werd minstens 28 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Het is mogelijk dat Rocus als pleegzoon in het gezin van Adrianus Klazinus Eland (geb. 4 juli 1835) en Maartje Verhoeve is opgenomen. Hij ging als koloniaal naar het voormalige Oost Indie gedurende de Atjeh oorlogen (1893-1907). Hij is er vermist geraakt en nooit meer gevonden.

VII-CO  Teunis Cornelis Eland, zoon van Rocus Eland (VI-AC) en Teuna de Graaf, arbeider, is geboren op maandag 24 juni 1844 in Klundert (Nb).

Teunis trouwt op vrijdag 8 september 1871 in Haarlemmermeer (Nh) op 27-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Maartje Kars, dochter van Dirk Kars en Trijntje van 't Veer. Maartje is geboren op vrijdag 16 augustus 1844 23.00 uur in Assendelft (Nh) (Ordinaireweg), is overleden op maandag 5 januari 1885 in Haarlemmermeer (Nh). Maartje werd 40 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

Van Teunis en Maartje zijn acht kinderen bekend:

1  Levenloos kind Eland is ter wereld gekomen op donderdag 9 november 1871 in Haarlemmermeer (Nh).

2  Teuna Maria Eland is geboren op dinsdag 19 augustus 1873 17.30 uur in Haarlemmermeer (Nh), is overleden op donderdag 21 februari 1878 in Haarlemmermeer (Nh). Teuna werd 4 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

3  Dirk Eland is geboren op dinsdag 11 juli 1876 10.00 uur in Haarlemmermeer (Nh), is overleden op vrijdag 30 september 1921 in Hillegom (Zh). Dirk werd 45 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

4  Trijntje Eland is geboren op donderdag 27 december 1877 05.00 uur in Haarlemmermeer (Nh), is overleden op zaterdag 27 december 1884 in Haarlemmermeer (Nh). Trijntje werd 7 jaar.

5  Rokus Antonie Eland is geboren op woensdag 21 januari 1880 01.30 uur in Haarlemmermeer (Nh) (Huis 39), is overleden op donderdag 1 januari 1885 in Haarlemmermeer (Nh). Rokus werd 4 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

6  Arie Eland is geboren op woensdag 4 mei 1881 15.30 uur in Haarlemmermeer (Nh), is overleden op donderdag 18 mei 1882 in Haarlemmermeer (Nh). Arie werd 1 jaar en 14 dagen.

7  Teuna Maria Eland is geboren op maandag 18 september 1882 17.00 uur in Haarlemmermeer (Nh), is overleden op donderdag 2 november 1882 in Haarlemmermeer (Nh). Teuna werd 1 maand en 15 dagen.

8  Jansje Eland is geboren op maandag 18 september 1882 17.30 uur in Haarlemmermeer (Nh), is overleden op donderdag 12 oktober 1882 in Haarlemmermeer (Nh). Jansje werd 24 dagen.

Teunis trouwt op woensdag 7 mei 1890 in Haarlemmermeer (Nh) op 45-jarige leeftijd (2) met de 41-jarige Helena Dorothea Odinot, dochter van Hendrik Odinot en Helena Dorothea Bauer. Helena is geboren op donderdag 29 maart 1849 in Amsterdam (Nh).

VII-CP  Elizabeth Eland, dochter van Rocus Eland (VI-AC) en Teuna de Graaf, is geboren op dinsdag 10 februari 1846 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 29 januari 1932 in Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Nh). Elizabeth werd 85 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Elizabeth trouwt op woensdag 20 november 1872 in Haarlemmermeer (Nh) op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Witte, zoon van Maarten Witte en Martijntje Hanenberg. Jan, arbeider en machinist, is geboren op zondag 25 mei 1845 in Dirksland (Zh), is overleden op vrijdag 19 februari 1915 in Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Nh). Jan werd 69 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

Van Jan en Elizabeth zijn tien kinderen bekend:

1  Levenloos kind Witte is ter wereld gekomen op zaterdag 14 december 1872 in Haarlemmermeer (Nh).

2  Maarten Witte is geboren op dinsdag 24 maart 1874 in Haarlemmermeer (Nh), zie VIII-JB.

3  Teuna Maria Witte is geboren op vrijdag 17 maart 1876 22.00 uur in Haarlemmermeer (Nh) (Huis 52), is gedoopt op zondag 2 april 1876 in Bennebroek (Nh), zie VIII-JC.

4  Cornelis Witte is geboren op zaterdag 16 februari 1878 in Haarlemmermeer (Nh), zie VIII-JD.

5  Martijntje Witte is geboren op woensdag 21 januari 1880 07.00 uur in Haarlemmermeer (Nh) (huis 37), zie VIII-JE.

6  Rokus Antoon Witte is geboren op vrijdag 28 april 1882 in Haarlemmermeer (Nh), is overleden op vrijdag 19 april 1940 in Haarlem (Nh). Rokus werd 57 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

7  Adriana Cornelia Witte is geboren op donderdag 29 januari 1885 in Haarlemmermeer (Nh), zie VIII-JF.

8  Pieternella Grietje Witte is geboren op zondag 17 april 1887 in Haarlemmermeer (Nh), is overleden op dinsdag 18 oktober 1887 in Haarlemmermeer (Nh). Pieternella werd 6 maanden en 1 dag.

9  Jan Witte is geboren op donderdag 20 juni 1889 in Haarlemmermeer (Nh), zie VIII-JG.

10  Elisabeth Witte is geboren op zaterdag 1 april 1893 in Haarlemmermeer (Nh).

VII-CQ  Adriana Kornelia Eland, dochter van Rocus Eland (VI-AC) en Teuna de Graaf, is geboren op woensdag 30 januari 1850 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 23 maart 1928 in Haarlem (Nh). Adriana werd 78 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Adriana gaat in ondertrouw op zondag 16 april 1876 in Haarlemmermeer (Nh), trouwt op donderdag 27 april 1876 in Haarlemmermeer (Nh) op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Cornelis Kool, zoon van Jan Kool en Cornelia Vuik. Cornelis, arbeider en landbouwer, is geboren op maandag 28 november 1853 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), is overleden op zondag 11 juni 1916 in Glind (Ut). Cornelis werd 62 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

Vrijgesteld vanwege broederdienst voor de militie (1872/1873).

Van Cornelis en Adriana zijn negen kinderen bekend:

1  Jan Kool is geboren op maandag 16 oktober 1876 in Haarlemmermeer (Nh), zie VIII-JH.

2  Rokus Kool is geboren rond 1878 in Hillegom (Zh), zie VIII-JI.

3  Cornelia Kool is geboren op zaterdag 10 januari 1880 in Hillegom (Zh), is overleden op dinsdag 17 februari 1880 in Hillegom (Zh). Cornelia werd 1 maand en 7 dagen.

4  Cornelia Kool is geboren op vrijdag 7 januari 1881 in Haarlemmermeer (Nh), zie VIII-JJ.

5  Teunis Cornelis Kool is geboren op zaterdag 17 maart 1883 in Haarlemmermeer (Nh), zie VIII-JK.

6  Teuna Maria Kool is geboren op maandag 25 mei 1885 in Haarlemmermeer (Nh).

7  Eldert Kool is geboren op vrijdag 10 juni 1887 in Haarlemmermeer (Nh), is overleden op dinsdag 14 februari 1888 in Haarlemmermeer (Nh). Eldert werd 8 maanden en 4 dagen.

8  Levenloos kind Kool is ter wereld gekomen op vrijdag 24 mei 1889 in Haarlemmermeer (Nh).

9  Cornelis Kool is geboren op woensdag 8 oktober 1890 in Haarlemmermeer (Nh), zie VIII-JL.

VII-CR  Geertrui Eland, dochter van Rocus Eland (VI-AC) en Teuna de Graaf, is geboren op woensdag 17 maart 1852 in Klundert (Nb).

Geertrui gaat in ondertrouw, trouwt op donderdag 31 augustus 1876 in Haarlemmermeer (Nh) op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Wilhelmus van Leent, zoon van Adriana van Leent. Wilhelmus, metselaar, is geboren op maandag 4 augustus 1851 in Lisse (Zh).

Van Wilhelmus en Geertrui zijn vier kinderen bekend:

1  Rokus Antonius van Leent is geboren op maandag 2 april 1877 01.30 uur in Haarlemmermeer (Nh).

2  Anthonia Maria van Leent is geboren op donderdag 2 januari 1879 in Lisse (Zh).

3  Johannes van Leent is geboren op zondag 28 maart 1880.

4  Adriana van Leent is geboren op zondag 14 augustus 1881 in Lisse (Zh).

VII-CS  Rokus Antonie Eland, zoon van Rocus Eland (VI-AC) en Teuna de Graaf, arbeider en bloemistknecht, is geboren op donderdag 2 november 1854 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 7 mei 1945 in Hillegom (Zh). Rokus werd 90 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

(door broederdienst vrijgesteld voor de militie)

Rokus gaat in ondertrouw op zondag 3 december 1876 in Haarlemmermeer (Nh), trouwt op donderdag 14 december 1876 in Haarlemmermeer (Nh) op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Ramberta de Zwart, dochter van Cornelis de Swart en Stijntje van Eijk. Ramberta is geboren op maandag 29 juni 1857 in Wilnis (Ut), is overleden voor woensdag 11 juli 1917. Ramberta werd hoogstens 60 jaar en 12 dagen.

Van Rokus en Ramberta zijn zeven kinderen bekend:

1  Teuna Eland is geboren op vrijdag 8 juni 1877 17.00 uur in Haarlemmermeer (Nh), zie VIII-JM.

2  Cornelis Eland is geboren op donderdag 27 februari 1879 09.00 uur in Haarlemmermeer (Nh), zie VIII-JN.

3  Maria Eland is geboren op zondag 20 augustus 1882 in Nieuwer-Amstel (Nh), zie VIII-JO.

4  Adrianus Johannes Eland is geboren rond 1883 in Nieuwer-Amstel (Nh), zie VIII-JP.

5  Johannes Eland (Hannes) is geboren op zaterdag 22 oktober 1887 08.00 uur in Haarlemmermeer (Nh), zie VIII-JQ.

6  Antonius Eland is geboren op woensdag 12 februari 1890 15.00 uur in Haarlemmermeer (Nh), is overleden op zondag 4 oktober 1891 in Haarlemmermeer (Nh). Antonius werd 1 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

7  Antonius Johannes Eland is geboren op zaterdag 19 maart 1892 08.00 uur in Haarlemmermeer (Nh), zie VIII-JR.

VII-CT  Catharina van Dueren den Hollander, dochter van Philippus van Dueren den Hollander en Alberdina Eland (VI-AD), is geboren op dinsdag 1 december 1818 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 14 januari 1908. Catharina werd 89 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Catharina trouwt op zaterdag 21 september 1844 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Gerrit Kruithof, zoon van Jan Kruijthof en Teuntje Lokers. Gerrit is geboren op woensdag 28 februari 1821 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op woensdag 3 oktober 1894 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Gerrit werd 73 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

Van Gerrit en Catharina zijn negen kinderen bekend:

1  Alberdina Kruidhof is geboren op vrijdag 18 augustus 1843 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-JS.

2  Jan Kruithof is geboren op dinsdag 4 februari 1845 in Fijnaart (Nb), zie VIII-JT.

3  Adriana Kruithof is geboren op zondag 20 september 1846 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zaterdag 5 juni 1869 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Adriana werd 22 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

4  Levenloos kind Kruidhoff is ter wereld gekomen op zondag 16 juli 1848 in Fijnaart en Heijningen (Nb).

5  Philippus Kruidhof is geboren op maandag 15 oktober 1849 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-JU.

6  Teuntje Kruithof is geboren op dinsdag 6 mei 1851 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-JV.

7  Cornelia Kruidhof is geboren op zaterdag 13 november 1852 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-JW.

8  Gerrit Kruithof is geboren op vrijdag 27 maart 1857 in Klundert (Nb), zie VIII-JX.

9  Cornelis Kruithof is geboren op zondag 5 januari 1862 in Willemstad (Nb).

VII-CU  Adriana van Dueren den Hollander, dochter van Philippus van Dueren den Hollander en Alberdina Eland (VI-AD), is geboren op donderdag 30 november 1820 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 26 januari 1884 in Rotterdam (Zh). Adriana werd 63 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Van Adriana en een onbekende man is een kind bekend:

1  Adriana van Dueren den Hollander is geboren op maandag 28 oktober 1839 in Willemstad (Nb), is overleden op dinsdag 29 oktober 1839 in Willemstad (Nb). Adriana werd 1 dag.

Adriana trouwt op zaterdag 20 mei 1848 in Willemstad (Nb) op 27-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Pieter Jacobus Hunter, zoon van George Hunter en Bartha van Drunen. Pieter is geboren op zaterdag 19 maart 1825 in Willemstad (Nb), is overleden op woensdag 10 september 1902 in Rotterdam (Zh). Pieter werd 77 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Van Pieter en Adriana zijn vier kinderen bekend:

2  Alberdiena Hunter is geboren op woensdag 5 maart 1851 in Willemstad (Nb), is overleden op maandag 17 januari 1853 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Alberdiena werd 1 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

3  Bertha Aalberdiena Hunter is geboren op maandag 3 december 1855 in Willemstad (Nb).

4  Bernardina Anna Hunter is geboren op zaterdag 10 december 1859 in Rotterdam (Zh), zie VIII-JY.

5  Johanna Adriana Hunter is geboren rond 1864 in Capelle aan den IJssel (Zh), zie VIII-JZ.

VII-CV  Cornelia Pieternella van Dueren den Hollander, dochter van Philippus van Dueren den Hollander en Alberdina Eland (VI-AD), is geboren op vrijdag 22 september 1826 in Dinteloord en Prinsenland (Nb), is overleden op maandag 26 oktober 1908 in Dinteloord en Prinsenland (Nb). Cornelia werd 82 jaar, 1 maand en 4 dagen.

Cornelia trouwt op donderdag 3 mei 1860 in Dinteloord (Nb) op 33-jarige leeftijd met de 36-jarige Leendert den Engelsen, zoon van Hendrik den Engelsen en Pieternella Breure. Leendert is geboren op dinsdag 27 mei 1823 in Dinteloord en Prinsenland (Nb), is overleden op dinsdag 21 november 1899 in Klundert (Nb). Leendert werd 76 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Leendert was eerder gehuwd (1) met Adriana Vissers.

Van Leendert en Cornelia zijn zes kinderen bekend:

1  Hendrik Leendert den Engelse is geboren op maandag 27 mei 1861 in Dinteloord (Nb), zie VIII-KA.

2  Leendert den Engelsen is geboren op zaterdag 18 april 1863 in Dinteloord (Nb).

3  Alberdina den Engelsen is geboren op zaterdag 18 april 1863 in Dinteloord en Prinsenland (Nb), zie VIII-KB.

4  Pieternella den Engelsen is geboren op woensdag 29 juni 1864 in Dinteloord (Nb).

5  Philippus Hermanus den Engelsen is geboren op zaterdag 6 april 1867 in Dinteloord (Nb), zie VIII-KC.

6  Arie den Engelse is geboren op vrijdag 8 november 1872 in Willemstad (Nb).

VII-CW  Pieter Cornelis van Dueren den Hollander, zoon van Philippus van Dueren den Hollander en Alberdina Eland (VI-AD), is geboren op zaterdag 14 november 1829 in Dinteloord (Nb), is overleden na 1895. Pieter werd minstens 66 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Pieter trouwt op donderdag 25 juli 1861 in Dinteloord (Nb) op 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Cornelia Weeda, dochter van Adam Weeda en Elizabeth Lodders. Cornelia is geboren op vrijdag 13 januari 1837 in Dinteloord (Nb), is overleden op maandag 8 maart 1875 in Dinteloord (Nb). Cornelia werd 38 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Van Pieter en Cornelia zijn zeven kinderen bekend:

1  Alberdina van Dueren den Hollander is geboren op maandag 9 september 1861 in Dinteloord (Nb), is overleden op dinsdag 17 september 1861 in Dinteloord (Nb). Alberdina werd 8 dagen.

2  Philippus van Dueren den Hollander is geboren op zondag 30 november 1862 in Dinteloord (Nb).

3  Adam van Dueren den Hollander is geboren op maandag 9 oktober 1865 in Dinteloord (Nb), is overleden op woensdag 13 december 1865 in Dinteloord (Nb). Adam werd 2 maanden en 4 dagen.

4  Adam van Dueren den Hollander is geboren op zondag 3 maart 1867 in Dinteloord (Nb), is overleden op maandag 9 september 1867 in Dinteloord (Nb). Adam werd 6 maanden en 6 dagen.

5  Elizabeth van Dueren den Hollander is geboren op donderdag 5 november 1868 in Dinteloord (Nb), zie VIII-KD.

6  Alberdina van Dueren den Hollander is geboren rond maandag 22 juli 1872 in Dinteloord (Nb), zie VIII-KE.

7  Cornelis van Dueren den Hollander is geboren op zaterdag 6 december 1873 in Dinteloord (Nb), is overleden op woensdag 7 januari 1874 in Dinteloord (Nb). Cornelis werd 1 maand en 1 dag.

VII-CX  Gerrit van Dueren den Hollander, zoon van Philippus van Dueren den Hollander en Alberdina Eland (VI-AD), is geboren op zaterdag 9 augustus 1834 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 1 februari 1915 in Willemstad (Nb). Gerrit werd 80 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

Gerrit trouwt op vrijdag 19 oktober 1860 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Lijdia van de Steenoven, dochter van Frans van de Steenoven en Petronella Marcus. Lijdia is geboren op maandag 12 december 1836 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is overleden op zondag 5 juni 1892 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Lijdia werd 55 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Van Gerrit en Lijdia zijn elf kinderen bekend:

1  Kornelis van Dueren den Hollander is geboren op maandag 11 februari 1861 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-KF.

2  Frans van Dueren den Hollander is geboren op vrijdag 4 december 1863 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-KG.

3  Alberdina van Dueren den Hollander is geboren op woensdag 19 juli 1865 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-KH.

4  Philippus van Dueren den Hollander is geboren op maandag 4 februari 1867 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-KI.

5  Pieternella van Dueren den Hollander is geboren op maandag 2 januari 1871 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op woensdag 17 september 1873 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Pieternella werd 2 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

6  Gerrit van Dueren den Hollander is geboren op dinsdag 24 december 1872 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op maandag 4 februari 1889 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Gerrit werd 16 jaar, 1 maand en 11 dagen.

7  Pieter van Dueren den Hollander is geboren op maandag 8 juni 1874 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op dinsdag 18 augustus 1874 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Pieter werd 2 maanden en 10 dagen.

8  Pieternella van Dueren den Hollander is geboren op vrijdag 26 mei 1876 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op dinsdag 17 oktober 1876 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Pieternella werd 4 maanden en 21 dagen.

9  Heiltje van Dueren den Hollander is geboren op dinsdag 21 augustus 1877 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-KJ.

10  Adrianus van Dueren den Hollander is geboren op dinsdag 13 mei 1879 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-KK.

11  Pieternella van Dueren den Hollander is geboren op donderdag 5 augustus 1880 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-KL.

VII-CY  Philippus van Dueren den Hollander, zoon van Philippus van Dueren den Hollander en Alberdina Eland (VI-AD), is geboren op donderdag 20 december 1838 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zaterdag 26 november 1927 in Zevenbergen (Nb). Philippus werd 88 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Philippus trouwt op zaterdag 11 mei 1867 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 28-jarige leeftijd met de 30-jarige Dingena Roepers, dochter van Cornelis Roepers en Elisabeth Buijs. Dingena is geboren op woensdag 26 april 1837 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op maandag 4 november 1895 in Zevenbergen (Nb). Dingena werd 58 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Van Philippus en Dingena zijn twee kinderen bekend:

1  Philippus Cornelis van Dueren den Hollander is geboren op zondag 1 maart 1868 in Willemstad (Nb), is overleden op vrijdag 13 maart 1868 in Willemstad (Nb). Philippus werd 12 dagen.

2  Levenloos kind van Dueren den Hollander is ter wereld gekomen op zondag 15 augustus 1869 in Klundert (Nb).

VII-CZ  Wilhelmina Eland, dochter van Pieter Eland (VI-AE) en Adriana Marcus, is geboren op maandag 19 januari 1829 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 13 januari 1860 in Ooltgensplaat (Zh). Wilhelmina werd 30 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

Wilhelmina trouwt op maandag 10 december 1849 in Willemstad (Nb) op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Willem Overbeeke, zoon van Jacobus Overbeeke en Adriaantje Calle. Willem is geboren op dinsdag 18 september 1827 in Ooltgensplaat (Zh), is overleden op dinsdag 27 februari 1877 in Ooltgensplaat (Zh). Willem werd 49 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Willem was later gehuwd (2) met Adriana Langerak.

Van Willem en Wilhelmina zijn vijf kinderen bekend:

1  Levenloos kind Overbeeke is ter wereld gekomen op donderdag 7 februari 1850 in Willemstad (Nb).

2  Levenloos kind Overbeeke is ter wereld gekomen op zondag 20 juni 1852 in Willemstad (Nb).

3  Levenloos kind Overbeeke is ter wereld gekomen op zondag 11 september 1853 in Klundert (Nb).

4  Levenloos kind Overbeeke is ter wereld gekomen op donderdag 17 september 1857 in Ooltgensplaat (Zh).

5  Levenloos kind Overbeeke is ter wereld gekomen op woensdag 4 januari 1860 in Ooltgensplaat (Zh).

VII-DA  Adriana Eland, dochter van Pieter Eland (VI-AE) en Lijntje Kolders, is geboren op donderdag 4 januari 1838 in Fijnaart en Heijningen (Nb).

Adriana trouwt op donderdag 20 september 1866 in Dirksland (Zh) op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Krijn van Putten, zoon van Machiel van Putten en Stijna de Bonte. Krijn is geboren op zaterdag 4 maart 1843 in Dirksland (Zh).

Van Krijn en Adriana zijn zes kinderen bekend:

1  Christina van Putten is geboren op vrijdag 29 juni 1866 in Dirksland (Zh), zie VIII-KM.

2  Levenloos kind van Putten is ter wereld gekomen op maandag 2 september 1867 in Dirksland (Zh).

3  Pieter van Putten is geboren op maandag 23 augustus 1869 in Dirksland (Zh), zie VIII-KN.

4  Machiel van Putten is geboren op maandag 7 november 1870 in Dirksland (Zh), is overleden op woensdag 12 oktober 1892 in Rotterdam (Zh). Machiel werd 21 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

5  Marinus Leendert van Putten is geboren op woensdag 24 september 1873 in Dirksland (Zh).

6  Levenloos kind van Putten is ter wereld gekomen op woensdag 29 maart 1876 in Dirksland (Zh).

VII-DB  Geertje Eland, dochter van Pieter Eland (VI-AE) en Lijntje Kolders, is geboren op vrijdag 6 september 1839 in Willemstad (Nb), is overleden na maandag 23 april 1883. Geertje werd minstens 43 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Geertje trouwt op zaterdag 31 oktober 1863 in Willemstad (Nb) op 24-jarige leeftijd met de 31-jarige Andries Sneep, zoon van Jacob Sneep en Christina Duprez. Andries is geboren op vrijdag 14 september 1832 in Willemstad (Nb), is overleden op maandag 23 april 1883 in Klundert (Nb). Andries werd 50 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Van Andries en Geertje zijn acht kinderen bekend:

1  Levenloos kind Sneep is ter wereld gekomen op donderdag 6 april 1865 in Willemstad (Nb).

2  Pieter Jacob Sneep is geboren op donderdag 27 september 1866 in Willemstad (Nb), is overleden op dinsdag 25 december 1866 in Willemstad (Nb). Pieter werd 2 maanden en 28 dagen.

3  Jacob Sneep is geboren op dinsdag 31 maart 1868 in Willemstad (Nb), zie VIII-KO.

4  Pieter Sneep is geboren op dinsdag 6 september 1870 in Willemstad (Nb), zie VIII-KP.

5  Christiaan Sneep is geboren op zondag 1 maart 1874 in Willemstad (Nb), zie VIII-KQ.

6  Leendert Sneep is geboren op maandag 4 september 1876 in Willemstad (Nb), zie VIII-KR.

7  Levenloos kind Sneep is ter wereld gekomen op maandag 8 november 1880 in Willemstad (Nb).

8  Johannes Hendrik Sneep is geboren op dinsdag 16 mei 1882 in Klundert (Nb), zie VIII-KS.

VII-DC  Geertrui Dingena Eland, dochter van Pieter Eland (VI-AE) en Lijntje Kolders, is geboren op dinsdag 21 juni 1842 in Willemstad (Nb), is overleden op zaterdag 16 november 1918 in Ooltgensplaat (Zh). Geertrui werd 76 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Geertrui trouwt op maandag 3 februari 1873 in Ooltgensplaat (Zh) op 30-jarige leeftijd met de 50-jarige Johannes van Putten, zoon van Huibregt van Putten en Ariaantje de Vos. Johannes is geboren op vrijdag 15 maart 1822 in Ooltgensplaat (Zh), is overleden op woensdag 15 november 1893 in Ooltgensplaat (Zh). Johannes werd 71 jaar en 8 maanden.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Arentje van Veen.

Van Johannes en Geertrui zijn vijf kinderen bekend:

1  Hubregt van Putten is geboren op zaterdag 15 november 1873 in Ooltgensplaat (Zh), zie VIII-KT.

2  Leendert Pieter van Putten is geboren op dinsdag 23 november 1875 in Ooltgensplaat (Zh), zie VIII-KU.

3  Adrianus van Putten is geboren op dinsdag 18 december 1877 in Ooltgensplaat (Zh), zie VIII-KV.

4  Hendrik van Putten is geboren op maandag 18 september 1882 in Ooltgensplaat (Zh), zie VIII-KW.

5  Lijntje Adriaantje van Putten is geboren op vrijdag 8 juni 1888 in Ooltgensplaat (Zh).

VII-DD  Gieltje Kenniphaas, dochter van Seger Kenniphaas (VI-AF) en Rachel Cornelisse, is gedoopt op zondag 10 januari 1808 in Willemstad (Nb), is overleden op maandag 5 juli 1841 in Middelburg (Ze). Gieltje werd 33 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Gieltje trouwt op zaterdag 24 mei 1828 in Willemstad (Nb) op 20-jarige leeftijd met de 26-jarige Adriaan van Dijk, zoon van Charles van Dijk en Geertje Evegaard(s). Adriaan, kuiper, is geboren op zondag 21 juni 1801 in Prinsenland (Nb), is overleden op donderdag 21 mei 1857 in Middelburg (Ze). Adriaan werd 55 jaar en 11 maanden.

Adriaan was later gehuwd (2) met Maatje van Fraeijenhove.

Van Adriaan en Gieltje zijn acht kinderen bekend:

1  Charel van Dijk is geboren op woensdag 24 december 1828 in Willemstad (Nb).

2  Zeger van Dijk is geboren op vrijdag 5 maart 1830 in Middelburg (Ze).

3  Zeger van Dijk is geboren op woensdag 26 januari 1831 in Middelburg (Ze).

4  Geertje van Dijk is geboren op vrijdag 22 augustus 1834 in Middelburg (Ze).

5  Huibregt van Dijk is geboren op zondag 20 december 1835 in Middelburg (Ze), zie VIII-KX.

6  Geertje van Dijk is geboren op vrijdag 11 november 1836 in Middelburg (Ze).

7  Adriaan van Dijk is geboren op zondag 21 januari 1838 in Middelburg (Ze), is overleden op maandag 19 augustus 1844 in Middelburg (Ze). Adriaan werd 6 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

8  Rachel Adriana van Dijk is geboren op vrijdag 7 juni 1839 in Middelburg (Ze), is overleden op woensdag 8 september 1841 in Middelburg (Ze). Rachel werd 2 jaar, 3 maanden en 1 dag.

VII-DE  Quirin Kenniphaas (Krijn), zoon van Seger Kenniphaas (VI-AF) en Rachel Cornelisse, kleermaker, is geboren op zaterdag 12 september 1812 in Willemstad (Nb), is overleden op maandag 28 juni 1841 in Dordrecht (Zh). Krijn werd 28 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Krijn trouwt op woensdag 28 augustus 1833 in Vlissingen (Ze) op 20-jarige leeftijd met de 17-jarige Johanna Hollen, dochter van Jacobus Hollen en Metje Willemse. Johanna, dienstbode en naaister, is geboren op zaterdag 27 juli 1816 in Vlissingen (Ze), is overleden op dinsdag 24 januari 1905 in Middelburg (Ze). Johanna werd 88 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

Johanna was later gehuwd (2) met Hendrik Jacobus Haselhoff.

Van Krijn en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelia Rachel Kenniphaas is geboren op woensdag 4 december 1833 in Vlissingen (Ze), is overleden op maandag 7 april 1834 in Vlissingen (Ze). Cornelia werd 4 maanden en 3 dagen.

2  Metje Jacoba Kenniphaas is geboren op woensdag 4 december 1833 in Vlissingen (Ze), is overleden op woensdag 13 augustus 1834 in Vlissingen (Ze). Metje werd 8 maanden en 9 dagen.

3  Adriana Maria Kenniphaas is geboren op maandag 26 januari 1835 in Vlissingen (Ze), zie VIII-KY.

VII-DF  Adriana Kenniphaas, dochter van Seger Kenniphaas (VI-AF) en Rachel Cornelisse, is geboren op donderdag 6 april 1815 in Willemstad (Nb), is overleden na 1856 in de VS. Adriana werd minstens 41 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

Adriana trouwt op zaterdag 20 november 1841 in Willemstad (Nb) op 26-jarige leeftijd (1) met de 36-jarige Christiaan Hartman, zoon van Jan Hendrik Hartman en Katrina Ammelia Wagenaar. Christiaan, commies bij de rijksbelastingen, is gedoopt op zondag 27 oktober 1805 in Berlicum (Nb).

Adriana trouwt op zaterdag 28 april 1849 in Willemstad (Nb) op 34-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Jacobus Martha, zoon van Pieter Martha en Dina Tukkers. Jacobus, broodbakker, is geboren op dinsdag 12 november 1811 in Willemstad (Nb).

Jacobus was eerder gehuwd (1) met Pieternella Biert.

Van Jacobus en Adriana is een kind bekend:

1  Dina Martha is geboren op donderdag 23 september 1852 in Willemstad (Nb).

VII-DG  Maria Johanna Kenniphaas, dochter van Seger Kenniphaas (VI-AF) en Rachel Cornelisse, is geboren op vrijdag 19 september 1817 in Willemstad (Nb), is overleden na 1856 in de VS. Maria werd minstens 39 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Maria trouwt op zaterdag 14 september 1844 in Willemstad (Nb) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes Coenraad Oosters, zoon van Filippe Dorus Oosters en Adriana Vink. Johannes is geboren op maandag 26 april 1819 in Willemstad (Nb).

VII-DH  Gieltje Maaike Kenniphaas, dochter van Geert Kenniphaas (VI-AG) en Adriana Marcus, is geboren op vrijdag 20 november 1829 in Willemstad (Nb).

Gieltje trouwt op zaterdag 31 juli 1858 in Willemstad (Nb) op 28-jarige leeftijd met de 32-jarige Jan Jacobus Smit, zoon van Jan Willem Smit en Tannetje Zoutewelle. Jan is geboren op dinsdag 30 augustus 1825 in Goes (Ze).

Jan was eerder gehuwd (1) met Teuna Volders.

Van Jan en Gieltje zijn twee kinderen bekend:

1  Gerrit Adrianus Smit is geboren op vrijdag 18 mei 1860 in Willemstad (Nb).

2  Jacoba Adriana Smit is geboren op woensdag 13 mei 1868 in Zaltbommel (Ge), zie VIII-KZ.

VII-DI  Cornelis Kenniphaas, zoon van Geert Kenniphaas (VI-AG) en Adriana Marcus, is geboren op woensdag 2 mei 1832 in Willemstad (Nb), is overleden op donderdag 13 juni 1907 in Willemstad (Nb). Cornelis werd 75 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Cornelis trouwt op zaterdag 22 augustus 1857 in Willemstad (Nb) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Maria Luisa Bertrin, dochter van Lodewijk George Bertrin en Maria Gezina de Groen. Maria is geboren op maandag 27 mei 1833 in Willemstad (Nb), is overleden op woensdag 10 mei 1882 in Willemstad (Nb). Maria werd 48 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Van Cornelis en Maria zijn acht kinderen bekend:

1  Gerrit Adrianus Kenniphaas is geboren op dinsdag 20 april 1858 in Willemstad (Nb), is overleden op vrijdag 4 maart 1859 in Willemstad (Nb). Gerrit werd 10 maanden en 12 dagen.

2  Gerrit Adrianus Kenniphaas is geboren op zaterdag 27 augustus 1859 in Willemstad (Nb), zie VIII-LA.

3  Cornelis Jan Kenniphaas is geboren op zondag 1 september 1861 in Willemstad (Nb), zie VIII-LB.

4  Pieternella Maria Gezina Kenniphaas is geboren op maandag 13 juli 1863 in Willemstad (Nb), zie VIII-LC.

5  Adriana Maaike Kenniphaas is geboren op vrijdag 5 mei 1865 in Willemstad (Nb), is overleden op zaterdag 11 januari 1868 in Willemstad (Nb). Adriana werd 2 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

6  Jan Hendrik Kenniphaas is geboren op woensdag 27 maart 1867 in Willemstad (Nb).

7  Levenloos kind Kenniphaas is ter wereld gekomen op donderdag 1 juli 1869 in Willemstad (Nb).

8  Adrianus Kenniphaas is geboren op maandag 3 juli 1876 in Willemstad (Nb), is overleden op maandag 3 juli 1876 in Willemstad (Nb).

VII-DJ  Cornelis Carolus Eland, zoon van Benjamin Eland (VI-AH) en Helena Cornelia de Pestel, zadelmaker, is geboren op dinsdag 1 november 1842 in Bergen op Zoom (Nb), is overleden op vrijdag 21 maart 1919 in Steenbergen (Nb). Cornelis werd 76 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

Cornelis trouwt op vrijdag 1 augustus 1873 in Steenbergen (Nb) op 30-jarige leeftijd met de 38-jarige Joanna Baaten, dochter van Anna Catharina Baaten. Joanna, wolnaaister, is geboren op dinsdag 26 augustus 1834 in Steenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 28 september 1920 in Steenbergen (Nb). Joanna werd 86 jaar, 1 maand en 2 dagen.

Joanna was eerder gehuwd (1) met Hendrik Belkes.

Van Cornelis en Joanna is een kind bekend:

1  Catharina Helena Eland is geboren op dinsdag 13 april 1875 in Steenbergen (Nb), zie VIII-LD.

VII-DK  Cornelia den Hollander, dochter van Wouter den Hollander en Antonia Eland (VI-AI), is geboren op vrijdag 2 oktober 1846 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 25 december 1929 in Klundert (Nb). Cornelia werd 83 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Cornelia trouwt op vrijdag 13 oktober 1871 in Zevenbergen (Nb) op 25-jarige leeftijd met de 35-jarige Marinus Fioole, zoon van Hendrik Fioole en Johanna Frederica van Dongen. Marinus is geboren op maandag 12 september 1836 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 10 januari 1905 in Zevenbergen (Nb). Marinus werd 68 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Van Marinus en Cornelia zijn tien kinderen bekend:

1  Wouter Fioole is geboren op dinsdag 26 november 1867 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-LE.

2  Johanna Frederica Fioole is geboren op zondag 21 januari 1872 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-LF.

3  Teunis Cornelis Fioole is geboren op maandag 30 juni 1873 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 28 januari 1874 in Zevenbergen (Nb). Teunis werd 6 maanden en 29 dagen.

4  Antonia Cornelia Fioole is geboren op woensdag 12 augustus 1874 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 24 oktober 1876 in Zevenbergen (Nb). Antonia werd 2 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

5  Hendrik Frederik Fioole is geboren op dinsdag 25 juli 1876 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-LG.

6  Theunis Cornelis Fioole is geboren op zaterdag 1 december 1877 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 18 februari 1890 in Zevenbergen (Nb). Theunis werd 12 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

7  Antonia Cornelia Fioole is geboren op donderdag 7 oktober 1880 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-LH.

8  Cornelis Marinus Fioole is geboren op woensdag 18 juli 1883 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-LI.

9  Adrianus Fioole is geboren op dinsdag 14 juli 1885 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-LJ.

10  Cornelia Maria Fioole is geboren op woensdag 15 februari 1888 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-LK.

VII-DL  Elisabeth van Eck ook genaamd Elizabeth van Eck, dochter van Nicolaas van Eck en Antonia Eland (VI-AI), is geboren op maandag 24 februari 1851 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 12 oktober 1918 in Zevenbergen (Nb). Elisabeth werd 67 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Elisabeth trouwt op vrijdag 29 mei 1874 in Zevenbergen (Nb) op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Hendrik Cornelis Nelemans, zoon van Willem Adrianus Nelemans en Carolina Christina Wilhelmina van Berkel. Hendrik is geboren op woensdag 4 november 1846 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 26 november 1926 in Zevenbergen (Nb). Hendrik werd 80 jaar en 22 dagen.

Van Hendrik en Elisabeth zijn negen kinderen bekend:

1  Willem Adrianus Nelemans is geboren op maandag 20 april 1874 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-LL.

2  Nicolaas Nelemans is geboren op donderdag 10 augustus 1876 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 31 augustus 1876 in Zevenbergen (Nb). Nicolaas werd 21 dagen.

3  Denis Cornelis Nelemans is geboren op woensdag 25 juli 1877 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 23 januari 1878 in Zevenbergen (Nb). Denis werd 5 maanden en 29 dagen.

4  Nicolaas Nelemans is geboren op zondag 19 januari 1879 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 15 maart 1965 in Zevenbergen (Nb). Nicolaas werd 86 jaar, 1 maand en 24 dagen.

5  Hendrik Cornelis Nelemans is geboren op donderdag 12 maart 1885 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-LM.

6  Carolina Wilhelmina Nelemans is geboren op woensdag 7 september 1881 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 17 mei 1886 in Zevenbergen (Nb). Carolina werd 4 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

7  Carolina Wilhelmina Nelemans is geboren op dinsdag 15 maart 1887 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-LN.

8  Teunis Cornelis Nelemans is geboren op woensdag 28 augustus 1889 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-LO.

9  Antonius Nelemans is geboren op donderdag 10 augustus 1893 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-LP.

VII-DM  Pieter Hartmans, zoon van Roeland Hartmans (VII-BZ) en Gertrudis Eland (Geertruida) (VI-AJ), arbeider, lichtwachter en polderarbeider, is geboren op vrijdag 25 mei 1838 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op vrijdag 11 februari 1916 in Ooltgensplaat (Zh). Pieter werd 77 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Pieter trouwt op donderdag 31 juli 1862 in Klundert (Nb) op 24-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Neeltje de Visser, dochter van Meeuwis de Visser en Neeltje van Dis. Neeltje is geboren op zaterdag 29 augustus 1835 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 23 juli 1871 in Klundert (Nb). Neeltje werd 35 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

Van Pieter en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Roeland Hartmans is geboren op vrijdag 23 januari 1863 in Ooltgensplaat (Zh), zie VIII-LQ.

2  Meeuwis Hartmans is geboren op zondag 10 september 1865 in Ooltgensplaat (Zh), is overleden op zaterdag 14 september 1889 in Ooltgensplaat (Zh). Meeuwis werd 24 jaar en 4 dagen.

3  Teunis Eland Hartmans is geboren op dinsdag 19 mei 1868 in Ooltgensplaat (Zh), is overleden op zondag 16 augustus 1868 in Ooltgensplaat (Zh). Teunis werd 2 maanden en 28 dagen.

Pieter trouwt op zaterdag 28 december 1872 in Ooltgensplaat (Zh) op 34-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Geertrui van Houwelingen, dochter van Cornelis van Houwelingen en Maria Poel. Geertrui is geboren op woensdag 19 maart 1845 in Ooltgensplaat (Zh), is overleden op vrijdag 27 december 1912 in Ooltgensplaat (Zh). Geertrui werd 67 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Van Pieter en Geertrui zijn vier kinderen bekend:

4  Maria Hartmans is geboren op donderdag 3 juli 1873 in Ooltgensplaat (Zh), zie VIII-LR.

5  Geertruij Hartmans is geboren op maandag 7 december 1874 in Ooltgensplaat (Zh), zie VIII-LS.

6  Cornelis Hartmans is geboren op donderdag 1 juni 1876 in Ooltgensplaat (Zh), zie VIII-LT.

7  Cornelia Hartmans is geboren op woensdag 20 oktober 1880 in Ooltgensplaat (Zh), zie VIII-LU.

VII-DN  Cornelia Hartmans, dochter van Roeland Hartmans (VII-BZ) en Gertrudis Eland (Geertruida) (VI-AJ), is geboren op zaterdag 21 november 1840 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zaterdag 13 november 1920 in Avereest (Ov). Cornelia werd 79 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Cornelia trouwt op vrijdag 25 september 1863 in Ooltgensplaat (Zh) op 22-jarige leeftijd met de 34-jarige Johannes Breeman, zoon van Marinus Marinusz Breeman en Cornelia van Putten. Johannes is geboren op donderdag 19 maart 1829 in den Bommel (Zh), is overleden op donderdag 3 juni 1880 in Ooltgensplaat (Zh). Johannes werd 51 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Van Johannes en Cornelia zijn tien kinderen bekend:

1  Marinus Breeman is geboren op vrijdag 4 maart 1864 in Ooltgensplaat (Zh), zie VIII-LV.

2  Roeland Breeman is geboren op zaterdag 23 september 1865 in Ooltgensplaat (Zh), zie VIII-LW.

3  Cornelia Breeman is geboren op donderdag 10 januari 1867 in Ooltgensplaat (Zh), is overleden op donderdag 5 september 1872 in Ooltgensplaat (Zh). Cornelia werd 5 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

4  Geertruij Breeman is geboren op dinsdag 1 september 1868 in Ooltgensplaat (Zh), is overleden op zaterdag 20 maart 1869 in Ooltgensplaat (Zh). Geertruij werd 6 maanden en 19 dagen.

5  Benjamin Breeman is geboren op zaterdag 27 november 1869 in Ooltgensplaat (Zh), is overleden op zaterdag 25 december 1869 in Ooltgensplaat (Zh). Benjamin werd 28 dagen.

6  Benjamin Breeman is geboren op woensdag 11 januari 1871 in Ooltgensplaat (Zh), zie VIII-LX.

7  Cornelia Geertruij Breeman is geboren op maandag 26 augustus 1872 in Ooltgensplaat (Zh), zie VIII-LY.

8  Johannis Pieter Breeman is geboren op vrijdag 19 december 1873 in Ooltgensplaat (Zh), is overleden op vrijdag 9 november 1877 in Ooltgensplaat (Zh). Johannis werd 3 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

9  Pieter Johannes Breeman is geboren op dinsdag 19 september 1876 in Ooltgensplaat (Zh), zie VIII-LZ.

10  Johannis Pieter Breeman is geboren op zaterdag 20 april 1878 in Ooltgensplaat (Zh), is overleden op zaterdag 8 maart 1879 in Ooltgensplaat (Zh). Johannis werd 10 maanden en 16 dagen.

VII-DO  Teunis Eland Hartmans, zoon van Roeland Hartmans (VII-BZ) en Gertrudis Eland (Geertruida) (VI-AJ), schippersknecht, is geboren op vrijdag 11 augustus 1843 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op vrijdag 13 februari 1914 in Rotterdam (Zh). Teunis werd 70 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Teunis trouwt op woensdag 26 april 1871 in Oude Tonge (Zh) op 27-jarige leeftijd met de 20-jarige Anna Hartman, dochter van Hugo Hartman en Susanna van Wezel. Anna is geboren op donderdag 3 april 1851 in Oude Tonge (Zh), is overleden op dinsdag 6 december 1904 in Rotterdam (Zh). Anna werd 53 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Van Teunis en Anna zijn zeven kinderen bekend:

1  Geertruida Hartmans is geboren op woensdag 13 augustus 1873 in Oude Tonge (Zh), zie VIII-MA.

2  Hugo Roeland Eland Hartmans is geboren op maandag 16 augustus 1875 in Rotterdam (Zh).

3  Johanna Maria Hartmans is geboren op dinsdag 20 augustus 1878 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 20 februari 1898 in Rotterdam (Zh). Johanna werd 19 jaar en 6 maanden.

4  Susanna Hartmans is geboren op woensdag 10 september 1879 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 10 mei 1884 in Delfshaven (Zh). Susanna werd 4 jaar en 8 maanden.

5  Levenloos kind Hartmans is ter wereld gekomen op zondag 15 augustus 1886 in Rotterdam (Zh).

6  Susanna Hartmans is geboren op woensdag 4 januari 1888 in Rotterdam (Zh), zie VIII-MB.

7  Cornelia Hartmans is geboren op dinsdag 10 maart 1891 in Rotterdam (Zh), zie VIII-MC.

VII-DP  Cornelis Hartmans, zoon van Roeland Hartmans (VII-BZ) en Gertrudis Eland (Geertruida) (VI-AJ), rijswerker, opzichter en sluiswachter, is geboren op zaterdag 10 mei 1845 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op donderdag 20 november 1930 in Ooltgensplaat (Zh). Cornelis werd 85 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Kerkmeester te Rijsbergen

Cornelis trouwt op donderdag 11 maart 1869 in Ooltgensplaat (Zh) op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Pieternella Bom, dochter van Gerrit Bom en Arendtje van der Kroon. Pieternella is geboren op maandag 20 september 1847 in Ooltgensplaat (Zh), is overleden op zondag 2 juli 1944 in Breda (Nb). Pieternella werd 96 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Van Cornelis en Pieternella zijn tien kinderen bekend:

1  Geertruij Hartmans is geboren op maandag 20 september 1869 in Ooltgensplaat (Zh), zie VIII-MD.

2  Arentje Hartmans is geboren op woensdag 26 juli 1871 in Ooltgensplaat (Zh), zie VIII-ME.

3  Cornelia Hartmans is geboren op woensdag 3 september 1873 in Ooltgensplaat (Zh), zie VIII-MF.

4  Gerrit Hartmans is geboren op zaterdag 28 augustus 1875 in Ooltgensplaat (Zh).

5  Roeland Hartmans is geboren op zondag 29 september 1878 in Ooltgensplaat (Zh), zie VIII-MG.

6  Adriaantje Hartmans is geboren op zondag 29 mei 1881 in Ooltgensplaat (Zh), zie VIII-MH.

7  Pieter Hartmans is geboren op zondag 18 november 1883 in Ooltgensplaat (Zh), zie VIII-MI.

8  Hubregt Hartmans is geboren op vrijdag 28 mei 1886 in Ooltgensplaat (Zh).

9  Maria Hartmans is geboren op zaterdag 10 december 1887 in Ooltgensplaat (Zh), zie VIII-MJ.

10  Pieternella Hartmans is geboren op dinsdag 1 januari 1889 in Ooltgensplaat (Zh), zie VIII-MK.

VII-DQ  Joost Vermeulen, zoon van Johannis Vermeulen en Chieltje Eland (VI-AK), is geboren op maandag 9 december 1839 11.00 uur in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 1 juli 1919 in Klundert (Nb). Joost werd 79 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

Joost trouwt op donderdag 2 mei 1867 in Klundert (Nb) op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Helena Verschuren, dochter van Adriaan Verschuren en Anna Waalboer. Helena is geboren op maandag 14 januari 1839 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 11 juli 1919 in Klundert (Nb). Helena werd 80 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Van Joost en Helena zijn zeven kinderen bekend:

1  Johannes Vermeulen is geboren op maandag 25 mei 1868 in Klundert (Nb), zie VIII-ML.

2  Adriaan Vermeulen is geboren op woensdag 17 november 1869 in Klundert (Nb), zie VIII-MM.

3  Gieltje Vermeulen is geboren op zaterdag 10 juni 1871 in Klundert (Nb), zie VIII-MN.

4  Anna Helena Vermeulen is geboren op zondag 22 december 1872 in Klundert (Nb), zie VIII-MO.

5  Cornelia Vermeulen is geboren op zondag 17 januari 1875 in Klundert (Nb), zie VIII-MP.

6  Cornelis Vermeulen is geboren op vrijdag 25 januari 1878 in Klundert (Nb), zie VIII-MQ.

7  Maria Vermeulen is geboren op vrijdag 2 juli 1880 in Klundert (Nb), zie VIII-MR.

VII-DR  Cornelia Vermeulen, dochter van Johannis Vermeulen en Chieltje Eland (VI-AK), is geboren op dinsdag 7 december 1841 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 24 februari 1927 in Klundert (Nb). Cornelia werd 85 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Cornelia trouwt op maandag 31 december 1866 in Zevenbergen (Nb) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrik Vermeulen, zoon van Johannes Vermeulen en Johanna Dora Gerheim. Hendrik is geboren op dinsdag 29 augustus 1843 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 23 december 1911 in Klundert (Nb). Hendrik werd 68 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Van Hendrik en Cornelia zijn negen kinderen bekend:

1  Johannes Vermeulen is geboren op maandag 21 augustus 1865 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-MS.

2  Joost Vermeulen is geboren op woensdag 14 augustus 1867 in Klundert (Nb), zie VIII-MT.

3  Johanna Theodora Vermeulen is geboren op woensdag 4 mei 1870 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 5 mei 1870 in Klundert (Nb). Johanna werd 1 dag.

4  Willem Vermeulen is geboren op woensdag 4 mei 1870 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 8 mei 1870 in Klundert (Nb). Willem werd 4 dagen.

5  Willem Vermeulen is geboren op vrijdag 29 september 1871 in Klundert (Nb), zie VIII-MU.

6  Michiel Marinus Vermeulen is geboren op woensdag 11 maart 1874 in Klundert (Nb), zie VIII-MV.

7  Arie Vermeulen is geboren op woensdag 20 september 1876 in Klundert (Nb), zie VIII-MW.

8  Cornelis Vermeulen is geboren op dinsdag 30 september 1879 in Klundert (Nb), zie VIII-MX.

9  Johanna Cornelia Vermeulen is geboren op donderdag 16 augustus 1883 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 3 oktober 1897 in Klundert (Nb). Johanna werd 14 jaar, 1 maand en 17 dagen.

VII-DS  Maria Vermeulen, dochter van Johannis Vermeulen en Chieltje Eland (VI-AK), is geboren op woensdag 21 februari 1844 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 11 mei 1919 in Willemstad (Nb). Maria werd 75 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Maria trouwt op vrijdag 30 april 1875 in Zevenbergen (Nb) op 31-jarige leeftijd met de 32-jarige Willem Weda, zie VIII-AV.

Van Willem en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Willem Weda is geboren op vrijdag 13 oktober 1876 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-MY.

2  Gieltje Maria Weda is geboren op dinsdag 17 juni 1879 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-MZ.

3  Marinus Johannes Weda is geboren op zondag 22 juli 1883 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-NA.

4  Johanna Adriana Weda is geboren op dinsdag 16 juli 1889 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-NB.

VII-DT  Teuna Ardina Vermeulen, dochter van Johannis Vermeulen en Chieltje Eland (VI-AK), is geboren op zaterdag 11 oktober 1845 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 24 augustus 1934 in Zevenbergen (Nb). Teuna werd 88 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Teuna trouwt op vrijdag 3 november 1876 in Zevenbergen (Nb) op 31-jarige leeftijd met de 32-jarige Hendrik Crezee, zoon van Hermanus Cresee en Klara van Andel. Hendrik is geboren op maandag 8 januari 1844 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 24 mei 1922 in Zevenbergen (Nb). Hendrik werd 78 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Johanna Weeda (zie VIII-BC).

Van Hendrik en Teuna zijn zeven kinderen bekend:

1  Neeltje Crezee is geboren op vrijdag 19 oktober 1877 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-NC.

2  Johannes Crezee is geboren op vrijdag 29 november 1878 in Zevenbergen (Nb).

3  Gieltje Maria Crezee is geboren op zondag 16 november 1879 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-ND.

4  Hermanus Crezée is geboren op zaterdag 9 april 1881 in Zevenbergen (Nb).

5  Maria Crezée is geboren op zaterdag 27 januari 1883 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 1 juli 1883 in Zevenbergen (Nb). Maria werd 5 maanden en 4 dagen.

6  Johannes Crezée is geboren op zaterdag 27 januari 1883 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 9 februari 1883 in Zevenbergen (Nb). Johannes werd 13 dagen.

7  Maria Crezée is geboren op maandag 21 december 1885 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 25 april 1886 in Zevenbergen (Nb). Maria werd 4 maanden en 4 dagen.

VII-DU  Johanna Cornelia Vermeulen, dochter van Johannis Vermeulen en Chieltje Eland (VI-AK), is geboren op donderdag 21 september 1848 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 23 januari 1922 in Klundert (Nb). Johanna werd 73 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Johanna trouwt op donderdag 9 mei 1878 in Klundert (Nb) op 29-jarige leeftijd met de 32-jarige Seger Langeweg, zoon van Gerrit Langeweg en Engelina Mackenzie. Seger is geboren op zaterdag 24 mei 1845 in Willemstad (Nb), is overleden op zaterdag 8 juli 1905 in Klundert (Nb). Seger werd 60 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Van Seger en Johanna zijn vijf kinderen bekend:

1  Gerrit Johannes Langeweg is geboren op donderdag 27 maart 1879 in Klundert (Nb), zie VIII-NE.

2  Gieltje Susanna Langeweg is geboren op vrijdag 17 december 1880 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-NF.

3  Johannes Langeweg is geboren op vrijdag 7 december 1883 in Made en Drimmelen (Nb), zie VIII-NG.

4  Jacob Leendert Langeweg is geboren op donderdag 22 oktober 1885 in Made en Drimmelen (Nb), zie VIII-NH.

5  Josephus Langeweg is geboren op woensdag 18 juli 1888 in Made en Drimmelen (Nb), zie VIII-NI.

VII-DV  Teuna Johanna Geleijns, dochter van Johannes Cornelis Geleijns (Jan) en Johanna Blommers (VI-AL), is geboren op donderdag 28 januari 1830 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 6 januari 1907 in Zevenbergen (Nb). Teuna werd 76 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Teuna trouwt op vrijdag 3 april 1868 in Zevenbergen (Nb) op 38-jarige leeftijd met de 38-jarige Arij Huitkar, zoon van Andries Huitkar en Johanna Dolk. Arij is geboren op zaterdag 22 augustus 1829 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 14 september 1898 in Zevenbergen (Nb). Arij werd 69 jaar en 23 dagen.

Van Arij en Teuna zijn twee kinderen bekend:

1  Andries Huitkar, kuiper, is geboren op vrijdag 14 augustus 1868 in Zevenbergen (Nb).

2  Jan Huitkar is geboren op woensdag 9 oktober 1872 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-NJ.

VII-DW  Cornelis Johannes Geleijns, zoon van Johannes Cornelis Geleijns (Jan) en Johanna Blommers (VI-AL), timmerman, is geboren op donderdag 8 augustus 1833 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 11 juni 1864 in Zevenbergen (Nb). Cornelis werd 30 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Cornelis trouwt op zaterdag 3 oktober 1857 in Etten-Leur (Nb) op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Heijlena Backer, dochter van Bastiaan Backer en Johanna Kerstens. Heijlena is geboren op vrijdag 13 november 1829 in Etten-Leur (Nb), is overleden op zaterdag 6 februari 1915 in Zevenbergen (Nb). Heijlena werd 85 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Van Cornelis en Heijlena zijn zes kinderen bekend:

1  Joanna Geleijns is geboren op vrijdag 29 december 1854 in Etten-Leur (Nb), is overleden op dinsdag 15 oktober 1940 in Zevenbergen (Nb). Joanna werd 85 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

2  Jan Geleijns is geboren op maandag 28 juni 1858 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 16 oktober 1900 in Zevenbergen (Nb). Jan werd 42 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

3  Maria Johanna Geleijns is geboren op vrijdag 27 januari 1860 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 20 april 1927 in Baarn (Ut). Maria werd 67 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

4  Bastiaan Willem Geleijns is geboren op zondag 17 februari 1861 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 8 mei 1861 in Zevenbergen (Nb). Bastiaan werd 2 maanden en 21 dagen.

5  Bastiaan Willem Geleijns is geboren op vrijdag 28 februari 1862 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-NK.

6  Theunis Johannis Geleijns is geboren op zaterdag 19 maart 1864 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-NL.

VII-DX  Dingena Hendrica Geleijns, dochter van Johannes Cornelis Geleijns (Jan) en Johanna Blommers (VI-AL), winkelierster, is geboren op maandag 5 maart 1838 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 29 juli 1897 in Zevenbergen (Nb). Dingena werd 59 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Dingena trouwt op vrijdag 13 juni 1856 in Zevenbergen (Nb) op 18-jarige leeftijd (1) met de 31-jarige Hermanus de Hek, zoon van Cornelis de Hek en Catharina Haanskorf. Hermanus, landbouwer, koopman en timmerman, is geboren op dinsdag 17 augustus 1824 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 25 juni 1876 in Zevenbergen (Nb). Hermanus werd 51 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Zevenbergen 1 september 1824; Compareerden voor den ondergetekende Clasinius van Diggelen openbaar notaris residerende te Zevenbergen, kantoor Zevenbergen, provincie Noord-Brabant, ter presentie van de na te noemen getuigen; Cornelis de Heg (m.z. Cornelis de Hek), landeigenaar en bouwman en Cornelis Baatse van Tetering, bouwman, beide wonende te Zevenbergen.
Dewelke bij deze verklaarden zuiver en eenvoudig op te heffen, en te consentoren dat definitivelijk worden geroijeert, de inschrijving welke ten hunne behoeve is gedaan op het kantoor van bewaring den hijpotheken ten Breda den zeventiende julij achtien honderd een en twintig deel vier en zestig nummer drie honderd acht en twintig, ten laste van Cornelia Welten, weduwe van wijlen Anthonij Taala, particuliere wonende te Zevenbergen op; Een huis, schuur, hof en erven staande en gelegen nummer drie honderd zes in de lange Noordstraat binnen Zevenbergen, belend oost Gerrit van Vuren, Zuiden de lange Noordstraat, west Gerrit van
Everding, en noorden de lage Wipstraat.
Dien ten gevolge consenteren de comparanten, dat de gemelde inschrijving beschouwd woorden als nul en niet gedaan, dat dezelve worden geroijeert in alle registers en repertoiaes, waar in dezelve gebragt zoude mogen zijn, en dat de houden der grossen of expeditie deeze acte diende radiatie zal verzoeken, en de bewaarde die dezelve doen zal daar van bij deze wel en deugdelijk zijn gedechargeert.
Waarvan acte is opgemaakt en gepasseerd binnen Zevenbergen den eeste september achttien honderd vier en twintig ter presentie van Cornelis Cornelisse van Tetering, bouwman en Adriaan Bogaarts, vragt...... beide wonende te Zevenbergen, daar toe verzogte getuijgen, dewelke benevens de comparanten mij notaris na
voorlezing hebben ondertekend. (bron: René de Hek)

Van Hermanus en Dingena zijn veertien kinderen bekend:

1  Cornelis de Hek is geboren op vrijdag 3 oktober 1856 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 30 oktober 1856 in Zevenbergen (Nb). Cornelis werd 27 dagen.

2  Cornelis de Hek, timmerman, is geboren op zondag 11 oktober 1857 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 26 oktober 1880 in Zevenbergen (Nb). Cornelis werd 23 jaar en 15 dagen.

3  Johanna de Hek is geboren op donderdag 24 maart 1859 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-NM.

4  Hendrik de Hek is geboren op vrijdag 15 juni 1860 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 27 augustus 1860 in Zevenbergen (Nb). Hendrik werd 2 maanden en 12 dagen.

5  Johannes de Hek is geboren op zaterdag 17 augustus 1861 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 10 juni 1862 in Zevenbergen (Nb). Johannes werd 9 maanden en 24 dagen.

6  Johannes de Hek is geboren op zondag 20 september 1863 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-NN.

7  Cornelia de Hek is geboren op vrijdag 6 oktober 1865 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-NO.

8  Catharina Cornelia de Hek is geboren op vrijdag 18 januari 1867 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 7 juni 1868 in Zevenbergen (Nb). Catharina werd 1 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

9  Pieter de Hek is geboren op zondag 12 april 1868 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 20 september 1868 in Zevenbergen (Nb). Pieter werd 5 maanden en 8 dagen.

10  Teunis Arie de Hek is geboren op vrijdag 17 september 1869 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 8 mei 1870 in Zevenbergen (Nb). Teunis werd 7 maanden en 21 dagen.

11  Catharina Pieternella de Hek is geboren op vrijdag 26 mei 1871 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 8 juli 1875 in Zevenbergen (Nb). Catharina werd 4 jaar, 1 maand en 12 dagen.

12  Teuna Johanna de Hek is geboren op vrijdag 18 oktober 1872 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 19 juni 1873 in Zevenbergen (Nb). Teuna werd 8 maanden en 1 dag.

13  Hendrik Pieter de Hek is geboren op zaterdag 1 november 1873 in Zevenbergen (Nb).

(vertrekt op 8 januari 1894 naar Harderwijk)

14  Catharina de Hek is geboren op donderdag 16 maart 1876 in Zevenbergen (Nb), is overleden in Breda (Nb).

Dingena trouwt op vrijdag 10 augustus 1888 in Zevenbergen (Nb) op 50-jarige leeftijd (2) met de 57-jarige Aart van Kersen, zoon van Arie van Kersen en Belia Kruijt. Aart, scheepstimmerman, is geboren op zondag 16 januari 1831 in Reeuwijk (Zh), is overleden op zaterdag 15 februari 1890 in Klundert (Nb). Aart werd 59 jaar en 30 dagen.

Aart was eerder gehuwd (1) met Pieternella Cornelia Ouderkerk.

VII-DY  Denis Servaas Blommers, zoon van Benjamin Blommers (VI-AM) en Cornelia Adriana van Eekelen, winkelier en landbouwer, is geboren op zaterdag 23 juli 1831 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 26 december 1893 in Zevenbergen (Nb). Denis werd 62 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Denis trouwt op vrijdag 2 september 1870 in Zevenbergen (Nb) op 39-jarige leeftijd met de 30-jarige Maria Everdina Wilhelmina Jaquet, dochter van George Frederik Jaquet en Wilhelmina van Staveren. Maria, winkelierster, is geboren op vrijdag 8 november 1839 in Roosendaal en Nispen (Nb), is overleden op woensdag 3 februari 1932 in Zevenbergen (Nb). Maria werd 92 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Maria was eerder gehuwd (1) met Bernardus Geleijns.

Van Denis en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Benjamin Blommers is geboren op dinsdag 25 april 1871 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 8 september 1872 in Zevenbergen (Nb). Benjamin werd 1 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

2  Georgina Frederica Blommers is geboren op vrijdag 31 januari 1873 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-NP.

3  Cornelia Paulina Blommers is geboren op dinsdag 20 april 1875 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-NQ.

4  Benjamin Hendrik Blommers is geboren op maandag 14 januari 1878 in Zevenbergen (Nb).

VII-DZ  Dingena Johanna Blommers, dochter van Benjamin Blommers (VI-AM) en Cornelia Adriana van Eekelen, is geboren op zaterdag 5 juli 1834 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 11 januari 1908 in Ginneken en Bavel (Nb). Dingena werd 73 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Dingena trouwt op vrijdag 22 maart 1861 in Zevenbergen (Nb) op 26-jarige leeftijd met de 34-jarige Cornelis Kleijn, zoon van Jacobus Kleijn en Neeltje Hofman. Cornelis, timmerman, is geboren op dinsdag 6 juni 1826 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 9 maart 1920 in Breda (Nb). Cornelis werd 93 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

Van Cornelis en Dingena zijn tien kinderen bekend:

1  Jacobus Johannes Kleijn, timmerman, is geboren op woensdag 7 augustus 1861 in Zevenbergen (Nb), is ongehuwd overleden op donderdag 26 maart 1914 in Ginneken en Bavel (Nb). Jacobus werd 52 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

2  Benjamin Kleijn is geboren op zondag 12 oktober 1862 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 12 januari 1863 in Zevenbergen (Nb). Benjamin werd 3 maanden.

3  Cornelia Adriana Kleijn is geboren op maandag 1 februari 1864 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 5 maart 1864 in Klundert (Nb). Cornelia werd 1 maand en 4 dagen.

4  Cornelia Adriana Kleijn is geboren op woensdag 14 juni 1865 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 29 juli 1865 in Klundert (Nb). Cornelia werd 1 maand en 15 dagen.

5  Neeltje Adriana Kleijn is geboren op donderdag 15 november 1866 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 19 maart 1867 in Klundert (Nb). Neeltje werd 4 maanden en 4 dagen.

6  Benjamin Kommer Kleijn is geboren op zaterdag 11 april 1868 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 25 augustus 1868 in Zevenbergen (Nb). Benjamin werd 4 maanden en 14 dagen.

7  Benjamin Johannes Kleijn is geboren op maandag 26 juli 1869 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 25 augustus 1869 in Zevenbergen (Nb). Benjamin werd 30 dagen.

8  Neeltje Adriana Kleijn is geboren op zaterdag 22 juni 1872 in Ginneken en Bavel (Nb), is overleden op zaterdag 20 juli 1872 in Ginneken en Bavel (Nb). Neeltje werd 28 dagen.

9  Cornelia Hendrika Kleijn is geboren op zaterdag 22 juni 1872 in Ginneken en Bavel (Nb), zie VIII-NR.

10  Neeltje Kleijn is geboren op zaterdag 1 februari 1879 in Ginneken en Bavel (Nb), zie VIII-NS.

VII-EA  Hendrik Blommers, zoon van Benjamin Blommers (VI-AM) en Cornelia Adriana van Eekelen, smid, is geboren op woensdag 20 augustus 1845 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 8 april 1872 in Zevenbergen (Nb). Hendrik werd 26 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Hendrik trouwt op vrijdag 17 juni 1870 in Berkel en Rodenrijs (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Maria van den Ende. Maria is geboren op zondag 27 juli 1845 in Berkel en Rodenrijs (Zh).

Van Hendrik en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Benjamin Johannes Blommers is geboren op maandag 26 september 1870 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 16 oktober 1870 in Zevenbergen (Nb). Benjamin werd 20 dagen.

2  Margaretha Pietertje Blommers is geboren op zondag 1 oktober 1871 in Zevenbergen (Nb).

3  Hendrik Benjamin Blommers is geboren op woensdag 27 november 1872 in Berkel en Rodenrijs (Zh), zie VIII-NT.

VII-EB  Adriana Maria Blommers, dochter van Benjamin Blommers (VI-AM) en Cornelia Adriana van Eekelen, is geboren op donderdag 5 juli 1849 in Zevenbergen (Nb).

Adriana trouwt op vrijdag 6 februari 1880 in Zevenbergen (Nb) op 30-jarige leeftijd met de 49-jarige Lijnus Pieter Nelemans, zoon van Cornelis Nelemans en Maria van Eeckelen. Lijnus, smid, is geboren op donderdag 25 februari 1830 in Terheijden (Nb).

Lijnus was eerder gehuwd (1) met Adriaantje Thiebout.

Van Lijnus en Adriana zijn vier kinderen bekend:

1  Levenloos kind Nelemans is ter wereld gekomen op dinsdag 24 februari 1880 in Zevenbergen (Nb).

2  Maria Paulina Nelemans is geboren op vrijdag 15 juli 1881 in Zevenbergen (Nb).

3  Bejamin Servaas Nelemans is geboren op woensdag 20 februari 1884 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 26 juni 1885 in Zevenbergen (Nb). Bejamin werd 1 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

4  Benjamin Servaas Nelemans is geboren op vrijdag 5 maart 1886 in Zevenbergen (Nb).

VII-EC  Johanna Pieternella Blommers, dochter van Benjamin Blommers (VI-AM) en Cornelia Adriana van Eekelen, is geboren op vrijdag 24 december 1852 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 23 augustus 1895 in Zevenbergen (Nb). Johanna werd 42 jaar, 7 maanden en 30 dagen.

Johanna trouwt op vrijdag 10 oktober 1879 in Zevenbergen (Nb) op 26-jarige leeftijd met de 40-jarige Pieter Kuijk, zoon van Adrianus Kuijk en Wilhelmina Smaal. Pieter is geboren op vrijdag 26 april 1839 in Klundert (Nb).

Van Pieter en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Adrianus Hendrik Kuijk is geboren op woensdag 17 maart 1880 in Zevenbergen (Nb).

2  Benjamin Cornelie Kuijk is geboren op zaterdag 12 mei 1888 in Zevenbergen (Nb).

3  Wilhelmina Adriana Cornelia Kuijk is geboren op donderdag 15 augustus 1895 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 6 september 1895 in Zevenbergen (Nb). Wilhelmina werd 22 dagen.

VII-ED  Tanneke van Mourick ook genaamd Tanneke van Mourik, dochter van Gerrit van Mourick en Pietertje Blommers (VI-AO), is geboren op woensdag 10 september 1834 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 5 februari 1920 in Zevenbergen (Nb). Tanneke werd 85 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Tanneke trouwt op donderdag 5 oktober 1854 in Zevenbergen (Nb) op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Isaak de Keijzer, zoon van Cornelis de Keijzer en Helena Schilperoort. Isaak, koopman, is geboren op dinsdag 22 mei 1832 in Zevenbergen (Nb).

Van Isaak en Tanneke zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelis de Keijzer is geboren op donderdag 6 september 1855 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-NU.

2  Pietertje Johanna de Keijzer is geboren op woensdag 27 mei 1857 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-NV.

3  Leendert Johannes de Keijzer is geboren op zaterdag 20 november 1858 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 4 oktober 1859 in Zevenbergen (Nb). Leendert werd 10 maanden en 14 dagen.

4  Leendert de Keijzer is geboren op zaterdag 22 september 1860 in Zevenbergen (Nb).

5  Izaak de Keijzer is geboren op donderdag 17 oktober 1867 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-NW.

VII-EE  Joost van Mourik, zoon van Gerrit van Mourick en Pietertje Blommers (VI-AO), is geboren op dinsdag 5 september 1837 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 23 januari 1888 in Zevenbergen (Nb). Joost werd 50 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Joost trouwt op vrijdag 24 juni 1870 in Zevenbergen (Nb) op 32-jarige leeftijd met de 26-jarige Johanna Griekspoor, dochter van Barholomeus Griekspoor en Tanneke Kleijn. Johanna is geboren op donderdag 30 november 1843 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is overleden op zondag 16 april 1922 in Dordrecht (Zh). Johanna werd 78 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Van Joost en Johanna zijn zeven kinderen bekend:

1  Tanneke van Mourick is geboren op vrijdag 27 januari 1871 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 29 januari 1871 in Zevenbergen (Nb). Tanneke werd 2 dagen.

2  Pietertje van Mourik is geboren op vrijdag 27 januari 1871 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 29 januari 1871 in Zevenbergen (Nb). Pietertje werd 2 dagen.

3  Pieternella van Mourik is geboren op vrijdag 23 februari 1872 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-NX.

4  Bartholomeus van Mourik is geboren op zondag 9 maart 1873 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-NY.

5  Gerrit van Mourick is geboren op zaterdag 3 oktober 1874 in Zevenbergen (Nb).

6  Fanneke van Mourik is geboren op zondag 7 november 1875 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-NZ.

7  Gerdina van Mourik is geboren op zaterdag 22 juni 1878 in Zevenbergen (Nb).

VII-EF  Benjamin van Mourick, zoon van Gerrit van Mourick en Pietertje Blommers (VI-AO), is geboren op maandag 23 februari 1846 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 11 augustus 1921 in Klundert (Nb). Benjamin werd 75 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

Benjamin trouwt op vrijdag 2 juni 1876 in Zevenbergen (Nb) op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Pieternella van Kaam, dochter van Johannes van Kaam en Jaapje de Laat. Pieternella is geboren op dinsdag 14 januari 1851 in Zevenbergen (Nb).

Van Benjamin en Pieternella zijn drie kinderen bekend:

1  Gerrit van Mourick is geboren op zaterdag 3 maart 1877 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 16 april 1877 in Zevenbergen (Nb). Gerrit werd 1 maand en 13 dagen.

2  Rietje Jaapje van Mourick is geboren op vrijdag 1 augustus 1879 in Zevenbergen (Nb).

3  Johannes Gerrit van Mourick is geboren op maandag 6 september 1886 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-OA.

VII-EG  Johanna Maria Crezee, dochter van Johannis Pieter Cresee (VI-AP) en Lijntje van Mourik, dienstmeid, is geboren op zondag 3 oktober 1824 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 31 juli 1887 in Dordrecht (Zh). Johanna werd 62 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Johanna trouwt op vrijdag 17 mei 1850 in Ooltgensplaat (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Roeland Hartmans, zie VII-BZ.

VII-EH  Maria Cornelia Crezee, dochter van Johannis Pieter Cresee (VI-AP) en Lijntje van Mourik, is geboren op zondag 16 maart 1828 in Klundert (Nb), is overleden voor vrijdag 20 april 1883. Maria werd hoogstens 55 jaar, 1 maand en 4 dagen.

Maria trouwt op zaterdag 27 april 1850 in Zevenbergen (Nb) op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Cornelis Donken, zoon van Jan Donken en Maria Ardon. Cornelis is geboren op zondag 25 december 1825 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zondag 27 juni 1858 in Ooltgensplaat (Zh). Cornelis werd 32 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Van Cornelis en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Maria Adriana Donken is geboren op maandag 23 september 1850 in Willemstad (Nb), zie VIII-OB.

2  Jan Donken is geboren op dinsdag 20 januari 1852 in Ooltgensplaat (Zh).

3  Johannes Donken is geboren op dinsdag 19 september 1854 in Ooltgensplaat (Zh), zie VIII-OC.

4  Pieter Donken is geboren op dinsdag 28 juli 1857 in Ooltgensplaat (Zh).

VII-EI  Pieter Boudewijn Crezee, zoon van Johannis Pieter Cresee (VI-AP) en Lijntje van Mourik, is geboren op dinsdag 1 januari 1833 in Klundert (Nb), is gedoopt op woensdag 20 januari 1886 in Amsterdam (Nh), is overleden op maandag 29 juni 1903 in Roy (VS), is begraven in Ogden Weber (VS). Pieter werd 70 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

3. The story of Peter (Pieter) Crezee

Written by Marilyn Crezee, Utah (US)

Pieter Crezee was born 1 Jan 1833, in Klundert, The Netherlands, the fifth of ten children. His father was Johannes Pieter Crezee, his mother Leyntje van Maurik. Pieter was 10 years old both of his parents had died. His stepmother was left with the 6 step children and 5 months after her husband Johannes death she gave birth to a daughter Johanna, born 14 Oct 1842. We do not know for sure if she kept this family together or they went to live with other family members. The next we know anything about Pieter is when he is 30 years old. In 1863 when he was 30 years old he lived in Rotterdam, The Netherlands, in 1865 he lived in Brussels, Belgium. In 1866, age 33 he was living in Zevenbergen, The Netherlands. He married, 5 Aug 1868, Catherina Elizabeth Johanna van Ardenne. She was born in the Hague, 30 September 1846. Her parents were Peter Boudewijn van Ardenne, and Elizabeth de Mildt.

They evidently lived in Zevenbergen after there marriage. There first seven children were born there. To them nine children were born, Johnnes born 28 July 1869 in Zevenbergen, The Netherlands, Elizabeth (Bessie) born 31 Jan 1871, Zevenbergen, The Netherlands, Boudewijn (Bob) born 20 June 1872 in Zevenbergen, Benjamin born 19 Dec 1873, Zevenbergen, The Netherlands, Thierry (Jerry) born 25 July 1875, Zevenbergen, The Netherlands, Peter, born 9 April 1877 in Zevenbergen, The Netherlands, Lyntje (Lena) born 13 June 1879 In Zevenbergen, The Netherlands, Cornelia (Cora) born 25 April 1881 in Amsterdam, The Netherlands and Arie Dammes (Harry) born 19 June 1883 in Amsterdam, The Netherlands.

According to Pieters son, Pieter, his father spoke 7 languages fluently and he was a school teacher. Catherine spoke 5 languages fluently. All of there children spoke several languages also. Others, in the family say Pieter was also a painter and decorator. Three of his sons learned the trade from there father and earned there living doing this in America. They were John, Benjamin, and Theirry. His sons Pieter and Harry were carpenters.

Little is know about Peter and his family until about 1886. At this time the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints missionaries found them in Amsterdam and converted them to that faith. The parents, Peter and Catherine were baptized 20 Jan 1886. June 20, the same year there first six children were baptized. The last three were not yet eight years old, the age to be baptized, Lyntje was baptized 6 Aug 1887. At that time there new church was encouraging all to go to America and join the other church members from around the world. Missionaries, leaving to come home to Utah persuaded the parents to let Cora come with them 11 Aug 1888. She would have been seven years old. Cora evidently was born with some deformities in her feet and wore braces on both legs. Her mother told her that when she reached America she was to take her braces off and she would never have to wear them again. While visiting with Fern Crezee Glad, she stated that she knew Cora and she had problems with her feet. However, she never wore braces that Fern knew of after arriving in America. She was active on her feet all her life. She had a job working for a dry cleaning firm that kept her on her feet all day. ln her later life her feet gave her troubles and she had surgery to try and relieve the problem. Surgery was never completely successfull. John, the oldest son, emmigrated to America 15 September 1888, just a little more than a month after Cora left.

Also, on this ship that John came on was a girl by the name of Maria Dijkstra. She was traveling with missionaries and other member going to Utah. She had come alone, her family still in The Netherlands. She was about 14 years old and seemed to be attracted to John. She teased and made her presence know when he was around, but he thought her just an annoying girl. About eight years later John and Maria were married in Ogden, Utah.

About nine months later Elizabeth (Bessie) immigrated to Utah on 18 June 1889. About 15 months later, 2 Oct 1889, mother Catherine, and her children, Benjamin, Thierry, Peter, Lena and Harry emigrated to Utah. Fern Crezee Glad told us her father Pieter the son of Pieter had built a wagon to carry there posessions to the boat on when they were getting ready to leave for America. He was about 12 years old at that time. The 30 of April 1890 there son Boudewijn come to Utah.

Now all the children had made the voyage across the Alantic Ocean and then by land to Utah. The father Pieter stayed behind. Finally 14 June 1893 he was on his way across the Alantic to join his family. From the stories handed down, we are told Peter and his wife Catherine never lived as husband and wife again. In fact, we are told Catherine was not very good to Peter and he was treated badly by her when he finally arrived. She divored him. We don't know if this took place before Peter come or after. According to the Utah, 1900 US Census Catherine and her children John, Boudewijn, Peter, Cora, Harry and her grandaughter, Johns daughter, Maria were living at 2869 Adams Ave in Ogden, Utah. lt lists her as divorced. Bessie was married, Benjamin was on a mission for the church in the Netherlands at that time. We are not sure where Lena and Thierry were living. They could have been working for someone and living with them. We know mother, Catherine, married a Harry Murdock 18 September 1901. He died and the 12 June 1907 she married Milton Reynolds Johnson. While visiting with Fern Crezee Glad, a grandaughter of Pieter and Catherines, she said, Pieter was not very active in the church after his baptism. Catherine was converted 100% and this brought disharmony to there home. This kind of a situation even today can bring a lot of turmoil into a family. Jesus taught us to Love One Another and try to help and encourage each family member to do better. To often the basic truths are not understood and thus we have contentions in the home. Fern knew her grandmother Catherine and said she knows that she loved Pieter. The Church of Jesus Christ Of Latter Day Saints teachs us about Temple work and being sealed in the Temple for all time and eternity. Catherine acomplished this for her and Pieter before her death.

When Pieter arrived in America he did not live with his wife. Just where he lived we do not know. None of his children were married so they were not able to offer him a home. Just what was there relationship when Catherine left to come to America in 1889, four years before Peter come? These questions may never be answered but l wil l always seek for answers when the opportunity arises. In the Utah 1900 US Census Peter is living in Roy, Weber, Utah in a home for the elderly. The census tells us he was an alien and could read, write and speak English. He was living there when he died 29 Jun 1903. He had been in America for 10 years. His oldest son John took care of his funeral expenses and made sure his father had a proper burial. He is buried in the Ogden City Cemetery in Ogden, Utah on the same plot as John and his wives. l can't help but feel sad for Pieter. He seemed to have more than his share of unhappiness in his life. Both parents died before he is 10, a wife that comes to America and divorces him. He is without a home in Utah and lives in a home for the aged and ill who cannot care for themselves. When he arrives none of his children were married and thus did not have a home of there own, so they were not able to offer him a place to stay. He died a sad lonely man. The following is his obituary in the Ogden Standard Examiner. "Peter Crezee Dead, Peter Crezee, a well known resident of Ogden and a native of The Netherlands died last evening of general debility, at Roy, Weber, Utah. The funeral services over his remains will be held at the Fourth Ward Meeting House Friday aftermoon at 2 o' clock. The remains may be viewed at Larkin & Sons Undertaking Parlor on the date of the funeral from 10:30 to 1 P.M. The funeral cortege will form at the Undertaking Parlor and proceed to the place of the services".

Pieter gaat in ondertrouw op donderdag 16 juli 1868 in Den Haag (Zh), trouwt op woensdag 5 augustus 1868 in Den Haag (Zh) (is gescheiden in 1894) op 35-jarige leeftijd met de 21-jarige Catharina Elisabeth Johanna van Ardenne, dochter van Pieter Boudewijn van Ardenne en Elisabeth de Mildt. Catharina is geboren op woensdag 30 september 1846 in Den Haag (Zh), is gedoopt op woensdag 20 januari 1886 in Amsterdam (Nh), is overleden op vrijdag 10 februari 1933 in Ogden Weber (VS), is begraven op zondag 12 februari 1933. Catharina werd 86 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Catharina was later gehuwd (2) met Harry Murdock. Catharina was later gehuwd (3) met Milton Reynolds Johnson.

Van Pieter en Catharina zijn negen kinderen bekend:

1  Johannes Crezee (John) is geboren op dinsdag 27 juli 1869 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-OD.

2  Elizabeth Boudewina Crezee (Bessie) is geboren op dinsdag 31 januari 1871 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-OE.

3  Boudewijn Pieter Crezee (Bob) is geboren op donderdag 20 juni 1872 in Zevenbergen (Nb), is overleden rond augustus 1903. Bob werd ongeveer 31 jaar en 2 maanden.

4  Benjamin Crezee is geboren op vrijdag 19 december 1873 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-OF.

5  Thierry Crezee (Jerry) is geboren op zondag 25 juli 1875 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-OG.

6  Pieter Crezee is geboren op maandag 9 april 1877 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-OH.

7  Lijntje Crezee (Lena) is geboren op vrijdag 13 juni 1879 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-OI.

8  Cornelia Cresee (Cora) is geboren op maandag 25 april 1881 in Amsterdam (Nh), zie VIII-OJ.

9  Arie Dammes Crezee (Harry) is geboren op dinsdag 19 juni 1883 in Amsterdam (Nh), zie VIII-OK.

VII-EJ  Johanna Crezee, dochter van Johannis Pieter Cresee (VI-AP) en Cornelia Dane, is geboren op vrijdag 14 oktober 1842 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 21 maart 1916 in Klundert (Nb). Johanna werd 73 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Johanna trouwt op zaterdag 2 maart 1867 in Klundert (Nb) op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Cornelis den Hollander, zie VIII-DJ.

VII-EK  Pieter Crezee, zoon van Benjamin Crezee (VI-AQ) en Elisabeth Kortewegh, is geboren op dinsdag 2 maart 1841 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 25 september 1920 in Heerde (Ge). Pieter werd 79 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Pieter trouwt op donderdag 21 februari 1878 in Vaassen (Ge) op 36-jarige leeftijd met de 26-jarige Gosina Hermina Mulder, dochter van Jan Mulder en Johanna Maria Eekmars. Gosina is geboren op dinsdag 29 april 1851 in Vaassen (Ge), is overleden op zondag 17 april 1921 in Heerde (Ge). Gosina werd 69 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Van Pieter en Gosina zijn zes kinderen bekend:

1  Elisabeth Johanna Crezée is geboren op dinsdag 29 juli 1879.

2  Johanna Maria Crezee is geboren op zondag 30 oktober 1881 in Heerde (Ge), zie VIII-OL.

3  Benjamina Jantina Crezée is geboren op maandag 18 februari 1884.

4  Hendrika Maria Madelaine Crezée is geboren op zaterdag 27 februari 1886 in Heerde (Ge), zie VIII-OM.

5  Jan Pieter Crezée is geboren op maandag 12 maart 1888 in Heerde (Ge), is overleden op woensdag 2 januari 1889 in Heerde (Ge). Jan werd 9 maanden en 21 dagen.

6  Jan Pieter Crezee is geboren op dinsdag 23 september 1890 in Heerde (Ge), is overleden op zaterdag 12 maart 1892 in Heerde (Ge). Jan werd 1 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

VII-EL  Maarten Crezée, zoon van Benjamin Crezee (VI-AQ) en Elisabeth Kortewegh, landbouwer, is geboren op donderdag 9 juni 1842 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 13 december 1905 in Klundert (Nb). Maarten werd 63 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

Maarten trouwt op vrijdag 4 december 1874 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb) op 32-jarige leeftijd met de 23-jarige Teuntje Adriana Broere, dochter van Cornelis Pieter Broere en Maria Nelemans. Teuntje is geboren op donderdag 15 mei 1851 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is overleden op dinsdag 14 november 1916 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb). Teuntje werd 65 jaar, 5 maanden en 30 dagen.

Van Maarten en Teuntje zijn veertien kinderen bekend:

1  Elisabeth Crezée is geboren op dinsdag 25 januari 1876 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb).

2  Cornelis Pieter Crezée is geboren op woensdag 11 juli 1877 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is overleden op zaterdag 25 augustus 1877 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb). Cornelis werd 1 maand en 14 dagen.

3  Cornelis Pieter Crezée is geboren op donderdag 5 september 1878 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is overleden op dinsdag 17 september 1878 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb). Cornelis werd 12 dagen.

4  Cornelis Pieter Crezée is geboren op woensdag 3 september 1879 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), zie VIII-ON.

5  Maria Crezée is geboren op woensdag 8 september 1880 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), zie VIII-OO.

6  Cornelia Sijke Crezée is geboren op zaterdag 12 november 1881 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), zie VIII-OP.

7  Benjamin Crezée is geboren op vrijdag 24 november 1882 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is overleden op woensdag 11 april 1883 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb). Benjamin werd 4 maanden en 18 dagen.

8  Johanna Marijntje Crezée is geboren op donderdag 10 januari 1884 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), zie VIII-OQ.

9  Benjamin Crezée is geboren op donderdag 5 maart 1885 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is overleden op dinsdag 16 maart 1886 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb). Benjamin werd 1 jaar en 11 dagen.

10  Marijntje Neeltje Crezée is geboren op zaterdag 3 april 1886 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb).

11  Benjamina Crezée is geboren op maandag 4 april 1887 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is overleden op dinsdag 25 oktober 1887 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb). Benjamina werd 6 maanden en 21 dagen.

12  Benjamina Crezée is geboren op vrijdag 4 januari 1889 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is overleden op maandag 25 maart 1889 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb). Benjamina werd 2 maanden en 21 dagen.

13  Benjamina Crezée is geboren op maandag 24 maart 1890 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is overleden op vrijdag 26 juni 1891 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb). Benjamina werd 1 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

14  Benjamin Crezée is geboren op maandag 22 juni 1891 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is overleden op dinsdag 1 september 1891 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb). Benjamin werd 2 maanden en 10 dagen.

VII-EM  Johannis Crezee, zoon van Benjamin Crezee (VI-AQ) en Elisabeth Kortewegh, is geboren op woensdag 10 januari 1844 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 16 maart 1924 in Zevenbergen (Nb). Johannis werd 80 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Johannis trouwt op donderdag 21 april 1887 in Klundert (Nb) op 43-jarige leeftijd met Lijntje Dingena Nelemans.

VII-EN  Cornelia Sijke Crezee, dochter van Benjamin Crezee (VI-AQ) en Elisabeth Kortewegh, is geboren op zondag 8 maart 1846 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 6 juni 1919 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb). Cornelia werd 73 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Cornelia trouwt op vrijdag 26 juli 1872 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb) op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Jacobus de Visser. Jacobus, landbouwer, is geboren op dinsdag 5 april 1842 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is overleden op vrijdag 26 januari 1900 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb). Jacobus werd 57 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Van Jacobus en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

1  Pieter de Visser is geboren op donderdag 8 mei 1873 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), zie VIII-OR.

2  Benjamin de Visser is geboren op zaterdag 11 juli 1874 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is overleden op dinsdag 20 april 1875 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb). Benjamin werd 9 maanden en 9 dagen.

3  Benjamin de Visser is geboren op zaterdag 24 juni 1876 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), zie VIII-OS.

VII-EO  Jacob Cornelis Crezee, zoon van Benjamin Crezee (VI-AQ) en Elisabeth Kortewegh, landbouwer, is geboren op maandag 23 augustus 1847 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 9 december 1937 in Zevenbergen (Nb). Jacob werd 90 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Jacob trouwt op donderdag 4 augustus 1887 in Zevenbergen (Nb) op 39-jarige leeftijd met de 26-jarige Pieternella Johanna de Lint, dochter van Johannes de Lint en Margaretha Adriana Ruijssenaars. Pieternella is geboren op zondag 17 februari 1861 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 11 januari 1930 in Zevenbergen (Nb). Pieternella werd 68 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Van Jacob en Pieternella zijn zeven kinderen bekend:

1  Elizabeth Crezee is geboren op maandag 4 juni 1888 in Klundert (Nb), zie VIII-OT.

2  Johannes Crezee is geboren op woensdag 17 juli 1889 in Klundert (Nb), zie VIII-OU.

3  Benjamin Crezee is geboren op zaterdag 9 augustus 1890 in Klundert (Nb).

4  Margaretha Adriana Crezee is geboren op maandag 26 oktober 1891 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 12 oktober 1892 in Klundert (Nb). Margaretha werd 11 maanden en 16 dagen.

5  Margaretha Adriana Crezee is geboren op vrijdag 23 december 1892 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 1 december 1893 in Klundert (Nb). Margaretha werd 11 maanden en 8 dagen.

6  Pieter Crezee is geboren op maandag 17 september 1894 in Klundert (Nb).

7  Margaretha Adriana Crezee is geboren op woensdag 10 augustus 1898 in Klundert (Nb), zie VIII-OV.

VII-EP  Cornelis Crezee, zoon van Benjamin Crezee (VI-AQ) en Elisabeth Kortewegh, is geboren op donderdag 8 maart 1849 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 24 maart 1906 in Klundert (Nb). Cornelis werd 57 jaar en 16 dagen.

Cornelis trouwt op vrijdag 17 maart 1882 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb) op 33-jarige leeftijd met de 20-jarige Laurentia den Engelsen, dochter van Hendrik den Engelsen en Johanna Rolaff. Laurentia is geboren op maandag 11 november 1861 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is overleden op dinsdag 14 februari 1956 in Klundert (Nb). Laurentia werd 94 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Van Cornelis en Laurentia zijn zes kinderen bekend:

1  Benjamin Crezee is geboren op maandag 21 augustus 1882 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 29 augustus 1894 in Klundert (Nb). Benjamin werd 12 jaar en 8 dagen.

2  Hendrik Crezée is geboren op maandag 21 april 1884 in Klundert (Nb), zie VIII-OW.

3  Elisabeth Crezee is geboren op vrijdag 31 december 1886 in Klundert (Nb), zie VIII-OX.

4  Cornelis Crezee is geboren op maandag 21 mei 1888 in Klundert (Nb), zie VIII-OY.

5  Johan Hendrik Crezée is geboren op dinsdag 28 oktober 1890 in Klundert (Nb), zie VIII-OZ.

6  Pieter Crezee is geboren op zondag 11 maart 1894 in Klundert (Nb).

VII-EQ  Syke Cornelia Crezee, dochter van Benjamin Crezee (VI-AQ) en Elisabeth Kortewegh, is geboren op zondag 23 maart 1851 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 5 juli 1920 in Zevenbergen (Nb). Syke werd 69 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Syke trouwt op donderdag 23 september 1875 in Klundert (Nb) op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Gerrit van der Put, zoon van Jacobus van der Put en Catharina Kerstens. Gerrit, vleeshouwer, is geboren op maandag 20 maart 1848 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 5 maart 1897 in Dordrecht (Zh). Gerrit werd 48 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Van Gerrit en Syke zijn vier kinderen bekend:

1  Catharina Jentje van der Put is geboren op vrijdag 30 juni 1876 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-PA.

2  Elisabeth van der Put is geboren op zaterdag 8 maart 1879 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 9 september 1932 in Zevenbergen (Nb). Elisabeth werd 53 jaar, 6 maanden en 1 dag.

3  Jacobus van der Put is geboren op zondag 5 september 1880 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-PB.

4  Jeijntje van der Put is geboren op dinsdag 8 maart 1887 in Zevenbergen (Nb).

VII-ER  Elisabeth Crezee, dochter van Benjamin Crezee (VI-AQ) en Elisabeth Kortewegh, is geboren op donderdag 15 juli 1852 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 12 juli 1941 in Klundert (Nb). Elisabeth werd 88 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Elisabeth trouwt op donderdag 29 juni 1882 in Klundert (Nb) op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Kornelis Adrianus van Drimmelen, zie X-BEE.

Van Kornelis en Elisabeth zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelis van Drimmelen is geboren op vrijdag 6 april 1883 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 10 februari 1888 in Klundert (Nb). Cornelis werd 4 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

2  Elisabeth Benjamina van Drimmelen is geboren op woensdag 25 februari 1885 in Klundert (Nb), zie VIII-PC.

3  Benjamin van Drimmelen is geboren op zaterdag 11 december 1886 in Klundert (Nb), zie VIII-PD.

4  Sija Cornelia van Drimmelen is geboren op zaterdag 6 april 1889 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 23 december 1968. Sija werd 79 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

5  Cornelis van Drimmelen is geboren op woensdag 29 mei 1895 in Klundert (Nb).

VII-ES  Maarten Korteweg, zoon van Jacob Korteweg en Ida Crezee (VI-AR), landbouwer, is geboren op woensdag 6 september 1843 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 1 augustus 1875 in Zevenbergen (Nb). Maarten werd 31 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Maarten trouwt op donderdag 16 mei 1872 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Cornelia Pieternella den Engelse, dochter van Abraham den Engelse en Elsje Knook. Cornelia is geboren op donderdag 8 mei 1845 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op maandag 2 februari 1914 07.00 uur in Klundert (Nb). Cornelia werd 68 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

VII-ET  Cornelia Korteweg, dochter van Jacob Korteweg en Ida Crezee (VI-AR), is geboren op woensdag 15 maart 1848 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 25 augustus 1919 in Willemstad (Nb). Cornelia werd 71 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Cornelia trouwt op vrijdag 26 april 1872 in Zevenbergen (Nb) op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Cornelis Maris, zoon van Adrianus Maris en Adriana Maris. Cornelis, landbouwer, is geboren op vrijdag 23 februari 1844 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zaterdag 20 februari 1926 in Willemstad (Nb). Cornelis werd 81 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Van Cornelis en Cornelia zijn elf kinderen bekend:

1  Adriaan Maris is geboren op zondag 19 januari 1873.

2  Jacob Maarten Maris is geboren op dinsdag 8 september 1874 in Willemstad (Nb), zie VIII-PE.

3  Maarten Korteweg Maris is geboren op donderdag 4 november 1875 in Willemstad (Nb), zie VIII-PF.

4  Adriana Lijntje Maris is geboren op woensdag 6 december 1876 in Willemstad (Nb), is overleden op vrijdag 22 december 1876 in Willemstad (Nb). Adriana werd 16 dagen.

5  Jan Cornelis Maris, boomkweker, is geboren op donderdag 15 november 1877 in Willemstad (Nb), is ongehuwd overleden op woensdag 10 augustus 1898 in Willemstad (Nb). Jan werd 20 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

6  Adriana Lijntje Maris is geboren op zondag 23 februari 1879 in Willemstad (Nb), zie VIII-PG.

7  IJda Sijke Maris is geboren op woensdag 1 december 1880 in Willemstad (Nb), zie VIII-PH.

8  Anna Maris is geboren op dinsdag 31 juli 1883 in Willemstad (Nb), zie VIII-PI.

9  Sijke Maris is geboren op woensdag 28 oktober 1885 in Willemstad (Nb), zie VIII-PJ.

10  Cornelis Maris is geboren op maandag 11 juli 1887 in Willemstad (Nb), zie VIII-PK.

11  Johan Maris, fruitkweker, is geboren op zondag 11 augustus 1889 in Willemstad (Nb), is ongehuwd overleden op zaterdag 23 november 1918 in Willemstad (Nb). Johan werd 29 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

VII-EU  Arie Hagens, zoon van Johannes Hagens en Pietertje Cresee (VI-AS), is geboren op zondag 15 oktober 1843 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 18 juli 1918 in Zevenbergen (Nb). Arie werd 74 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

Arie trouwt op vrijdag 12 februari 1869 in Zevenbergen (Nb) op 25-jarige leeftijd met de 19-jarige Lijdia Maria Bax, dochter van Pieter Bax en Johanna Cornelia Nelemans. Lijdia is geboren op maandag 24 september 1849 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 18 januari 1919 in Zevenbergen (Nb). Lijdia werd 69 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Van Arie en Lijdia zijn zes kinderen bekend:

1  Pietertje Hagens is geboren op zondag 15 augustus 1869 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-PL.

2  Johanna Cornelia Hagens is geboren op dinsdag 26 september 1871 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 24 december 1940 in Zevenbergen (Nb). Johanna werd 69 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

3  Levenloos kind Hagens is ter wereld gekomen op dinsdag 19 augustus 1873 in Zevenbergen (Nb).

4  Johannes Arie Hagens is geboren op woensdag 28 juli 1875 in Zevenbergen (Nb).

5  Pieter Hagens is geboren op zaterdag 1 oktober 1881 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 13 februari 1886 in Zevenbergen (Nb). Pieter werd 4 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

6  Pieter Hagens is geboren op maandag 29 augustus 1887 in Zevenbergen (Nb).

VII-EV  Anna Korteweg, dochter van Adriaan Pieterse Korteweg en Helena Kamp (VI-AT), is geboren op donderdag 11 februari 1813 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 25 februari 1887 in Willemstad (Nb). Anna werd 74 jaar en 14 dagen.

Van Anna en een onbekende man is een kind bekend:

1  Adriaan Korteweg is geboren op donderdag 23 januari 1834 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 14 april 1834 in Klundert (Nb). Adriaan werd 2 maanden en 22 dagen.

Anna trouwt op zaterdag 5 november 1842 in Willemstad (Nb) op 29-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Willem Derendorp, zoon van Willem Derendorp en Johanna van 't Hof. Willem, slager, is geboren op zaterdag 27 maart 1819 in Willemstad (Nb), is overleden op dinsdag 11 februari 1902 in Willemstad (Nb). Willem werd 82 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Willem was later gehuwd (2) met Cornelia van Mastricht.

Van Willem en Anna zijn drie kinderen bekend:

2  Johanna Derendorp is geboren op donderdag 24 augustus 1843 in Willemstad (Nb), is overleden op vrijdag 15 april 1859 in Willemstad (Nb). Johanna werd 15 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

3  Lena Derendorp is geboren op zaterdag 12 april 1845 in Willemstad (Nb), zie VIII-PM.

4  Wilhelmina Derendorp is geboren op donderdag 10 juni 1847 in Willemstad (Nb), zie VIII-PN.

VII-EW  Cornelia Korteweg, dochter van Adriaan Pieterse Korteweg en Helena Kamp (VI-AT), is geboren op donderdag 7 september 1815 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 7 augustus 1867 in Hillegom (Zh). Cornelia werd 51 jaar en 11 maanden.

Cornelia trouwt op donderdag 23 mei 1839 in Klundert (Nb) op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Abraham de Rooij, zoon van Pieter den Rooijen en Maria van Saarloos. Abraham is geboren op woensdag 26 februari 1817 in Prinsenland (Nb).

Abraham was later gehuwd (2) met Teuntje van der Velden.

Van Abraham en Cornelia zijn zes kinderen bekend:

1  Helena de Rooij is geboren op donderdag 30 mei 1839 in Klundert (Nb).

2  Pieter de Rooij is geboren op dinsdag 6 juli 1841 in Klundert (Nb), zie VIII-PO.

3  Adriana de Rooij is geboren op vrijdag 16 februari 1844 in Klundert (Nb).

4  Adriaan de Rooij is geboren op zondag 30 augustus 1846 in Klundert (Nb).

5  Maria de Rooij is geboren op vrijdag 27 juli 1849 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 24 november 1849 in Klundert (Nb). Maria werd 3 maanden en 28 dagen.

6  Maria de Rooij is geboren op donderdag 12 juni 1851 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 10 juli 1852 in Klundert (Nb). Maria werd 1 jaar en 28 dagen.

VII-EX  Krijn Korteweg, zoon van Adriaan Pieterse Korteweg en Helena Kamp (VI-AT), arbeider, is geboren op donderdag 30 april 1818 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 3 maart 1856 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Krijn werd 37 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Krijn trouwt op donderdag 18 juli 1850 in Klundert (Nb) op 32-jarige leeftijd met de 25-jarige Dingena de Graaf, zie VIII-Y.

Van Krijn en Dingena zijn vier kinderen bekend:

1  Helena Korteweg is geboren op zaterdag 29 maart 1851 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-PP.

2  Adrianus Korteweg is geboren op vrijdag 11 juni 1852 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 3 augustus 1856 in Willemstad (Nb). Adrianus werd 4 jaar, 1 maand en 23 dagen.

3  Korstiaan Korteweg is geboren op donderdag 30 maart 1854 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 10 december 1857 in Willemstad (Nb). Korstiaan werd 3 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

4  Jacob Korteweg is geboren op maandag 11 februari 1856 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-PQ.

VII-EY  Corstiaan Korteweg, zoon van Adriaan Pieterse Korteweg en Helena Kamp (VI-AT), is geboren op donderdag 17 januari 1822 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 16 december 1858 in Haarlem (Nh). Corstiaan werd 36 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Corstiaan trouwt op donderdag 3 mei 1849 in Zevenbergen (Nb) op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Tanneke Lucas, dochter van Willem Lucas en Geertje de Visser. Tanneke is geboren op vrijdag 15 december 1826 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb).

Van Corstiaan en Tanneke zijn vier kinderen bekend:

1  Lena Korteweg is geboren op maandag 25 februari 1850 in Klundert (Nb), zie VIII-PR.

2  Willem Korteweg is geboren op dinsdag 11 maart 1851 in Klundert (Nb), zie VIII-PS.

3  Geertje Korteweg is geboren op donderdag 16 september 1852 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 21 maart 1860 in Zwaluwe (Nb). Geertje werd 7 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

4  Adriaan Korteweg is geboren in mei 1854 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is overleden op vrijdag 27 oktober 1854 in Klundert (Nb). Adriaan werd 5 maanden.

VII-EZ  Laurina Adriana Korteweg, dochter van Adriaan Pieterse Korteweg en Helena Kamp (VI-AT), is geboren op zaterdag 10 juli 1824 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 11 augustus 1899 in Willemstad (Nb). Laurina werd 75 jaar, 1 maand en 1 dag.

Laurina trouwt op zaterdag 6 april 1850 in Willemstad (Nb) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Pieter Cornelis van Drunen, zoon van Pieter van Drunen en Maria van Prooijen. Pieter, tuinman, is geboren op dinsdag 28 december 1824 in Willemstad (Nb), is overleden op zondag 5 augustus 1917 in Willemstad (Nb). Pieter werd 92 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Van Pieter en Laurina zijn acht kinderen bekend:

1  Pieter Kornelis van Drunen is geboren op woensdag 10 juli 1850 in Willemstad (Nb), is overleden op woensdag 14 augustus 1850 in Willemstad (Nb). Pieter werd 1 maand en 4 dagen.

2  Pieter Kornelis van Drunen is geboren op zondag 19 oktober 1851 in Willemstad (Nb), is overleden op dinsdag 8 juni 1852 in Willemstad (Nb). Pieter werd 7 maanden en 20 dagen.

3  Maria van Drunen is geboren op woensdag 6 april 1853 in Willemstad (Nb), zie VIII-PT.

4  Adriaan van Drunen is geboren op woensdag 6 april 1853 in Willemstad (Nb), is overleden op vrijdag 22 april 1853 in Willemstad (Nb). Adriaan werd 16 dagen.

5  Adriaan Pieter van Drunen is geboren op zondag 19 augustus 1855 in Willemstad (Nb), zie VIII-PU.

6  Levenloos kind van Drunen is ter wereld gekomen op woensdag 9 september 1857 in Willemstad (Nb).

7  Pieter van Drunen is geboren op dinsdag 3 januari 1860 in Willemstad (Nb), is overleden op maandag 23 januari 1860 in Willemstad (Nb). Pieter werd 20 dagen.

8  Lena van Drunen is geboren op zondag 18 augustus 1861 in Willemstad (Nb), is overleden op zondag 28 juni 1863 in Willemstad (Nb). Lena werd 1 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

VII-FA  Johanna Korteweg, dochter van Adriaan Pieterse Korteweg en Helena Kamp (VI-AT), is geboren op donderdag 26 juli 1827 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 21 december 1883 in Willemstad (Nb). Johanna werd 56 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Van Johanna en een onbekende man is een kind bekend:

1  Leendert Korteweg is geboren op zaterdag 16 december 1848 in Klundert (Nb), zie VIII-PV.

Johanna trouwt op zaterdag 16 september 1865 in Willemstad (Nb) op 38-jarige leeftijd (2) met de 61-jarige Arnout Metman, zoon van Arnoud Metman en Maria Vos. Arnout, landbouwer, is geboren op woensdag 14 december 1803 in Willemstad (Nb), is overleden op zondag 18 augustus 1895 in Willemstad (Nb). Arnout werd 91 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Van Arnout en Johanna zijn twee kinderen bekend:

2  Maria Adriana Metman is geboren op vrijdag 16 maart 1866 in Willemstad (Nb), zie VIII-PW.

3  Arnout Adriaan Metman is geboren op dinsdag 3 januari 1871 in Willemstad (Nb), zie VIII-PX.

VII-FB  Johanna Maria Markus, dochter van Hendrik Markus en Laurina Kamp (VI-AU), is geboren op zaterdag 9 oktober 1819, is overleden op dinsdag 9 januari 1900 in Klundert (Nb). Johanna werd 80 jaar en 3 maanden.

Johanna trouwt op vrijdag 31 mei 1839 in Klundert (Nb) op 19-jarige leeftijd met de 29-jarige Lodewijk Kruithof, zoon van Jan Kruijthof en Teuntje Lokers. Lodewijk, winkelier, is geboren op maandag 26 juni 1809 in Fijnaart (Nb), is overleden op vrijdag 13 november 1891 in Zevenbergen (Nb). Lodewijk werd 82 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Van Lodewijk en Johanna zijn acht kinderen bekend:

1  Teuntje Kruithof is geboren op vrijdag 13 september 1839 07.00 uur in Klundert (Nb), zie VIII-PY.

2  Laurina Kruithof is geboren op zaterdag 21 november 1840 in Klundert (Nb), zie VIII-PZ.

3  Jan Kruijthof is geboren op donderdag 13 juli 1843 in Klundert (Nb), zie VIII-QA.

4  Cornelia Kruithof is geboren op woensdag 9 augustus 1848 in Klundert (Nb), zie VIII-QB.

5  Maria Kruithof is geboren rond 1850 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 27 juni 1850 in Klundert (Nb).

6  Bastiaan Kruithof is geboren op zaterdag 7 juni 1851 in Klundert (Nb), zie VIII-QC.

7  Gerrit Kruithof is geboren rond 1854 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 30 augustus 1854 in Klundert (Nb).

8  Gerrit Kruijthof is geboren op maandag 19 oktober 1857 in Zevenbergen (Nb).

VII-FC  Maria Helena Markus, dochter van Hendrik Markus en Laurina Kamp (VI-AU), is geboren op zondag 3 juli 1825 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 28 april 1889 in Rotterdam (Zh). Maria werd 63 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Maria trouwt op donderdag 19 december 1844 in Klundert (Nb) op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Miggiel Mijsbergh, zoon van Willem Mijsbergh en Tanneke Groeneveld. Miggiel, metselaar, olieslagersknecht, orgelmaker, predikant, scheepstimmerman en horlogemaker, is geboren op woensdag 28 augustus 1822 in Willemstad (Nb), is overleden op woensdag 25 januari 1905 in Rotterdam (Zh). Miggiel werd 82 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

Miggiel was later gehuwd (2) met Helena Elisabeth Cornelia Gerritsen.

Van Miggiel en Maria zijn elf kinderen bekend:

1  Willem Mijsbergh is geboren op vrijdag 14 juli 1843 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 27 juli 1847 in Klundert (Nb). Willem werd 4 jaar en 13 dagen.

2  Laurina Mijsbergh is geboren op maandag 12 januari 1846 in Klundert (Nb), zie VIII-QD.

3  Willem Mijsbergh is geboren op donderdag 3 augustus 1848 in Klundert (Nb), zie VIII-QE.

4  Susanna Mijsbergh is geboren op maandag 10 februari 1851 in Klundert (Nb), zie VIII-QF.

5  Hendrika Mijsbergh is geboren op zondag 6 november 1853 in Vlissingen (Ze), is overleden op zondag 13 november 1853 in Vlissingen (Ze). Hendrika werd 7 dagen.

6  Hendrik Mijsbergh is geboren op zaterdag 6 januari 1855 in Vlissingen (Ze), is overleden op vrijdag 25 juni 1858 in Wissenkerke (Ze). Hendrik werd 3 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

7  Cornelia Mijsbergh is geboren op woensdag 3 maart 1858 in Wissenkerke (Ze), zie VIII-QG.

8  Hendrika Mijsbergh is geboren op zondag 14 oktober 1860 in Middelburg (Ze), zie VIII-QH.

9  Hendrik Mijsbergh is geboren op maandag 25 mei 1863 in Middelburg (Ze), zie VIII-QI.

10  Maria Helena Mijsbergh is geboren op maandag 9 april 1866 in Klaaswaal (Zh), zie VIII-QJ.

11  Magdalena Mijsbergh is geboren op maandag 28 februari 1870 in Rotterdam (Zh), zie VIII-QK.

VII-FD  Pieter van Beveren, zoon van Lambrecht van Beveren en Lauwerina Tolenaars (VI-AW), is geboren op woensdag 3 augustus 1814 in Sint Annaland (Ze), is overleden op zaterdag 19 februari 1887 in Zevenbergen (Nb). Pieter werd 72 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Pieter trouwt op woensdag 12 mei 1847 in Zevenbergen (Nb) op 32-jarige leeftijd met de 32-jarige Mechelina de Leeuw, dochter van Jacob de Leeuw en Johanna de Gast. Mechelina is geboren op zondag 3 juli 1814 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is overleden op dinsdag 28 september 1886 in Zevenbergen (Nb). Mechelina werd 72 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Van Pieter en Mechelina zijn vier kinderen bekend:

1  Levenloos kind van Beveren is ter wereld gekomen op donderdag 9 maart 1848 in Zevenbergen (Nb).

2  Lambert van Beveren is geboren op dinsdag 4 september 1849 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-QL.

3  Jacob van Beveren is geboren op dinsdag 13 mei 1851 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 4 oktober 1851 in Zevenbergen (Nb). Jacob werd 4 maanden en 21 dagen.

4  Jacob van Beveren is geboren op vrijdag 8 september 1854 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-QM.

VII-FE  Theuna Gerdina van Beveren, dochter van Lambrecht van Beveren en Lauwerina Tolenaars (VI-AW), dagloonster, is geboren op zondag 28 januari 1816 in Sint Annaland (Ze), is overleden op dinsdag 15 mei 1883 in Zevenbergen (Nb). Theuna werd 67 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

Theuna trouwt op donderdag 7 oktober 1852 in Zevenbergen (Nb) op 36-jarige leeftijd met de 34-jarige Arij Barel, zoon van Wouter Barel en Martijntje Korteweg. Arij is geboren op woensdag 18 februari 1818 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 8 juni 1865 in Zevenbergen (Nb). Arij werd 47 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Van Arij en Theuna zijn drie kinderen bekend:

1  Lauwerina Barel is geboren op zondag 29 januari 1854 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 1 maart 1860 in Zevenbergen (Nb). Lauwerina werd 6 jaar, 1 maand en 1 dag.

2  Martijna Wouterina Barel is geboren op dinsdag 8 april 1856 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-QN.

3  Anna Pieternella Barel is geboren op zondag 13 november 1859 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-QO.

VII-FF  Catharina van Beveren, dochter van Lambrecht van Beveren en Lauwerina Tolenaars (VI-AW), is geboren op vrijdag 22 augustus 1823 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 9 augustus 1907 in Klundert (Nb). Catharina werd 83 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Catharina trouwt op vrijdag 5 mei 1843 in Zevenbergen (Nb) op 19-jarige leeftijd met de 27-jarige Cornelis Eland, zie VII-CE.

VII-FG  Adriana van Maastricht, dochter van Theodore Willemse van Maastricht (Dirk) en Antonia Tolenaars (VI-AY), is geboren op zaterdag 15 juni 1811 in Fijnaart (Nb), is overleden op woensdag 4 maart 1891 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Adriana werd 79 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Adriana trouwt op donderdag 17 maart 1836 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 24-jarige leeftijd met de 38-jarige Leendert van Sliedregt, zoon van Aart Jacobse van Sliedrecht en Pieternella Vriens. Leendert is geboren op dinsdag 30 mei 1797 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op dinsdag 6 december 1842 in Willemstad (Nb). Leendert werd 45 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Leendert was eerder gehuwd (1) met Elisabeth Vervloet.

Van Leendert en Adriana zijn vier kinderen bekend:

1  Antonia van Sliedregt is geboren op zondag 10 april 1836 in Fijnaart (Nb), is overleden op donderdag 10 augustus 1837 in Fijnaart (Nb). Antonia werd 1 jaar en 4 maanden.

2  Dirk van Sliedregt is geboren op woensdag 31 januari 1838 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-QP.

3  Adriana van Sliedregt is geboren op donderdag 20 februari 1840 in Willemstad (Nb), is overleden op vrijdag 14 april 1843 in Willemstad (Nb). Adriana werd 3 jaar, 1 maand en 25 dagen.

4  Elisabeth van Sliedrecht is geboren op zondag 6 november 1842 in Willemstad (Nb), zie VIII-QQ.

VII-FH  Geertje van Mastrigt, dochter van Theodore Willemse van Maastricht (Dirk) en Antonia Tolenaars (VI-AY), is geboren op dinsdag 28 mei 1816 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zaterdag 7 december 1895 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Geertje werd 79 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Geertje was gehuwd (1) met Teunis Rijnsaardt, zoon van Hendrik Janse Rijnsaardt en Jacoba van 't Geloof. Teunis is geboren op zaterdag 3 september 1825 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op vrijdag 4 juli 1902 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Teunis werd 76 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Teunis was eerder gehuwd (1) met Adriana Tolenaars (zie VII-FL).

Van Teunis en Geertje is een kind bekend:

1  Elisabeth Adriana Rijnsaardt is geboren op maandag 19 november 1860 in Fijnaart en Heijningen (Nb).

Geertje trouwt op zaterdag 30 september 1837 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 21-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Johannes de Graaf. Johannes is gedoopt op zondag 20 december 1807 in Dinteloord (Nb), is overleden op zondag 28 januari 1855 in Dinteloord (Nb). Johannes werd 47 jaar, 1 maand en 8 dagen.

Van Johannes en Geertje zijn vier kinderen bekend:

2  Elisabeth de Graaf is geboren op woensdag 15 augustus 1838 in Dinteloord (Nb), is overleden op vrijdag 15 januari 1858 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Elisabeth werd 19 jaar en 5 maanden.

3  Antonia de Graaf is geboren op zondag 14 juni 1840 in Dinteloord (Nb), zie VIII-QR.

4  Willemijna de Graaf is geboren op zondag 5 juli 1846 in Dinteloord (Nb), is overleden op woensdag 6 december 1848 in Dinteloord (Nb). Willemijna werd 2 jaar, 5 maanden en 1 dag.

5  Wilhelmina de Graaf is geboren op woensdag 21 februari 1849 in Dinteloord (Nb), zie VIII-QS.

VII-FI  Dirk van Maastricht, zoon van Theodore Willemse van Maastricht (Dirk) en Antonia Tolenaars (VI-AY), is geboren op woensdag 23 oktober 1822 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op dinsdag 15 juli 1884 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Dirk werd 61 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Dirk trouwt op zaterdag 14 oktober 1848 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Pieternella den Hollander, dochter van Adrianus den Hollander en Johanna Kamp. Pieternella is geboren op zaterdag 24 augustus 1822 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op dinsdag 26 januari 1909 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Pieternella werd 86 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Pieternella was later gehuwd (2) met Christiaan Ewijk.

Van Dirk en Pieternella zijn vijf kinderen bekend:

1  Adriaan van Maastricht is geboren op dinsdag 6 maart 1849 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op woensdag 14 januari 1863 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Adriaan werd 13 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

2  Dirk van Maastricht is geboren op zaterdag 18 januari 1851 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-QT.

3  Arie van Maastricht is geboren op vrijdag 28 januari 1853 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op vrijdag 15 april 1853 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Arie werd 2 maanden en 18 dagen.

4  Antonia Johanna van Maastricht is geboren op dinsdag 16 mei 1854 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-QU.

5  Kornelis van Maastricht is geboren op dinsdag 18 september 1860 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-QV.

VII-FJ  Michel Tollenaars ook genaamd Machiel, zoon van Leendert Tolenaars (VI-AZ) en Geertje Tielemans, is geboren op dinsdag 5 januari 1813 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op vrijdag 26 juli 1889 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Michel werd 76 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Michel trouwt op zaterdag 11 juni 1836 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Cornelia van Eck, dochter van Gerrit van Eck en Pieternella van Neuren. Cornelia is geboren op woensdag 18 januari 1809 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op vrijdag 20 mei 1859 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Cornelia werd 50 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Van Michel en Cornelia zijn negen kinderen bekend:

1  Leendert Tollenaars is geboren op vrijdag 17 maart 1837 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-QW.

2  Pieternella Tolenaars is geboren op dinsdag 18 december 1838 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-QX.

3  Gerrit Tolenaars is geboren op zondag 22 november 1840 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-QY.

4  Geertje Tolenaars is geboren op donderdag 23 februari 1843 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-QZ.

5  Adrianus Tolenaars is geboren op donderdag 1 januari 1846 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-RA.

6  Nicolaas Tolenaars is geboren op maandag 29 januari 1849 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-RB.

7  Aagje Tolenaars is geboren op zaterdag 17 januari 1852 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-RC.

8  Cornelis Tolenaars is geboren op vrijdag 16 maart 1855 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-RD.

9  Francijna Tolenaars is geboren op zondag 8 augustus 1858 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-RE.

VII-FK  Teuna Toolenaars, dochter van Leendert Tolenaars (VI-AZ) en Geertje Tielemans, is geboren op donderdag 27 april 1815 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zondag 17 maart 1872 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Teuna werd 56 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Teuna trouwt op donderdag 17 mei 1838 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 23-jarige leeftijd met de 30-jarige Cornelis Dik, zoon van Adriaan Dik en Anna Baard. Cornelis is gedoopt op zondag 28 februari 1808 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op vrijdag 1 oktober 1858 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Cornelis werd 50 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Van Cornelis en Teuna zijn acht kinderen bekend:

1  Adriaan Dik is geboren op zaterdag 2 februari 1839 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zaterdag 11 mei 1839 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Adriaan werd 3 maanden en 9 dagen.

2  Leendert Dik is geboren op donderdag 23 september 1841 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-RF.

3  Adriaan Dik is geboren op donderdag 30 november 1843 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-RG.

4  Gerardus Dik is geboren op zaterdag 30 mei 1846 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zaterdag 12 december 1846 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Gerardus werd 6 maanden en 12 dagen.

5  Anna Dik is geboren op woensdag 6 oktober 1847 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-RH.

6  Gerardus Dik is geboren op maandag 10 december 1849 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op woensdag 23 juli 1856 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Gerardus werd 6 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

7  Geertje Dik is geboren op maandag 25 oktober 1852 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-RI.

8  Adriana Dik is geboren op donderdag 24 januari 1856 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-RJ.

VII-FL  Adriana Tolenaars, dochter van Leendert Tolenaars (VI-AZ) en Geertje Tielemans, is geboren op woensdag 30 januari 1822 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op dinsdag 18 november 1856 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Adriana werd 34 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Adriana trouwt op zaterdag 19 mei 1849 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Teunis Rijnsaardt, zoon van Hendrik Janse Rijnsaardt en Jacoba van 't Geloof. Teunis is geboren op zaterdag 3 september 1825 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op vrijdag 4 juli 1902 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Teunis werd 76 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Teunis was later gehuwd (2) met Geertje van Mastrigt (zie VII-FH).

Van Teunis en Adriana is een kind bekend:

1  Jacoba Rijnsaardt is geboren op dinsdag 25 december 1849 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-RK.

VII-FM  Jaapje Tolenaars, dochter van Leendert Tolenaars (VI-AZ) en Geertje Tielemans, is geboren op maandag 12 mei 1828 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zondag 11 juli 1915 in Zevenbergen (Nb). Jaapje werd 87 jaar, 1 maand en 29 dagen.

Jaapje trouwt op zaterdag 18 oktober 1851 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes van den Hil, zoon van Johanna van den Hil. Johannes is geboren op maandag 21 augustus 1826 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op vrijdag 17 februari 1893 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Johannes werd 66 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Van Johannes en Jaapje zijn acht kinderen bekend:

1  Leendert van den Hil is geboren op maandag 23 mei 1859 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zaterdag 24 september 1859 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Leendert werd 4 maanden en 1 dag.

2  Leendert van den Hil is geboren op zondag 9 september 1860 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op donderdag 8 januari 1863 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Leendert werd 2 jaar, 3 maanden en 30 dagen.

3  Teuna van den Hil is geboren op woensdag 24 juni 1863 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-RL.

4  Antje van den Hil is geboren op dinsdag 13 februari 1866 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-RM.

5  Cornelia van den Hil is geboren op zondag 7 februari 1869 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-RN.

6  Aagje van den Hil is geboren op zondag 7 februari 1869 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op vrijdag 11 februari 1870 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Aagje werd 1 jaar en 4 dagen.

7  Levenloos kind van den Hil is ter wereld gekomen op maandag 31 juli 1871 in Willemstad (Nb).

8  Leendert van den Hil is geboren op zondag 23 juli 1876 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op donderdag 21 september 1876 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Leendert werd 1 maand en 29 dagen.

VII-FN  Aagje Tolenaars, dochter van Leendert Tolenaars (VI-AZ) en Geertje Tielemans, is geboren op zondag 1 mei 1831 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op woensdag 26 december 1917 in Willemstad (Nb). Aagje werd 86 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Aagje trouwt op zaterdag 7 mei 1859 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Cornelis den Hollander, zoon van Adrianus den Hollander en Johanna Kamp. Cornelis is geboren op woensdag 28 augustus 1833 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op maandag 16 juli 1923 in Klundert (Nb). Cornelis werd 89 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Van Cornelis en Aagje zijn zeven kinderen bekend:

1  Adrianus den Hollander is geboren op vrijdag 21 september 1860 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-RO.

2  Geertje den Hollander is geboren op vrijdag 17 januari 1862 in Fijnaart en Heijningen (Nb), zie VIII-RP.

3  Arij den Hollander is geboren op maandag 21 september 1863 in Willemstad (Nb), is overleden op zaterdag 21 november 1863 in Willemstad (Nb). Arij werd 2 maanden.

4  Teuntje den Hollander is geboren op maandag 13 februari 1865 in Willemstad (Nb), zie VIII-RQ.

5  Johanna den Hollander is geboren op zaterdag 26 oktober 1867 in Willemstad (Nb), zie VIII-RR.

6  Leentje den Hollander is geboren op woensdag 29 maart 1871 in Willemstad (Nb), zie VIII-RS.

7  Arie den Hollander is geboren op vrijdag 22 mei 1874 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-RT.

VII-FO  Sijntje Tolenaars, dochter van Leendert Tolenaars (VI-AZ) en Geertje Tielemans, is geboren op woensdag 11 december 1833 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op vrijdag 31 januari 1908 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Sijntje werd 74 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Sijntje trouwt op zaterdag 15 mei 1880 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 46-jarige leeftijd (1) met de 49-jarige Leendert Kers, zoon van Leendert Kers en Catharina Bierkens. Leendert is geboren op dinsdag 12 oktober 1830 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op donderdag 26 oktober 1882 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Leendert werd 52 jaar en 14 dagen.

Sijntje trouwt op zaterdag 9 juni 1888 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 54-jarige leeftijd (2) met de 61-jarige Anthonie van Drunen, zoon van Jan van Drunen en Cornelia Kats. Anthonie is geboren op maandag 4 december 1826 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op donderdag 11 februari 1909 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Anthonie werd 82 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

VII-FP  Gerardus Tolenaars, zoon van Joost Tolenaars (VI-BA) en Bastiaantje de Neef, is geboren op zaterdag 19 juli 1817 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 7 maart 1888 in Zevenbergen (Nb). Gerardus werd 70 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Gerardus trouwt op donderdag 29 februari 1844 in Klundert (Nb) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Tanneke van den Berg, dochter van Jacob van den Berg en Antonia Lucas (Tona). Tanneke is geboren op woensdag 10 juni 1818 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op dinsdag 13 februari 1900 in Ginneken (Nb). Tanneke werd 81 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Van Gerardus en Tanneke zijn zes kinderen bekend:

1  Bastiaantje Tholenaars is geboren op woensdag 15 mei 1844 in Klundert (Nb), is overleden op maandag 13 november 1922 in Zevenbergen (Nb). Bastiaantje werd 78 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

2  Jacob Tholenaars is geboren op zondag 1 juni 1845 in Klundert (Nb), zie VIII-RU.

3  Wouter Tholenaars is geboren op vrijdag 16 maart 1855 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 30 augustus 1855 in Zevenbergen (Nb). Wouter werd 5 maanden en 14 dagen.

4  Adriana Tholenaars is geboren op maandag 28 juli 1856 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 4 april 1858 in Zevenbergen (Nb). Adriana werd 1 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

5  Adriana Tolenaars is geboren op zaterdag 24 april 1858 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 29 april 1860 in Zevenbergen (Nb). Adriana werd 2 jaar en 5 dagen.

6  Wouter Tholenaars is geboren op vrijdag 7 december 1860 in Zevenbergen (Nb).

VII-FQ  Teuna Tolenaars, dochter van Joost Tolenaars (VI-BA) en Bastiaantje de Neef, is geboren op woensdag 5 februari 1823 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 21 december 1893 in Zevenbergen (Nb). Teuna werd 70 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Teuna trouwt op zaterdag 5 februari 1848 in Klundert (Nb) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrik van Bracht ook genaamd Hendrik van Bragt, zoon van Cornelia van Bragt. Hendrik is geboren op maandag 13 mei 1822 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 2 maart 1862 in Zevenbergen (Nb). Hendrik werd 39 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Van Hendrik en Teuna zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelia van Bragt is geboren op woensdag 5 juli 1848 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-RV.

2  Joost van Bracht is geboren op donderdag 26 september 1850 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-RW.

3  Hendrik van Bracht is geboren op zaterdag 28 mei 1853 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-RX.

4  Sebastiaan van Bracht is geboren op zaterdag 8 maart 1856 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-RY.

5  Cornelis van Bracht is geboren op donderdag 28 april 1859, is overleden op maandag 19 december 1859 in Zevenbergen (Nb). Cornelis werd 7 maanden en 21 dagen.

6  Antonia van Bracht is geboren op woensdag 20 februari 1861 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-RZ.

VII-FR  Wouter Tholenaars, zoon van Joost Tolenaars (VI-BA) en Bastiaantje de Neef, is geboren op zaterdag 5 januari 1828 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 17 juli 1910 in Zevenbergen (Nb). Wouter werd 82 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Wouter trouwt op zaterdag 24 november 1849 in Klundert (Nb) op 21-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Leentje van den Houten, dochter van Willem van den Houten en Anna van Heest. Leentje is geboren op maandag 20 november 1820 in Goedereede (Zh), is overleden op donderdag 8 september 1859 in Zevenbergen (Nb). Leentje werd 38 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Van Wouter en Leentje zijn zes kinderen bekend:

1  Johannes Tholenaars is geboren op vrijdag 21 december 1849 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 3 juni 1858 in Zevenbergen (Nb). Johannes werd 8 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

2  Bastiaantje Tholenaars is geboren op dinsdag 4 maart 1851 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-SA.

3  Johanna Tholenaars is geboren op zondag 19 juni 1853 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 15 september 1853 in Zevenbergen (Nb). Johanna werd 2 maanden en 27 dagen.

4  Willem Tholenaars is geboren op vrijdag 28 juli 1854 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 2 juni 1858 in Zevenbergen (Nb). Willem werd 3 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

5  Joost Tholenaars is geboren op donderdag 1 oktober 1857 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 11 september 1860. Joost werd 2 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

6  Leentje Tholenaars is geboren op donderdag 8 september 1859 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 6 november 1859 in Zevenbergen (Nb). Leentje werd 1 maand en 29 dagen.

Wouter trouwt op vrijdag 6 april 1860 in Zevenbergen (Nb) op 32-jarige leeftijd (2) met de 36-jarige Adriana Broeren, dochter van Willem Broeren en Maria Griekspoor. Adriana is geboren op vrijdag 16 mei 1823 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 19 augustus 1876 in Zevenbergen (Nb). Adriana werd 53 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Van Wouter en Adriana zijn drie kinderen bekend:

7  Antonia Tholenaars is geboren op zondag 7 oktober 1860 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 24 december 1860 in Zevenbergen (Nb). Antonia werd 2 maanden en 17 dagen.

8  Dorethea Tholenaars is geboren op zaterdag 7 december 1861 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 16 maart 1862 in Zevenbergen (Nb). Dorethea werd 3 maanden en 9 dagen.

9  Willem Tholenaars is geboren op vrijdag 29 januari 1864 in Klundert (Nb), zie VIII-SB.

Wouter trouwt op vrijdag 28 december 1877 in Klundert (Nb) op 49-jarige leeftijd (3) met de 49-jarige IJda de Vos, dochter van Hendrik de Vos en Willemijna Sohet. IJda is geboren op donderdag 28 augustus 1828 in Klundert (Nb).

Wouter trouwt op vrijdag 24 april 1885 in Zevenbergen (Nb) op 57-jarige leeftijd (4) met de 50-jarige Adriana Neeltje van den Berg, dochter van Jacob van den Berg en Antonia Lucas. Adriana is geboren op woensdag 21 januari 1835 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 18 december 1885 in Zevenbergen (Nb). Adriana werd 50 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

Adriana was eerder gehuwd (1) met Cornelis Oudesluijs.

VII-FS  Ardina Willemina Groeneveld, dochter van Aart Groeneveld en Jannigje Tolenaars (VI-BB), is geboren op vrijdag 15 februari 1822 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 23 september 1878 in Zevenbergen (Nb). Ardina werd 56 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Ardina trouwt op donderdag 19 oktober 1843 in Zevenbergen (Nb) op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Jacobus den Haan, zoon van Cornelis den Haan en Jacoba Fokke. Jacobus is geboren op vrijdag 11 februari 1820 in Stavenisse (Ze), is overleden op zaterdag 25 maart 1882 in Zevenbergen (Nb). Jacobus werd 62 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Van Jacobus en Ardina zijn zeven kinderen bekend:

1  Jacoba den Haan is geboren op zondag 17 december 1843 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 9 april 1904 in Bruinisse (Ze). Jacoba werd 60 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

2  Jannigje den Haan is geboren op maandag 26 oktober 1846 in Zevenbergen (Nb).

3  Cornelis den Haan is geboren rond zaterdag 9 juni 1849 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 30 juni 1849 in Zevenbergen (Nb). Cornelis werd ongeveer 21 dagen.

4  Aart den Haan is geboren op zondag 10 juni 1849 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 24 april 1850 in Zevenbergen (Nb). Aart werd 10 maanden en 14 dagen.

5  Cornelia den Haan is geboren op zaterdag 8 november 1851 in Zevenbergen (Nb).

6  Adriana Wilhelmina den Haan (Ardina) is geboren op dinsdag 30 september 1856 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-SC.

7  Cornelis den Haan is geboren op woensdag 9 januari 1861 in Zevenbergen (Nb).

VII-FT  Gerardus Tolenaars (Gerrit), zoon van Antonie Tolenaars (VI-BC) en Ardina den Rooijen, is geboren op maandag 26 september 1825 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 26 december 1903 in Klundert (Nb). Gerrit werd 78 jaar en 3 maanden.

Gerrit trouwt op donderdag 15 oktober 1846 in Klundert (Nb) op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Francijna de Geus, dochter van Adrianus de Geus en Cornelia Vissers. Francijna is geboren op woensdag 13 oktober 1819 in Dinteloord (Nb), is overleden op woensdag 16 maart 1881 in Klundert (Nb). Francijna werd 61 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Van Gerrit en Francijna zijn negen kinderen bekend:

1  Antonij Tolenaars is geboren op vrijdag 2 april 1847 in Klundert (Nb), zie VIII-SD.

2  Adrianus Tolenaars is geboren op zondag 15 juli 1849 in Klundert (Nb), is overleden op zaterdag 15 december 1855 in Zevenbergen (Nb). Adrianus werd 6 jaar en 5 maanden.

3  Cornelis Tolenaars is geboren op zondag 29 december 1850 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 7 september 1852 in Klundert (Nb). Cornelis werd 1 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

4  Aart Tolenaars is geboren op woensdag 14 april 1852 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 16 april 1875 in Dinteloord (Nb). Aart werd 23 jaar en 2 dagen.

5  Cornelia Tolenaars is geboren op zaterdag 11 maart 1854 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 16 februari 1871 in Rotterdam (Zh). Cornelia werd 16 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

6  Ardina Tolenaars is geboren op donderdag 6 november 1856 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-SE.

7  Adriana Tolenaars is geboren op zondag 17 oktober 1858 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-SF.

8  Gerrit Tolenaars is geboren op woensdag 14 maart 1860 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-SG.

9  Francijna Tolenaars is geboren op maandag 18 mei 1863 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 5 februari 1948 in Klundert (Nb). Francijna werd 84 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

VII-FU  Margarita Tolenaars (Grietje), dochter van Antonie Tolenaars (VI-BC) en Ardina den Rooijen, is geboren op zaterdag 7 april 1827 in Klundert (Nb), is overleden op dinsdag 19 mei 1868 in Klundert (Nb). Grietje werd 41 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Grietje trouwt op vrijdag 11 april 1851 in Klundert (Nb) op 24-jarige leeftijd met de 30-jarige Dirk Pieter Harmsen, zoon van Dirk Harmsen en Adriana de Greef. Dirk, arbeider, is geboren op woensdag 31 januari 1821 in Klundert (Nb), is overleden op zondag 4 juni 1911 in Klundert (Nb). Dirk werd 90 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Dirk was later gehuwd (2) met Engeltje Voogd (zie IX-BES).

Van Dirk en Grietje zijn zeven kinderen bekend:

1  Adriana Harmsen is geboren op donderdag 12 juni 1851 in Klundert (Nb), zie VIII-SH.

2  Ardina Harmsen is geboren op maandag 20 september 1852 in Klundert (Nb), zie VIII-SI.

3  Dirk Harmsen is geboren op woensdag 20 februari 1856 in Klundert (Nb), zie VIII-SJ.

4  Antonie Harmsen is geboren op maandag 24 januari 1859 in Klundert (Nb), zie VIII-SK.

5  Hendricus Hermanus Harmsen is geboren op dinsdag 29 april 1862 in Klundert (Nb), zie VIII-SL.

6  Gerrit Harmsen is geboren op zondag 18 juni 1865 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 21 juli 1865 in Klundert (Nb). Gerrit werd 1 maand en 3 dagen.

7  Pietertje Adriana Harmsen is geboren op zondag 18 november 1866 in Klundert (Nb), zie VIII-SM.

VII-FV  Huijbert Tolenaars, zoon van Antonie Tolenaars (VI-BC) en Ardina den Rooijen, is geboren op vrijdag 6 maart 1829 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 19 augustus 1910 in Willemstad (Nb). Huijbert werd 81 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Huijbert trouwt op zaterdag 26 november 1859 in Willemstad (Nb) op 30-jarige leeftijd (1) met de 37-jarige Adriana van Helden, dochter van Pieter van Helden en Neeltje Ardon. Adriana is geboren op zondag 18 augustus 1822 in Willemstad (Nb), is overleden op vrijdag 18 juni 1886 in Willemstad (Nb). Adriana werd 63 jaar en 10 maanden.

Huijbert trouwt op zaterdag 19 maart 1887 in Willemstad (Nb) op 58-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Maria van den Hil, dochter van Gerrit van den Hil en Hester de Vos. Maria is geboren op vrijdag 23 februari 1844 in Klundert (Nb), is overleden op woensdag 20 februari 1929 in Fijnaart en Heijningen (Nb). Maria werd 84 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Maria was eerder gehuwd (1) met Pieter Huijzers.

VII-FW  Maria Tolenaars, dochter van Antonie Tolenaars (VI-BC) en Ardina den Rooijen, is geboren op zaterdag 2 mei 1835 in Zevenbergen (Nb).

Maria trouwt op vrijdag 20 oktober 1865 in Zevenbergen (Nb) op 30-jarige leeftijd met de 28-jarige Dirk Jelier, zoon van Wilem Pieter Jelier en Maria van der Haven. Dirk, schipper, is geboren op donderdag 18 mei 1837 in Oude Tonge (Zh).

Van Dirk en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Maria Jelier is geboren op vrijdag 5 januari 1866 in Zevenbergen (Nb).

2  Ardina Jelier is geboren op maandag 3 december 1866 in Rotterdam (Zh), is overleden op donderdag 3 januari 1867 in Rotterdam (Zh). Ardina werd 1 maand.

3  Willem Pieter Jelier is geboren op dinsdag 3 december 1867 in Rotterdam (Zh), is overleden op zaterdag 27 juni 1868 in Rotterdam (Zh). Willem werd 6 maanden en 24 dagen.

4  Ardina Jelier is geboren op zondag 17 januari 1869 in Rotterdam (Zh), is overleden op dinsdag 2 mei 1871 in Rotterdam (Zh). Ardina werd 2 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

5  Willem Pieter Jelier is geboren op dinsdag 1 maart 1870 in Rotterdam (Zh).

6  Dirk Jelier is geboren op woensdag 7 februari 1872 in Rotterdam (Zh).

VII-FX  Laurina Tolenaars, dochter van Antonie Tolenaars (VI-BC) en Ardina den Rooijen, is geboren op donderdag 9 februari 1837 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 4 augustus 1914 in Rotterdam (Zh). Laurina werd 77 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Laurina trouwt op woensdag 1 mei 1861 in Rotterdam (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 31-jarige Hendrik Jelier, zoon van Wilem Pieter Jelier en Maria van der Haven. Hendrik, koopman, is geboren op woensdag 28 oktober 1829 in Oude Tonge (Zh), is overleden op maandag 4 november 1895 in Rotterdam (Zh). Hendrik werd 66 jaar en 7 dagen.

Van Hendrik en Laurina zijn tien kinderen bekend:

1  Maria Ardina Jelier is geboren op vrijdag 10 januari 1862 in Rotterdam (Zh).

2  Hendrika Antonia Jelier is geboren op dinsdag 12 mei 1863 in Rotterdam (Zh), zie VIII-SN.

3  Willem Pieter Jelier is geboren op zaterdag 17 december 1864 in Rotterdam (Zh), is overleden op donderdag 12 april 1866 in Rotterdam (Zh). Willem werd 1 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

4  Ardina Jelier is geboren op woensdag 19 december 1866 in Rotterdam (Zh), zie VIII-SO.

5  Willemina Pieternella Jelier is geboren op woensdag 2 december 1868 in Rotterdam (Zh), is overleden op donderdag 16 mei 1901 in Rotterdam (Zh). Willemina werd 32 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

6  Willem Pieter Jelier is geboren op vrijdag 22 juli 1870 in Rotterdam (Zh), is overleden op donderdag 9 maart 1871 in Rotterdam (Zh). Willem werd 7 maanden en 15 dagen.

7  Levenloos kind Jelier is ter wereld gekomen op dinsdag 14 mei 1872 in Rotterdam (Zh).

8  Cornelia Pieternella Jelier is geboren op maandag 17 augustus 1874 in Rotterdam (Zh), zie VIII-SP.

9  Johanna Helena Jelier is geboren op vrijdag 14 januari 1876 in Rotterdam (Zh).

10  Laurina Hendrika Jelier is geboren op zaterdag 21 april 1883 in Rotterdam (Zh), zie VIII-SQ.

VII-FY  Joanna Gerdina Tolenaars, dochter van Antonie Tolenaars (VI-BC) en Ardina den Rooijen, is geboren op zaterdag 5 januari 1839 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 26 februari 1902 in Zevenbergen (Nb). Joanna werd 63 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Joanna trouwt op vrijdag 5 november 1858 in Zevenbergen (Nb) op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Jacob Boelhouwers, zoon van Arij Boelhouwers en Cornelia den Hollander. Jacob is geboren op zondag 25 oktober 1835 in Zevenbergen (Nb), is overleden op maandag 15 juni 1914 in Rotterdam (Zh). Jacob werd 78 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Van Jacob en Joanna zijn twaalf kinderen bekend:

1  Cornelia Boelhouwers is geboren op zondag 16 oktober 1859 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 22 oktober 1859 in Zevenbergen (Nb). Cornelia werd 6 dagen.

2  Johannes Boelhouwers is geboren op donderdag 20 juni 1861 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 4 oktober 1866 in Zevenbergen (Nb). Johannes werd 5 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

3  Antonie Boelhouwers is geboren op zondag 4 oktober 1863 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-SR.

4  Cornelia Boelhouwers is geboren op vrijdag 29 december 1865 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-SS.

5  Johannes Boelhouwers is geboren op zondag 23 augustus 1868 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 31 maart 1892 in Zevenbergen (Nb). Johannes werd 23 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

6  Gerardina Boelhouwers is geboren op vrijdag 16 december 1870 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 22 december 1870 in Zevenbergen (Nb). Gerardina werd 6 dagen.

7  Arie Boelhouwers is geboren op zondag 3 december 1871 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-ST.

8  Jacob Boelhouwers is geboren op donderdag 26 februari 1874 in Geertruidenberg (Nb), is overleden op zondag 11 januari 1885 in Zevenbergen (Nb). Jacob werd 10 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

9  Hendrik Boelhouwers is geboren op woensdag 30 augustus 1876 in Geertruidenberg (Nb), zie VIII-SU.

10  Leendert Boelhouwers is geboren op donderdag 19 december 1878 in Geertruidenberg (Nb), zie VIII-SV.

11  Gerardus Cornelis Boelhouwers is geboren op zondag 17 december 1882 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 1 mei 1883 in Zevenbergen (Nb). Gerardus werd 4 maanden en 14 dagen.

12  Gerardina Maria Johanna Boelhouwers is geboren op vrijdag 9 mei 1884 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 25 mei 1884 in Zevenbergen (Nb). Gerardina werd 16 dagen.

VII-FZ  Antonia Tolenaars, dochter van Antonie Tolenaars (VI-BC) en Ardina den Rooijen, is geboren op woensdag 6 maart 1844 in Zevenbergen (Nb).

Antonia trouwt op donderdag 26 augustus 1869 in Klundert (Nb) op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Jacob Hartvelt, zoon van Leendert Hartvelt en Bastiana de Graaf. Jacob, timmerman, is geboren op vrijdag 28 augustus 1840 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 28 maart 1919 in Zevenbergen (Nb). Jacob werd 78 jaar en 7 maanden.

Van Jacob en Antonia zijn negen kinderen bekend:

1  Bastiana Hartvelt is geboren op donderdag 7 april 1870 in Klundert (Nb), zie VIII-SW.

2  Leendert Johannes Hartvelt is geboren op maandag 6 november 1871 in Klundert (Nb).

3  Antonia Hartvelt is geboren op woensdag 4 juni 1873 in Klundert (Nb), zie VIII-SX.

4  Adriana Hartvelt is geboren op zondag 27 december 1874 in Raamsdonk (Nb).

5  Antonia Hartvelt (Teuntje) is geboren op zaterdag 7 juli 1877 in Raamsdonk (Nb), zie VIII-SY.

6  Laurina Hartveld is geboren op vrijdag 9 april 1880 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-SZ.

7  Francijna Hartvelt is geboren op dinsdag 2 mei 1882 in Zevenbergen (Nb), is overleden voor donderdag 9 juni 1887. Francijna werd hoogstens 5 jaar, 1 maand en 7 dagen.

8  Antonie Hartvelt is geboren op woensdag 15 oktober 1884 in Zevenbergen (Nb).

9  Francijna Hartvelt is geboren op donderdag 9 juni 1887 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-TA.

VII-GA  Maaijke Willemijna Tolenaars, dochter van Herman Tolenaars (VI-BD) en Johanna de Neef, is geboren op maandag 3 juli 1826 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 27 juli 1907 in Zwaluwe (Nb). Maaijke werd 81 jaar en 24 dagen.

Maaijke trouwt op woensdag 18 januari 1854 in Zevenbergen (Nb) op 27-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Hendrik Boelhouwers, zoon van Dirk Boelhouwers en Jacomijna Zwijgers (Mijntje). Hendrik is geboren op donderdag 19 mei 1825 in Willemstad (Nb), is verdronken op vrijdag 22 februari 1861 in Sliedrecht (Zh). Hendrik werd 35 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

Van Hendrik en Maaijke zijn drie kinderen bekend:

1  Willemijna Boelhouwers is geboren op dinsdag 27 december 1853 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 27 juli 1854 in Zevenbergen (Nb). Willemijna werd 7 maanden.

2  Dirk Boelhouwers is geboren op zaterdag 2 mei 1857 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 7 mei 1857 in Zevenbergen (Nb). Dirk werd 5 dagen.

3  Hermanus Boelhouwers is geboren op dinsdag 19 juli 1859 in Zevenbergen (Nb).

Maaijke trouwt op vrijdag 9 februari 1866 in Zevenbergen (Nb) op 39-jarige leeftijd (2) met de 55-jarige Adam Hendrik Malipaard, zoon van Cornelis Malipaard en Jaapje Lukas. Adam is geboren op maandag 8 oktober 1810 in Fijnaart (Nb), is gedoopt op zondag 14 oktober 1810 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op donderdag 10 februari 1881 in Zevenbergen (Nb). Adam werd 70 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Adam was eerder gehuwd (1) met Clara van Besoijen.

Van Adam en Maaijke zijn twee kinderen bekend:

4  Cornelis Malipaard is geboren op zondag 11 februari 1866 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-TB.

5  Johanna Malipaard is geboren op zondag 5 september 1869 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-TC.

VII-GB  Gerardus Tolenaars, zoon van Herman Tolenaars (VI-BD) en Johanna de Neef, is geboren op zondag 28 september 1828 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 14 maart 1888 in Zevenbergen (Nb). Gerardus werd 59 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Gerardus trouwt op zaterdag 19 mei 1855 in Zevenbergen (Nb) op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Teuntje van den Houten, dochter van Willem van den Houten en Leuntje Prol. Teuntje is geboren op woensdag 28 november 1832 in Goedereede (Zh), is overleden op maandag 4 maart 1878 in Zevenbergen (Nb). Teuntje werd 45 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

Van Gerardus en Teuntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Johanna Tolenaars is geboren op zaterdag 20 oktober 1855 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-TD.

2  Leuntje Tolenaars is geboren op woensdag 1 juni 1859 in Zevenbergen (Nb).

3  Hermanus Tolenaars is geboren op zondag 30 juni 1861 in Zevenbergen (Nb), is overleden op woensdag 7 juni 1865 in Zevenbergen (Nb). Hermanus werd 3 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

4  Wilemina Tolenaars is geboren op maandag 6 maart 1865 in Zevenbergen (Nb).

5  Maaike Willemijna Tolenaars is geboren op vrijdag 11 september 1868 in Zevenbergen (Nb).

6  Pieter Johannes Tolenaars is geboren op zondag 12 januari 1873 in Zevenbergen (Nb).

7  Hermanus Tolenaars is geboren op zondag 16 mei 1875 in Zevenbergen (Nb).

VII-GC  Teuna Tolenaars, dochter van Herman Tolenaars (VI-BD) en Johanna de Neef, is geboren op donderdag 31 maart 1831 in Zevenbergen (Nb), is overleden op donderdag 7 november 1912 in Zevenbergen (Nb). Teuna werd 81 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Teuna trouwt op vrijdag 20 april 1855 in Zevenbergen (Nb) op 24-jarige leeftijd met de 37-jarige Jacob Cornelis van Dongen ook genaamd Jacobus van Dongen, zoon van Cornelis van Dongen en Willemina Hendrina van Eekeren. Jacob is geboren op maandag 6 april 1818 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 18 februari 1890 in Zevenbergen (Nb). Jacob werd 71 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Jacob was eerder gehuwd (1) met Alida Roepers.

Van Jacob en Teuna zijn negen kinderen bekend:

1  Wilhelmina Hendrina van Dongen is geboren op maandag 3 september 1855 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-TE.

2  Hermanus van Dongen is geboren op donderdag 19 februari 1857 in Zevenbergen (Nb).

3  Cornelis van Dongen is geboren op dinsdag 23 november 1858 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-TF.

4  Johannes van Dongen is geboren op donderdag 31 januari 1861 in Zevenbergen (Nb).

5  Johanna van Dongen is geboren op vrijdag 2 oktober 1863 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-TG.

6  Francois van Dongen is geboren op donderdag 28 juni 1866 in Zevenbergen (Nb).

7  Gerrit van Dongen is geboren op zaterdag 20 juni 1868 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-TH.

8  Frans van Dongen is geboren op maandag 18 december 1871 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-TI.

9  Adam van Dongen is geboren op zaterdag 4 september 1875 in Zevenbergen (Nb).

VII-GD  Joanna Pieternella Tolenaars, dochter van Herman Tolenaars (VI-BD) en Johanna de Neef, is geboren op dinsdag 24 november 1835 in Zevenbergen (Nb), is overleden op vrijdag 5 januari 1900 in Zevenbergen (Nb). Joanna werd 64 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Joanna trouwt op vrijdag 14 mei 1858 in Zevenbergen (Nb) op 22-jarige leeftijd met de 30-jarige Willem van Mourik, zoon van Joost van Mourick en Tanneke Nelemans. Willem is geboren op vrijdag 7 maart 1828 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 30 juni 1908 in Zevenbergen (Nb). Willem werd 80 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

Van Willem en Joanna zijn twaalf kinderen bekend:

1  Tanneke van Mourik is geboren op woensdag 22 december 1858 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 11 augustus 1935 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb). Tanneke werd 76 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

2  Johanna Pieternella van Mourik is geboren op zondag 25 maart 1860 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-TJ.

3  Joost van Mourik is geboren op zaterdag 1 juni 1861 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 21 september 1861 in Zevenbergen (Nb). Joost werd 3 maanden en 20 dagen.

4  Hendrika van Mourik is geboren op woensdag 9 juli 1862 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-TK.

5  Joost van Mourik is geboren op woensdag 21 oktober 1863 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-TL.

6  Hermanus van Mourik is geboren op donderdag 20 april 1865 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-TM.

7  Gerrit van Mourik is geboren op donderdag 13 september 1866 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 6 november 1866 in Zevenbergen (Nb). Gerrit werd 1 maand en 24 dagen.

8  Teuntje van Mourik is geboren op vrijdag 17 april 1868 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-TN.

9  Gerrit van Mourik is geboren op maandag 1 augustus 1870 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-TO.

10  Pieter van Mourik is geboren op woensdag 31 juli 1872 in Klundert (Nb), zie VIII-TP.

11  Michiel van Mourik is geboren op vrijdag 6 november 1874 in Klundert (Nb), zie VIII-TQ.

12  Willem van Mourik is geboren op woensdag 1 november 1876 in Klundert (Nb), zie VIII-TR.

VII-GE  Joost Tolenaars, zoon van Gerrit Tolenaars (VI-BE) en Elisabeth van Mourik, is geboren op maandag 14 november 1836 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zaterdag 31 december 1859 in Zevenbergen (Nb). Joost werd 23 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Joost trouwt op vrijdag 6 mei 1859 in Zevenbergen (Nb) op 22-jarige leeftijd met de 31-jarige Pieternella van de Meeberg, dochter van Hendrik van de Meeberg en Johanna Sohet. Pieternella is geboren op vrijdag 21 september 1827 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op zondag 27 november 1910 in Rotterdam (Zh). Pieternella werd 83 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Pieternella was later gehuwd (2) met Jacobus Bastianus de Regt. Pieternella was later gehuwd (3) met Huibert Schreuders (zie VIII-L).

VII-GF  Tanneke Tolenaars, dochter van Gerrit Tolenaars (VI-BE) en Elisabeth van Mourik, is geboren op maandag 12 juni 1843 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 23 oktober 1883 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb). Tanneke werd 40 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Tanneke trouwt op vrijdag 12 mei 1865 in Zevenbergen (Nb) op 21-jarige leeftijd met de 28-jarige Bastiaan Ansems, zoon van Adriaan Ansems en Geertruij van der Veeke. Bastiaan is geboren op zondag 25 september 1836 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), is overleden op dinsdag 2 februari 1904 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb). Bastiaan werd 67 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Van Bastiaan en Tanneke zijn acht kinderen bekend:

1  Geertrui Ansems is geboren op donderdag 31 mei 1866 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), zie VIII-TS.

2  Elisabeth Ansems is geboren op woensdag 4 maart 1868 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb).

3  Adriana Ansems is geboren op zaterdag 15 januari 1870 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), zie VIII-TT.

4  Geertje Ansems is geboren op maandag 25 maart 1872 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), zie VIII-TU.

5  Adriaan Ansems is geboren op zondag 18 januari 1874 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), zie VIII-TV.

6  Bastiaan Ansems is geboren op woensdag 22 december 1875 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), zie VIII-TW.

7  Joost Ansems is geboren op donderdag 4 oktober 1877 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), zie VIII-TX.

8  Pieternella Ansems is geboren op dinsdag 18 november 1879 in Hooge en Lage Zwaluwe (Nb), zie VIII-TY.

VII-GG  Teuna Tolenaars, dochter van Gerrit Tolenaars (VI-BE) en Elisabeth van Mourik, dagloonster, is geboren op woensdag 11 februari 1846 in Zevenbergen (Nb), is overleden op zondag 16 augustus 1931 in Zevenbergen (Nb). Teuna werd 85 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Teuna trouwt op vrijdag 16 april 1869 in Zevenbergen (Nb) op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Denis Cornelis Nelemans, zoon van Willem Adrianus Nelemans en Carolina Christina Wilhelmina van Berkel. Denis, arbeider, is geboren op maandag 11 oktober 1841 in Terheijden (Nb), is overleden op woensdag 15 december 1915 in Zevenbergen (Nb). Denis werd 74 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Van Denis en Teuna zijn zeven kinderen bekend:

1  Carolina Christina Wilhelmina Nelemans is geboren op woensdag 27 juli 1870 in Zevenbergen (Nb), is overleden op dinsdag 6 april 1875 in Zevenbergen (Nb). Carolina werd 4 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

2  Gerrit Nelemans is geboren op zaterdag 24 februari 1872 in Zevenbergen (Nb), zie VIII-TZ.